Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI

Codi:
 9357

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 13/04/2022

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 69
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN CREACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES APLICADOS AL PATRIMONIO

El present curs tracta de proporcionar una titulació específica a tota mena de professionals dedicats a la documentació i posada en valor del Patrimoni Cultural sobre les noves tecnologies emprades en aquest camp. Es contemplen tots els camps relacionats amb la investigació, documentació i divulgació del Patrimoni Cultural tenint en compte la influència que ha tingut en els últims anys l'ús de tecnologies provinents del terreny de l'enginyeria.
De manera que el curs que proposem ve a completar la formació que hagen pogut rebre els alumnes en els seus estudis superiors.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2:Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3:Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4:Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5:Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2:Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3:Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4:Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.
 • CE5:Obtenir nocions sobre l'evolució de les diferents tècniques i escoles d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni cultural fins als nostres dies
 • CE6:Aprendre fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE7:Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE8:Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE9:Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CE10:Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital
 • CE11:Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars
 • CE12:Aprendre a utilitzar programari d'infografia 3D en projectes de virtualització del patrimoni
 • CE13:Aprendre conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • CE14:Obtenir coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs
 • CE15:Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D
 • CE16:Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.
 • CE17:Ser capaç de crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtils: telèfons intel·ligents i tauletes
 • CE18:Ser capaç de realitzar una rèplica física d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D.
 • CE19:Aprendre fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE20:Aprendre tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE21:Aprendre a usar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • CE22:Aprendre a integrar els moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • CE23:Aprendre a crear i modificar avatars per a la seua adequació a una escena 3D.
 • CE24:Creació d'indumentària per a la seua aplicació sobre els avatars creats mitjançant Infografia 3D
 • CE25:Obtenir fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE26:Aprendre a utilitzar programari específic per a infografia 2D.
 • CE27:Aplicació d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • CE28:Obtenir coneixements sobre els motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CE29:Ser capaç de crear un recorregut virtual interactiu utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert.
 • CE30:Creació d'entorns virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • CE31:Visualització de resultats en temps real amb Unreal Engine
 • CE32:Creació de sistemes de partícules en Unreal Engine
 • CE33:Realitzar un projecte integral i tutoritzat relacionat amb la virtualització del patrimoni i la restauració virtual

L'Especialista en Creació d'Entorns Virtuals Aplicats al Patrimoni consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

           Tipus d'assignatures             
         Crèdits         
Oblligatorias (OB)                            25
Optatives (OP)                             0
Treball Final (OB)
                            5
TOTAL CRÈDITS                            30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en PATRIMONI VIRTUAL, que està integrat pels siguentes títols propis:

- Màster en Patrimoni Virtual

- Especialista en Creació d'Entorns Virtuals Aplicats al Patrimoni

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'Educació Superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.DIRIGIT A

El curs està dirigit a tota mena de professionals especialitzats en la documentació, posada en valor i estudi del Patrimoni. De manera especial aquest curs proporciona una base per a emprendre estudis avançats en Virtualització del Patrimoni.CRITERIS D'ADMISSIÓ

Estar en possessió d'un títol universitari de grau o llicenciatura.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Especialista en Creació d'Entorns Virtuals Aplicats al Patrimoni és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007 )

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

Telèfon: (34) 96590 3663

dprha@ua.es


ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina


DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'Estudis

Jaime Molina Vidal

 • Coordinador d'Estudis

Daniel Tejerina Antón

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares