Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Codi:
 C104

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
QUART CURS
ITINERARI 1. ASSESSORIA D'EMPRESA
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. ASSESSORIA D'EMPRESA
ITINERARI 2. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

OBJECTIUS

 

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat d'Alacant persegueix  els objectius següents:

 1. Garantir l'adquisició dels coneixements necessaris per a comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de manera integrada les seues perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 2. Capacitar per a l'aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en els diversos àmbits professionals d'actuació.
 3. Capacitar per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
 4. Capacitar per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
 5. Capacitar per a l'accés a estudis de postgrau i a estudis posteriors d'especialització.

Totes aquestes competències s'han definit tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2:Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3:Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4:Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG5:Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG6:Competències en un idioma estranger.
 • CG7:Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat per a desenvolupar projectes d'investigació en l'àmbit laboral.
 • CE2:Capacitat per a fer anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.
 • CE3:Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
 • CE4:Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció).
 • CE5:Capacitat per a dirigir grups de persones.
 • CE6:Capacitat per a dur a terme funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.
 • CE7:Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.
 • CE8:Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.
 • CE9:Capacitat per a assessorar i dur a terme tasques de gestió en l'àmbit de la seguretat social, l'assistència social i la protecció social complementària.
 • CE10:Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.
 • CE11:Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE12:Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE13:Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.
 • CE14:Capacitat per a la planificació, el disseny, i la gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals.
 • CE15:Capacitat per a aplicar les tècniques d'avaluació i auditoria sociolaboral.
 • CE16:Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE17:Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
 • CE18:Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics. Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

          60

Obligatòries

        144

Optatives

          30

Treball fi de grau

           6

Crèdits totals

        240

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D' ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans està conformat per 240 crèdits, dels quals 204 estan integrats en mòduls de formació bàsica i obligatòria.

El pla d'estudis comprèn les matèries següents: Dret del Treball, Dret de la Seguretat Social, Procediment Laboral, Dret Sindical, Organització del Treball, Adreça de Recursos Humans, Sociologia, Estadística, Psicologia, Història, Economia, Comptabilitat, Ciència Política, Polítiques públiques d'ocupació, Salut Laboral, Prevenció de Riscos Laborals, Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Pràctiques externes i Treball fi de Grau. Aquestes matèries es desagreguen en les assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives.

Totes les matèries de formació bàsica es troben en primer curs. Les assignatures que s'ofereixen en els mòduls bàsic i obligatori són quadrimestrals, de sis crèdits la majoria, llevat de dues assignatures de 9 crèdits cadascuna d'elles que s'ofereixen en el primer quadrimestre de quart curs.

Les matèries optatives conten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en 2 itineraris distints: un, relatiu a l'Assessoria d'empreses, i altre referent a la gestió de recursos Humans.

Al marge d'aqueixos itineraris, les pràctiques externes s'incorporen també com matèria optativa de 6 crèdits, podent triar l'alumne entre portar a terme aquestes pràctiques o cursar l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, o l'assignatura Estadística Aplicada a les Relacions Laborals, o una assignatura optativa de l'altre itinerari no cursat per l'alumne. Aquestes pràctiques (o, si escau, qualsevol de les dues assignatures abans esmentades) es realitzaran durant el primer quadrimestre de quart curs (o primer quadrimestre de vuitè curs per als alumnes a temps parcial), a través dels convenis de col·laboració subscrits amb les diferents Entitats públiques o privades.

El treball fi de grau té assignat 6 crèdits, i es portarà a terme durant la fase final del pla d'estudis, en el segon quadrimestre de quart curs. Prèviament a l'avaluació del treball fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

RELACIÓ D' ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Les matèries optatives disposen d'un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en 2 itineraris diferents: un, relatiu a l'Assessoria d'empreses, i l'altre referent a la gestió de recursos humans. 

D'aquesta manera, l'alumne  podrà triar entre cursar un itinerari o l'altre. Els dos itineraris que es plantegen estan formats per assignatures que de forma coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació. L'esment de l'itinerari cursat en el suplement al títol s'obté quan se superen les quatre assignatures que el componen.

Al marge d'aquests itineraris, les pràctiques externes s'incorporen també com a matèria optativa de 6 crèdits, de manera que l'alumne  pot triar entre dur a terme aquestes pràctiques o cursar l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, o l'assignatura Estadística Aplicada a les Relacions Laborals, o una assignatura optativa de l'altre itinerari no cursat per l'alumne. Aquestes pràctiques (o, si escau, qualsevol de les dues assignatures abans esmentades) es faran durant el primer quadrimestre de quart curs (o primer quadrimestre de vuitè curs per als alumnes a temps parcial), a través dels convenis de col·laboració subscrits amb les diferents entitats públiques o privades.


ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

 

ITINERARI 1: ASSESSORIA D' EMPRESA

APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL

OP

6

8

DRET CONCURSAL DE L' EMPRESA

OP

6

8

SISTEMA JURÍDIC TRIBUTARI

OP

6

8

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D' EMPRESES

OP

6

8

ITINERARI 2: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

INTERVENCIÓ REGULADORA EN EL MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE BENESTAR

OP

6

8

ECONOMIA LABORAL

OP

6

8

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OP

6

8

SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LOS RECURSOS HUMANS

OP

6

8

FORA D'ITINERARI:

PRÀCTIQUES EXTERNES

OP

6

7

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT” O “ESTADÍSTICA APLICADA A LES RELACIONS LABORALS

OP

6

7

o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne.

OP

6

7


 

 

 


REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

 Rel Lab

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos 

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x   
  x
x x x x x  x   x x x  
0.2  
    
       x  
x          
x        

 TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

170

5,900

7,560

5,350

6,400

5,800

---

---

2011-12

170

5,210

7,636

7,850

5,000

6,390

---

---

2012-13

170

5,800

5,953

6,500

5,000

6,980

---

5,000

2013-14

170

5,000

6,540

---

---

6,740

---

---

2014-15

170

5,000

5,435

---

---

5,000

---

---

2015-16

170

5,000

5,040

---

5,280

6,790

---

---

2016-17

170

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18 170 5,000 5,840 5,000 5,000 --- --- ---
 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

CURSOS

OFERTA

 DE

PLACES

(ELDA)

NOTES DE TALL PER QUOTA (ELDA)

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

60

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2011-12

60

5,000

8,588

---

---

7,480

---

---

2012-13

60

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2013-14

60

5,000

7,820

---

---

5,000

---

---

2014-15

60

5,000

5,300

---

---

---

---

---

2015-16

60

5,000

6,180

---

8,010

---

---

---

2016-17

60

5,000

---

---

---

---

---

---

2017-18 60 5,000 5,000 --- --- --- --- ---
 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.  
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat d'Alacant es planteja amb la finalitat de formar professionals polivalents que intervinguen en el món del treball, que s’entén no de forma aïllada com a activitat econòmica, sinó en relació directa amb les altres activitats i realitats socials.

Especialment, el títol capacita per a exercir la professió de Graduat Social. Aquesta professió reuneix la doble condició de ser titulada i col·legiada. El Reial decret 1415/2006 (BOE del 16 de desembre de 2006) delimita les funcions dels graduats socials.

Aquest Grau aporta altres possibilitats d'inserció laboral tenen relació amb els àmbits de l'assessorament en matèria laboral, sindical o de Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, o amb la gestió de documents relacionats amb tots aquests àmbits (contractes de treball, nòmines, prestacions de Seguretat Social, butlletins de cotització, etc.), o amb la negociació de convenis col·lectius.

Així mateix, els graduats i graduades poden exercir les funcions com a funcionaris o empleats de les diverses administracions públiques, com a tècnics de gestió, subinspectors d'ocupació i Seguretat Social, tècnics d'ocupació, professors d'ensenyament secundari, principalment en la branca de Formació i Orientació Laboral, etc.

El Grau incorpora, a més, altres matèries i competències que permeten desenvolupar treballs en diferents àrees: recursos humans, serveis de resolució extrajudicial de conflictes col·lectius, polítiques actives d'ocupació, filons d'ocupació, assessorament per a l'autoocupació, intermediació en el mercat de treball, auditories laborals, programes de cooperació i desenvolupament comunitari o planificació i gestió de recursos. En definitiva, la formació multidisciplinària que ofereix el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans permet un accés molt fluït a diferents mercats de treball en els camps afins.

Professions per a les quals capacita

 • Graduat social, sempre que es complisca el que disposa l'article 2 dels Estatuts dels Col·legis de Graduats Socials, aprovats pel Reial decret 1415/2006, de l'1 de desembre.
 • Funcionari/empleat en l'administració pública (Tècnics de gestió, sotsinspectors d'ocupació i Seguretat Social).
 • Professors d'ensenyament secundari (branca de Formació i Orientació Laboral).
 • Director/tècnic en recursos humans (resolució extrajudicial de conflictes de treball, polítiques actives d'ocupació, filons d'ocupació, auditoria laboral i planificació i gestió de recursos humans).

 

Cronograma d'implantació del títol

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Extinció de la diplomatura en Relacions Laborals

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

 

 

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Extinció de la llicenciatura en Ciències del Treball

2010-2011

1r curs

 

2011-2012

2n curs

 

2012-2013

3r curs

 

2013-2014

4t curs

1r curs

2014/2015

 

2n curs

 

TAULA D' ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D' ESTUDIS

 

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS

Pla antic

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Pla nou

Assignatures

Crèdits

Assignatures

ECTS

Història Social i Política Contemporània

7,5

Història Econòmica, Política i Social dels Segles XX i XXI

6

Psicologia del Treball I

4,5

Psicologia del Treball I

6

Dret Constitucional

4,5

Dret Constitucional

6

Dret Civil

4,5

Elements Dret Civil

6

Dret Administratiu

4,5

Dret Administratiu

6

Estadística

6

Estadística

6

Organització i Mètodes del Treball I

6

Fonaments de Direcció i Gestió d'Empresa

6

Sociologia General i Industrial

7,5

Sociologia

6

Dret del Treball I

6

Dret del Treball I

6

Dret del Treball II

4,5

Dret del Treball II

6

Dret del Treball III

4,5

Dret del Treball III

6

Dret Sindical I

4,5

Dret Sindical I

6

Dret Sindical II

6

Dret Sindical II

6

Dret de la Seguretat Social I

4,5

Dret de la Seguretat Social I

6

Dret de la Seguretat Social II

4,5

Dret de la Seguretat Social II

6

Dret de la Seguretat Social III

4,5

Dret de la Seguretat Social III

6

Dret Mercantil

4,5

Dret de l'Empresa

6

Organització i Mètodes del Treball II

6

Organització i Mètodes del Treball

6

Direcció i Gestió de Recursos Humans I

6

Direcció de Recursos Humans I

6

Direcció i Gestió de Recursos Humans II

4,5

Direcció de Recursos Humans II

6

Salut Laboral

4,5

Salut Laboral

6

Dret Tributari

7,5

Dret Tributari

6

L'Aplicació del Dret del Treball

4,5

Aplicació de Dret del Treball

6

Protecció de la Salut del Treballador i Acció Social de l'Empresa

7,5

Principis de Prevenció de Riscos Laborals i Acció Social de l'Empresa

6

Pràctiques en Empreses  (Externes)

6-15

Pràctiques Externes

6

Dret Processal Laboral I

4,5

Procediment Laboral I

6

Dret Processal Laboral II

4,5

Procediment Laboral II

6

Ocupació i Contractació

4,5

Ocupació i Contractació

6

Sistemes d'Informació de Recursos Humans

4,5

Sistemes d'Informació per a la Gestió dels Recursos Humans

6

Disseny d'Enquestes i Mostreig

4,5

Estadística aplicada a les Relacions Laborals

6

Total de crèdits

153

Total de crèdits

174

 

Les assignatures que es cursen en la titulació de Graduat Social (pla 22 i A-8) es reconeixeran de la mateixa manera que s'han reconegut per a la diplomatura en Relacions Laborals (Pla B501).

 

Assignatures sense convalidació


Introducció a l'Economia

6

Dret Concursal de l'Empresa

6

Introducció a la Ciència Política

6

Sistema Jurídic Tributari

6

Ocupació Pública

6

Activitat Administrativa per a la Creació i Funcionament d'Empreses

6

Introducció a la Comptabilitat

6

 

 

Treball de Fi de Grau

6

 

 

 

Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tenen dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. En cas que els alumnes exhaurisquen aquestes convocatòries i no hagen superat les proves, si desitgen continuar els estudis hauran de seguir-los pels plans nous, mitjançant el sistema d'adaptació que establisca el pla nou.

 

TAULA D' ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D' ESTUDIS


LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL

Pla antic

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Pla nou

Assignatures

Crèdits

Assignatures

ECTS

Sistemes de Relacions Laborals

6

Sistemes de Relacions Laborals

6

Relacions Laborals i Mercat de Treball I

4,5

Treball i Protecció Social dels no Nacionals

6

Auditoria Sociolaboral I

Auditoria Sociolaboral II

6

4,5

Auditoria Sociolaboral

9

Psicologia del Conflicte i Negociació: Teoria i Tècniques

6

Psicologia del Treball II

9

Economia Laboral

6

Economia Laboral

6

Treball i Estat del Benestar.  Intervenció Pública en el Mercat de Treball

4,5

4,5

Intervenció Reguladora en el Mercat de Treball i Polítiques Públiques de Benestar

6

Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals en l'Empresa

6

Gestió Prevenció de Riscos Laborals

6

Total de crèdits

52

Total de crèdits

54

 

Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tenen dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. En cas que els alumnes exhaurisquen aquestes convocatòries i no hagen superat les proves, si desitgen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que establisca el pla nou.

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS. PLA RESUMIT

relacions laborals

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares