Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN MARQUES I DISSENYS. COMPETÈNCIA I DRETS D'AUTOR
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN MARQUES I DISSENYS. COMPETÈNCIA I DRETS D'AUTOR

Codi:
 9425

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 184
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

ESPECIALISTA EN MARQUES I DISSENYS. COMPETÈNCIA I DRETS D'AUTOR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CG2:Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes
 • CG3:Ser capaç d'integrar coneixements i formular judicis que, amb base en una consciència crítica, incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CG4:Saber comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CG5:Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom
 • CG6:Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals es treballa i aprendre a proposar solucions apropiades
 • CG7:Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, l'elaboració d'estratègies d'actuació i l'assessorament a clients, fent ús eficaç de les Tics
 • CG8:Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i implicacions de les decisions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social
 • CG9:Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats
 • CG10:Manejar diferents tècniques d'exposició oral, escrita i visual per a la preparació, comunicació i debat de casos, problemes, situacions i solucions
 • CG11:Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives
 • CG12:Assimilar la necessitat de realitzar un treball professional amb una actitud coherent amb el respecte als drets fonamentals i als principis d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat entre homes i dones, i d'acord amb valors democràtics com el respecte a les diferències i la resolució pacífica de conflictes
 • CG13:Adquirir habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer i manejar terminologia jurídica especifica en l'àmbit de la propietat intel·lectual i la innovació digital.
 • CE2:Comprendre i assumir el fonament i la funció de la propietat intel·lectual com a motor de desenvolupament de la cultura i els avanços en la societat, així com el seu gran valor estratègic per a les empreses.
 • CE3:Aconseguir una visió global del marc jurídic europeu i internacional aplicable a la propietat intel·lectual i a la innovació digital així com diferenciar els principals sistemes nacionals de regulació de la propietat intel·lectual.
 • CE4:Conèixer i identificar els problemes que planteja la innovació digital per al Dret de la propietat intel·lectual i la protecció dels drets dels ciutadans.
 • CE5:Adquirir un avançat coneixement teòric i pràctic del règim jurídic dels diferents aspectes jurídic-privats, administratius i penals de les invencions tècniques i digitals.
 • CE6:Aconseguir especial habilitat en la redacció i interpretació dels contractes relacionats amb la propietat intel·lectual i la innovació digital.
 • CE7:Conèixer i saber aplicar les accions, recursos i procediments judicials per a la resolució de conflictes relacionats amb la propietat intel·lectual i innovació digital.
 • CE8:Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional, especialment l'aplicació de l'arbitratge i la mediació en l'àmbit de la propietat intel·lectual i innovació digital.
 • CE9:Adquirir especial habilitat en el maneig, la lectura i l'avaluació de la jurisprudència relativa a la propietat intel·lectual i la innovació digital.
 • CE10:Adquirir un coneixement avançat sobre el marc jurídic de protecció nacional, europeu i internacional de les innovacions tècniques i digitals.
 • CE11:Comprendre i assumir el fonament i la funció de la protecció de les invencions tècniques i digitals com a motor de desenvolupament de la societat, així com el seu gran valor estratègic per a les empreses.
 • CE12:Conèixer i manejar terminologia jurídica especifica en l'àmbit de les innovacions tècniques i digitals.
 • CE13:Ser capaç d'analitzar, valorar i resoldre supòsits concrets relacionats amb les innovacions tècniques i digitals, així com saber interpretar la jurisprudència rellevant.
 • CE14:Saber redactar i interpretar contractes en l'àmbit de les innovacions tècniques i digitals, comerç electrònic, i en particular, els contractes de llicència per a la transferència de tecnologia.
 • CE15:Adquirir habilitat en la gestió de les innovacions farmacèutiques i biotecnològiques.
 • CE16:Adquirir habilitat en la gestió de la innovació en startups en l'era digital.
 • CE17:Adquirir habilitat en la gestió de la propietat intel·lectual i la innovació oberta.
 • CE18:Adquirir habilitats en la innovació de la propietat intel·lectual, en particular, tecnologia Blockchain, contractes intel·ligents i intel·ligència artificial.
 • CE19:Adquirir un coneixement avançat de la regulació jurídica nacional, de la Unió Europea i internacional de les marques, els dissenys, Dret de la Competència i els drets d'autor.
 • CE20:Conèixer i manejar terminologia jurídica especifica en l'àmbit de marques, dissenys, Dret de la Competència i drets d'autor.
 • CE21:Ser capaç d'analitzar, valorar i resoldre supòsits concrets relacionats amb les marques, dissenys, Dret de la Competència i drets d'autor, així com saber interpretar la jurisprudència rellevant.
 • CE22:Conèixer i saber aplicar les accions, recursos i procediments judicials per a la protecció contra les infraccions en matèria de marques, dissenys i drets d'autor en el mercat digital.
 • CE23:Adquirir un coneixement profund en la gestió de la intel·ligència artificial, drets d'autor i Dret de la Competència.
 • CE24:Adquirir un coneixement profund en la gestió d'altres actius immaterials en l'economia digital fent especial referència als secrets empresarials
 • CE25:Conèixer en profunditat la regulació jurídica nacional, de la Unió Europea i internacional del fitomejoramiento i els signes distintius de qualitat i les estratègies empresarials per a la seua protecció.
 • CE26:Adquirir un coneixement avançat sobre el règim jurídic nacional, de la Unió Europea i internacional aplicable a les varietats vegetals, les patents vegetals, les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides
 • CE27:Adquirir un coneixement avançat sobre el règim jurídic nacional de la Unió Europea i internacional aplicable a altres sistemes de protecció de la qualitat dels productes.
 • CE28:Conèixer i manejar terminologia jurídica especifica en l'àmbit del fitomejoramiento i els signes distintius de qualitat
 • CE29:Ser capaç d'analitzar, valorar i resoldre supòsits concrets relacionats amb les varietats vegetals, les patents vegetals, les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides i altres signes
 • CE30:Conèixer i saber aplicar les accions, recursos i procediments judicials per a la resolució de conflictes relacionats amb la propietat intel·lectual en l'àmbit de les obtencions vegetals, patents vegetals i signes distintius de qualitat
 • CE31:Adquirir especial habilitat en el maneig, la lectura i l'avaluació de la jurisprudència relativa a les varietats vegetals, patent biotecnològica i signes distintius de qualitat

L'Especialista en Marques i Dissenys. Competència i Drets d'Autor consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

18

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté l'Estudi de Formació Permanent d'ESPECIALISTA EN MARQUES I DISSENYS. COMPETÈNCIA I DRETS D'AUTOR

 REQUISITS D'ACCÉS

Per accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial.
 • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits per a obtenir la titulació de Grau.

 DIRIGIT A

Aspirants a exercir o professionals en exercici en l'àmbit de la Propietat Intel·lectual amb formació de base en les següents branques:
- Dret
- Administració i direcció d'empreses
- Enginyeria
- Economia
- Bioquímica
- Traducció
- Gestió empresarial i
- Altres carreres afins

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per a cursar l'Estudi de Formació Permanent Especialista en Marques i Dissenys. Competències i Drets d'Autor, es requerirà:

1) Indispensable un bon coneixement d'anglès i d'espanyol. 20%

2) Es valorarà l'expedient acadèmic 40%

3) Es valorarà el Curriculum Vitae (especialment els cursos, experiència professional o coneixements adquirits en la matèria objecte del Màster). 20%

4) Es valorarà coneixements d'altres idiomes. 10%

5) Es valoraran les referències d'acadèmics i professionals relacionats amb la propietat intel·lectual. 10%

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis. 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

https://cfp.ua.es/va/taxes.html

L'Especialista en Marques i Dissenys. Competència i Drets d'autor  és un estudi de formació permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la següent normativa:

- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat

- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

Més informació sobre normativa:

https://cfp.ua.es/va/normativa.html

Preu públic per crèdit

173,79 €

 

 

174,80 €

 

 

 

165,60 €

 

 

 

165,60 €

 

 

135,20 €

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 30 de març.

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 15/03/2020

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (10% descompte)

 

Descompte de 10% per als alumnes de European Law’s Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col.laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col.laboració amb el Magister (10% descompte)

 

Descompte de 10% als alumnes de European Law's Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares