Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Codi:
 9432

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Virtual (no presencial)

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERTO/A EN PLANIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

L'Expert en Planificació i Modelització consta de 20 ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus de assignatures
Crèdits
Obligatòries  (OB)

20

TOTAL CRÈDITS
20

Cada crèdit ECTS computa com a 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.
En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté l'estudi d'EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ

Aquest estudi forma part del Programa d'Estudis de Formació Permanent en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT que està integrat pels següents estudis:

 • Màster en Formació Permanent en mobilitat urbana intel·ligent
 • Especialista en mobilitat urbana intel·ligent
 • Especialista en planificació i modelització de la mobilitat
 • Expert en mobilitat urbana intel·ligent
 • Expert en planificació i modelització de la mobilitat

REQUISITS D' ACCÉS

  Per a accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix: 

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial. 
 • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits ECTS per a obtenir la titulació de Grau.

DIRIGIT A

 Està dirigit a professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, l'urbanisme i el transport sostenible.

 Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció. Es valorarà el currículum del sol·licitant.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis.

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Expert en Planificació i Modelització de la Mobilitat és un estudi de formació permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la siguente normativa:- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

COMPETÈNCIES


Coneiximents/Continguts

 • CON2:Capacitat per a identificar, conèixer, comprendre, analitzar, raonar i aplicar la terminologia, les tècniques i els verdaders determinants de la mobilitat intel·ligent.
 • CON5:Conèixer el marc normatiu, legislatiu, així com les polítiques existents en l'àmbit de la mobilitat urbana.
 • CON3:Ser capaç d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i en el marc de la sostenibilitat. Tenir un coneixement pràctic de les eines a emprar per a fer coherent la satisfacció de necessitats la mobilitat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Poder elaborar estudis i informes tècnics de consultoria relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i el paisatge del planejament urbanístic.
 • CON4:Tenir els coneixements necessaris en fonaments físics i matemàtics per a poder interpretar, seleccionar, valorar i aplicar els nous conceptes i desenvolupaments matemàtics, analítics, científics, tecnològics relacionats amb la Mobilitat.
 • CON12:Conèixer les diferents teories de models i eines tecnològiques que poden ser utilitzades per al disseny, el càlcul, la construcció, l'avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desmantellament de les infraestructures de transport.
 • CON13:Poder conèixer i comprendre les tecnologies que són utilitzades per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport; així com la planificació i gestió de la ciutat basades en la digitalització i Sistemes intel·ligents de transport i la Big Data.
 • CON14:Conocer las técnicas avanzadas de explotación de grandes cantidades de datos (procedentes de sensores y dispositivos inteligentes), método de recogida y extracción de información a partir de los mismos.
 • CON15:Conèixer els fonaments dels principals de l'anàlisi cost-eficiència, així com els elements inclosos en la seua valoració.
 • CON16:Conèixer les principals tecnologies de la informació i les comunicacions que afecten, que aporten valor i solucions als reptes de la mobilitat.
 • CON17:Conèixer, analitzar i explotar les fonts de dades basades en estadística o indicadors aplicats al transport.
 • CON18:Conèixer els fonaments de l'economia del transport (demanda i la seua elasticitat, costos, tarifes i externalitats).
 • CON19:Conèixer i aplicar els fonaments tècnic-metodològics per a l'anàlisi espacial, i per al tractament i representació de la informació geogràfica.
 • CON20:Adquirir una visió integrada dels diferents conceptes implicats en els sistemes intel·ligents de transport (gestió del trànsit, informació al viatger (demanda derivada i valor del temps), control i seguretat de vehicles, transport públic, etc.).
 • CON1:Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

Habilitats/Destreses

 • HD3:Ser capaç de comprendre i comunicar de manera clara i sense ambigüitats a públics especialitzats o no especialitzats, tant verbal com escrita, els seus coneixements, procediments, resultats, conclusions i idees relacionades amb la mobilitat intel·ligent. Aportant respostes operatives creïbles als problemes, combinant les dimensions tècniques, organitzatives i de comportament.
 • HD4:Poder adquirir un pensament crític, analític i creatiu, que els permeta dirigir (tècnica i de projectes I+D+i en plantes, empreses o centres tecnològics), planificar, supervisar i ser responsables d'equips multidisciplinaris, en l'Enginyeria de la mobilitat intel·ligent, realitzant la seua activitat amb professionalitat i responsabilitat social i ètica.
 • HD5:Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.
 • HD9:Ser capaz de analizar e interpretar la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los sistemas.
 • HD10:Capacitat d'analitzar críticament els processos propis de la Mobilitat, tant per a la planificació o la gestió, com per al disseny de les infraestructures, obtenint així la competència d'interpretar i redactar plans de mobilitat urbana.
 • HD6:Poder ser capaç de gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics i d'investigació relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • HD7:Aptitud real per a respondre als problemes concrets manifestant un domini pràctic d'eines de modelització en Mobilitat Intel·ligent
 • HD11:Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • HD13:Aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes segons les guies de referència: Banc Mundial, UE, Cedex, Mnisterio Foment.
 • HD15:Aplicar les tècniques d'avaluació, calibratge i anàlisi de la modelització (fins i tot financera), optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el disseny i la gestió de les del transport.
 • HD16:Planificar y diseñar nuevas estrategia y modelos de negocios en el sector del transporte y la logística (como la de última milla), incluyendo experiencias y soluciones innovadoras desde diferentes ópticas de actividad adaptándolo a la economía digital y específicamente al comercio electrónico.
 • HD17:Planificar, gestionar i explotar els sistemes de transport multimodal (interurbà, metropolità i urbà), així com analitzar els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals en el transport intermodal.
 • HD18:Utilitzar les diferents eines (SIG, AZURE, AWS, Flourish) que permeten analitzar els models de dades.
 • HD1:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Capacitats/Competències

 • C3:Plantejar solucions a problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • C6:Ser capaç d'avaluar els efectes negatius mediambientals produïts per les infraestructures del transport, per a poder corregir a l'hora de planificar la mobilitat i fer-la més sostenible.
 • C4:Determinar les àrees de competència de les diferents maneres de transport (cotxe, autobús, bicicleta), presos aïlladament o en conjunt
 • C5:Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia
 • C9:Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals com les bases de dades, la BIG DATA i la programació aplicada, per a millorar els seus processos de negoci.
 • C10:Dissenyar i saber aplicar sistemes intel·ligents d'ajuda a la decisió.
 • C11:Dissenyar i saber aplicar Enquestes i sensorización de RR.SS..
 • C12:Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, comunicació i emmagatzematge, aplicacions i sistemes d'ajuda a l'explotació.
 • C13:Dissenyar procediments de recollida de dades de transport que tinguen en compte la seua especificitat com la sensorización de desplaçaments i aplicar les tècniques adequades per a tractar-los, analitzar-los, generar matrius OD amb IA i extraure conclusions, per al seu ús adequat en els models que els requerisquen.
 • C14:Dissenyar procediments de recollida de dades de transport que tinguen en compte la seua especificitat com la sensorización de desplaçaments i aplicar les tècniques adequades per a tractar-los, analitzar-los, generar matrius OD amb IA i extraure conclusions, per al seu ús adequat en els models que els requerisquen.
 • C15:Analitzar i optimitzar les operacions associades a les concessions, tant globalment com en cadascuna de les seues parts: aprovisionament, distribució, producció, transport, emmagatzematge i recuperació.
 • C17:Analitzar la bicicleta i VMP (urbà) com a element de mobilitat urbana.
 • C18:Estudiar al vianant com a element fonamental d'una mobilitat sostenible
 • C1:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2:Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares