Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

Codi:
 9329

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 19/06/2019

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 103,50
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Aquest programa està destinat a estudiants i professionals amb coneixements relacionats amb les ciències socials, i que requereixen de millorar els seus coneixements en qüestions de gestió del negoci sobre la base de l'ús de dades i noves tecnologies. Partint d'una base quasi inicial en l'anàlisi i tractament de dades orientat a la millora dels negocis, els i les estudiants cobriran els següents objectius:

- Conéixer què és la intel·ligència de negocis i com millora competitivament els projectes i empreses.

- Quina tecnologia es requereix conéixer per a una correcta gestió dels negocis.

- Explorar l'anàlisi i presa de dades sobre la base del Big Data i la Intel·ligència Artificial orientat als negocis.

- Conéixer mètriques i anàlisis per a la millora de processos empresarials.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2:Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3:Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4:Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5:Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7:Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8:Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9:Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.
 • CG10:Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.

Competències Específiques

 • CE1:Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE2:Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE3:Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE4:Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE5:Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.
 • CE12:Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE13:Comprendre el paper de les dades com a eina estratègica de la comunicació dels negocis.
 • CE14:Saber utilitzar les dades de comunicació de les empreses com a eina per a potenciar la intel·ligència dels negocis.
 • CE41:Conéixer els conceptes fonamentals de la Intel·ligència de Negocis i l'evolució del terme fins als nostres dies.
 • CE42:Saber determinar els indicadors òptims a partir dels objectius estratègics definits pel model de negoci.
 • CE43:Saber determinar les fonts de dades del negoci, així com la seua manera d'obtindre-la i la seua transformació.
 • CE44:Conéixer els models de dades més apropiades per a la gestió en la intel·ligència de negocis.
 • CE45:Conéixer la definició de quadres de comandaments i el seu ús en l'entorn empresarial per a guanyar competitivitat.
 • CE46 :Saber triar els sistemes d'Intel·ligència de negoci per a l'empresa més adequats a partir del seu entorn i característiques.
 • CE47:Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.
 • CE48:Conéixer les característiques fonamentals de les tecnologies, eines i plataformes del big data, per a poder aplicar-los en els models de negoci.
 • CE49:Conéixer les possibilitats reals de la intel·ligència artificial per a la millora competitiva dels models de negoci.
 • CE50:Conéixer els fonaments de les tecnologies basades en infraestructures de cadenes de blocs i comptabilitat distribuïda i la seua aplicació en els models de negoci per a ser capaç de seleccionar la plataforma més adequada.

L' Expert en Gestió Intel·Ligent de Negocis consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d' EXPERT EN GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en TÈCNICA D'ANÀLISI I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS, que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster enTècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent de Negocis
 • Expert en Eines pllaura Negocis Intel·ligents
 • Expert en Gestió Intel·ligent de Negocis

 REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+*info").

 DIRIGIT A

 

 • Graduats d'àrees de les ciències socials i jurídiques (*ADE, Economia, Dret, Sociologia, Publicitat) que desitgen treballar en empreses privades en diferents rols relacionats amb l'anàlisi i la gestió de dades.
 • Professionals que desitgen millorar els seus negocis a partir dels avantatges competitius derivats de l'ús de dades en els negocis i una gestió intel·ligent d'aquests.
 • Emprenedors interessats a desenvolupar projectes propis contemplant el desenvolupament de *Business *Intelligence com un avantatge competitiu.

 CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els alumnes han de reunir els requisits d'accés a la universitat segons normativa sobre ensenyaments propis de la UA (*BOUA 15/04/2014). Els alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola hauran d'acreditar, a més, la possessió d'almenys un nivell B1 de domini del castellà o espanyol (nivell llindar o threshold), en els termes definits per el “Marc europeu comú de referència per a les llengües”(*MCER).

Criteris de valoració de mèrits:

1)     Titulació (fins a 6 punts). Tindran major puntuació els aspirants amb titulació en Economia, *ADE, Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Dret.

2)     Expedient acadèmic i formació especialitzada en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).

3)     Activitat investigadora i experiència professional en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).

4)     Coneixement d'idiomes i altres mèrits acreditats amb diploma (fins a 2 punts).

Els alumnes seran acceptats per ordre de puntuació obtinguda.

Tindran preferència els estudiants que trien el Programa complet de 60 crèdits.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+*info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

 TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Gestió Intel·ligent de Negocis és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)

 

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Francisco Ramón Juan Jover

Institut d'Economia Internacional, Edifici Instituts

Universitat d'Alacant

Telèfon: 965903527 

luis.moreno@ua.es

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut d'Economia Internacional

Faculteu de Ciències Econòmiques i Empresarials 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Manuel Marco Such

 • Coordinador d'estudis

Luis Moreno Izquierdo

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares