Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

Codi:
 9317

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 27/11/2018

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO "BASES DE LA PROTECCIÓN MEDIAMBIENTAL"
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL "BASES DE LA PROTECCIÓ MEDIOAMBIENTAL"
MÓDULO "GESTIÓN AMBIENTAL I"
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDULO "GESTIÓ AMBIENTAL"
MÓDULO "GESTIÓN AMBIENTAL II"
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDULO "GESTIÓ AMBIENTAL II"
MÓDULO "TECNOLOGÍAS AMBIENTALES"
MÓDULO "GESTIÓN AMBIENTAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS"
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
4
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

Formar a especialistes d'alta qualificació en les tecnologies i polítiques públiques que intervenen en els processos de gestió ambiental des d'una perspectiva multidisciplinària, trasversal i enfocada a la internacionalització.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2:Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3:Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG4:Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5:Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6:Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials
 • CG7:Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial
 • CG8:Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera
 • CG9:Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals
 • CG10:Ser capaç de presentar de forma oral i per escrit, de manera clara i adequada, els resultats d'una recerca aplicada a les tecnologies i polítiques públiques sobre la gestió ambiental

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer els aspectes fonamentals del dret ambiental a la solució de problemes pràctics
 • CE2:Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • CE3:Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE4:Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CE5:Comprendre els fonaments financers i de fiscalitat aplicats a la gestió ambiental
 • CE6:Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7:Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CE8:Saber manejar eines informàtiques aplicades a la gestió ambiental
 • CE9:Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals
 • CE10:Saber integrar els factors sociopolítics amb els mediambientals
 • CE11:Ser capaç d'analitzar de manera integral un sistema ambiental complex, interrelacionat i interdependent
 • CE12:Conèixer les zones marines i costaneres, els tipus de contaminació marina i els efectes de les activitats humanes sobre els seus sistemes biològics
 • CE13:Saber identificar els paràmetres de qualitat de l'aire i els impactes ambientals que els afecten
 • CE14:Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CE15:Saber identificar les aplicacions industrials i mediambientals de l'enginyeria acústica
 • CE16:Conèixer les fases de planificació, execució i gestió de les espais naturals protegits
 • CE17:Comprendre els diferents tractaments de residus
 • CE18:Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació
 • CE19:Comprendre la tipologia i tecnologia de les energies renovables
 • CE20:Ser capaç d'identificar tecnologies mediambientals aplicades en la qualitat industrial
 • CE21:Comprendre els processos de planificació territorial i les seues estratègies de competitivitat
 • CE22:Conèixer la història de la la planificació hidrològica a Espanya, així com el desenvolupament de la seua política hidràulica
 • CE23:Ser capaç d'analitzar les diferents polítiques agroambientales
 • CE24:Saber integrar fiscalitat i polítiques polítiques públiques en l'ordenació estratègica

El Màster en Tecnologies i polítiques públiques sobre la Gestió Ambiental consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

54

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 

 DIRIGIT A

Graduats en Dret, Economia, Geografia, Arquitectura, Enginyeries (Civil, Industrial, Química), Ciències Ambientals i, en general, a estudiants de titulacions relacionades amb la gestió ambiental, les tecnologies sostenibles o les polítiques públiques. Professionals en gestió ambiental amb qualsevol de les titulacions d'accés requerides. Donat el caràcter multidisciplinari del títol els potencials destinataris procediran de disciplines relacionades amb aquestes temàtiques. En realitzar-se en format semipresencial es dirigeix també a alumnes que no puguen assistir habitualment a classes presencials o residisquen en altres localitats espanyoles o en l'estranger.CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
En el cas que existisquen més sol·licituds que places oferides, es donarà prioritat als millors expedients acadèmics. En el cas de professionals (amb qualsevol de les titulacions d'accés requerides), es valorarà que tinguen experiència mínima d'un any en llocs relacionats amb la gestió ambiental.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Master en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Andrés Molina Giménez

Instituto Universitari de L'Aigua y de les Ciències Ambientals

Edifici Instituts Universitaris

Campus de San Vicent del Raspeig

03690 San Vicent del Raspeig (Alacant)

 

Telèfon: 965903948

iuaca@ua.es

https://iuaca.ua.es/va/noticies.html

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Instituto Universitari de l´Aigua y de les Cièncias Ambientals

 

 DIRECCIÓ ACADÉMICA

 • Director d'estudis:

Andrés Molina Giménez

 • Coordinadors d'estudis:

Joaquin Melgarejo Moreno

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares