Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Codi:
 C101

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS

 

OBJECTIUS

 

La formació d'un empleat públic especialitzat en les tasques de gestió juridicoadministrativa i financera és bàsica. Les exigències constitucionals d'eficàcia i servei als interessos generals demanden, al costat de la descentralització estatal, unes administracions modernes, àgils,  que faciliten l'accés als serveis públics, i l'exercici dels drets als ciutadans. Sobretot coneixent  bé els procediments i actuacions administratives; buscant la  vocació de servei públic i compromís ètic, amb un coneixement adequat de les polítiques públiques de gestió. Havent d'incorporar, per a fer-ho, un coneixement suficient, però ajustat i adequat, de tècniques o coneixements extrajurídics de suport a les tasques públiques (informàtica, comptabilitat, economia, sociologia, etc.). En suma, els objectius de formació s'estableixen al voltant del funcionament de les organitzacions públiques especialment, però sense desmerèixer la capacitació per a potenciar un coneixement professional bastant de les privades, cosa que inclou el  domini dels instruments tecnològics i administratius necessaris en els dos casos.

A més, cal destacar els nombrosos contactes que amb la impartició del títol actual s'han fet amb funcionaris de diversos cossos de l'administració de l'estat, la comunitat autònoma i l'administració local, gestors administratius, etc. afavorits pel fet que una part important dels professors associats en l'actual diplomatura en GAP  són professionals amb un bon coneixement de la gestió jurídica i financera i de les necessitats formatives dels graduats i graduades en GAP.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2:Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3:Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4:Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG5:Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6:Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7:Capacitat de treballar en equip.
 • CG8:Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG9:Capacitat de treballar en un context internacional.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • T.1:Competències en un idioma estranger.
 • T.2:Competències informàtiques i informacionals.
 • T.3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado en la Constitución española.
 • CE2:Capacidad de conocer, comprender y saber aplicar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas tanto desde una perspectiva material como procesal.
 • CE3:Capacidad para identificar, entender e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico y en los procesos de cambio administrativo.
 • CE4:Capacidad para comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técnicas de gestión pública.
 • CE5:Capacidad para conocer e interpretar la normativa reguladora de la materia tributaria en todos sus ámbitos territoriales y aptitud para saber gestionar los recursos estatales, autonómicos y locales.
 • CE6:Capacidad y análisis crítico del Derecho Internacional, sus agentes y su proyección en la gestión pública interna.
 • CE7:Capacidad para entender las especialidades que presentan las relaciones laborales y de seguridad social de los empleados al servicio de las administraciones públicas.
 • CE8:Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.
 • CE9:Capacidad para conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y aplicar las técnicas de investigación social.
 • CE10:Capacidad para aplicar la contabilidad a la Administración Pública y manejar la contabilidad como instrumento de información económica.
 • CE11:Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • CE12:Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE13:Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras técnicas y aplicaciones informáticas, con especial atención a las propias de la Administración electrónica.
 • CE14:Capacidad para redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión pública.
 • CE15:Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.
 • CE16:Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
 • CE17:Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.
 • CE18:Capacidad para conocer la importancia de la intervención pública en la economía y las distintas modalidades de esa intervención.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Gestió i Administració Pública s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 30 crèdits, de manera que aconseguiran així els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

150

Optatives

24

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb el que especifica el Reial Decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries de formació bàsica que pretenen proporcionar a l'alumne no solament uns coneixements i competències que li aproximen conceptualment i metodològicament al dret, sinó també altres continguts complementaris per a la formació d'un bon gestor públic (amb l'economia, la comptabilitat, estadística, informàtica i, per descomptat, amb l'origen i la fonamentació del nostre ordenament jurídic, els principis ètics del servei públic i la gestió pública).

En segon lloc, s'incorporen 150 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del projecte final de grau que es farà l'últim semestre. Prèviament a l'avaluació del treball de  final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

En tercer i últim lloc, es fixen 24 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques externes, i que es cursaran l'últim curs del pla d'estudis, i d'aquesta manera permet a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular. No s'han agrupat en itineraris per a facilitar una especialització més d'acord amb els interessos dels alumnes, que poden tenir accés a complements bàsics.

L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic. Els plans d'estudis hauran d'incloure el sistema de reconeixement d'aquests crèdits.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

GAP

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1

   


   


 
0.2 x
 x x
 x  x x
x    x x  x  x x
x 
 x x x  x  x  x  

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Seria recomanable que els/es estudiants posseïsquen una sèrie de característiques i/o habilitats com:

 • interès pels aspectes de la gestió i funcionament de les organitzacions públiques, 
 • interès per participar, si escau mitjançant l'accés a l'ocupació pública, en aquestes tasques de gestió en els diversos nivells territorials,
 • interès a obtenir una formació no tan jurídica com en el Grau en Dret, però si amb els suficients coneixements jurídics, extrajurídics i econòmics per a entendre l'organització administrativa i la seua gestió en els els diversos nivells d'acció territorial i d'acció sectorial, amb especial incidència en l'àmbit local, sent que a l'accés a determinats Cossos de l'ocupació pública facultaria el Grau.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

75

7,000

7,525

9,400

---

7,470

---

5,035

2011-12

75

5,000

7,858

9,500

5,000

7,950

---

---

2012-13

75

5,074

6,250

5,000

---

7,420

---

---

2013-14

75

5,000

5,763

9,000

5,000

5,000

---

---

2014-15

75

5,000

5,185

---

---

---

---

---

2015-16

75

5,000

8,676

6,600

---

5,840

---

---

2016-17

75

5,000

5,000

8,760

---

5,000

---

---

2017-18

75

5,000

---

---

---

---

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Amb el grau en Gestió i Administració Pública, es pretén una formació integral de l'estudiant en aspectes teòrics i pràctics que li proporcionen els coneixements de l'entorn jurídic necessari i bastant, administratiu, polític, financer, econòmic i social en què se circumscriu l'Administració pública. Aquests coneixements transcendeixen el marc de l'Administració, la qual cosa permetria al futur graduat o graduada en Gestió i Administració Pública incorporar-se també a l'àmbit del sector privat relacionat amb les administracions públiques, si escau.

Tot això en el marc dels següents principis generals que informen totes les competències de la titulació:

 •  Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones. El grau recull una assignatura nova i específica sobre Ètica i Igualtat de Gènere en les Administracions Públiques, que fa bona aquesta línia modular de la política i gestió pública, i incorpora així expressament un valor avui superior de l'ordenament jurídic espanyol.
 •  Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que prescriu en el Reial decret Legislatiu 1/2013, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
 •  D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics, prioritzant la vocació de servei públic.

 

Professions per a les quals capacita

Després de la reforma feta per RD 834/2003 de 7 de juny a l'art. 22 del RD 1174/1987, de 18 de setembre pel qual es regula el Règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional els Diplomats en GAP i futurs Graduats/as poden accedir a les proves per a ingressar en la Subescala de Secretaria i Intervenció de l'Escala de Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació Local. El futur títol capacitarà per a formar una figura amb contorns que són els d'un gestor o gerent especialitzat en l'assessorament jurídic públic, administratiu i financer. També tindrà un plusvalor en el sector privat i empresarial, si les necessitats empresarials demanden un tipus d'empleat altament qualificat en la gestió davant les Administracions Públiques i, destacant, la viabilitat del Grau per a l'exercici de la professió de gestors administratius.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Primer

Grau

Grau

Grau

Grau

Segon

 

Grau

Grau

Grau

Tercer

 

 

Grau

Grau

Quart

 

 

 

Grau

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en GAP

Extinció de la diplomatura en GAP

2010/2011

1r curs

1r curs

2011/2012

2n curs

2n curs

2012/2013

3r curs

3r curs

2013/2014

4t curs

 

 

S'ha optat per una implantació gradual, sobretot tenint en compte els previsibles problemes d'espai o infraestructures. La previsió és, a més, facilitar, tenint en compte la similitud de continguts, els reconeixements de crèdits entre el pla a extingir i el nou grau, tal com es detalla oportunament.

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.


Si escau, la memòria de sol·licitud inclou un procediment d'adaptació d'estudiants d'estudis existents en el nou pla d'estudis que permet assegurar els seus drets en termes de docència i avaluació en els termes que estableix la legislació.

 

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

 

  DIPLOMATURA EN GAP (B101)    GRAU EN GAP (C101) 
Codi (Pla antic) Assignatures Codi (Pla nou) Assignatures
6899 Comptabilitat 18007 Introducció a la Comptabilitat
6896 Economia 18001 Introducció a la Economia
6898 Introducció a l'Anàlisi del Dret 18004 Teoria del  Dret
6893 Dret Administratiu I 18005 Dret Administrau I (6)
18015 Dret Administratiu II (9)
6894 Dret Constitucional I 18000 Dret Constitucional I
6901 Teoria de l'Estat i Sistema Polític Espanyol 18012 Dret Constitucional II
6895 Estadística Administrativa 18008 Introducció a l'Estadística (6)
18014 Estadística Aplicada a l'Administració Pública (6)
6900 Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 18017 Dret Internacional Públic
6904 Informació i Documentació Administrativa 18025 Informació i Documentació Administrativa
6914 Dret Comunitari 18028 Dret de la Unió Europea
6906 Tècniques Informàtiques 18003 Tècniques informàtiques
6907 Dret Financer I 18013 Dret Tributari
6910 Dret Financer II
6907 Dret Financer I 18018 Gestió Jurídica-Pressupostària
6910 Dret Financer II 18026 Sistema Tributari
6908 Sistema Fiscal
6917 Administració Pública Comparada 18032 Sistemes Administratius i Règims Jurídics Comparats
6897 Teoria Social 18002 Introducció a la Sociologia
6913 Gestió Financera Autonòmica i Local 18030 Hisendes Territorials
6918 Sociologia de les Organitzacions i Comportament Polític 18023 Burocràcia Pública
6909 Actuació i Gestió Administrativa 18024 Dret Administratiu III

 

 

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. PLA RESUMIT

gap

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares