Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS

Codi:
 C105

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 16/02/2019

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
36 crèdits
 
18 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS

Aquest grau vol l'equilibri entre la formació teòrica i la pràctica, l'adquisició de coneixements i el desenvolupament de
competències, amb l'objectiu de formar professionals amb una base científica sòlida i un marcat caràcter interdisciplinari i
internacional, de manera que els graduats siguen competents per a exercir funcions relacionades amb:

 • L'anàlisi del sistema de relacions internacionals i l'agenda de temes clau en el marc global i la realització d'estudis de prospectiva.
 • L'assessorament en la presa de decisions. El lideratge i la gestió de processos, estratègies i projectes relacionats amb el posicionament internacional de diversos actors del sistema (institucions supraestatals, infraestatals o estatals, empreses, organitzacions no governamentals, organismes culturals, universitats, etc.).
 • Treballs de mediació, negociació, cooperació i ajuda, anant al terreny de la relació interpersonal, especialment en escenaris complexos pel caràcter interinstitucional i conflictiu o per ser situacions de catàstrofe humanitària.
 • El treball en entorns caracteritzats per la complexitat lingüística i cultural o aliens a les claus eurocèntriques.
 • Exercici de les anteriors competències actuant amb sentit ètic, defensant determinats valors i idees com ara la justícia, la pau, la igualtat, la democràcia, la solidaritat i la defensa dels drets humans, posant en valor el principi de la cooperació com a motor i inspirador de les relacions internacionals.


COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2:Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG3:Usar l'anglès amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals
 • CG4:Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5:Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG6:Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals
 • CG7:Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

Competències Bàsiques

 • CB1:Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2:Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi
 • CB3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4:Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5:Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Específiques

 • CE1:Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE2:Relacionar els processos i successos històrics en l'ordre internacional present.
 • CE3:Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.
 • CE4:Conèixer les característiques de la geopolítica mundial i el concepte de la societat internacional.
 • CE5:Conèixer els principals mètodes i tècniques quantitatives en l'anàlisi dels esdeveniments internacionals i de les tendències de la societat internacional contemporània.
 • CE6:Saber utilitzar els criteris analítics de la Sociologia en l'estudi de les relacions internacionals.
 • CE7:Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.
 • CE8:Conèixer i relacionar els sistemes polítics dels Estats, les seues institucions i els processos de decisió, en particular respecte de la política exterior
 • CE9:Analitzar i explicar els conceptes bàsics d'antropologia social i cultural i aplicar-los a la diversitat cultural en l'àmbit de les relacions internacionals.
 • CE10:Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
 • CE11:Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE12:Comprendre les característiques de la cooperació jurídica internacional
 • CE13:Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE14:Conèixer i analitzar les principals institucions i els aspectes bàsics dels procediments de decisió a nivell internacional en matèria de seguretat i defensa.
 • CE15:Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE16:Conèixer i analitzar els problemes jurídics i socials que es deriven de les relacions internacionals de naturalesa privada.
 • CE17:Identificar els elements essencials de les institucions i polítiques de seguretat i defensa en el marc internacional
 • CE18:Comunicar en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb raonable fluïdesa en situacions de la vida quotidiana i professional així com en àmbits objecte d'estudi.
 • CE19:Conèixer el sistema institucional i normatiu de la Unió Europea.
 • CE20:Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE21:Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.
 • CE22:Comprendre els programes de cooperació al desenvolupament a partir de la valoració del rol dels actors internacionals implicats
 • CE23:Comprendre el paper que exerceix la Unió Europea com a actor global.
 • CE24:Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE25:Comprendre l'impacte sociocultural i socioeconòmic de les principals tendències migratòries internacionals.
 • CE26:Conèixer i comprendre els aspectes essencials de la situació política, social, econòmica i geoestratégica de cadascuna de les regions objecte d'estudi (Mediterrani, Àsia-Pacífic i Amèrica del Nord/Llatinoamèrica).
 • CE27:Utilitzar l'anglès com a llengua franca en contextos internacionals.
 • CE28:Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos internacionals.
 • CE29:Conèixer i analitzar el paper de les organitzacions internacionals de cooperació i integració.
 • CE30:Conèixer i comprendre els principals elements que defineixen la política exterior espanyola.

Competències transversals

 • CT1:Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2:Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3:Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4:Capacitat d'organització i planificació


ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS

 

D'acord amb l'article 5.1 del RD 1393/2007, el compliment dels objectius previstos en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials es mesurarà en crèdits europeus (ECTS) que segons l'article 5 del RD 1125/2003, es defineix com "la unitat de mesura de l'haver-hi acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis dels diversos ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments teòrics i pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis".

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS, PER TIPUS DE MATÈRIA

El títol a què es refereix aquest document és un ensenyament universitari oficial de Grau. Té un pla d'estudis de 240 crèdits europeusm als quals es refereix l'article 5 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Ha de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, un bloc complet de 156 crèdits  corresponent a matèries obligatòries relacionades amb les relacions internacionals i fer el treball fi de grau (6 crèdits). A més, cal cursar 18 crèdits optatius que hauran de ser triats entre diverses assignatures.

Resum de les matèries i distribució en crèdits ECTS.

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
FORMACIÓ BÀSICA
60
OBLIGATÒRIES 156
OPTATIVES 18
TREBALL DE FI DE GRAU 6

CRÉDITS TOTALS

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El títol al fet que es refereix el present document és un ensenyament universitari oficial de Grau, i el seu pla d'estudis tindrà una durada de 240 crèdits europeus als quals es refereix l'article 5 de l'esmentat Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Haurà de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, el bloc d'assignatures obligatòries de 156 crèdits (sense explicar els 6 crèdits corresponents al Treball Fi de Grau) i 18 crèdits d'assignatures optatives, a triar entre vàries. D'aquestes 11 assignatures, cada any s'impartiran solament aquelles que tinguen major demanda, en funció del nombre total de matriculats.

D'acord amb l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, la Universitat d'Alacant va aprovar, en la reuanió del Consell de Govern de 29 de maig de 2012, el reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant desenvolupant la Normativa de la UA per a implantar els títols de grau que estableix en el seu article 7 el següent:

L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

REQUISIT B1 ANGLÈS: Atès que les competències que ha d'aconseguir l'alumnat són equivalents al nivell B2 en anglès, és requisit d'admissió acreditar el nivell B1 en anglés, amb la finalitat d'adquirir el nivell B2.

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.


Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

 

TAULA 1

 

PONDERACIONS

ARTS ESCÈNIQUES

BIOLOGIA

CULTURA AUDIOVISUAL II

DIUBUIX TÈCNIC II

DISENY

ECONOMIA DE L’ EMPRESA

FÍSICA

FONAMENTS  DE L’ART  II

GEOGRAFIA

CURS 2018/19

0,1

  X   X     X  

 

0,2

X   X   X X   X

X


 

PONDERACIONS

GEOLOGIA

GREC II

HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA

HISTÒRIA DE L’ART

Idiomes: anglès, francès, alemany, italià.

LLATÍ II

MATEMÀTIQUES APLICADES

A LES CIÈNCIES

MATEMÀTIQUES II

QUÍMICA

CURS 2018/19

0,1

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

0,2

 

 X

 X

 X

X

 X

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

 

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJOR. 25

MAJOR. 40

MAJOR. 45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2018-19

70              

 

 

Perfils professionals del títol

Els estudis del grau en Relacions Internacionals no habiliten per a exercir professions regulades, però capaciten per a exercir
activitats professionals molt variades:

 • Els serveis de relacions internacionals dels diversos organismes de l'administració central o perifèrica de l'estat.
 • Organitzacions no governamentals i organismes vinculats a la cooperació internacional.
 • Assessorament en empreses multinacionals o amb projecció internacional.
 • Carrera diplomàtica.
 • Personal funcionari de l'administració de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals.
 • Personal funcionari de les agències de relacions i comerç exterior d'ajuntaments i comunitats.
 • Personal funcionari d'organismes nacionals destinats a la cooperació internacional.
 • Professorat en àrees de ciències socials d'educació secundària i estudis universitaris.
 • Direcció i gestió d'àrees internacionals en multinacionals.
 • Personal expert en comunicació en l'àmbit de les organitzacions internacionals.
 • Personal assessor d'organismes i institucions internacionals.
 • Personal tècnic de programes de cooperació internacional.
 • Gestió de projectes i programes internacionals.

No obstant això, les competències adquirides en el grau de Relacions Internacionals poden requerir la realització de proves de
selecció addicionals per a accedir a determinats llocs de treball en institucions públiques.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol


Curs acadèmic

Implantació del grau en Relacions Internacionals

2018-2019

1r curs

2019-2020

2n curs

2020-2021

3r curs

2021-2022

4t curs

 

 • Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis   

Al no existir prèviament una titulació en la Universitat d'Alacant que vaja a ser substituïda per aquesta, no procedeix.

 • Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat.  

Al no existir prèviament una titulació en la Universitat d'Alacant que vaja a ser substituïda,
no s'extingeix cap d'elles. 

GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS. PLA RESUMIT

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

 

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

156

Optatives (OP)

18

Treball de Fi de Grau

6

Total crèdits 

240

 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

QUART CURS

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Història de les Relacions Internacionals en el Món Contemporani
6 ECTS
Antropologia Social i Cultural
6 ECTS
Anglés per a les Relacions Internacionals I
6 ECTS
Anglés per a les Relacions Internacionals II
6 ECTS
Llengua Francesa per a les Relacions Internacionals I
6 ECTS
Llengua Francesa per a les Relacions Internacionals II
6 ECTS
Fiscalitat Internacional
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea III (Amèrica del Nord i Llatinoamèrica)
6 ECTS
Economia
6 ECTS
Ètica en les Relacions Internacionals
6 ECTS
Dret Internacional Públic
6 ECTS
Organitzacions Internacionals
6 ECTS
Dret de la Unió Europea
6 ECTS
Dret Penal Internacional i Transnacional
6 ECTS
Política Exterior i Diplomàcia Pública Espanyola
6 ECTS

Treball de Fi de Grau (1)

6 ECTS

Geografia i Geopolítica Mundial
6 ECTS
Sociologia de les Relacions Internacionals
6 ECTS
Gestió d'Empreses Multinacionals
6 ECTS
Comerç Internacional
6 ECTS
Disseny i Gestió de Projectes Empresarials Internacionals
6 ECTS
Dret Internacional Econòmic
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea I (Mediterrani)
6 ECTS

Assignatures Optatives (2)

18 ECTS

Política Internacional y Governança Global
6 ECTS
Política Econòmica Internacional
6 ECTS
Dret Internacional Privat en la Societat Multicultural
6 ECTS
Mètodes Quantitatius Aplicats a les Relacions Internacionals
6 ECTS
Dret dels Negocis Internacionals
6 ECTS
Nacionalitat i Estrangeria
6 ECTS
Estudis Regionals de l'Àrea II (Àsia-Pacífic)
6 ECTS
Introducció a les Relacions Internacionals
6 ECTS
Dret Constitucional General i Comparat
6 ECTS
Polítiques de Seguretat en el Marc Internacional
6 ECTS
Cooperació Jurídica Internacional
6 ECTS
Màrqueting Internacional
6 ECTS
Finances Internacionals
6 ECTS
Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes en l'Àmbit Internacional
6 ECTS

 

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

(2) Optativitat: Es cursaran 18 ECTS optatius a elegir entre les assignatures que es relacionen a continuació. També es pot optar per determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals es podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

6 ECTS

El Món Àrab Islàmic Mediterrani en les Relacions Internacionals

6 ECTS

Sistema Internacional de Cooperació al Desenvolupament 6 ECTS
La Globalització Econòmica en Perspectiva Històrica 6 ECTS
Relacions Institucionals i Protocol Internacional 6 ECTS
Lingüística i Interculturalitat: Comunicació Eficaç per a les Relacions Internacionals 6 ECTS
Organitzacions i Institucions Econòmiquess Internacionals 6 ECTS
Comunicació Corporativa Internacional

6 ECTS

Conflictes Territorials i Migracions Forçades

6 ECTS

Propietat Intel·lectual, Industrial i Tecnologia de la Informació

6 ECTS

Sistemes Socials i Comparats: Global Sociology

6 ECTS

 

 

 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares