Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN HISTÒRIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN HISTÒRIA

Codi:
 C002

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 11,84
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN HISTÒRIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
30 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN HISTORIA
ITINERARI 1
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1: PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA
ITINERARI 2
ITINERARI 3

 

OBJETIUS GENERALS DEL TÍTOL

 

L'ensenyament universitari ha de buscar l'educació integral de la persona, sempre sota les premisses d'uns coneixements sustentats pel mètode científic. Per això, l'objectiu fonamental d'aquest títol és proporcionar un coneixement racional i crític de les societats humanes en el passat per a comprendre i explicar el present, com també dominar el maneig de les fonts i les eines instrumentals i teòriques pròpies de la disciplina per a formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees de coneixement de caràcter històric. D'aquesta manera, la història contribueix a generar consciència cívica i estima pel passat i el patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, desenvolupant valors de respecte i tolerància com a reconeixement de la diversitat històrica i cultural.

Des d'aquesta perspectiva, els objectius fonamentals de la titulació són:

• Adquirir un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la prehistòria fins al món actual. La dimensió espacial d'aquest coneixement històric serà tan àmplia com siga possible, ja que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre i explicar la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels sistemes de valors i la consciència cívica.

• Proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de l'historiador o historiadora, cosa que comporta, d'una banda, la capacitat d'examinar críticament qualsevol tipus de font històrica i, de l'altra, l'habilitat per a manejar els mitjans de recerca, identificació, selecció i recopilació de la informació, incloent-hi els recursos informàtics, i emprar-los per a l'aprenentatge, estudi i investigació.

• Dominar els conceptes, categories, teories, problemes i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica.

• Ser conscients que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canviar amb el pas del temps, d'acord amb els diversos contextos polítics, culturals i socials.

• Adquirir la capacitat de construir una argumentació històrica congruent i de fer-la comprensible als altres, expressant-la amb claredat i coherència, tant verbalment com per escrit, i emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina. És una aspiració desitjable que l'alumnat adquirisca destreses similars en altres idiomes que puguen enriquir la seua capacitat d'anàlisi històrica.

• Proveir la capacitat de relacionar els esdeveniments i processos del passat amb els de el present de manera racional i crítica, destriant la manera en què aquells influeixen sobre aquests.

• Preparar l'estudiant per a la inserció laboral en funció de la demanda, necessitats i expectatives de la societat, d'acord amb els perfils professionals que a continuació s'expliciten.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Raonament crític.
 • CG2:Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3:Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4:Motivació per la qualitat.
 • CG5:Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7:Adaptació a situacions noves.
 • CG8:Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9:Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.
 • CG10:Treball en equip de caràcter interdisciplinari.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2:Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3:Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4:Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5:Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6:Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7:Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8:Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE10:Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Història s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

30

Treball de de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

La planificació del Pla d'Estudis es basa en una estructura de set mòduls, incloent-hi un mòdul per al treball de final de grau i un altre per a les pràctiques, 21 matèries i 49 ssignatures semestrals que haurà de cursar l'alumnat. Els mòduls són els següents:

 • Mòdul de Matèries Bàsiques (60 ECTS). Es compon de quatre matèries  i 10 assignatures.
 • Mòdul d'Història Universal (72 ECTS). Es compon de sis matèries i dotze assignatures.
 • Mòdul de la Península Ibèrica i d'Espanya (42 ECTS). Es compon de cinc matèries i set assignatures.
 • Mòdul de Teoria i Procediments Analítics de la Història (30 ECTS). Es compon de tres matèries i cinc assignatures.
 • Mòdul d'Optatives (90 ECTS). D'aquests 90 ECTS l'alumnat només n'ha de cursar 30 d'optatius). Es compon de tres matèries que es corresponen amb tres itineraris optatius compostos per cinc assignatures cadascun:

 1. Patrimoni Cultural i Divulgació de la Història.

 2. Cultura i Construccions Històriques.

 3. El Món Europeu i Mediterrani.

 • Mòdul de Pràctiques (6 ECTS optatius).
 • Mòdul de Treball de Final de Grau (6 ECTS obligatoris).

El Mòdul de Matèries Bàsiques, que té caràcter de formació bàsica, correspon a totes les matèries i assignatures impartides en primer curs. S'hi agrupen diverses matèries nuclears dins del grau d'Història que, a més, són compartides pel grau de Geografia i d'Humanitats. Està integrat per assignatures particularment adequades per a l'eventual canvi de l'alumne a un altre grau dins de la branca d'Arts i Humanitats, i en aquest sentit s'ha tingut en compte el plantejament generalista dels graus que aconsella el Reial Decret 1393/2007. D'aquesta manera es garanteix i es potencia la flexibilitat i la interdisciplinarietat.

El primer curs inclou matèries de Geografia, Filosofia i Art, que al costat de les d'Història, estan pensades per a oferir als alumnes una visió introductòria àmplia.

Les matèries obligatòries estructuren els tres cursos següents i representen, al costat de les bàsiques del primer curs, una concepció més generalista del títol. Es distribueixen en els mòduls d'Història Universal, Història de la Península i d'Espanya, i Teoria i Procediments Analítics de la Història.

Els mòduls, matèries i assignatures del títol constitueixen una proposta coherent i nova, especialment en el disseny de l'optativitat. El Mòdul d'Optatives complementa aquesta concepció generalista amb un perfil més profesionalizador. Així mateix, les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir durant l'últim curs del grau en algun dels camps competencials de la seua preferència. El contingut de les assignatures optatives oferides està d'acord amb el de les assignatures bàsiques i obligatòries del Pla d'Estudis,  ja que complementen o amplien aquest contingut, segons el cas. Si bé l'adquisició i posada en pràctica de les competències queda assegurada cursant aquestes assignatures bàsiques i obligatòries, el disseny de les assignatures optatives garanteix, a més, que aquestes competències es consoliden i es posen en pràctica mitjançant activitats alternatives i en contextos de treball diversos. Una de les qüestions que s'han tingut en compte a l'hora d'elaborar els itineraris d'optativitat han sigut les opinions expressades per l'alumnat d'Història: en la Comissió de Grau, en l'avaluació de la Titulació i en la Comissió de Qualitat creada per a implementar el pla de millores derivat d'aquesta avaluació.  Fins al moment, l'oferta d'optativitat preveia branques d'especialització dissenyades seguint els grans blocs cronològics tradicionals. 

El Mòdul de Pràctiques és optatiu, es pot fer en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament. Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permetrà concretar convenis i acords amb entitats externes a la Universitat.

El Mòdul de Treball de Final de Grau té com a objectiu garantir la verificació de l'adquisició de les competències associades al grau en Història mitjançant l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau obligatori, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1393/2007. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Les assignatures optatives permeten a l'alumnat aprofundir en algun dels camps competencials de la seua preferència durant l'últim curs del grau. Les assignatures optatives se situen en el quart curs, agrupades en itineraris tancats. Per a obtenir un itinerari caldrà cursar-ne 24 crèdits com a mínim.

El Mòdul de Pràctiques és optatiu, es pot fer en qualsevol dels dos quadrimestres de quart curs i permet a l'alumnat substituir una de les assignatures optatives oferides en l'itinerari que haja triat prèviament.

Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres ha engegat una estructura de gestió que permetrà concretar convenis i acords amb entitats externes a la universitat.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

OP

6

7 / 8

ITINERARI 1: PATRIMONI CULTURAL I DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA

Ofereix una formació relacionada amb la gestió del patrimoni cultural i els recursos divulgatius de la Història. Introdueix a l'alumnat en el debat sobre la memòria i els usos públics de la Història.

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

OP

6

7

RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA

OP

6

7

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PAISATGE CULTURAL

OP

6

7

HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA

OP

6

8

MEMÒRIA I ÚS PÚBLIC DE LA HISTÒRIA

OP

6

8

ITINERARI 2: CULTURA I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES

Té com a objectiu proporcionar una formació estructurada entorn de l'evolució de conceptes, idees, percepcions i identitats al llarg de la Història. Es tracta de transmetre a l'alumnat la idea de la Història com a procés en permanent construcció.

HISTÒRIA I GÈNERE

OP

6

7

MODELS I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA

OP

6

7

IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA

OP

6

7

ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

OP

6

8

HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA

OP

6

8

ITINERARI 3: EL MÓN EUROPEU I MEDITERRANI

Planteja una visió dels processos històrics en el marc europeu i la relació entre les dues ribes del Mediterrani, sense oblidar altres àmbits geogràfics, amb la idea de la transnacionalidad com a referent

LES PRIMERES SOCIETATS I CULTURES DEL MEDITERRANI

OP

6

7

FONAMENTS MEDITERRANIS D'EUROPA: ROMA, CRISTIANISME I ISLAM

OP

6

7

L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN

OP

6

7

HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

OP

6

8

EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES DE CANVI

OP

6

8

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Historia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x

x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos

 2012-13

 2013-14

 2014-15

0.1 x

x x x  x  

x x     x x x

x  
0.2            
    x      x x
 

       

Curs

2015-16

2016-17

0.1 x     x x x x         x     x x x     x  
0.2                   x x   x x              

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

L'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

125

7,120

7,495

6,840

6,800

6,900

---

5,000

2011-12

125

6,968

7,124

---

---

6,540

---

5,000

2012-13

125

6,980

6,480

---

5,000

6,800

---

---

2013-14

125

5,625

6,740

5,000

5,000

5,000

---

---

2014-15

125

5,220

5,375

5,000

5,000

5,000

---

---

2015-16

125

5,000

5,130

---

6,880

5,780

---

---

2016-17

125

8,346

5,000

---

5,000

5,000

---

---

2017-18 125 5,000 6,520 5,000 --- 5,000 --- ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

La formació científica, global, racional i crítica que pretén el grau d'Història capacita els que la cursen per a actuar professionalment en diversos àmbits professionals, tant en aquells tradicionalment propis de la titulació (docència i investigació), com en altres perfils professionals més variats i nous, que valoren la capacitat dels graduats i graduades en Història per a “llegir” i “explicar” la idiosincràsia de la societat actual des de la perspectiva del passat. En aquest sentit, la titulació capacita per a l'exercici professional en els perfils professionals següents: en els àmbits de la docència, la investigació, l'exercici de l'activitat professional liberal, la gestió, la conservació, la divulgació i l'assessorament.

Perfils professionals consolidats:

1. L'ensenyament de la Història: ESO, cicles formatius, batxillerat, estudis superiors de grau, postgrau i doctorat. A més dels ensenyaments historicoculturals en els estudis de llengües per a estrangers.

2. La investigació històrica en totes les seues disciplines i des de diversos enfocaments: diacrònics, temàtics, metodològics, i en diversos centres d'investigació: CSIC, universitats, museus, instituts d'investigació, etc.).

3. Les prospeccions, excavacions, estudis arqueològics i informes d'impacte arqueològic necessaris en els EIA (institucions públiques i empreses privades).

4. La gestió del patrimoni històric i cultural (comunicació, difusió, valoració i interpretació).

5. La gestió en arxius i biblioteques en el seu vessant històric.

6. La gestió d'informació i documentació històrica.

7. La gestió de museus històrics, artístics, arqueològics i etnològics.

8. La gestió en parcs i paisatges culturals i arqueològics, conjunts monumentals i fundacions culturals.

Perfils professionals vinculats:

9. La divulgació i transmissió del coneixement històric en els mitjans de comunicació i editorials.

10. Assessorament de caràcter documental, cultural, històric i arqueològic en tot tipus d'institucions públiques i empreses privades.

11. La carrera diplomàtica.

12. Guia turístic.

13. Interpretació del patrimoni cultural.

14. Gestió de projectes en mediació cultural i cooperació al desenvolupament.

15. Gestió de recursos humans.

16. El treball en administracions públiques.


Professions per a les quals capacita:

Historiador/a.

Docent en ensenyament secundari.

Arqueòleg/a.

Arxiver/a, bibliotecari/a i documentalista.

Assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals.

Assessor/a entitats culturals, públiques i privades.

Especialista en viatges culturals.

Assessor/a cultural.

Museòleg/oga i gestor/a de patrimoni.

Gestor/a de recursos humans i socials.

Dinamitzador/a d'activitats culturals.

Col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials.

Investigador/a i documentació històrica.

Gestor/a en administracions públiques.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Història

Extinció de la docència en la llicenciatura en Història

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Història

2010-11

1r curs

2010-11, primer curs sense docència.

Curs 2011-12, per a les assignatures de primer curs.

2011-12

2n curs

2011-12, segon curs sense docència.

Curs 2012-13, per a les assignatures de segon curs.

2012-13

3r curs

2012-13, tercer curs sense docència.

Curs 2013-14, per a les assignatures de tercer curs i optatives de primer cicle.

2013-14

4t curs

2013-14 Extinció de la docència en quart curs de la llicenciatura d'Història.

Curs 2014-15, per a les assignatures de quart curs.

2014-15

 

2014-15 Extinció de la docència en tots els cursos de la llicenciatura d'Història.

Curs 2015-16, per a les assignatures de cinquè curs i optatives de segon cicle.

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que hagen esgotat les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA LLICENCIATURA EN HISTÒRIA AL NOU GRAU

 

Cod.

Assignatura pla antic

Crèd.

Assignatura grau

ECTS

8017

PREHISTÒRIA I: CAÇADORS I RECOL·LECTORS

6

SOCIETATS CAÇADORES I RECOL·LECTORES EN LA PREHISTÒRIA

6

8001

PREHISTÒRIA II: AGRICULTORS I METAL·LÚRGICS

6

SOCIETATS AGRÍCOLES I METAL·LÚRGIQUES EN LA PREHISTÒRIA

6

8002

HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I

6

ELS ESTATS ANTICS FINS A ALEXANDRE EL GRAN

6

8003

HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II

6

EL MÓN DE L'HEL·LENISME A LA CAIGUDA DELS SISTEMES ANTICS

6

8004

HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I

6

DE L'EDAT MITJANA A LA MODERNITAT

6

ELS ORÍGENS MEDIEVALS D'EUROPA (SEGLES V-X)

6

8005

HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II

6

DE L'EDAT MITJANA A LA MODERNITAT

6

CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'EUROPA MEDIEVAL (SEGLES XI-XV)

6

8006

HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I

6

DE L'EDAT MITJANA A LA MODERNITAT

6

ELS ESTATS EUROPEUS FINS A LA PAU DE WESTFÀLIA

6

8007

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I

6

EL MÓN CONTEMPORANI

6

8008

INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA

6

LA HISTÒRIA A LA TERRA

6

8009

ARXIVÍSTICA

6

ARXIUS I DOCUMENTS: ENTRE LA TRADICIÓ I LA RENOVACIÓ

6

8010

HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA I. ÀUSTRIES

6

HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA

6

HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ

6

8011

HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II

6

DE L'EDAT MITJANA A LA MODERNITAT

6

DEL SISTEMA DE WETSFÀLIA A la CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

6

8012

HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I

6

LA FORMACIÓ MEDIEVAL DELS REGNES IBÈRICS

6

8013

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II

6

DE LES GUERRES MUNDIALS A LA GLOBALITZACIÓ

6

8014

PREHISTÒRIA EN LA PENÍNSULA IBÈRICA

4,5

PREHISTÒRIA EN LA PENÍNSULA IBÈRICA

6

8016

HISTÒRIA DE LA HISPANIA PROTOHISTÒRICA

6

HISTÒRIA D'HISPANIA ANTIGA

6

8019

HIST. CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I

6

LA CONSTRUCCIÓ DEL LIBERALISME ESPANYOL

6

8020

HISTÒRIA DE L'ESPANYA ACTUAL

6

DEMOCRÀCIES I DICTADURES EN L'ESPANYA DEL S. XX

6

8022

GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

4,5

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

6

8024

HISTÒRIA DE LA HISPANIA ROMANA I VISIGODA

6

HISTÒRIA D'HISPANIA ANTIGA

6

8025

HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II

6

LA FORMACIÓ MEDIEVAL DELS REGNES IBÈRICS

6

HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ

6

8026

HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA II. BORBÓ

6

HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA

6

8027

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II (1875-1939)

6

DEMOCRÀCIES I DICTADURES EN L'ESPANYA DEL SEGLE XX

6

8029

EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA

4,5

METODOLOGIA I

6

8069

METODOLOGIA PREHISTÒRICA

6

8032

HISTÒRIA D'AMÈRICA. EDAT MODERNA

6

AMÈRICA: DE LA COLONITZACIÓ A L'ÈPOCA ACTUAL

6

8033

HISTÒRIA D'AMÈRICA. EDAT CONTEMPORÀNIA

6

AMÈRICA: DE LA COLONITZACIÓ A L'ÈPOCA ACTUAL

6

8034

HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL

6

DE LES GUERRES MUNDIALS A LA GLOBALITZACIÓ

6

8035

MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

12

METODOLOGIA II

 

6

8037

HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS DE L'EUROPA COMUNITÀRIA

6

HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

6

8047

HISTÒRIA DELS DESCOBRIMENTS I LES EXPLORACIONS

6

L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN

6

8053

ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

6

HISTÒRIA ACTUAL D'EUROPA I DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

6

8054

CINEMA I HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

4,5

HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA

6

8015

ARQUEOLOGIA DEL PRÒXIM ORIENT  (1)

4,5

ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS ANTIGUES

(s'adaptarà sempre que se'n tinguen superades, almenys, tres)

 

 

 6

 

 

 

 

8023

ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA

4,5

8031

ARQUEOLOGIA IBÈRICA

4,5

8062

ARQUEOLOGIA ROMANA

6

8064

ARQUEOLOGIA CLÀSSICA D'HISPÀNIA

6

8063

ARQUEOLOGIA ISLÀMICA

4,5

ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS MEDIEVALS I POSTMEDIEVALS

(s'adaptarà sempre que se'n tinguen superades, almenys, tres)

 

 

 

 6

 

 

 

 

8065

ARQUEOLOGIA DE L'ALTA EDAT MITJANA

4,5

8066

ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS FEUDALS

4,5

8067

ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS MODERNES

4,5

8068

FONTS ARQUEOLÒGIQUES PER A L'ESTUDI DE LES SOCIETATS POSTCLÀSSIQUES

4,5

8092

RELIGIÓ, ESGLÉSIA I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

6

ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

6

8095

IDEES I MOVIMENTS SOCIALS I POLÍTICS CONTEMPORANIS

6

IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA

6

8096

CULTURA CONTEMPORÀNIA

6

HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA

6

 

TOTAL CRÈDITS LLICENCIATURA

259,50

TOTAL CRÈDITS GRAU

216

 

GRAU EN HISTÒRIA. PLA RESUMIT

historia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares