Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN FITOMILLORAMENT I SIGNES DISTINTIUS DE QUALITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN FITOMILLORAMENT I SIGNES DISTINTIUS DE QUALITAT

Codi:
 9321

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 27/11/2018

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 184
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN FITOMILLORAMENT I SIGNES DISTINTIUS DE QUALITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA FITOMILLORAMENT I SIGNES DISTINTIUS DE QUALITAT

El programa té com a objectiu fonamental formar, en diferents nivells d'especialització, professionals altament capacitats en matèria de Propietat Intel·lectual, que en l'actualitat és un dels principals actius de les empreses. Per a açò s'adopta una perspectiva nacional, europea e internacional i s'utilitza una metodologia interdisciplinària i eminentment pràctica, amb sessions impartides en espanyol i en anglès i amb la participació de les principals institucions del sector.

L'Especialista en Fitomillorament i Signes Distintius de Qualitat consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

18

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN FITOMILLORAMENT I SIGNES DISTINTIUS DE QUALITAT

REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A

Aspirants a exercir o professionals en exercici en l'àmbit de la Propietat Intel·lectual amb formació de base en les següents branques:
- Dret
- Administració i direcció d'empreses
- Enginyeria
- Economia
- Bioquímica
- Traducció
- Gestió empresarial i
- Altres carreres afins

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per a cursar el programa de Master en Propietat intel·lectual i Innovació digital, Magister Lvcentinvs, es requerirà:

1) Indispensable un bon coneixement d'anglès i d'espanyol. 20%

2) Es valorarà l'expedient acadèmic 40%

3) Es valorarà el Curriculum Vitae (especialment els cursos, experiència professional o coneixements adquirits en la matèria objecte del Màster). 20%

4) Es valorarà coneixements d'altres idiomes. 10%

5) Es valoraran les referències d'acadèmics i professionals relacionats amb la propietat intel·lectual. 10%

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit


173,79 €

 

 

174,80 €

 

 

 

165,60 €

 

 

 

165,60 €

 

 

135,20 €

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 28 de febrer

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 15/03/2020

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (10% descompte)

 

Descompte de 10% per als alumnes de European Law’s Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col.laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col.laboració amb el Magister (10% descompte)

 

Descompte de 10% als alumnes de European Law's Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)

INFORMACIÓ DE CONTACTE

José Ramón Lillo Bevia

Departament de Dret Mercantil i Procesal

Ctra. San Vicente del Raspeig s/n. 

 03080 Alicante

Telèfon: 965903354

jr.lillo@ua.es

http://www.ml.ua.es/

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Dret Mercantil i Procesal

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'estudis:

Pilar Montero García-Noblejas

  • Coordinadors d'estudis:

          Pilar Iñiguez Ortega

L'Especialista en Fitomillorament i Signes Distintius de Qualitat és un títol propi de la Universitat d'Alacant.


La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares