Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN BIOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN BIOLOGIA

Codi:
 C054

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

GRAU EN BIOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
ITINERARI 1. BIOLOGIA AMBIENTAL
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. BIOLOGIA AMBIENTAL
ITINERARI 2. BIOTECNOLOGIA I BIOSANITÀRIA
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. BIOTECNOLOGIA I BIOSANITÀRIA

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL

 

El títol ha de proporcionar coneixements adequats de morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius i anàlisis relacionades amb aquests, tant des del punt de vista docent i investigador, com de la utilització aplicada d'aquests coneixements.

Ha de permetre l'exercici d'activitats com ara:

 1. Estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i materials biològics, com també les seues restes i senyals d'activitat.
 2. Investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics.
 3. Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control de qualitat de materials d'origen biològic.
 4. Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de la seua acció.
 5. Estudis genètics i la seua aplicació.
 6. Estudis ecològics, avaluació d'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
 7. Assessorament i divulgació científica i tècnica sobre temes biològics i el seu ensenyament.
 8. Totes aquelles activitats que guarden relació amb la biologia.

COMPETÈNCIES


Competències genèriques de grau

 • CG1:Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2:Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3:Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4:Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5:Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6:Aprendre de manera autònoma.
 • CG7:Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8:Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9:Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG10:Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1:Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2:Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3:Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4:Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

Competències específiques:

  de coneixement

  • CE1:Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
  • CE2:Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
  • CE3:Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
  • CE4:Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
  • CE5:Comprendre el concepte de vida i conèixer el seu origen i història, juntament amb la de la Terra.
  • CE6:Entendre els mecanismes de l'herència i els fonaments de la millora genètica.
  • CE7:Comprendre els mecanismes i models evolutius.
  • CE8:Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.
  • CE9:Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.
  • CE10:Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
  • CE11:Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
  • CE12:Comprendre les bases de la biogeografia.
  • CE13:Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
  • CE14:Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
  • CE15:Identificar les principals vies metabòliques.
  • CE16:Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
  • CE17:Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
  • CE18:Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
  • CE19:Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
  • CE20:Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
  • CE21:Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
  • CE22:Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
  • CE23:Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
  • CE24:Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
  • CE25:Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
  • CE26:Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de comunitats.
  • CE27:Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.
  • CE28:Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.

  d'habilitat

  • CE29:Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
  • CE30:Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
  • CE31:Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
  • CE32:Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
  • CE33:Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
  • CE34:Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
  • CE35:Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
  • CE36:Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
  • CE37:Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
  • CE38:Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
  • CE39:Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
  • CE40:Relacionar la biologia amb altres disciplines.
  • CE41:Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
  • CE42:Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
  • CE43:Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
  • CE44:Realitzar serveis i processos en biologia.
  • CE45:Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
  • CE46:Dissenyar models biològics.
  • CE47:Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
  • CE48:Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Pla d'Estudis del Grau en Biologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun,  i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

126

Optatives

36

Treball de final de grau

18

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls (bàsic, fonamental, complementari i avançat).

- El mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 42 són bàsics de la branca de Ciències (BR) compost per les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia, i 12 són bàsics de la branca de Ciències de la Salut (B), compost per les matèries Estadística i Bioquímica. Al costat d'aquestes s'ha dissenyat la matèria Introducció a la Investigació en Biologia, que es considera bàsica i d'interès transversal dins de la titulació, de 6 crèdits (T), i l'objectiu de la qual és l'adquisició d'habilitats pràctiques de recerca i gestió d'informació biològica i de competències transversals, com són les competències informàtiques i informacionals, les de comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències transversals destacades com a prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip. La matèria Bioquímica (12 ECTS) s'imparteix dividida en els mòduls bàsic (amb 6 ECTS) i fonamental (amb 6 ECTS).

- El mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix en segon i tercer curs (semestres 4, 5, 6 i 7). L'alumne cursa 96 crèdits de cadascuna de les matèries fonamentals de la biologia (Bioquímica, Genètica, Histologia, Botànica, Zoologia, Microbiologia, Ecologia, Fisiologia Animal i Vegetal). Cada matèria s'estructura en assignatures de 6 crèdits, en les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits de pràctiques de camp, ordinador i laboratori es distribueixen de manera diferent en cadascuna de les matèries.

- Dins del tercer curs s'inclouen, a més, amb caràcter obligatori, les matèries Tècniques Moleculars, Tècniques Estructurals i Funcionals, Models i Cicles Biogeoquímics, i Anàlisi de la Biodiversitat. Es tracta de matèries de caràcter instrumental (cadascuna de 6 crèdits) impartides en el semestre 6. Aquestes quatre matèries, juntament amb la matèria Projectes en Biologia, obligatòria en quart curs (semestre 8), constitueixen el mòdul complementari, format per matèries que complementen la formació del graduat en Biologia i que possibiliten l'adquisició les competències necessàries per a exercir totes les atribucions professionals que els professionals de la biologia tenen regulades. Els continguts principalment pràctics d'aquestes matèries els confereixen una rellevància especial en l'obtenció de les competències d'habilitat, amb les quals es pretén que l'alumne integre tots els procediments i coneixements que ha adquirit en el mòdul fonamental i complementari i els aplique a la resolució de problemes complexos i amb un major grau d'autonomia.

- El mòdul avançat consta de dos itineraris, format per dues matèries optatives amb un total de 108 ECTS, oferint-se “Optatives: Itinerari Biologia Ambiental”, i “Optatives: Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria”, de 54 ECTS cadascuna. Aquesta oferta total consta de 18 assignatures optatives de 6 crèdits, inclosa les assignatures optatives “Pràctiques Externes A” (Itinerari Biologia Ambiental) i “Pràctiques Externes B” (Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria). Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i tenen com objectiu complementar la formació dels futurs graduats proporcionant una visió de la Biologia aplicada a diferents àmbits. En cada itinerari s'ofereixen, en els semestres 7 i 8, un total de nou assignatures (incloent-hi les pràctiques externes). Per a constituir un itinerari, l'alumnat pot triar cursar un mínim de cinc assignatures optatives, de l'itinerari corresponent. L'assignatura de pràctiques externes corresponent a cada itinerari pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres.

L'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria Projectes en Biologia, de 6 crèdits, i el Treball de Final de Grau, de 18 crèdits.

El treball de final de grau, que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS. Aquest s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs experimentals, l'alumne podrà efectuar diverses activitats, entre les quals hi ha la recerca d'informació, recollida i anàlisi de dades, investigació (en laboratori, computacional, en el camp, en processos industrials o bibliogràfica, etc.). Aquestes activitats es podran dur a terme en departaments, instituts d'investigació, empreses i institucions, depenent de les característiques de l'activitat científica plantejada. En el treball de final de grau, l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que reculla un treball original de l'alumne relacionat amb la biologia i que pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics, o en un treball pràctic de biologia.   Abans de l'avaluació del treball de finalització de grau, l'alumne haurà d'acreditar coneixements d'un idioma estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS


El Grau en Biologia consta de dos itineraris: “Itinerari Biologia Ambiental”, i “ Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria”, de 54 ECTS cadascuna. Aquesta oferta total consta de 18 assignatures optatives de 6 crèdits, incloent-hi les assignatures optatives “Pràctiques Externes A” (Itinerari Biologia Ambiental) i “Pràctiques Externes B” (Itinerari Biotecnologia i Biosanitaria). Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i tenen com objectiu complementar la formació dels futurs graduats proporcionant una visió de la Biologia aplicada a diferents àmbits. En cada itinerari s'ofereixen, en els semestres 7 i 8, un total de nou assignatures (incloent-hi les pràctiques externes). Per a constituir un itinerari, l'alumnat pot triar cursar un mínim de cinc assignatures optatives, de l'itinerari corresponent. L'assignatura de pràctiques externes corresponent a cada itinerari pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres.

En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

1. Pràctiques no vinculades al TFG: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.

2. Pràctiques externes relacionades amb el treball de finali de grau: es poden realitzar 6 crèdits optatius com a pràctiques en empresa i continuar amb un o dos dels blocs experimentals del treball de final de grau amb un màxim de 18 ECTS.

L'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs experimentals del treball de final de grau. En aquest cas, el suplement al títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de final de grau en pràctiques externes.

D'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

ASSIGNATURES OPTATIVES

BIOTECNOLOGIA I BIOSANITÀRIA

FISIOLOGIA HUMANA

BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BIOTECNOLOGIA ENZIMÀTICA I ENGINYERIA METABÒLICA

MICROBIOLOGIA APLICADA

CULTIUS CEL·LULARS I ENGINYERIA TISULAR

GENÈTICA APLICADA

INMUNOLOGIA APLICADA E INMUNOPATOLOGIA

FONAMENTS DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I MICROBIANA

 PRÀCTIQUES EXTERNES B

BIOLOGIA AMBIENTAL

EDAFOLOGIA

ECOFISIOLOGIA VEGETAL

BIOGEOGRAFIA

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

AVALUACIÓ ECOLÒGICA DEL TERRITORI I IMPACTE AMBIENTAL

GESTIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES

RELACIÓ SÒL-PLANTA

BIOLOGIA MARINA

 PRÀCTIQUES EXTERNES A

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Biologia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
x xx x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

0.1

x


 
x 
 
    

   x
0.2   x
        
   x            
 

 x  x    

Curs

2015-16

2016-17

0.1               x                         x
0.2   x x   x       x                 x x    

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Biologia tinguen un perfil cientificotècnic, de ciències de la salut, havent cursat almenys les matèries Biologia i Química o en segon de batxillerat, sent convenient que disposen de coneixements en les matèries Ciències de la Terra, Matemàtiques II i Física.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Biologia es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
 • Esperit científic.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes.
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Sensibilitat pels problemes ambientals.
 • Formació complementària recomanable: anglès i Informàtica a nivell d'usuari.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

160

9,123

6,835

---

7,025

6,240

---

6,756

2011-12

160

8,886

7,728

---

---

6,790

---

---

2012-13

160

9,401

6,565

---

---

6,180

---

5,000

2013-14

160

8,826

5,345

---

---

5,000

---

---

2014-15

160

9,300

5,000

---

---

6,200

---

5,000

2015-16

160

9,640

6,270

---

---

6,460

8,970

---

2016-17

160

9,850

5,000

---

---

5,000

5,000

---

2017-18

160

9,718

5,000

---

---

5,000

5,000

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací
 •  arreplegades.


GRUPS A.R.A. (ALT RENDIMENT ACADÈMIC)

 

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Els alumnes que vulguen rebre docència en un grup ARA hauran de sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

Informació general sobre els grups ARA

Fullet informatiu

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

D'acord amb els estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs (COB), que especifiquen les principals funcions del biòleg, els principals àmbits d'exercici professional serien:

 

•   Professional sanitari en laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal entre d'altres. A través de la formació oficial com a biòleg intern resident (BIR), exerceix al laboratori clínic en les especialitats de bioquímica, anàlisis clíniques, microbiologia i parasitologia, immunologia, radiofarmàcia i farmacologia, i radiofísica. També treballa en altres camps de la sanitat humana com ara en reproducció humana, en fecundació in vitro i altres tècniques de reproducció assistida, i en consell genètic (amb competències quasi exclusives per la seua àmplia formació epigenètica i genètica molecular, humana o del càncer); en salut pública exerceix en els àmbits agroalimentari i mediambiental, i intervé en tots els aspectes de l'anàlisi de riscos (identificació, gestió i comunicació).

•   Professional de la investigació i desenvolupament en tots els àmbits d'avanç fonamental i aplicat de les ciències experimentals i de la vida, realitzant les seues tasques en centres d'investigació fonamental i en departaments d'investigació i desenvolupament d'empreses, indústries o hospitals. Intervé decididament en l'avanç de la ciència i en la seua repercussió socioeconòmica (agricultura, alimentació, biotecnologia, diversitat animal i vegetal, experimentació animal, genòmica, proteòmica, medi ambient, reproducció i sanitat humanes, etc.).

•   Professional de la indústria (farmacèutica, agroalimentària, cosmètica i química, principalment), desenvolupant tasques de responsabilitat en les àrees tècniques, de producció i gestió de la qualitat, des de la bioquímica, la microbiologia, la toxicologia, la fisiologia, la farmacologia i l'epidemiologia, i altres perspectives científiques que queden reflectides en el seu exercici com a professional de la investigació i el desenvolupament.

•   Professional agropecuari en l'optimització dels cultius de vegetals, animals i fongs, ja explotats regularment, i en la cerca de nous jaciments de recursos vius explotables. La millora genètica per mètodes clàssics o per obtenció de transgènics, l'optimització de les condicions de creixement, nutrició i la millora del rendiment reproductiu són competències que deriven de coneixements adquirits en el grau. Cal destacar aspectes com l'aqüicultura o el cultiu d'animals exòtics o autòctons amb derivacions comercials diverses, com també el cultiu d'espècies animals, vegetals, fúngiques i microbianes amb finalitats de conservació o millora.

•   Professional del medi ambient, principalment en sectors com ara la conservació, gestió, ordenació, i control del territori, gestió de recursos biològics –forestals, agrícoles, marítims, etc.–, gestió de residus, avaluació d'impactes i restauració del medi natural. Exerceix com a tècnic, gestor, auditor o assessor en la funció pública, en empreses o en gabinets de projectes, i treballa en l'organització i gerència d'espais naturals protegits, jardins i museus i en estudis de contaminació agrícola, industrial i urbana. La seua tasca comporta també la recomanació experta per a la sostenibilitat, la planificació i l'explotació racional dels recursos naturals (cf. COB, 2001).

•   Professional d'informació, documentació i divulgació en museus, parcs naturals, zoològics, jardins botànics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió, com a guia o monitor, escriptor, redactor, periodista especialitzat, divulgador, assessor científic, il·lustrador o fotògraf de la ciència, la vida i el medi natural.

•   Professional del comerç i màrqueting de productes i serveis relacionats amb la ciència biològica en tots els àmbits descrits en els apartats anteriors.

•   Professional de la gestió i organització d'empreses, que realitza tasques de direcció o alta gestió experta en àmbits empresarials relacionats amb la formació i la professió del biòleg.

•   Professional docent en l'ensenyament secundari, universitari i en la formació professional, continuada i de postgrau, àrees o matèries relacionades amb el coneixement científic en general i específicament amb les ciències de la vida i experimentals. El biòleg exerceix també la direcció i gestió de centres docents i assessora en matèria d'educació per a la immersió social de la cultura científica (cf. Silgado, 1999).

Addicionalment a aquests nínxols professionals clarament definits per al biòleg, estudis recents (Michavila & Pérez, 2007) demostren que a l'entorn de la UA s'ha produït l'última dècada un important increment en l'ocupació universitària en sectors com ara la indústria, energia, construcció i serveis de mercat; camps tots en què el biòleg exerceix una funció d'una rellevància ben creixent.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del grau en Biologia

Extinció de la llicenciatura en Biologia*

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015


5è curs

* Fa referència al curs en el qual ja no s'imparteix docència; no obstant això, els estudiants tenen dret a dues convocatòries anuals d'examen en els dos anys següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga.

 

El grau en Biologia s'implantarà a partir del curs 2010-2011. En aquest cas, el curs acadèmic 2013-2014 s'estaran impartint tots els cursos del grau.

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE LA LLICENCIATURA DE BIOLOGIA AL NOU GRAU EN BIOLOGIA

 

Llicenciatura en Biologia

Grau en Biologia

Matemàtiques (6 crèdits)

Fonaments Matemàtics (6 crèdits)

Biomatemàtiques (6 crèdits)

Fonaments Matemàtics (6 crèdits)

Química (6 crèdits)

Química (6 crèdits)

Física dels Processos Biològics (6 crèdits)

Física (6 crèdits)

Geologia Exògena (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Geologia Endògena (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Bioquímica (10 creditos)

Bioquímica I (6 crèdits)

Citologia i Histologia Vegetal i Animal (10 crèdits)

Biologia Cel·lular (6 crèdits)

Histologia (6 crèdits)

Botànica (10 crèdits)

Botànica  (6 crèdits)

Zoologia (10 crèdits)

Zoologia I (6 crèdits)

Zoologia II (6 crèdits)

Bioestadística (6 crèdits)

Estadística (6 crèdits)

Introducció a la Inferència Estadística (6 crèdits)

Estadística (6 crèdits)

Fisiologia Vegetal (10 crèdits)

Fisiologia Vegetal: Nutrició, Transport i Metabolisme (6 crèdits)

Microbiologia (10 crèdits)

Microbiologia  (6 crèdits)

Introducció al Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (6 crèdits)

Iniciació a la Investigació (6 crèdits) 

Fisiologia Animal (10 crèdits)

Fisiologia Animal I (6 crèdits)

Fisiologia General i Biofísica (6 crèdits)

Fisiologia Animal I (6 crèdits)

Ecologia (10 crèdits)

Ecologia (6 crèdits)

Ecologia de Poblacions i Comunitats (6 crèdits)

Fisiologia Animal (10 crèdits)

Fisiologia Animal II (6 crèdits)

Regulacions i Integracions Fisiològiques (4.5 crèdits)

Fisiologia Animal II (6 crèdits)

Genètica (10 crèdits)

Genètica (6 crèdits)

Ampliació de Bioquímica ( 6 crèdits)

Bioquímica II (6 crèdits)

Ampliació de Botànica (10 crèdits)

Biodiversitat Vegetal (6 crèdits)

Biologia i Conservació d'Artròpodes (10 crèdits)

Zoologia II (6 crèdits)

Fonaments de Fisiologia Vegetal Aplicada (9 crèdits)

Fisiologia del Desenvolupament Vegetal (6 crèdits)

Genètica Molecular i Ingenieria Genètica

(9 crèdits)

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Inmunologia (4.5 crèdits)

Inmunologia General (6 crèdits)

Inmunologia Aplicada (4.5 crèdits)

Inmunologia Aplicada i Inmunopatologia (6 crèdits)

Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia Molecular (4.5 crèdits)

Tècniques Moleculars (6 crèdits)

Fisiologia General i Biofísica (6 crèdits)

Tècniques Estructurals i Funcionals (6 crèdits)

Introducció a l'Estudi dels Ecosistemes (6 crèdits)

Mètodes en Biodiversitat (6 crèdits)

Biogeoquímica (4.5 crèdits)

Modelització de Sistemes Ecològics (6 crèdits) 

Ecologia de Sistemes i Modelització (4.5 crèdits)

Biologia de la Reproducció i del Desenvolupament

(4.5 crèdits)

Biologia del Desenvolupament (6 crèdits)

Bases Celulars de la Conducta (4.5 crèdits)

Regulació Metabòlica (6 crèdits) 

Biotecnologia Enzimàtica i Enginyeria Metabòlica

(6 crèdits)

Enzimologia  (6 crèdits)

Biotecnologia Enzimàtica i Enginyeria Metabòlica

(6 crèdits)

Fisiologia Humana (6 crèdits)

Fisiologia Humana (6 crèdits)

Genètica Molecular Humana (6 crèdits) 

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Genètica Molecular i Aplicada (6 crèdits)

Genètica Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia Industrial (4.5 crèdits)

Microbiologia Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia Clínica (6 crèdits)

Microbiologia Aplicada (6 crèdits)

Microbiologia dels Aliments (4,5 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Microbiologia Ambiental (6 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Microbiologia Marina (6 crèdits)

Ampliació de Microbiologia (6 crèdits)

Bioquímica i Biologia Molecular d'Haloarchaea   (6 crèdits)

 

Biotecnologia Vegetal (6 crèdits)

Cultius Celulars i Enginyeria Tisular (6 crèdits)

Mètodes i Tècniques en Biopatologia Clínica (6 crèdits)

Cultius Celulars i Enginyeria Tisular (6 crèdits)

Biopolimers (6 crèdits)

Fonaments de Biotecnologia Molecular i Microbiana

(6 crèdits)

Sistemes d'Informació Geogràfica en Ecologia (6 crèdits)

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental

(6 crèdits)

Impacte Ambiental (6 crèdits)

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental

(6 crèdits)

Ecologia Humana i Ordenació del Territori  (6 crèdits) 

Evaluació Ecològica del Territori i Impacte Ambiental

(6 crèdits)

Edafologia (6 crèdits)

Edafologia (6 crèdits)

Edafologia Aplicada (4.5 crèdits)

Relació Sòl-Planta (6 crèdits)

Geobotànica (6 crèdits)

Biogeografia (6 crèdits)

Autoecologia de Plantes Vasculars (6 crèdits)

Ecologia (6 crèdits)

Ecologia de Vertebrats Terrestres (6 crèdits)

Ecologia (6 crèdits)

Ecofisiologia Vegetal (6 crèdits)

Ecofisiologia Vegetal (6 crèdits)

Conservació i Restauració d'Espacis Naturals (6 crèdits)

Gestió i Restauració d'Ecosistemes (6 crèdits)

Gestió de Recursos Biològics (6 crèdits)

Gestió i Restauració d'Ecosistemes (6 crèdits)

Conservació i Restauració d'Espais Naturals (6 crèdits)

Biologia de la Conservació (6 crèdits)

Evolució i Zoogeografia (6 crèdits) 

 

Biogeografia (6 crèdits)

Pràctiques en Empresa (6 crèdits)

Pràctiques Externes A (6 crèdits)

Pràctiques en Empresa (6 crèdits)

Pràctiques Externes B (6 crèdits)

Biologia Marina (9 créditos)

Biologia Marina (6 crèdits)

Microbiologia Molecular (6 créditos)

 

Adaptacions Fisiològiques en Ambients Especials

  (6 crèdits) 

Fisiologia Animal II (6 crèdits) 

Bioactivadoes en Producció Vegetal  (6 crèdits) 

 

Biologia del Bents  (6 crèdits) 

 

Biologia Pesquera i Acuicultura  (6 crèdits) 

 

Biologia i Control de Dolentes Herbes  (6 crèdits) 

 

Biologia i Control de Plagues Agroforestals  (6 crèdits)  

 

Biopatologia  (6 crèdits) 

 

Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes  (6 crèdits)  

 

Botànica Econòmica  (6 crèdits)  

 

Contaminació del Aire i Aigua  (6 crèdits) 

 

Cultius Controlats  (6 crèdits) 

 

Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica  (6 crèdits) 

 

Dinámica de Poblacions Marines  (6 crèdits) 

 

Ecotecnologia i Ecoauditories  (6 crèdits) 

 

Ecotoxicologia  (6 crèdits) 

 

Educació Ambiental  (6 crèdits) 

 

Entomologia Mèdic-Veterinària  (6 crèdits) 

 

Fisiologia de l'Exercici  (6 crèdits) 

 

Fisiologia i Tecnologia de la Postrecol·lecció de Fruits i Hortalisses  (6 crèdits)

 

Fisiopatologia  (6 crèdits)

 

Fitopatologia  (6 crèdits)

 

Geologia Ambiental  (6 crèdits)

 

Paleontologia (6 crèdits)

Geologia (6 crèdits)

Hidrogeologia  (6 crèdits)

 

Inmunologia Industrial  (6 crèdits)

 

Inmunopatologia (6 crèdits)

Inmunologia Aplicada i Inmunopatologia (6 crèdits)

Introducció a la Teoria del Caos i Fractals. Aplicacions Biològiques  (6 crèdits)

 

Medicina Tropical i Parasitologia Clínica  (6 crèdits)

 

Mètodes i Tècniques en Paleobiologia, Paleopatologia i Biologia Forense (6 crèdits)

 

Zoologia de Vertebrats (6 crèdits)

Zoologia I (6 crèdits)

 Oceanografia Biològica (6 crèdits)

 

 Oceanografia Química i Contaminació Marina

(6 créditos)

 

 Propagació d'Especies Vegetals (6 crèdits)

 

 

Projectes en Biologia (6 crèdits)

 

 

Treball de Fi de Grau (18 crèdits)

 

S'han establit dues modalitats d'adaptació, les dues amb la sol·licitud prèvia de l'interessat i subjectes a consideració de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients.

 

Adaptació individualitzada per assignatures:

Es detallen les equivalències en la taula anterior per les quals es reconeixen els crèdits cursats en “la llicenciatura en Biologia” en la Universitat d'Alacant pels de les assignatures proposades en el nou “grau en Biologia”.

Si l'alumne procedira d'un altre centre, la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients decidiria sobre aquest tema prenent com a referència la taula d'equivalències esmentada.

 

Adaptació per blocs d'assignatures:

 a) Als estudiants que tinguen superat el primer curs complet se'ls reconeixerà el primer curs del grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos en aplicar la taula d'adaptació exposada més amunt.

 b) Als estudiants procedents de les actuals llicenciatures se'ls podran adaptar les assignatures optatives o altres assignatures troncals o obligatòries dels actuals plans d'estudi de llicenciatura en Biologia sense equivalència directa en el grau per crèdits optatius.

 c) Qualsevol altra adaptació sol·licitada l'atendrà la Comissió de Reconeixement i Adaptació de Crèdits atenent a la legislació vigent.

 

Adaptació entre títols de la Facultat de Ciències de la UA:

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en finalitzar el primer curs s'ha acordat que als alumnes que ingressen en el grau en Biologia procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat, pertanguen o no a la branca de ciències. D'aquesta manera, podria haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien seguir amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través d'una acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.

GRAU EN BIOLOGIA. PLA RESUMIT

biologia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares