Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Codi:
 9430

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Virtual (no presencial)

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

L'Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

             Tipus d'assignatures             
         Crèdits         
Obligatòries (OB)                      27
Optatives (OP)                       0
Treball Final (OB)                       3
TOTAL CRÈDITS                      30

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. Després de superar el total de crèdits s'obté l'estudi de formació permanent d'ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT.

Aquest estudi forma part del Programa d'Estudis de Formació Permanent en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT, que està iintegrado pels següents estudis:

- Màster de Formació Permanent en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

- Expert en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Expert en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

 

REQUISITS D' ACCÉS

Per a accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix: 

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits ECTS per a obtenir la titulació de Grau.

DIRIGIT A

Està dirigit a professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, l'urbanisme i el transport sostenible.

Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.

CRITERIS D'ADMISSIÓ


Per ordre d'inscripció. Es valorarà el currículum del sol·licitant.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis.

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

 http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat és un estudi de formació permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la siguente normativa:

- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat

- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

BEQUES

  • Núm. de beques: 1
  • S'oferirà 1 mitja beca.

 

  • La baremació de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de 5 punts, atesos els següents apartats:


- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a 2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.

-Es valorarà el currículum del sol·licitant en funció de la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs. Sent de 2 punts màxim per a aquells títols afins al títol i d'1 punt màxim als no afins.

- Valoració de les dades familiars i econòmiques. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la  renda familiar per càpita del sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3. La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares