Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Codi:
 C001

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 21/07/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
6 crèdits
 
54 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
TERCER CURS
QUART CURS

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL

 

Els objectius del grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant atenen l'evolució recent de la disciplina en el context internacional, les creixents demandes socials de qüestions relacionades amb el coneixement, la investigació, l'ordenació i la gestió del territori a diferents escales, i, en relació amb tot això, les exigències del mercat laboral.

La comesa fonamental de la titulació és formar professionals competents en matèria territorial amb capacitat d'elaborar propostes en matèria de planificació, avaluació i gestió, sense oblidar els continguts fonamentals per a l'anàlisi crítica i explicació dels processos territorials.

Els objectius generals del títol de grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant es concreten en els següents:

• Proporcionar una formació general i de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals de la geografia, el seu desenvolupament epistemològic i els mètodes d'investigació que li són propis.

• Capacitar per a l'anàlisi, la interpretació i el diagnòstic de processos i problemes territorials, combinant les dimensions temporal i espacial.

• Comprendre les interrelacions de fenòmens de naturalesa ambiental amb uns altres de tipus econòmic, social, cultural i polític per a explicar la diversitat dels territoris a diferents escales.

• Desenvolupar les habilitats relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i representació de la informació geogràfica i cartogràfica, com també el treball de camp.

• Capacitar per a l'actuació en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter experimental de la formació geogràfica.

• Disposar dels coneixements necessaris per a poder accedir a la formació necessària per a l'ensenyament de la geografia en l'educació secundària i el batxillerat, sense perjudici de la necessària obtenció del títol de postgrau establit a aquest efecte per l'administració educativa de l'estat.

• Crear les bases per a posteriors estudis de postgrau, especialitzats o interdisciplinaris, en els quals hi haja un destacat component territorial.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3:Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4:Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5:Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6:Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7:Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8:Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9:Creativitat i iniciativa.
 • CG10:Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE2:Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3:Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4:Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5:Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6:Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7:Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8:Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9:Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE10:Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Geografia i Ordenació del Territori s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

156

Optatives

18

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Atenent els paràmetres establits amb caràcter general per la Universitat d'Alacant, els 240 crèdits de què consta el grau es distribuiran de la manera següent:

     - Bloc bàsic: 60 crèdits.

     - Bloc obligatori: 156 crèdits de caràcter obligatori.

     - Treball de final de grau: 6 crèdits de caràcter obligatori.

 - Bloc optatiu: 18 crèdits.

El grau de Geografia i Ordenació del Territori comparteix un programa formatiu comú amb el grau en Història, fet que implica que els dos graus coincideixen en 60 crèdits de formació bàsica.

El Pla d'Estudis de Grau en Geografia i Ordenació del Territori  s'organitza de la manera següent:

- 4 cursos / 240 crèdits (1r curs integrat en el Programa Formatiu de Grau que comparteixen les titulacions d'Història i Geografia i Ordenació del Territori).

- Les diferents assignatures de continguts geogràfics (matèries obligatòries) que s'inclouen s'han organitzat en virtut dels mòduls següents: Geografia Física, Geografia Humana, Geografia Regional, Mètodes i Tècniques en Geografia, i Ordenació del Territori.

- La distribució de les matèries s'ha organitzat pensant en la necessitat d'incloure els continguts formatius bàsics del futur geògraf en els primers cursos (1r , 2n i part de 3 curs), mentre que les matèries vinculades amb l'aplicació pràctica de la geografia i l'ordenació del territori, ocupen els cursos 3r i 4t. A més de les matèries pròpiament geogràfiques, el futur grau en Geografia i Ordenació del Territori inclou matèries d'Història,  Art i  Filosofia. Aquestes tres integrades en el Programa Formatiu de Grau, i també de Dret,  Economia i  Urbanística. Es pretén així que l'estudiant integre coneixements de la història universal i d'Espanya per a diferents períodes cronològics, d'història de l'art, d'història del pensament, i així mateix, de dret administratiu (especialment en les especialitats d'Urbanisme i Medi Ambient), d'economia (en matèries d'Història Econòmica i Economia Aplicada i Regional), i d'urbanística (en l'especialitat d'Urbanisme). D'aquesta manera s'intenta aconseguir una formació bàsica i aplicada en qüestions territorials, ambientals i de desenvolupament territorial a diverses escales, que resulta essencial per al geògraf actual.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES

 

Inclou les pràctiques externes (6 crèdits). Les assignatures optatives estan  constituïdes per assignatures pròpies del grau de Geografia i Ordenació del Territori i per matèries obligatòries d'altres graus pertanyents a de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. L'alumne triarà tres d'aquestes assignatures optatives.

ASSIGNATURES OPTATIVES

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

  OP

6

8

GLOBALITZACIÓ I CONFLICTES REGIONALS

  OP

6

8

ORDENACIÓ TERRITORIAL EN ESPAIS DE MUNTANYA 

  OP

6

8

ELS RISCOS NATURALS EN L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

  OP

6

8

AVALUACIÓ I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAl

  OP

6

8

DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT

  OP

6

8

GEOGRAFIA DE LES MIGRACIONS

  OP

6

8

DRET ADMINISTRATIU

  OP

6

8

HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA. SEGLES XIX i XX

  OP

6

8

ECONOMIA ESPANYOLA

  OP

6

8

URBANISME I MEDI AMBIENT

  OP

6

8

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Geografia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13 

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x     x   x  x   x x     x x x  
0.2             x     x      x     x x        TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

7,400

7,730

---

---

7,090

---

---

2011-12

50

5,660

7,580

---

---

7,140

---

5,000

2012-13

50

6,625

6,531

---

---

5,000

---

---

2012-13

50

5,000

6,140

---

---

---

---

---

2013-14

50

5,000

5,000

---

---

---

---

---

2015-16

50

5,000

7,230

---

---

5,910

---

---

2016-17

50

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18 50 5,000 5,000 --- 5,000 --- --- ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El graduat o graduada en Geografia i Ordenació del Territori per la Universitat d'Alacant ha de disposar dels coneixements fonamentals per a complir els sis perfils professionals definits en el LBGOT i reiterats i actualitzats en l'informe recent de 2008 del Col·legi de Geògrafs:

1. Planificació i gestió territorial.

2. Desenvolupament local i regional.

3. Medi físic, recursos naturals i medi ambient.

4. Anàlisi territorial de la població i demografia.

5. Tecnologies de la informació geogràfica.

6. Societat de coneixement, educació i divulgació geogràfica.


Professions per a les quals capacita:

- Geògraf o geògrafa, en el vessant docent, professional i investigador.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Geografia i Ordenació del Territori

Extinció d'activitat docent de la llicenciatura de Geografia

2010/2011

1r curs

1r curs

2011/2012

2n curs

2n curs

2012/2013

3r curs

3r curs

2013/2014

4t curs

4t curs

2014/2015

-

5è curs

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau, tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

Cronograma del cessament de les convocatòries d'exàmens

Llicenciatura en Geografia (pla 99)

 

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Geografia (pla 99)

Assignatures de primer curs

2011-12

Assignatures de segon curs

2012-13

Assignatures de tercer curs i optatives de primer cicle

2013-14

Assignatures de quart curs

2014-15

Assignatures de cinquè curs i optatives de segon cicle

2015-16

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA AL GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA (PLA 1999)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (PLA 2010)

Assignatura

Crèdits

Assignatura

Crèdits

Geografia Humana (Urbana i) (4129)

6

Geografia Urbana

6

Geografia Física (4127)

12

Introducció a la Geografia Física

6

Geografia de la Població (6975)

9

Geografia de la Població

6

Geografia Regional del Món (6977)

9

Geografia de les Regions del Món

6

Introducció a la Geografia Humana (4133)

9

Introducció a la Geografia Humana

6

Geografia de la Unió Europea (4134)

6

Geografia d'Europa

6

Anàlisi i Evolució del Paisatge (4158)

4,5

Anàlisi i Gestió del Paisatge

6

Geografia de la Indústria i Transports (6984)

9

Geografia Econòmica

6

Geografia dels Relleus (6983)

9

Geomorfologia

6

Geografia del Tturisme, Oci i Recreació (6985)

6

Geografia del Turisme

6

Geografia Rural (6982)

9

Geografia Rural

6

Geografia d'Espanya (4125)

12

Geografia d'Espanya

6

Tècniques en Geografia Humana (4136)

6

Tècniques en Geografia

6

Climatologia General (6990)

9

Climatologia

6

Geografia dels Sòls i Poblaments Vegetals (6989)

9

Biogeografia

6

Teoria i Mètodes en Anàlisi Geogràfica

Regional i Geografia Física (6991)

9

Teoria i Mètodes en Geografia

6

Aigües Continentals i Marines (6995)

9

Hidrogeomorfologia

6

Geografia Regional d'Espanya (6994)

9

Dinàmiques de les Regions Espanyoles

6

Geografia Física Aplicada (4165)

12

Geografia Física Aplicada a l'Ordenació del Territori

6

Geografia Humana Aplicada (6999)

12

Geografia Humana Aplicada a l'Ordenació del Territori

6

Ordenació del Territori i Planificació en Geografia Regional i Geografia Física (6997)

6

Planificació Regional i Ordenació del Territori

6

Climatologia Regional i Paisatges Naturals (7001)

9

Els Riscos Naturals en l'Ordenació del Territori

6

Geografia del País Valencià (4171)

6

Geografia de la Comunitat Valenciana

6

Geografia Social i del Benestar (4179)

4,5

Geografia Política i Social

6

Cartografia i Fotointerpretació en Geografia Humana (7023)

6

Introducció a la Cartografia i formes de representació gràfica

6

Geografia Física i Medi Ambient (4144)

4,5

Avaluació i Protecció del Medi Natural

6

Sistemes d'Informació Ggeogràfica en Geografia Humana (4147)

4,5

Sistemes d'Informació Geogràfica

6

Anàlisi de l'Espai Turístic a Espanya (7010)

6

Anàlisi i Ordenació dels Espais Turístics

6

Geografia de les Migracions (4163)

4,5

Geografia de les Migracions

6

Geografia Física Espais Litorals (4178)

4,5

Ordenació del Medi Físic Litoral

6

Sistemes d'Informació Geogràfica en Geografia Física (7007)

9

SIG Aplicat a l'Ordenació del Territori

6

 

 

 

 

 

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. PLA RESUMIT

geografia

 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares