Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Codi:
 9355

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 27/01/2022

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERTO/A EN PLANIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

L'objectiu principal del Títol d'Expert en Mobilitat Urbana és formar professionals amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat les diferents maneres de mobilitat perquè la ciutat pot automatitzar-se i que les dades obtingudes puguen interpretar-se per a aconseguir una ciutat sostenible i intel·ligent. Així mateix, conèixer els diferents models de negoci en la mobilitat.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat per a identificar, conèixer, comprendre, analitzar, raonar i aplicar la terminologia, les tècniques i els verdaders determinants de la mobilitat intel·ligent.
 • CG2:Plantejar solucions a problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • CG3:Ser capaç de comprendre i comunicar de manera clara i sense ambigüitats a públics especialitzats o no especialitzats, tant verbal com escrita, els seus coneixements, procediments, resultats, conclusions i idees relacionades amb la mobilitat intel·ligent. Aportant respostes operatives creïbles als problemes, combinant les dimensions tècniques, organitzatives i de comportament.
 • CG4:Poder adquirir un pensament crític, analític i creatiu, que els permeta dirigir (tècnica i de projectes I+D+i en plantes, empreses o centres tecnològics), planificar, supervisar i ser responsables d'equips multidisciplinaris, en l'Enginyeria de la mobilitat intel·ligent, realitzant la seua activitat amb professionalitat i responsabilitat social i ètica.
 • CG5:Ser capaç d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i en el marc de la sostenibilitat. Tenir un coneixement pràctic de les eines a emprar per a fer coherent la satisfacció de necessitats la mobilitat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Poder elaborar estudis i informes tècnics de consultoria relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i el paisatge del planejament urbanístic.
 • CG6:Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.
 • CG7:Determinar les àrees de competència de les diferents maneres de transport (cotxe, autobús, bicicleta), presos aïlladament o en conjunt
 • CG8:Tenir els coneixements necessaris en fonaments físics i matemàtics per a poder interpretar, seleccionar, valorar i aplicar els nous conceptes i desenvolupaments matemàtics, analítics, científics, tecnològics relacionats amb la Mobilitat.
 • CG9:Poder ser capaç de gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics i d'investigació relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • CG10:Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia
 • CG11:Aptitud real per a respondre als problemes concrets manifestant un domini pràctic d'eines de modelització en Mobilitat Intel·ligent
 • CE33:Planificar y diseñar nuevas estrategia y modelos de negocios en el sector del transporte y la logística (como la de última milla), incluyendo experiencias y soluciones innovadoras desde diferentes ópticas de actividad adaptándolo a la economía digital y específicamente al comercio electrónico.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer el marc normatiu, legislatiu, així com les polítiques existents en l'àmbit de la mobilitat urbana.
 • CE2:Ser capaç d'avaluar els efectes negatius mediambientals produïts per les infraestructures del transport, per a poder corregir a l'hora de planificar la mobilitat i fer-la més sostenible.
 • CE8:Ser capaz de analizar e interpretar la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los sistemas.
 • CE9:Capacitat d'analitzar críticament els processos propis de la Mobilitat, tant per a la planificació o la gestió, com per al disseny de les infraestructures, obtenint així la competència d'interpretar i redactar plans de mobilitat urbana.
 • CE14:Conèixer les diferents teories de models i eines tecnològiques que poden ser utilitzades per al disseny, el càlcul, la construcció, l'avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desmantellament de les infraestructures de transport.
 • CE15:Poder conèixer i comprendre les tecnologies que són utilitzades per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport; així com la planificació i gestió de la ciutat basades en la digitalització i Sistemes intel·ligents de transport i la Big Data.
 • CE16:Conocer las técnicas avanzadas de explotación de grandes cantidades de datos (procedentes de sensores y dispositivos inteligentes), método de recogida y extracción de información a partir de los mismos.
 • CE17:Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals com les bases de dades, la BIG DATA i la programació aplicada, per a millorar els seus processos de negoci.
 • CE18:Dissenyar i saber aplicar sistemes intel·ligents d'ajuda a la decisió.
 • CE19:Dissenyar i saber aplicar Enquestes i sensorización de RR.SS..
 • CE20:Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, comunicació i emmagatzematge, aplicacions i sistemes d'ajuda a l'explotació.
 • CE21:Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE23:Conèixer els fonaments dels principals de l'anàlisi cost-eficiència, així com els elements inclosos en la seua valoració.
 • CE24:Conèixer les principals tecnologies de la informació i les comunicacions que afecten, que aporten valor i solucions als reptes de la mobilitat.
 • CE25:Conèixer, analitzar i explotar les fonts de dades basades en estadística o indicadors aplicats al transport.
 • CE26:Dissenyar procediments de recollida de dades de transport que tinguen en compte la seua especificitat com la sensorización de desplaçaments i aplicar les tècniques adequades per a tractar-los, analitzar-los, generar matrius OD amb IA i extraure conclusions, per al seu ús adequat en els models que els requerisquen.
 • CE27:Dissenyar i realitzar estudis d'anàlisis de cost-benefici segons els diferents models de transport.
 • CE28:Aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes segons les guies de referència: Banc Mundial, UE, Cedex, Mnisterio Foment.
 • CE30:Conèixer els fonaments de l'economia del transport (demanda i la seua elasticitat, costos, tarifes i externalitats).
 • CE31:Analitzar i optimitzar les operacions associades a les concessions, tant globalment com en cadascuna de les seues parts: aprovisionament, distribució, producció, transport, emmagatzematge i recuperació.
 • CE32:Aplicar les tècniques d'avaluació, calibratge i anàlisi de la modelització (fins i tot financera), optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el disseny i la gestió de les del transport.
 • CE34:Planificar, gestionar i explotar els sistemes de transport multimodal (interurbà, metropolità i urbà), així com analitzar els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals en el transport intermodal.
 • CE35:Conèixer i aplicar els fonaments tècnic-metodològics per a l'anàlisi espacial, i per al tractament i representació de la informació geogràfica.
 • CE36:Adquirir una visió integrada dels diferents conceptes implicats en els sistemes intel·ligents de transport (gestió del trànsit, informació al viatger (demanda derivada i valor del temps), control i seguretat de vehicles, transport públic, etc.).
 • CE38:Utilitzar les diferents eines (SIG, AZURE, AWS, Flourish) que permeten analitzar els models de dades.
 • CE40:Analitzar la bicicleta i VMP (urbà) com a element de mobilitat urbana.
 • CE41:Estudiar al vianant com a element fonamental d'una mobilitat sostenible

L'Expert en Planificació i Modelització consta de 20 ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus de assignatures
Crèdits
Obligatòries  (OB)

20

TOTAL CRÈDITS
20

Cada crèdit ECTS computa com a 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.
En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT/A EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en mobilitat urbana intel·ligent
 • Especialista en mobilitat urbana intel·ligent
 • Especialista en planificació i modelització de la mobilitat
 • Expert en mobilitat urbana intel·ligent
 • Expert en planificació i modelització de la mobilitat

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

Professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, el rubanismo i el transport sostenible. Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció.

Es valorarà el curículum del sol·licitant

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Expert En Planificació i Modelització és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Ana Vico Segarra

Loli Andreu Vallejo

Departament d'Enginyeria Civil

Universitat d'Alacant

Telèfon: 965909410

especialistamui@ua.es

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Enginyeria Civil

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Director d'estudis:

Luís Aragonés Pomares

Coordinador d'estudis:

José Ignacio Pagán Conesa

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares