Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN FORMACIÓ PERMANENT EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN FORMACIÓ PERMANENT EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

Codi:
 9381

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 65
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

MÀSTER EN FORMACIÓ PERMANENT EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Virtual (no presencial)

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

L'objectiu principal del  Màster de formació permanent en Mobilitat Urbana Intel·ligent és formar professionals titulats universitaris amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat les diferents maneres urbanes de transport intel·ligent: autobús, ferrocarril, automòbil, les noves plataformes i maneres alternatives, incloent l'aplicació de noves tecnologies d'eficiència energètica al camp de la mobilitat. Així mateix l'estudiant tindrà la capacitat de planificar i modelizar la mobilitat en l'àmbit urbà.
Aplicar els coneixements adquirits durant el curs en la realització d'un treball final de màster en matèria de mobilitat urbana intel·ligent.

El Màster de formació permanent en Mobilitat Urbana Intel·ligent consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

 

Tipus d'assignatures
     Crèdits
Obiligatories (OB)                    54
Optatives (OP)                     0
Treball Fi de Màster (OB)                     6
TOTAL CRÈDITS                    60

 

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté l'estudi de formació permanent MÀSTER EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT.

Aquest estudi de formació permanent forma part del Programa d'Estudis de Formació Permanent en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster de formació permanent en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

- Expert en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Expert en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

 REQUISITS D'ACCÉS

Per accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits per a obtenir la titulació de Grau.


 DIRIGIT A

Està dirigit a professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, l'urbanisme i el trasnporte sostenible.

Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.CRITERIS D'ADMISSIÓ


Per ordre d'inscripció. Es valorarà el currículum del sol·licitant.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

 

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Màster de Formació Permanent en mobilitat urbana intel·ligent és un estudi de formació permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la següent normativa:

- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat

- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE


Leticia Medina Cases

Centre de Formació Contínua

Telèfon: (34) 965902088

especialistamui@ua.es

leticia.medina@ua.es

BEQUES


Núm. de beques: 2

S'oferiran 2 mitges beques sempre que el nombre d'alumnes supere els 25.

La baremació de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de 5 punts, atesos els següents apartats:

- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a 2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.

Es valorarà el currículum del sol·licitant en funció de la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs. Sent de 2 punts màxim per a aquells títols afins al títol i d'1 punt màxim als no afins.

- Valoració de les dades familiars i econòmiques. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la renda familiar per càpita del sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3. La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.

ORGANITZADORS ACADÈMICS


Departament d'Enginyeria Civil


DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'Estudis:

Luis Bañón Blázquez

  • Coordinador d'estudis:


José Ignacio Pagán Conesa

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares