Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

Codi:
 C007

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Francès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
FORMACIÓ BÀSICA
FORMACIÓ BÀSICA MATÈRIES
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON CURS
48 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON CURS MATÈRIES
48 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
42 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS MATÈRIES
QUART CURS MATÈRIES
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
ITINERARI 2: ESTUDIS HISPÀNICS
ITINERARI 3: ESTUDIS ANGLESOS
ITINERARI 4: FILOLOGIA CATALANA
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
ITINERARI 6: LINGÜÍSTICA GENERAL
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals de perfil lingüístic, cultural i literari, amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els estudis francesos i francòfons i amb capacitat per a continuar formant-se de manera autònoma i per a adaptar-se a entorns socioculturals i professionals en constant evolució. En aquest sentit, els graduats en Estudis Francesos estaran capacitats per a desenvolupar funcions en diferents àmbits professionals: en docència i investigació, en els departaments d'exportació i importació de diferents empreses, en les institucions i administracions públiques (organismes de la Unió Europea), en l'àmbit editorial i en el de la comunicació, entre d'altres.

Per a poder formar professionals amb el perfil en llengua, cultura i literatura franceses descrit, es plantegen els objectius generals següents, que més endavant es distribueixen en competències generals i específiques per a la titulació:

 • Proporcionar una formació filològica general i un coneixement específic dels aspectes lingüístics, literaris i culturals de la llengua francesa.
 • Proporcionar eines per a l'estudi i coneixement específic dels diferents aspectes de la llengua francesa, des d'una perspectiva literària, lingüística i cultural, que derivaran de l'adquisició de les tècniques, eines i aptituds necessàries per a aplicar coneixements adquirits en els diferents camps i orientacions.
 • Formar professionals polivalents amb vessants docents, investigadors, i també amb competències diverses, relacionades amb el món de les relacions internacionals, la comunicació, les noves tecnologies i les funcions noves que la societat actual exigeix en l'àmbit dels estudis francesos.
 • Preparar l'alumnat per a estudis de postgrau posteriors, tant en una disciplina filològica com en qualsevol àmbit del coneixement que puga beneficiar-se d'una formació sòlida en estudis francesos.
 • Fomentar el respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, pels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES


Competències genèriques de grau

 • CG1:Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG2:Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3:Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4:Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG5:Capacitat de desenvolupar les habilitats i estratègies interpersonals necessàries per a la pràctica professional.
 • CG6:Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG7:Capacitat d'adaptació a diferents contextos professionals ajustant-se al marc legal i als principis ètics de la pràctica professional.
 • CG8:Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9:Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CG10:Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11:Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12:Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1:Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2:Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3:Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE2:Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3:Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4:Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE5:Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6:Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7:Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8:Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9:Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.
 • CE10:Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11:Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12:Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE13:Coneixement d'una segona llengua d'entre les proposades en la titulació.
 • CE14:Capacitat d'interpretar i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua.
 • CE15:Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Estudis Francesos s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries i que mostra una coherència quant a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica que inclou una assignatura o més d'una. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts i es poden concebre de manera integrada. o no Tots aquests nivells són coherents amb els objectius i competències definits per a aquesta titulació.

Un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de la branca de coneixement implicada, i també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de grau i altres activitats formatives.

Un total de 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica que ha de superar l'estudiant, el total dels quals està vinculat a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinarietat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen  assolir amb la nostra titulació.

- Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Literatura, Lingüística, Idioma Modern) es concreten en assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del Pla d'Estudis (1r i 2n curs). Es marquen com a tals en el Pla d'Estudis amb l'abreviatura FB (formació bàsica).

- 144 crèdits ECTS més seran de matèries obligatòries vinculades a les matèries Llengua Clàssica, Literatura i Idioma Modern de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007.

- Hi haurà, a més, un treball de final de grau obligatori que tindrà un valor de 6 crèdits i es farà en la fase final del Pla d'Estudis (4t curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.

- La resta de crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007. Cap de les assignatures optatives que s'hi proposen són de formació bàsica.

- De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives. Les competències i els sistemes d'avaluació d'aquestes assignatures optatives coincideixen amb les de les obligatòries.

 

El grau d'Estudis Francesos comparteix una estructura educativa amb els graus de Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Espanyol: Llengua i Literatures i Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d'Alacant denominada Programa de Formació de Grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, i que estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions.

Així doncs, el programa de formació de grau en Estudis Francesos, Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Espanyol: Llengua i Literatura i Estudis Àrabs i Islàmics significa que els 5 graus comparteixen 60 crèdits que constitueixen el mòdul d'interdisciplinarietat, repartit entre els cursos primer i segon del grau, i que està compost per matèries no específiques d'Estudis Francesos, en el cas del grau en Estudis Francesos, i també de matèries no específiques de Filologia Catalana (Llengua i Literatura) en el cas del grau de Filologia Catalana, matèries no específiques de Filologia Espanyola (Llengua i Literatura) en el cas del grau d'Espanyol: Llengua i Literatura, matèries no específiques de Filologia Anglesa (Llengua i Literatura) en el cas del grau d'Estudis Anglesos, i matèries no específiques de Filologia Àrab (Llengua i Literatura) en el cas d'Estudis Àrabs i Islàmics.

En aquest mòdul es poden cursar, entre unes altres, llengua àrab, llengua anglesa i llengua alemanya. Cursant 12 crèdits de qualsevol d'aquestes llengües, es vaig poder acreditar el nivell B.1 d'idioma estranger segons el MCER.

Les raons per a aquest programa de formació de grau radiquen en la necessària interdisciplinarietat que s'ha de donar entre les diferents titulacions d'àmbit filològic, i també en la necessària formació acadèmica diversificada en àmbits no estrictament especialitzats com a base i complement per a una millor formació en Estudis Francesos.

El segon mòdul del grau d'Estudis Francesos és el denominat de especialització, format per 150 crèdits desenvolupats en 4 matèries específiques: Llengua Francesa (78 crèdits organitzats en 13 assignatures), Literatura Francesa (48 crèdits organitzats en 8 assignatures), Cultura Francesa (18 crèdits organitzats en 3 assignatures), i Treball de Final de Grau (6 crèdits donats en 1 assignatura). Aquest mòdul, propi de la caracterització idiosincràtica de la titulació, està repartit articularment entre els quatre cursos del grau.

El mòdul de «complementació» constitueix el tercer i últim dels mòduls sobre els quals està fonamentat el grau d'Estudis Francesos. Aquest mòdul, compost per 30 crèdits, permet a l'alumnat formar-se segons la seua elecció en una de les 8 matèries que, amb caràcter optatiu, té a la seua disposició: Estudis Hispànics, Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Clàssics, Lingüística General, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Cadascuna d'aquestes matèries ve desenvolupada en un grup tancat de 30 crèdits amb assignatures pròpies de cadascun dels continguts específics de la matèria així denominada, i serà cursada en l'últim any del grau.

L'alumnat també disposa a la seua elecció de la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria del mateix nom, en lloc d'alguna de les 5 assignatures de cadascuna de les 8 matèries a la seua disposició.

En el cas que l'alumnat d'Estudis Francesos opte per una matèria diferent d'Estudis Francesos, l'alumnat tindrà el reconeixement de minor, itinerari que, sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinarietat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor que farà l'alumnat d'Estudis Francesos oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Com cursar l’optativitat:

SENSE ITINERARI (Taula 1)

 • 30 crèdits d’assignatures optatives.
 • 24 crèdits d’assignatures optatives i fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Fins a 30 crèdits per participació en programes de mobilitat.

AMB ITINERARI (Taula 2)

 • Cal cursar entre 42 i 54 crèdits d’una mateixa matèria distinta de la teua titulació. Per tant serà necessari per a l’obtenció d’un itinerari, a més de cursar els 30 crèdits optatius de la matèria triada, haver cursat o cursar com a mínim  12 crèdits de la mateixa matèria entre primer i segon curs.


TAULA 1

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Anàlisi Contrastiu del Francès amb altres Llengües

6 ECTS

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

Literatura Francesa i Cinema

6 ECTS

La Dona en el Món Àrab i Islàmic

6 ECTS

Taller d'Expressió Creativa Oral i Escrita

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA FILOLOGÍA CATALANA

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Literatura i Cultura Aplicades a l'Ensenyament de l'Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

L'Espanyol a Amèrica

6 ECTS

Didàctica de la Llengua i la Literatura (en Català)

6 ECTS

Cervantes i els Orígens de la Novel·la Moderna

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

 

Llengua Anglesa III

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Innovació i Ruptura en la Història de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Cultura i Institucions en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

Llengua Anglesa IV

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Literatura i Cinema en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a les Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge i Societat

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

 


TAULA 2

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Àrabs i Islàmics (vegeu taula 1)

30 ECTS

- Llengua àrab I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Literatura àrab clàssica

6 ECTS

- Llengua àrab II

6 ECTS

- Literatura àrab contemporània

6 ECTS

ITINERARI EN FILOLOGIA CATALANA

Assignatures optatives de la Matèria Filologia Catalana (veure taula 1)

30 ECTS

- Taller d'expressió oral i escrita en català

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura catalana medieval

6 ECTS

- Literatura catalana actual

6 ECTS

- Pràctica de la normativa catalana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS HISPÀNICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Hispànics (vegeu taula 1)

30 ECTS

- Espanyol: norma i ús I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

- Espanyol: norma i ús II

6 ECTS

- Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS ANGLESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Anglesos

(vegeu taula 1)

30 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa I

6 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès II

6 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics

(vegeu taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General (vegeu  taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN T. DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (vegeu taula 1)

30 ECTS

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Est. Franceses

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

 

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x     x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos

  2012-13

  2013-14

  2014-15

  2015-16

  2016-17

0.1 x

x x x  x  
x
 x     x    x

x  
0.2            
      x
   x
x 
  x
       

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir formació humanística bàsica, així com una bona disposició per al raonament lògic.

 


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

6,260

6,690

---

---

6,270

---

---

2011-12

50

6,177

7,083

5,000

6,525

6,550

---

---

2012-13

50

5,754

6,510

---

---

5,000

---

---

2013-14

50

5,000

---

---

---

---

---

---

2014-15

50

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,000

5,370

---

---

6,300

---

---

2016-17

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2017-18 50  5,000  ---  ---  ---  5,000  ---  ---
 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Àmbits professionals per als quals capacita:

- Docència no universitària i universitària

- Investigació lingüisticoliterària

- Dinamitzador lingüístic i especialista en planificació lingüística

- Assessorament lingüisticoliterari

- Lingüista forense

- Mitjans de comunicació

- Departaments d'exportació i importació d'empreses privades

- Sector bancari

- Empleats en l'administració pública

- Mediació lingüística i intercultural

 

La formació lingüística, cultural i literària que pretén el grau d'Estudis Francesos capacita els que la cursen per a actuar professionalment en diversos àmbits professionals, tant en els tradicionals (docència i investigació), com en altres perfils professionals més variats que valoren la capacitat dels graduats en Estudis Francesos per a adaptar-se a l'entorn socioeconòmic. Els titulats en Estudis Francesos podran exercir la seua labor professional en diferents àmbits amb funcions, entre d'altres, docents, investigadors, de creació i/o promoció de materials educatius, assessoria lingüística, edició, gestió cultural i relacions internacionals.

 

Perfils professionals:

- Docència en centres de secundària, escoles oficials d'idiomes, universitats, centres privats, acadèmies d'idiomes i cursos per a empreses o institucions públiques.

- Investigació en la universitat, en institucions i organismes sanitaris, assistencials, educatius, entre d'altres, en empreses relacionades amb la producció sistemàtica i/o aplicada del coneixement de la llengua, cultura i la literatura francesa (telefonia, empreses d'aplicacions informàtiques i instruments lingüístics associats a la producció i la comprensió del llenguatge i la parla.

- Lexicògraf i terminòleg en editorials o organismes públics en l'elaboració de diccionaris monolingües o bilingües generals o d'especialitat.

- Lingüista forense en institucions i organismes públics (escola judicial, ministeri fiscal, policia) i privats (empreses) i professionals diversos (jutges, advocats, defensors, psicòlegs, metges).

- Dinamitzador lingüístic i especialista en planificació lingüística en serveis culturals, fundacions, mitjans de comunicació, departaments de comunicació, administracions i institucions públiques.

- Especialista en gestió i correcció de textos en editorials, en els àmbits corporatius i institucionals, en els mitjans de comunicació i la publicitat.

- Mediador cultural en el departament d'exportació o importació de diferents empreses, en empreses del sector turístic, en centres d'estudis amb presència d'estudiants immigrants, en organitzacions no governamentals, en l'administració i altres entitats públiques i en diferents serveis assistencials.

- Assessor literari en l'àmbit de la documentació (biblioteques, arxius i centres de comunicació), el del mercat editorial (editorials, publicacions especialitzades, llibreries) i el de la comunicació (premsa, ràdio, televisió, internet, documentals, exposicions, programacions culturals d'institucions públiques i privades).

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en

Estudis Francesos

Extinció de la llicenciatura en

Filologia Francesa

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Filologia Francesa

2010-2011

1r curs

1r curs

 

2011-2012

2n curs

2n curs

1r curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2n curs

2013-2014

4t curs

4t curs

3r curs

2014-2015

 

 

4t curs i optatives

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau,tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA FRANCESA AL GRAU D'ESTUDIS FRANCESOS

 

Codi

Assignatura pla antic

Crèdits

Assignatura grau

ECTS

8501

LLENGUA ÀRAB I

12

LLENGUA ÀRAB  I

6

LLENGUA ÀRAB  II

6

8503

LITERATURA ÀRAB I

12

LITERATURA ÀRAB CLÀSSICA

6

8504

LITERATURA ÀRAB II

12

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8507

GÈNERES LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8520

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES I

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8521

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES II

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8523

LITERATURA DE MUDÈJARS I MORISCOS

6

LITERATUR ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8536

CULTURA IRANIANA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8537

CULTURA TURCA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8603

LITERATURA CATALANA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

8604

LITERATURA CATALANA II

12

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8605

LLENGUA CATALANA

12

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ I

6

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8663

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA FRANCESA: COMUNICACIÓ ORAL I

6

LLENGUA FRANCESA: COMUNICACIÓ ESCRITA I

6

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

FONÈTICA FRANCESA

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PANORAMA GENERAL DE LA LITERATURA FRANCESA FINS Al SEGLE XIX

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PANORAMA GENERAL DE LA LITERATURA FRANCESA FINS Al SEGLE XIX

6

8705

LITERATURA FRANCESA SEGLE XIX: NARRATIVA

6

NARRATIVA FRANCESA DEL SEGLE XIX

6

8706

LITERATURA FRANCESA SEGLE XIX: POESIA I TEATRE

6

POESIA FRANCESA DELS SEGLES XIX I XX

6

8707

HISTORIA ART I PENSAMENT DE FRANÇA: EDAT MITJANA SEGLE XVIII

6

ESTUDI DE TEXTOS FRANCESOS II: PRINCIPALS CORRENTS DEL PENSAMENT FRANCÈS

6

8708

LLENGUA FRANCESA III

12

ESTILÍSTICA FRANCESA

6

LLENGUA FRANCESA I REALITATS SOCIOCULTURALS

6

8709

LLENGUA FRANCESA ESPECIALITZADA

6

LLENGUA FRANCESA ESPECIALITZADA

6

8710

LINGÜÍSTICA FRANCESA

6

PRAGMÀTICA FRANCESA

6

8711

LITERATURA FRANCESA SEGLE XX: NARRATIVA

6

NARRATIVA FRANCESA DE SEGLE XX

6

8712

LITERATURA FRANCESA SEGLE XX: POESIA I TEATRE

6

POESIA FRANCESA DELS SEGLES XIX I XX

6

8713

HISTÒRIA DE LA LLENGUA FRANCESA

12

LEXICOLOGIA FRANCESA DES DE L'EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA

6

8714

HISTORIA ART I PENSAMENT DE FRANÇA: EDAT MITJANA SEGLE XVIII

6

ESTUDI DELS TEXTOS FRANCESOS I: ACTUALITAT DE FRANÇA I DELS PAÏSOS FRANCÒFONS

6

8715

GRAMÀTICA FRANCESA

12

MORFOSINTAXI FRANCESA I

6

MORFOSINTAXI FRANCESA II

6

8717

ASPECTES LINGÜÍSTICS I CULTURALS DE LES LITERATURES FRANCÒFONES

6

LLENGUA FRANCESA I REALITATS SOCIOCULTURALS

6

8718

EXPRESSIÓ ORAL EN LLENGUA FRANCESA

6

LLENGUA FRANCESA: COMUNICACIÓ ORAL II

6

8719

EXPRESSIÓ ESCRITA EN LLENGUA FRANCESA

6

LLENGUA FRANCESA: COMUNICACIÓ ESCRITA II

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTICA MASS MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8722

ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITERATURA FRANCESA: NARRATIVA

6

NARRATIVA FRANCESA DEL SEGLE XX

6

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA FRANCESA AL GRAU D'ESTUDIS FRANCESOS (continuació)


Codi Assignatura pla antic Crèdits Assignatura grau ECTS

8724

LITERATURA DEL MAGRIB D'EXPRESSIÓ FRANCESA

6

LITERATURA FRANCESA CONTEMPORÀNIA

6

8731

TRADUCCIÓ GENERAL ESPECIALITZADA FRANCES-ESPANYOL, ESPANYOL-FRANCÈS

6

ANÀLISI CONTRASTIVA I TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS A ALTRES LLENGÜES

6

8732

GRAMÀTICA FRANCESA CONTRASTIVA

6

ANÀLISI CONTRASTIVA I TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS A ALTRES LLENGÜES

6

8735

ESCRIPTORES FRANCESES EN LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA

6

LITERATURA FRANCESA I GÈNERE

6

8736

LITERATURA LLATINA I

6

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

8737

LITERATURA LLATINA II

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8813

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI

6

8864

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

8868

HOMER I EL MÓN MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

 

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8891

LLENGUA LLATINA

12

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES

6

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

6

8893

LLENGUA GREGA I

12

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

6

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8895

GÈNERES LITERARIS LLATINS

12

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8896

GÈNERES LITERARIS GRECS

12

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8901

LLENGUA ANGLESA I

12

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS II

6

8902

LLENGUA ANGLESA II

12

LLENGUA ANGLESA III

6

LLENGUA ANGLESA IV

6

8903

LITERATURA ANGLESA I

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8904

LITERATURA ANGLESA II

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8913

HISTÒRIA I CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

8

CULTURA I INSTITUCIONS DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

6

8933

LITERATURA I CINEMA EN ELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA: INTERRELACIÓ SEMIÒTICA I NARRATIVA

6

LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA ANGLESA

6

8962

LLENGUA ALEMANYA I

6

LLENGUA ALEMANYA I

6

8963

LLENGUA ALEMANYA II

6

LLENGUA ALEMANYA II

6

Total crèdits

224

Total crèdits

138

 

Les assignatures aprovades per l'estudiant en la llicenciatura de Filologia Francesa que no figuren en la taula precendente podran ser adaptades com a crèdits optatius en el grau d'Estudis Francesos fins al màxim d'optativitat que estableix el grau.


GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS. PLA RESUMIT

Grau en Estudis Francesos

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares