Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Codi:
 C005

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Àrab

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
FORMACIÓ BÀSICA
FORMACIÓN BÁSICA MATERIAS
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON
60 crèdits
 
6 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON MATÈRIES
60 crèdits
 
6 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
 
TERCER CURS MATÈRIES
QUART CURS MATÈRIES
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
ITINERARI 2: ESTUDIS HISPÀNICS
ITINERARI 3: ESTUDIS ANGLESOS
ITINERARI 4: ESTUDIS FRANCESOS
ITINERARI 5: FILOLOGIA CATALANA
ITINERARI 6: LINGÜÍSTICA GENERAL
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'ensenyament universitari ha de formar individus que contribuïsquen al desenvolupament de la societat a través de la recerca, la difusió i l'aplicació del coneixement, entès com un conjunt de claus i d'eines que permeten al futur professional comprendre un món en canvi continu i contribuir amb la seua formació a l'evolució d'aquest.

El titulat en el grau d'Estudis Àrabs i Islàmics sabrà combinar l'esperit d'innovació i d'evolució del coneixement amb una vocació acadèmica i humanística que fomenta la reflexió sobre la condició humana a través del temps i de l'espai, amb capacitat de pensar amb claredat, imaginació i sentit crític.

Els objectius generals per a la titulació en Estudis Àrabs i Islàmics són:

• Proporcionar a l'alumne una formació lingüística en àrab i un coneixement específic de la civilització àrab i islàmica que es relaciona amb aquesta (producció literària, realitat religiosa, geogràfica, històrica i humana, institucions, vida quotidiana, etc.).

• Proporcionar a l'alumne un coneixement suficient d'una segona llengua de la civilització àrab i islàmica.

• Proporcionar a l'alumne coneixement d'una llengua europea i la seua cultura, com a eines amb finalitat instrumental.

• Proveir l'alumne de les tècniques, eines i aptituds necessàries per a aplicar els coneixements lingüístics i culturals adquirits en els diferents camps i orientacions de la titulació.

• Capacitar l'alumne per a utilitzar les noves tecnologies de gestió de la informació i del coneixement aplicades als Estudis Àrabs i Islàmics.

• Formar, en última instància, professionals polivalents, amb competències diverses, relacionades amb les funcions i l'enteniment intercultural que la societat actual exigeix.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG2:Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3:Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4:Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5:Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6:Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7:Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8:Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9:Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG10:Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11:Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12:Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2:Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3:Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4:Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE5:Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE6:Conèixer una de les llengües islàmiques no àrabs (persa) i els seus diferents desenvolupaments culturals específics dins de la civilització islàmica com a manifestació de la seua creativitat i reflex del context sociocultural divers dels països islàmics.
 • CE7:Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8:Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.
 • CE9:Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.
 • CE10:Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11:Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE12:Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE13:Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE14:Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.

Competències transversals

 • CGUA1:Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2:Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3:Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Estudis Àrabs i Islàmics s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats,s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una  matèria o més d'una i mostra una coherència pel que fa a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica que inclou una assignatura o més d'una. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts, i es poden concebre de manera integrada o no.

El grau en Estudis Àrabs i Islàmics té un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de la branca de coneixement implicada, així com en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de grau i altres activitats formatives.

 • Un total de 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica que ha de superar l'estudiant, dels quals el total està vinculat a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinarietat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen assolir amb la nostra titulació.

Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Literatura, Lingüística, Idioma Modern) es concreten en assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del Pla d'Estudis (primer i segon curs). Es marquen com a tals en el Pla d'Estudis amb l'abreviatura FB (formació bàsica).

 • 144 crèdits ECTS més seran de matèries obligatòries vinculades a les matèries Llengua Clàssica, Literatura i Idioma Modern de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Hi haurà, a més, un treball de finalització de grau obligatori que tindrà un valor de 6 crèdits i s'elaborarà en la fase final del Pla d'Estudis (quart curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.
 • Els restants crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Cap de les assignatures optatives que es proposen són de formació bàsica.
 • De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives.

Els 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir es diversifiquen en seminaris, pràctiques externes, lectures, treballs dirigits, etc., i conclouran amb l'elaboració i defensa del treball de final de grau esmentat.

El grau d'Estudis Àrabs i Islàmics comparteix una estructura educativa amb els graus de Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Espanyol: Llengua i Literatures, i Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d'Alacant denominada Programa de Formació de Grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, i que estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions.

Així doncs, el programa de formació de grau en Estudis Àrabs i Islàmics, Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Espanyol: Llengua i Literatura, i Estudis Àrabs i Islàmics significa que els 5 graus comparteixen 60 crèdits que constitueixen el mòdul d'interdisciplinarietat, repartit entre els cursos primer i segon del grau, i que està compost per matèries no específiques d'Estudis Àrabs i Islàmics, en el cas del grau en Estudis Àrabs i Islàmics, així com de matèries no específiques de Filologia Catalana (Llengua i Literatura) en el cas del grau de Filologia Catalana, matèries no específiques de Filologia Espanyola (Llengua i Literatura) en el cas del grau d'Espanyol: Llengua i Literatura, matèries no específiques de Filologia Anglesa (Llengua i Literatura) en el cas del grau d'Estudis Anglesos, i matèries no específiques de Filologia Àrab (Llengua i Literatura) en el cas d'Estudis Àrabs i Islàmics.

En aquest mòdul es poden cursar, entre unes altres, llengua francesa, llengua anglesa i llengua alemanya. Cursant 12 crèdits de qualsevol d'aquestes llengües, es vaig poder acreditar el nivell B.1 d'idioma estranger segons el MCER.

Les raons per a aquest programa de formació de grau radiquen en la necessària interdisciplinarietat que s'ha de donar entre les diferents titulacions d'àmbit filològic, així com en la necessària formació acadèmica diversificada en àmbits no estrictament especialitzats com a base i complement per a una millor formació en Estudis Àrabs i Islàmics.

El segon mòdul del grau d'Estudis Àrabs i Islàmics és el denominat de especialització, configurat per 150 crèdits desenvolupats en 4 matèries específiques: Llengua Àrab (66 crèdits organitzats en 11 assignatures), Literatura Àrab (36 crèdits organitzats en 6 assignatures), Cultures i Societats Àrabs i Islàmiques (36 crèdits organitzats en 6 assignatures), segona llengua de la titulació (6 crèdits donats en 1 assignatura), i treball de final de grau (6 crèdits donats en 1 assignatura). Aquest mòdul, propi de la caracterització idiosincràtica de la titulació, està repartit articularment entre els quatre cursos del grau.

El mòdul de «complementació» constitueix el tercer i últim dels mòduls sobre els quals està fonamentat el grau d'Estudis Àrabs i Islàmics. Aquest mòdul, compost per 30 crèdits, permet a l'alumnat formar-se segons la seua elecció en una de les 8 matèries que, amb caràcter optatiu, estan a la seua disposició: Filologia Catalana, Estudis Hispànics, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Clàssics, Lingüística General, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Cadascuna d'aquestes matèries es desenvolupa en un grup tancat de 30 crèdits amb assignatures pròpies de cadascun dels continguts específics de la matèria denominada així, i serà cursada en l'últim any del grau.

L'alumnat també té la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria del mateix nom, en lloc d'alguna de les 5 assignatures de cadascuna de les 8 matèries a la seua disposició.

En el cas que l'alumnat d'Estudis Àrabs i Islàmics opte per una matèria diferent d'Estudis Àrabs i Islàmics, l'alumnat tindrà el reconeixement del minor, sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinarietat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor que haurà de cursar l'alumnat d'Estudis Àrabs i Islàmics oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Com cursar l’optativitat:

SENSE ITINERARI (Taula 1)

 • 30 crèdits d’assignatures optatives.
 • 24 crèdits d’assignatures optatives i fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Fins a 30 crèdits per participació en programes de mobilitat.

AMB ITINERARI (Taula 2)

 • Cal cursar entre 42 i 54 crèdits d’una mateixa matèria distinta de la teua titulació. Per tant serà necessari per a l’obtenció d’un itinerari, a més de cursar els 30 crèdits optatius de la matèria triada, haver cursat o cursar com a mínim  12 crèdits de la mateixa matèria entre primer i segon curs.


TAULA 1

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

MATÈRIA FILOLOGIA CATALANA

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

La Dona en el Món Àrab i Islàmic

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Didàctica de la Llengua i la Literatura (en Català)

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

Llengua Francesa: Comunicació Oral II

6 ECTS

Literatura i Cultura Aplicades a l'Ensenyament de l'Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

Literatura Francesa i Cinema

6 ECTS

Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Escrita II

6 ECTS

L'Espanyol a Amèrica

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Cervantes i els Orígens de la Novel·la Moderna

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6ECTS

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

 

Llengua Anglesa III

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Innovació i Ruptura en la Història de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Cultura i Institucions en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

Llengua Anglesa IV

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Literatura i Cinema en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a les Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge i Societat

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS


 

TAULA 2

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN FILOLOGIA CATALANA

Assignatures optatives de la Matèria Filologia Catalana

(veure taula 1)

30 ECTS

- Taller de expressió oral y escrita en català

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura catalana medieval

6 ECTS

- Literatura catalana actual

6 ECTS

- Pràctica de la normativa catalana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS FRANCESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Francesos

(veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua Francesa I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

- Llengua Francesa II

6 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS HISPÀNICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Hispànics

(veure taula 1)

30 ECTS

- Espanyol: norma i ús I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

- Espanyol: norma i ús II

6 ECTS

- Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS ANGLESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Anglesos

 ( veure taula 1)

30 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa I

6 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès II

6 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics

 (veure taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General

 (veure taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (veure taula 1)

30 ECTS

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Est. Arabs

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x     x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos

  2012-13

  2013-14

  2014-15

    2015-16
0.1 x

x x x  x  
x x  x     x    x

x  
0.2            
             x x 
  x
       

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir formació humanística bàsica, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

5,560

6,945

---

---

---

---

---

2011-12

50

5,000

6,815

5,000

---

5,000

---

---

2012-13

50

5,000

5,755

---

---

---

---

---

2013-14

50

5,000

5,000

---

---

 5,000

---

---

2014-15

50

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,000

6,080

---

---

6,280

---

---

2016-17

50

5,000

5,000

---

---

---

---

---

2017-18 50              

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El graduat en Estudis Àrabs i Islàmics per la seua formació estarà capacitat per a desenvolupar la seua labor professional en els àmbits següents:

 • DOCÈNCIA. Ensenyament de llengua àrab i les diferents matèries culturals abordades en la titulació. Per a treballar en centres de secundària, escoles oficials d'idiomes, universitats, centres privats, acadèmies d'idiomes i cursos per a bancs, empreses o institucions públiques, mesquites, centres culturals, etc.
 • INVESTIGACIÓ. Generació de coneixement i transferència d'aquest a la societat. L'investigador podrà treballar en la universitat, CSIC, en l'administració i institucions i organismes sanitaris, assistencials, educatius, entre d'altres, en empreses relacionades amb la producció sistemàtica i/o aplicada del coneixement de la llengua i la literatura àrab (telefonia, empreses d'aplicacions informàtiques i instruments lingüístics associats a la producció i la comprensió del llenguatge i la parla).
 • MEDIACIÓ
  • INTERCULTURAL. Labor de facilitar la comunicació i relació entre persones provinents d'àmbits culturals diferents. El treball del mediador cultural es desenvolupa en centres d'estudis amb presència d'estudiants immigrants, en organitzacions no governamentals, en l'administració i altres entitats públiques i en diferents serveis assistencials, en el departament d'exportació o importació de diferents empreses, en empreses del sector turístic, etc.
  • LINGÜÍSTICA. Labor de facilitar la comunicació entre persones provinents d'àmbits lingüístics diferents. El seu treball es desenvolupa en centres d'estudis amb presència d'estudiants immigrants, en organitzacions no governamentals, en l'administració i altres entitats públiques i en diferents serveis assistencials, en el departament d'exportació o importació de diferents empreses, en empreses del sector turístic, etc.
 • LEXICOGRAFIA i TERMINOLOGIA. Responsable de la creació de corpus terminològics i en l'elaboració de diccionaris monolingües o bilingües generals o d'especialitat, en editorials o organismes públics.
 • GESTIÓ DE TEXTOS. Professional que es dedica a l'edició i assessorament i a la correcció de textos, en format tradicional i digital, en editorials, en els àmbits corporatius i institucionals, en els mitjans de comunicació, en la publicitat i en l'àmbit editorial.
 • ASSESSORIA
  • LITERÀRIA I CULTURAL. Documenta i assessora en temes relacionats amb les publicacions literàries en llengua àrab i les seues traduccions, la cultura àrab i la religió, història i realitat actual de l'Islam. Treballa en l'àmbit de la documentació (biblioteques, arxius i centres de comunicació), el del mercat editorial (editorials, publicacions especialitzades, llibreries), el de la comunicació (cinema, premsa, ràdio, televisió, Internet, documentals, exposicions, programacions culturals d'institucions públiques i privades) i en l'àmbit de les expressions artístiques i el patrimoni cultural àrab islàmic.
  • DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA. La seua funció és assessorar, planificar i promocionar l'ús de la llengua àrab. Aquest professional exerceix la seua labor en: serveis culturals, fundacions, ONG, mitjans de comunicació (revistes, Internet, etc.), departaments de comunicació, administracions i institucions públiques (arxius i biblioteques, museus arqueològics o etnològics, etc.) i privades (mesquites, centres cívics i culturals, etc.).
  • EN POLÍTIQUES I EN RELACIONS INTERNACIONALS. Assessora i documenta sobre àrees o regions del món àrab i islàmic. Treballa al servei de les institucions públiques (ministeris, televisions i ràdios públiques, etc.) i privades (mitjans de comunicació, àmbits i empreses especialitzades, etc.).
  • EN POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ SOCIAL. Assessora i planifica línies de treball en relació amb la integració de població immigrant d'origen àrab i/o musulmà en la societat espanyola, i viceversa.
 • TRADUCCIÓ. Tradueix textos de caràcter genèric i específic per a les institucions públiques i empreses privades.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Estudis Àrabs i Islàmics

Extinció de la llicenciatura en Filologia Àrab

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Filologia Àrab

2010-2011

1r curs

1r curs

 

2011-2012

2n curs

2n curs

1r curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2n curs

2013-2014

4t curs

4t curs

3r curs

2014-2015

 

 

4t curs i optatives

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i  vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB AL GRAU D'ESTUDIS ÀRABS I  ISLÀMICS

 

Cód

Assignatura pla antic

Cré.

Assignatura grau

ECTS

8501

LLLENGUA ÀRAB I

12

LLENGUA  ÀRAB BÀSIC I

6

LLENGUA  ÀRAB: BÀSIC II

6

8503

LITERATURA ÀRAB I

12

LITERATURA ÀRAB: ÈPOCA CLÀSSICA

6

TEXTOS ÀRABS CLÀSSICS

6

8502

LLENGUA ÀRAB II

12

LLENGUA  ÀRAB: INTERMEDI I

6

LLENGUA  ÀRAB: INTERMEDI II

6

8504

LITERATURA ÀRAB II

12

LITERATURA ÀRAB: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

6

TEXTOS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

8505

ISLAMOLOGIA

12

ISLAMOLOGIA

6

8506

GRAMÀTICA ÀRAB

12

LINGÜÍSTICA ÀRAB

6

DIALECTE ÀRAB MAGRIBÍ

6

8507

GÈNERES LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

LITERATURA ÀRAB: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

6

8508

TEXTOS LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

TEXTOS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

8509

HISTÒRIA DE LA CULTURA ARABOISLÀMICA: Fonaments i Època Medieval

6

HISTÒRIA I CULTURA ARABOISLÀMICA Segles VII-XV

6

8510

HISTÒRIA DE LA CULTURA ARABOISLÀMICA: Època Moderna i Contemporània

6

HISTÒRIA I CULTURA ÀRAB-ISLÁMICA Segles XVI-XXI

6

8511

LLENGUA ÀRAB III

12

LLENGUA  ÀRAB: INTERMEDI III

6

LLENGUA  ÀRAB: INTERMEDI IV

6

8512

LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: ORIENT

6

TEXTOS ÀRABS CLÀSSICS

6

8513

LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: AL-ANDALUS

6

LITERATURA ÀRAB D'AL-ANDALUS

6

8514

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ÀRAB

12

LINGÜÍSTICA ÀRAB

6

DIALECTE ÀRAB ORIENTAL

6

8515

DIALECTELOGIA ÀRAB

12

DIALECTE ÀRAB MAGRIBÍ

6

DIALECTE ÀRAB ORIENTAL

6

8516

LLENGUA ÀRAB IV

12

LLENGUA  ÀRAB: AVANÇAT I

6

LLENGUA  ÀRAB: AVANÇAT II

6

8517

LITERATURA GEOGRÀFICA ÀRAB

6

TEXTOS ÀRABS CLÀSSICS

6

8518

CIVILITZACIÓ D'AL-ANDALUS

6

CIVILITZACIÓ D'AL-ANDALUS

6

8519

CIVILITZACIÓ MATERIAL ISLÀMICA

6

HISTÒRIA I CULTURA ARABOISLÀMICA Segles VII-XV

6

8519

CIVILITZACIÓ MATERIAL ISLÀMICA

6

CIVILITZACIÓ D'AL-ANDALUS

6

8520

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES I

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8521

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES II

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8522

MÍSTICA MUSULMANA

6

PENSAMENT ÀRAB I ISLÀMIC

6

8523

LITERATURA DE MUDÈJARS I MORISCOS

6

LITERATUR ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA  ÀRAB: BÀSIC II

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA  ÀRAB: INTERMEDI I

6

8525

TEXTOS ISLÀMICS

6

TEXTOS ÀRABS CLÀSSICS

6

8526

PENSAMENT ISLÀMIC

6

PENSAMENT ÀRAB I ISLÀMIC

6

8527

RELACIONS DE L'ISLAM AMB JUEUS I CRISTIANS

6

ISLAMOLOGIA

6

8528

MINORIES EN LES SOCIETATS ISLÀMIQUES

6

SOCIOLOGIA DEL MÓN ÀRAB CONTEMPORANI

6

8529

INSTITUCIONS ISLÀMIQUES

6

ISLAMOLOGIA

6

8530

SOCIOLOGIA DEL MÓN MUSULMÀ

6

SOCIOLOGIA DEL MÓN ÀRAB CONTEMPORANI

6

8531

ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITER. ÀRAB I

6

TEXTOS ÀRABS: ANÀLISI I TRADUCCIÓ

6

8532

ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITER. ÀRAB II

6

TEXTOS ÀRABS: ANÀLISI I TRADUCCIÓ

6

8533

PRIMERA LLENGUA ISLÀMICA NO ÀRAB

6

LLENGUA PERSA

6

8534

SEGONA LLENGUA ISLÀMICA NO ÀRAB

6

LLENGUA PERSA

6

8535

TERCERA LLENGUA ISLÀMICA NO ÀRAB

6

LLENGUA PERSA

6

8536

CULTURA IRANIANA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8537

CULTURA TURCA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8538

HISTORIOGRAFIA ANDALUSINA

6

CIVILITZACIÓ D'AL-ANDALUS

6

8603

LITERATURA CATALANA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

8604

LITERATURA CATALANA II

12

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8605

LLENGUA CATALANA

12

TALLER D'EXPRESSIÓN ORAL I ESCRITA EN CATALÀ I

6

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÁ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8663

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA  FRANCESA I

6

LLENGUA  FRANCESA II

6

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

LLENGUA  FRANCESA I

6

LLENGUA  FRANCESA II

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES II

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTIC MASS-MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8813

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÉTICA I POÉTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÉTICA I POÉTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI

6

8864

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

8868

HOMER I EL MÓN MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

 

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DEL ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DEL ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB AL GRAU D'ESTUDIS ÀRABS I  ISLÀMICS (continuació)

 

Codi Assignatura pla antic Crèdits Assignatura grau ECTS

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8663

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES II

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTICA MASS MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8813

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI

6

8864

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

8868

HOMER I EL MUNDO MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

 

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPAÑOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8891

LLENGUA LLATINA

12

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES

6

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

 

8893

LLENGUA GREGA I

12

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

6

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8895

GÈNERES LITERARIS LLATINS

12

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8896

GÈNERES LITERARIS GRECS

12

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8901

LLENGUA ANGLESA I

12

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS II

6

8902

LLENGUA ANGLESA II

12

LLENGUA ANGLESA III

6

LLENGUA ANGLESA IV

6

8903

LITERATURA ANGLESA I

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8904

LITERATURA ANGLESA II

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8913

HISTÒRIA I CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

8

CULTURA I INSTITUCIONS DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

6

8933

LITERATURA I CINEMA EN ELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA: INTERRELACIÓ SEMIÒTICA I NARRATIVA

6

LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA ANGLESA

6

8962

LLENGUA ALEMANYA I

6

LLENGUA ALEMANYA I

6

8963

LLENGUA ALEMANYA II

6

LLENGUA ALEMANYA II

6

Total crèdits

224

Total crèdits

102

 

Les assignatures aprovades per l'estudiant en la llicenciatura de Filologia Àrab que no figuren en la taula precendent podran ser adaptades com a crèdits optatius en el grau d'Estudis Àrabs i Islàmics fins al màxim d'optativitat que estableix el grau.

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS. PLA RESUMIT

Grau en Estudis Àrabs

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares