Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN DRET

Codi:
 C102

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN DRET

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS
SEGON CURS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
ITINERARI 1. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
ITINERARI 2. DRET PATRIMONIAL I DE L'EMPRESA
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. DRET PATRIMONIAL I DE L'EMPRESA
ITINERARI 3. DRET PÚBLIC

 

OBJECTIUS

 

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals en l'àmbit del dret. Es persegueix una formació generalista en la disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals, reflectint, al seu torn, a través dels itineraris d'optatives de l'últim curs el caràcter versàtil del títol.  Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis pretén una formació en totes les àrees jurídiques, que ha de permetre no solament l'obtenció d'una sèrie de competències específiques en les diferents disciplines, sinó també la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral dels graduats en diferents i canviants entorns professionals. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats per a l'especialització en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret.

 

D'acord amb el que ha estat exposat, i considerant el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es poden destacar els següents objectius generals del grau en Dret de la Universitat d'Alacant:

 1. Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del dret, tant en la dimensió acadèmica i científica com en la professional.
 2. Proporcionar als graduats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici d'una professió jurídica, en la seua àmplia varietat de possibilitats.
 3. Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics, afrontant-los amb suficient capacitat de decisió.
 4. Estimular la capacitat dels estudiants tant per a redactar escrits, elaborar informes professionals i treballs científics de qualitat en l'àmbit del dret, com per a poder comunicar-se oralment en els fòrums que resulte procedent.
 5. Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.

Tot això en el marc dels principis generals següents:

• Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

• Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que prescriu la disposició final desena de la Llei 51/2003, de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2:Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3:Capacitat de comunicació en un idioma estranger.
 • CG4:Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5:Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6:Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7:Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8:Capacitat de treballar en equip.
 • CG9:Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG10:Capacitat de treballar en un context internacional.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE2:Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3:Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4:Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5:Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6:Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7:Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8:Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9:Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE10:Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11:Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12:Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE13:Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE14:Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15:Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE16:Coneixement i utilització dels mètodes i tècniques d'investigació jurídica.
 • CE17:Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis del grau en Dret per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests al seu torn en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.


DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

36

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

En la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries de formació bàsica. En segon lloc s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del projecte final de grau que es realitzarà l'últim semestre. En tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques externes, i que es cursaran l'últim curs del pla d'estudis, permetent a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.

Les matèries incloses en la formació bàsica, repartides en deu assignatures en els dos primers cursos, pretenen proporcionar a l'alumne no solament uns coneixements i competències que li aproximen conceptual i metodològicament al dret, sinó també altres continguts complementaris per a la formació d'un jurista (com l'economia, la comptabilitat i l'origen i la fonamentació del nostre ordenament jurídic). Les matèries de formació bàsica són Dret Romà, Història del Dret, Economia, Comptabilitat, Dret de la Llibertat de Creences, Teoria del Dret i Filosofia del Dret.

Les matèries obligatòries són Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret del Treball i la Seguretat Social, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Públic i de les Relacions Internacionals, Dret Internacional Privat i Dret de la Unió Europea, a més del Treball de Final de Grau.

Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, en funció dels principals perfils professionals dels graduats en Dret, això és: l'administració de justícia, l'assessorament jurídic empresarial i l'administració pública.

Aquests itineraris els triaran els estudiants en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat portarà amb si l'esment d'aquest en el suplement al títol. L'agrupació de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne aprofundisca i complete la seua formació, en aquelles matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, cadascun dels quals està format per assignatures que de forma coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Els itineraris proposats per a cursar les matèries optatives, tots ells a través de cinc assignatures de 6 ECTS, són els següents:

 

Itinerari 1. Administració de Justícia

- Execució Civil i Processos Civils Especials

- La Prova en el Procés Penal

- Dret de Danys

- Dret Concursal

- Dret Penitenciari

 

Itinerari 2. Dret Patrimonial i de l'Empresa

- Dret de Societats

- Dret del Consum

- Dret Tributari Empresarial

- Dret de la Seguretat Social

- Dret Penal Econòmic

 

Itinerari 3. Dret Públic

- Procés Contenciós i Administratiu

- Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient

- Procediments Tributaris i Pressupostaris

- Justícia Constitucional i Interpretació Constitucional

- Nacionalitat i Estrangeria

 

Al marge d'aquests itineraris, s'ha inclòs també, amb caràcter optatiu, la possibilitat que els estudiants facen 6 ECTS a través de pràctiques externes. Aquestes pràctiques externes han estat concebudes com a optatives per a evitar els inconvenients que la seua configuració com a obligatòria poguera comportar per a aquells estudiants que estiguen simultanejant els seus estudis amb una activitat laboral o professional. Els estudiants podran per tant optar lliurement entre fer pràctiques externes, cursar l'assignatura optativa Introducció a les Relacions Internacionals o cursar una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris.

D'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

Dret

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

0.1 x x x x x x   
  x
x x x x x  x   x x x  
0.2  
    
       x  
x          
x        

Curs

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x     x     x x   x x   x x x  
0.2             x     x x     x     x        

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJOR. 25

MAJOR. 40

MAJOR. 45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

300

7,237

7,575

7,000

---

6,460

---

5,500

2011-12

300

7,410

7,435

5,000

---

6,940

5,000

5,000

2012-13

300

7,472

6,545

5,000

5,000

6,440

---

5,000

2013-14

300

7,003

6,530

---

---

6,440

---

5,000

2014-15

300

7,204

5,805

---

---

6,800

---

5,000

2015-16

300

7,624

5,301

7,920

---

6,780

---

5,620

2016-17

300

7,530

5,570

---

---

5,000

---

---

2017-18

300

7,546

5,000

5,000

5,000

6,540

---

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.


GRUPS A.R.A. (ALT RENDIMENT ACADÈMIC)

 

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Els alumnes que vulguen rebre docència en un grup ARA hauran de sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

Informació general sobre els grups ARA

Fullet informatiu


 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

La titulació universitària de graduat/a en Dret està considerada com una de les més versàtils per al món professional, sent la formació jurídica i el títol universitari que l'acompanya, requisit per a l'accés a les professions d'advocat/a, procurador/a, assessor/a jurídic, així com per a poder accedir a les oposicions de Judicatura, Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Notaries i Registres, Cossos Diplomàtics i Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració estatal, autonòmica, local i comunitària.

L'interès acadèmic i professional de la titulació de Dret es demostra per l'alta demanda que tenen aquests estudis en la Universitat d'Alacant.

La que es considera l'eixida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia és una de les opcions per la qual poden decantar-se els graduats en Dret, ja siga dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'Advocat, ja siga integrant-se en lloc d'assessoria jurídica en empreses i entitats de la més variada activitat. Una altra professió freqüent derivada d'aquest Grau és la de procurador dels tribunals. Cap destacar igualment que els graduats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, realitzant les corresponents oposicions.

Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: notaries, judicatura, fiscalia, advocat de l'Estat, registres, cossos diplomàtics, lletrats dels diferents organisme públics a tots els nivells de l'administració: local, estatal, autonòmica o comunitària.

Un professional en Dret ha de ser capaç de: Manejar el raonament jurídic, resolent problemes legals. Aplicar estratègies i mètodes de negociació, mediació i conciliació. Dialogar amb fluïdesa amb professionals d'altres àrees. Dissenyar i operar transaccions. Interpretar i redactar informes i documents jurídics d'ordre legal, contractual i jurisdiccional.

Un elenc no exhaustiu d'eixides professionals dels Graduats en Dret podria trobar-se en les següents professions:

1. ADVOCAT. PROCURADOR: Despatxos d'advocats, Col·legis d'advocats, Procuradors, Col·legis de procuradors.

2. NOTARIO, REGISTRADOR: Notaris, Col·legis de Notaris, Registradors, Col·legis de Registradors.

3. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: JUTGE, FISCAL, SECRETARI: Jutjats de 1ª Instància, Ministeri Fiscal, Tribunals superiors, Secretaris de Jutjat.

4. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA SUPERIOR (Advocat de l'Estat, TAC, etc).

5. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA MITJANA (Administracions central, territorial i local).

6. FUNCIONARI D'ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (UE, OTAN, ONU, etc): Unió Europea, Altres organitzacions internacionals.

7. EMPRESA PRIVADA: Banca, Gran empresa, Pimes, Assessories. Consultories.

8. ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS NO PÚBLIQUES: Sindicats, ONG, Altres associacions.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La implantació de la nova titulació de grau en Dret es farà curs a curs.

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Dret

Extinció de la llicenciatura en Dret

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-0212

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

 

5è curs

 

Una vegada extingit un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Quan els alumnes esgoten les convocatòries assenyalades sense que hagen superat les proves, els que vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

S'inclou un procediment d'adaptació d'estudiants d'estudis existents al nou pla d'estudis que permet assegurar els seus drets en termes de docència i avaluació en els termes que estableix la legislació.

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

 

LLICENCIATURA EN DRET

PLA ANTIC

GRAU EN DRET

PLA NOU

Codi

Assignatures

crèdits

Codi

Assignatures

ECTS

9930

Història del Dret Espanyol

10.5

19002

Història del Dret Espanyol i de les Institucions

6

9932

Dret Romà

10.5

19001

Dret Romà

6

9931

Teoria del Dret

9

19004

Teoria del Dret

6

9944

Filosofia del Dret

6

19013

Filosofia del Dret

6

9933

Economia Política i Hisenda Pública

10.5

19003 19014

Introducció a l'Economia

Introducció a la Comptabilitat

6

6

9927

Dret Constitucional I

6

19000

Constitució i Sistema de Fonts

6

9928 9929

Dret Constitucional II

Dret Constitucional III

4.5

9

19007

Constitució. Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat

9

9934

Dret Civil I

6

19005

Introducció al Dret Civil i Dret de la Persona

6

9935

Dret Civil II

9

19011

Dret d'Obligacions i Contractes

7.5

9921

Dret Civil III

9

19018

Dret de Família i Sucessions

7.5

9948

Drets Reals i Hipotecari

7.5

19017

Drets Reals i Hipotecari

6

9936

Dret Penal I

10.5

19012

Dret Penal. Part General

9

9937

Dret Penal II

9

19016

Dret Penal. Part Especial

6

9938

Dret Internacional Públic

10.5

19024

Dret Internacional Públic

7.5

9939

Introducció al Dret Processal

4.5

19006

Introducció al Dret Processal

6

9918 9922

Dret Processal I

Dret Processal II

9

6

19021 19031

Dret Processal

Execució civil i processos civils especials

9

6

9918

Dret Processal I

9

19031

Execució civil i processos civils especials

6

9917

Institucions de Dret Comunitari

9

19026

Dret de l'Unió Europea

9

9924

Dret Eclesiàstic de l'Estat

4.5

19009

 Dret de la Llibertad de Creences

6

9916

Dret Administratiu I

12

19008

Dret Administratiu I

9

9920

Dret Administratiu II

10.5

19010

Dret Administratiu II

7.5

19040

Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient

6

9919

9949

Dret Mercantil I

Dret del Mercat

9

4,5

19015

19034

Dret Mercantil I

Dret de Societats

6

6

9919

Dret Mercantil I

9

19034

Dret de Societats

6

9923

Dret Mercantil II

6

19025

Dret Mercantil II

9

9940

Dret del Treball I

7.5

19019

Dret del Treball I

6

9941

Dret del Treball II

9

19022 19033

Dret del Treball II

Dret de la Seguretat Social

6

6

9925

Dret Financer i Tributari I

7.5

19020

Dret Financer i Tributari I

7.5

9926

Dret Financer i Tributari II

7.5

19023

Dret Financer i Tributari II

7.5

9942 9943

Dret Internacional Privat I

Dret Internacional Privat II

7.5

4.5

19027

Dret Internacional Privat

9

9945 y/o 9946

Practicum I i/o Practicum II (Extern)

6-15

19044

Pràctiques Externes

6

9950

Dret de Danys

4.5

19029

Dret de Danys

6

9997

La Prova en el Procés Penal

4.5

19032

La Prova en el Procés Penal

6

9996

Dret Penitenciari

4.5

19030

Dret Penitenciari

6

9951

Dret de Consum

4.5

19035

Dret del Consum

6

9995

Dret Penal Econòmic de l'Empresa

4.5

19036

Dret Penal Econòmic

6

9982

Estatut Jurídic del no Nacional a Espanya

4.5

19039

Nacionalitat i Estrangeria

6

9953

Dret Processal Constitucional

4.5

19038

Justícia Constitucional i Interpretació Constitucional

6

9994

Dret concursal

4.5

19028

Dret concursal

6

9986

Introducció a les Relacions Internacionals

4.5

19043

Introducció a les Relacions  Internacionals

6

TOTAL 310.5 TOTAL 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIGNATURES SENSE RECONEIXEMENT

 

LLICENCIATURA EN DRET

pla antic

Codi

Assignatures

crèdits

9945

Practicum I (intern)

6

9946

Practicum II (intern)

9

9947

Dret Matrimonial

4,5

9963

Informàtica per a juristes

4,5

9964

Llenguatge jurídic: anglès

4,5

9965

Llenguatge jurídic: francès

4,5

9967

Tècniques econòmiques aplicades al Dret

4,5

9958

Ius commune i dret privat europeu

4,5

9968

Dret ambiental

4,5

9977

Fiscalitat internacional

4,5

9981

Defensa jurídica del contribuent

4,5

9983

Internet i Dret

4,5

10000

Dret sindical

4,5

10003

Teoria i pràctica de l'argumentació jurídica

4,5

10006

Deontologia de les professions jurídiques

4,5

9952

Dret públic de la Comunitat Valenciana

4,5

9959

Dret Romà i sistemes jurídics contemporanis

4,5

9961

Història del Dret Públic

4,5

9969

Dret de l'Esport

4,5

9973

Causes matrimonials

4,5

9974

Jurisprudència sobre Dret eclesiàstic

4,5

7962

Justícia i violència domèstica

4,5

9962

Història de l'Administració de Justícia en el Dret Espanyol

4,5

10002

Ocupació i contratació

4,5

GRAU EN DRET

pla nou

Codi     

Assignatures

ECTS

19042

Procés contenciós administratiu

6

19041

Procediments tributaris i pressupostaris

6

19037

Dret tributari empresarial

6

19045

Treball fi de grau

6

 

 

 

LICENCIATURA EN DERECHO

GRADO EN DERECHO

PLAN ANTIGUO

PLAN NUEVO

 

Código

Asignaturas

créditos

Código

Asignaturas

ECTS

9930

Historia del Derecho

10.5

19002

Historia del Derecho y de las Instituciones

6

9932

Derecho Romano

10.5

19001

Derecho Romano

6

9931

Teoría del Derecho

9

19004

Teoría del Derecho

6

9944

Filosofía del Derecho

6

19013

Filosofía del Derecho

6

9933

Economía Política y Hacienda Pública

10.5

19003 19014

Introducción a la Economía

Introducción a la Contabilidad

6

6

9927

Derecho Constitucional I

6

19000

Constitución y sistema de fuentes

6

9928 9929

Derecho Constitucional II Derecho Constitucional III

4.5

9

19007

Constitución. Derechos y libertades e Instituciones del Estado

9

9934

Derecho Civil I

6

19005

Introducción al Derecho Civil y Derecho de la Persona

6

9935

Derecho Civil II

9

19011

Derecho de Obligaciones y Contratos

7.5

9921

Derecho Civil III

9

19018

Derecho de Familia y Sucesiones

7.5

9948

Derechos Reales e Hipotecario

7.5

19017

Derechos Reales e Hipotecario

6

9936

Derecho Penal I

10.5

19012

Derecho Penal. Parte General

9

9937

Derecho Penal II

9

19016

Derecho Penal. Parte Especial

6

9938

Derecho Internacional Público

10.5

19024

Derecho Internacional Público

7.5

9939

Introducción al Derecho Procesal

4.5

19006

Introducción al Derecho Procesal

6

9918 9922

Derecho Procesal I

Derecho Procesal II

9

6

19021 19031

Derecho Procesal

Ejecución civil y procesos civiles especiales

9

6

9918

Derecho Procesal I

9

19031

Ejecución civil y procesos civiles especiales

6

9917

Instituciones de Derecho comunitario

9

19026

Derecho de la Unión Europea

9

9924

Derecho Eclesiástico del Estado

4.5

19009

Derecho de la Libertad de Creencias

6

9916

Derecho Administrativo I

12

19008

Derecho Administrativo I

9

9920

Derecho Administrativo II

10.5

19010

Derecho Administrativo II

7.5

19040

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente

6

9919

Derecho Mercantil I

9

19034

Derecho de Sociedades

6

9923

Derecho Mercantil II

6

19025

Derecho Mercantil II

9

9919

Derecho Mercantil I

9

19015

Derecho Mercantil I

6

9949

Derecho del Mercado

4,5

19034

Derecho de sociedades

6

9940

Derecho del Trabajo I

7.5

19019

Derecho del Trabajo I

6

9941

Derecho del Trabajo II

9

19022 19033

Derecho del Trabajo II

Derecho de la Seguridad Social

6

6

9925

Derecho Financiero y Tributario I

7.5

19020

Derecho Financiero y Tributario I

7.5

9926

Derecho Financiero y Tributario II

7.5

19023

Derecho Financiero y Tributario II

7.5

9942 9943

Derecho Internacional Privado I Derecho Internacional Privado II

7.5

4.5

19027

Derecho Internacional Privado

9

9945 y/o 9946

Practicum I y/o Practicum II (Externo)

6-15

19044

Prácticas Externas

6

9950

Derecho de Daños

4.5

19029

Derecho de Daños

6

9997

La Prueba en el Proceso Penal

4.5

19032

La Prueba en el Proceso Penal

6

9996

Derecho Penitenciario

4.5

19030

Derecho Penitenciario

6

9951

Derecho de Consumo

4.5

19035

Derecho del Consumo

6

9995

Derecho Penal Económico de la Empresa

4.5

19036

Derecho Penal Económico

6

9982

Estatuto Jurídico del no Nacional en España

4.5

19039

Nacionalidad y Extranjería

6

9953

Derecho Procesal Constitucional

4.5

19038

Justicia Constitucional e Interpretación Constitucional

6

9994

Derecho concursal

4.5

19028

Derecho concursal

6

9986

Introducción a las Relaciones Internacionales

4.5

19043

Introducción a las Relaciones Internacionales

6

 

 

GRAU EN DRET. PLA RESUMIT

dret

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares