Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN EINES PER A NEGOCIS INTEL·LIGENTS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN EINES PER A NEGOCIS INTEL·LIGENTS

Codi:
 9328

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 19/06/2019

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 103,50
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN EINES PER A NEGOCIS INTEL·LIGENTS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Aquest programa està destinat a estudiants i professionals amb coneixements relacionats amb les ciències socials, i que requereixen de millorar els seus coneixements en qüestions de dades. Per a això es partirà d'una base quasi inicial en el tractament de dades i la seua anàlisi orientada a la millora competitiva dels projectes. Els objectius fonamentals són:

-       Comprendre la importància de l'anàlisi de dades com a element competitiu per a la millora dels projectes.

-       Dur a terme estratègies de negoci, comunicació i gestió sobre la base de les dades.

-       Conéixer diferents mètriques i formes d'anàlisis per a la millora d'empreses i projectes.

-       Aprendre tècniques d'investigació orientades a la millora de projectes i negocis.

-       Aprendre la normativa legal per a l'ús correcte de dades a nivell empresarial.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2:Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3:Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4:Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball al context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5:Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6:Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.
 • CG7:Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8:Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9:Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.
 • CG10:Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.

Competències Específiques

 • CE1:Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE2:Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE3:Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE4:Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE5:Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.
 • CE6:Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la reingeniería de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7:Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8:Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9:Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.
 • CE10:Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.
 • CE11:Saber integrar les dades en la planificació de manera que permeta un correcte ajust de l'estratègia de comunicació.
 • CE12:Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE13:Comprendre el paper de les dades com a eina estratègica de la comunicació dels negocis.
 • CE14:Saber utilitzar les dades de comunicació de les empreses com a eina per a potenciar la intel·ligència dels negocis.
 • CE15:Identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans digitals.
 • CE16:Saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis acordades i els resultats previstos.
 • CE17:Aprendre les pautes principals per a la correcta elaboració d'informes de seguiment i avaluació en els negocis intel·ligents.
 • CE20:Adquirir nocions de lideratge, tècniques i eines per a la gestió de projectes intel·ligents.
 • CE21:Dissenyar, gestionar i mesurar una estratègia d'innovació empresarial concorde al nostre model de negoci i l'entorn que ocupem.
 • CE22:Dur a terme prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos davant canvis i nous escenaris en l'ecosistema empresarial.
 • CE23:Saber gestionar grups de professionals per a aconseguir els resultats proposats.
 • CE24:Entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en el marc de les relacions privades transfrontereres, així com les eines al nostre abast.
 • CE25:Comprendre com es pot fer ús de continguts i dades de tercers si incórrer en violacions transfrontereres de la normativa en la matèria, així com els seus límits i pràctiques recomanades.
 • CE26:Tindre coneixement de les polítiques en matèria de open access i de dades obertes i com els usuaris poden beneficiar-se d'elles en les relacions privades internacionals.
 • CE27:Conéixer la normativa de Dret internacional privat i eines al nostre abast per a la protecció de dades personals en un entorn digital i globalitzat.
 • CE28:Comprendre el marc de Dret internacional privat per a accedir a l'activitat de prestació de serveis digitals un mercat electrònic globalitzat.
 • CE29:Comprendre la normativa de Dret internacional privat que regeix l'exercici de l'activitat de les plataformes digitals segons el tipus de negoci.
 • CE30:Comprendre l'arquitectura i el govern d'Internet i el repte que suposa des del punt de vista de les relacions transfrontereres.
 • CE35:Comprendre els aspectes diferencials de la gestió del màrqueting basada en les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE36:Conéixer diversos indicadors quantitatius de mesurament de les accions de màrqueting.
 • CE37:Comprendre les diferències rellevants entre els diversos indicadors comercials i com usar els més rellevants.
 • CE38:Comprendre les mètriques rellevants associades a cada component del mix de màrqueting.
 • CE39:Gestionar indicadors que permeten mesurar i millorar les accions de màrqueting per a la competitivitat dels negocis.
 • CE40:Capacitar per a la creació de quadres de comandament amb les mètriques necessàries per a la gestió de l'activitat de màrqueting.

L'Expert en Eines per a Negocis Intel·ligents consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

Obligatòries (OB)

20

Optatives (OP)

0

Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de EXPERT EN EINES PER A NEGOCIS INTEL·LIGENTS

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en TÈCNICA D'ANÀLISI I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS, que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en Tècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent de Negocis
 • Expert en Eines pllaura Negocis Intel·ligents
 • Expert en Gestió Intel·ligent de Negocis

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

 DIRIGIT A

 • Graduats d'àrees de les ciències socials i jurídiques (ADE, Economia, Dret, Sociologia, Publicitat) que desitgen treballar en empreses privades en diferents rols relacionats amb l'anàlisi i la gestió de dades.
 • Professionals que desitgen millorar els seus negocis a partir dels avantatges competitius derivats de l'ús de dades en els negocis i una gestió intel·ligent d'aquests.
 • Emprenedors interessats a desenvolupar projectes propis contemplant les dades com un avantatge competitiu.

 CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els alumnes hauran de reunir els requisits d'accés la universitat segons la normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15/04/2014). Els alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola hauran d'acreditar, a més, la possessió d'almenys un nivell B1 de domini del castellà o espanyol (nivell llindar o threshold), en els termes definits per el “Marc europeu comú de referència per a les llengües”(MCER).

Criteris de valoració de mèrits:

1)     Titulació (fins a 6 punts). Tindran major puntuació els aspirants amb titulació en Economia, ADE, Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Dret.

2)     Expedient acadèmic i formació especialitzada en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).

3)     Activitat investigadora i experiència professional en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).

4)     Coneixement d'idiomes i altres mèrits acreditats amb diploma (fins a 2 punts).

Els alumnes seran acceptats per ordre de puntuació obtinguda.

Tindran preferència els estudiants que trien el Programa complet de 60 crèdits.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

 TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Expert en Eines per a Negocis Intel·ligents és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)

 

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Francisco Ramón Juan Jover

Institut d'Economia Internacional, Edifici Instituts

Universitat d'Alacant

Telèfon: 965903527 

luis.moreno@ua.es

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut d'Economia Internacional

Faculteu de Ciències Econòmiques i Empresarials 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Manuel Marco Such

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares