Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL

Codi:
 9382

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 60
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Virtual (no presencial)

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN PATRIMONIO VIRTUAL

 

L'alumnat té com a objectiu l'adquisició d'una sèrie de coneixements que queden fora de les titulacions oficials sobre gestió, documentació i divulgació del Patrimoni, que abasten l'aplicació de tecnologies digitals a tots els àmbits comentats.
El primer objectiu se centrarà en la formació i coneixement de les diferents eines existents per a la traçabilitat científica dels projectes de virtualització, usant concretament el programari d'Infografia 3D base al llarg del Màster, Blender.
En les assignatures que formen el gruix del temari es proporcionarà una formació centrada l'aplicació de tècniques digitals per a:
-la documentació del Patrimoni, permetent així una major informació, qualitativa i quantitativa, que la permesa per les tècniques tradicionals;
-el maneig d'un programari específic d'Infografia 3D de programari lliure que permetrà a l'alumnat manejar i aprofitar tota la informació obtinguda durant la fase de captura;
-la creació d'entorns 3D a través de programari professional que possibilite la creació d'aplicacions per a la divulgació i estudi del Patrimoni;
-crear un projecte propi per a l'alumnat a través del Treball Final de Màster que permetrà l'ús i maneig de totes les eines vistes al llarg del Màster.

COMPETÈNCIES


Coneiximents/Continguts

 • CON2:Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON4:Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CON5:Conèixer i comprendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CON6:Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CON3:Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional
 • CON7:Conèixer l'evolució de les diferents tècniques i escoles d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni cultural fins als nostres dies.
 • CON8:Conèixer i Aplicar fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni.
 • CON9:Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CON10:Conèixer el panorama actual de manera profunda quant a programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital
 • CON11:Comprendre els entorns immersius i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.
 • CON12:Comprendre els fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CON13:Conèixer fonaments avançats en motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CON1:Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

Habilitats/Destreses

 • HD3:Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • HD4:Aplicar nocions avançades per a la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la realització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D
 • HD5:Aplicar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • HD6:Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD7:Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD8:Aplicar coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.
 • HD9:Crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtil: telèfons intel·ligents i tauletes
 • HD10:Realitzar rèpliques físiques d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D
 • HD11:Aplicar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • HD12:Aplicar moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • HD13:Aplicar coneixements sobre creació i modificació d'avatars per a la seua adequació a una escena 3D
 • HD14:Aplicar coneixements avançats en la creació d'indumentària digital per a la seua aplicació sobre avatars creats mitjançant infografia 3D
 • HD15:Aplicar Fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • HD16:Aplicar coneixements per a l'ús de programari específic per a infografia 2D
 • HD17:Aplicar mètodes d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • HD18:Crear recorreguts virtuals interactius utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert
 • HD19:Crear entonos virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • HD20:Crear visualitzacions en temps real amb Unreal Engine
 • HD21:Crear sistemes de partícules en Unreal Engine
 • HD22:Aplicar els coneixements adquirits per a aplicar-los en un projecte integral i tutoritzat relacionat amb la virtualització del patrimoni i la restauració virtual .
 • HD1:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2:Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Capacitats/Competències

 • C3:Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4:Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C5:Aplicar els coneixements adquirits en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.
 • C6:Sintetitzar els conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • C7:Fer treballs d'anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D
 • C8:Adquirir tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • C1:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


El Màster de Formació Permanent en Patrimoni Virtual consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:


Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

45

  Optatives (OP)

0

  Treball Final (OB)

15

TOTAL CRÈDITS

60


Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el  MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL.

Aquest estudi forma part del Programa d'Estudis en PATRIMONI VIRTUAL, que està integrat pels siguentes estudis:

- Màster de Formació Permanent en Patrimoni Virtual

- Especialista en Creació d'Entorns Virtuals Aplicats al Patrimoni

 

REQUISITS D'ACCÉS

Per accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial.
 • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits per a obtenir la titulació de Grau.

DIRIGIT A

El Màster en Patrimoni Virtual va dirigit a:

- Professionals titulats universitaris especialitzats en documentació, estudi i lloc en valor del Patrimoni (Llicenciats en Història, Arqueologia, Història de l'Art, Humanitats);

- Professionals titulats universitaris dedicats a la restauració i consolidació del Patrimoni (Llicenciats en Restauració, Arquitectura);

- Professionals titulats universitaris amb habilitats en la creació d'entorns virtuals i l'ús de Motors de Joc (Enginyeria aplicada).

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d´inscripció

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi l'adreça d'estudis (veure dades de contacte a l'apartat " info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.


TAXES

 La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

https://cfp.ua.es/va/taxes.html

 

Preu públic per crèdit

60 € Tarifa General

53 € Tarifa per a antics alumnes del

PEFP en Patrimoni Virtual anterior al curs 2022-23


El Màster de Formació Permanent en Patrimoni Virtual és un Estudi de Formació Permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la següent normativa:

- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat

- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

Més informació sobre normativa:

https://cfp.ua.es/va/normativa.html


INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

Telèfon: (34) 96 590 36 63

dprha@ua.esBEQUES

Núm. de beques: 2

Requisits:

Haver superat en el curs académic els 60 crèdits dels quals consta el pla d'estudis del Màster en Patrimoni Virtual de la Universitat d'Alacant.

La percepció d'una ajuda dins d'aquesta convocatòria és incompatible amb altres beques o ajudes de matrícula finançades amb fons públics o privats amb la mateixa fi.SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per a la present convocatòria d'ajuda hauran d'emplenar-se en el model que estarà disponible en la següent adreça web:

https://www.patrimoniovirtual.com/formacion/master-en-patrimonio-virtual/

En el formulari de sol·licitud s'indicarà expressament si s'ha sol·licitat o no qualsevol altra ajuda pública o privada, indicant quin segons el cas, si escau. En el moment que es comprovara que la informació facilitada no és veraç, això comportaria l'exclusió del sol·licitant de la present convocatòria.

El formulari de sol·licitud, una vegada emplenat i signat, anirà dirigit al Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina i es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o en els seus registres auxiliars, acompanyat de la documentació:

- Títol acadèmic

- Certificat de realització de cursos

- Curriculum vitae

- Document acreditatiu d'estar en situació de desocupació durant el període de realització del Màster.

Les i els interessats que presenten sol·licitud d'ajuda en aquesta convocatòria autoritzen el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina a sol·licitar informació a la secretaria del Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant sobre el cost de la seua matrícula en el Màster en Patrimoni Virtual i la situació del seu expedient, i a la Unitat de Beques sobre la tramitació d'altres beques i ajudes públiques sol·licitades per l'interessat.

OBLIGACIONS

L'alumnat beneficiari que obtinga ajuda d'aquesta convocatòria està obligat a complir els requisits i condicions de la convocatòria.

CRITERIS D´ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES.


Les ajudes es concediran a aquelles persones que obtinguen la màxima valoració en sumar les puntuacions dels següents apartats.

Acreditació d'estar en situació de desocupació durant el període de realització del Màster: 5 punts

Formació (màxim 2 punts):

Grau o Llicenciatura d'Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0 5 punts

Qualsevol altre grau o llicenciatura: 0 30

Estudis de postgrau oficials en Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0 20 punts

Estudis de postgrau propis: 0 15 punts Altres cursos: 0 1 punts

Experiència Laboral (màxim 2 punts):

Experiència laboral desenvolupada en el camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0.20 per mes treballat.

Experiència laboral desenvolupada en l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0.20 per mes treballat.

Publicacions de caràcter científic (màxim 1 punt):
Llibres que la seua temàtica estiga relacionada amb el camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿30 punts
Publicacions en revistes científiques dins del camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿15 punts
Participació en Congressos, Jornades o qualsevol altre tipus de trobada de caràcter científic dins del camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿1 punts
Seran excloses les persones candidates que hagen obtingut una altra ajuda amb fons públics o privats per a la mateixa fi o hagen obtingut una beca, ajuda o contracte en les bases del qual s'arreplegue l'exempció de taxes del màster cursat. Per a això se sol·licitarà declaració jurada de no ser o haver sigut beneficiària o beneficiari d'altres ajudes finançades amb fons públics o privats per a la mateixa fi.


NOTIFICACIONS


Les notificacions d'actes relacionats amb la present convocatòria es publicaran en la pàgina web del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
(https://dprha.ua.es/es/),
en aplicació de l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques [BOE de 2 d'octubre de 2015].


RESOLUCIÓ


La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases, per la qual cosa les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades al seu estricte compliment. En cas contrari s'exigirà la devolució íntegra de l'ajuda.
El termini de resolució és d'un mes màxim després que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es publicarà en la pàgina web del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina (https://dprha.ua.es/es/).


PAGAMENT DE L´AJUDA


S'abonarà mitjançant transferència bancària.
A partir de la data de resolució, s'abonarà la dotació de l'ajuda en el compte bancari consignat en l'imprès de sol·licitud.


QUANTIA I NOMBRE DE BEQUES

El nombre de beques estarà en relació al número de matriculats en l'edició, amb un ràtio d'una beca per cada 10 matriculats en el 100% dels crèdits que componen el Màster de Formació Permanent en Patrimoni Virtual.
Aquestes beques cobriran el 50% de les taxes abonades en l'edició en la qual s'opta a la beca.

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia LlatinaDIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'Estudis

Jaime Molina Vidal

 • Coordinador d'Estudis

Francisco Javier Muñoz Ojeda

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares