Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA I PROJECTE D'AUTOR
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA I PROJECTE D'AUTOR

Codi:
 9307

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 19/12/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 80
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA I PROJECTE D'AUTOR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO TEORÍA, HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA
11 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN TEORIA, HISTÒRIA I ESTÈTICA DE LA FOTOGRAFIA
MÓDULO TÉCNICA Y PROYECTO FOTOGRÁFICO
9 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN TÈCNICA I PROJECTE FOTOGRÀFIC
EXPERTO EN FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA Y PROYECTO DE AUTOR

1. Dominar les diferents eines per a la creació fotogràfica
2. Desenvolupar un estil i llenguatge fotogràfic propis
3. Adquirir un pensament crític sobre la imatge fotogràfica
4. Consolidar un projecte personal adaptat a un context fotogràfic en permanent canvi.

5. Conèixer els corrents estètics actuals de la fotografia i els seus principals autors.
6. Conèixer les pràctiques documentals de la fotografia, les seues característiques i tendències.
7. Conèixer els fonaments tècnics i estètics del retrat com a gènere contemporani.
8. Conèixer les possibilitats creatives de les tècniques d'edició d'imatges fotogràfiques.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Aplicar el pensament creatiu
 • CG2:Aprendre de forma autònoma
 • CG3:Adquirir un compromís ètic en la practica professional
 • CG4:Integrar eficaçment els coneixements tecnològics en la producció d'un projecte
 • CG5:Pensar de forma critica i autocrítica
 • CG6:Planificar, organitzar i implementar projectes
 • CG7:Presentar públicament projectes usant com a eines de suport recursos TIC i/o audiovisuals
 • CG8:Realitzar diferents tasques i integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, multiculturals i diversos
 • CG9:Recuperar, analitzar i sintetitzar informació complexa des de diferents fonts

Competències Específiques

 • CE1:Utilitzar de forma adequada les qualitats i capacitats que defineixen al llenguatge fotogràfic
 • CE2:Escometre processos de creació fotogràfica mitjançant la comprensió dels elements bàsics de la llum i la composició, les tècniques d'il·luminació i la narrativa visual
 • CE3:Aplicar criteris per a la correcta elecció dels mitjans tècnics adequats per a cada projecte fotogràfic i/o audiovisual
 • CE4:Comprendre i utilitzar competentment els diversos canals i mitjans que poden ser emprats en la comunicació dels projectes fotogràfics
 • CE5:Conèixer els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels canals tradicionals (galeries)
 • CE6:Conèixer i utilitzar amb competència els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels nous canals associats a la nova societat de la informació web especialitzades i xarxes socials
 • CE7:Conèixer els plantejaments teòrics a la fotografia actual
 • CE8:Conèixer i aplicar adequadament les característiques especifiques dels diferents suports fotogràfics
 • CE9:Entendre les característiques tècniques i/o expressives dels diferents sistemes i formats de càmeres
 • CE10:Entendre les relacions entre fotografia, art i societat al llarg de la història
 • CE11:Generar una aptitud teòrica i analítica sobre la fotografia des de la critica, la cultura visual i l'art
 • CE12:Manejar adequadament un programari de gestió d'arxius per a l'organització de fons fotogràfics
 • CE13:Manejar adequadament un programari de retoc fotogràfic per al tractament d'imatges digitals
 • CE14:Manejar adequadament un programari de revelat digital per a l'edició avançada d'arxius fotogràfics RAW
 • CE15:Saber plantejar un projecte fotogràfic
 • CE16:Ser capaç de desenvolupar un discurs teòric sobre la fotografia
 • CE17:Contextualitzar la realització de projectes creatius dins del pensament i de la practica fotogràfica actual

L'Expert en Fotografia Contemporània i Projecte d'Autor consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA I PROJECTE D'AUTOR

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

- Alumnes amb un grau universitari, llicenciatura o titule oficial d'educació superior equivalent, especialment en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Publiques, Belles arts, Disseny, Arquitectura, Humanitats, Història, Història de l'Art, Filosofia, Literatura o Periodisme.

- Alumnes que, sense posseir un grau o equivalent, reuneixen els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES i que posseeixen interès per la fotografia i la cultura visual.

- Candidats que no disposen d'un titule de grau ni reuneixen els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES però sí tenen experiència professional en l'àmbit de la fotografia o el disseny. Perfils professionals o acadèmics amb experiència en l'àmbit de la creació visual i/o artística.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

- Els alumnes amb un grau o equivalent o que reunisquen els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES seran admesos segons l'ordre de matriculació.

- L'admissió dels alumnes que no posseïsquen un grau universitari, llicenciatura o titule oficial d'Educació Superior estarà subjecta a les proves que descriu en el seu títol III, art. 3, la normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant (BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, 15 d'abril de 2014).

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Fotografia Contemporània i Projecte d'Autor és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Raquel Gonzalo Rodríguez

Secretaria Administrativa del Departament de Comunicació i Psicologia Social

Edifici de Ciències Socials

Telèfon: 965 90 98 84

rgonzalo@ua.es

https://dcps.ua.es/va/dcps.html

  BEQUES

S'establiran dues beques. Una d'elles cobrirà totes les despeses acadèmiques del títol d'Expert/a, mentre que l'altra cobrirà la meitat d'aquests.
Les beques tenen com a objectiu fonamental fer accessible aquest títol a aquells/as estudiants amb menys recursos econòmics o que es troben en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
Les beques estaran obertes a tot l'alumnat matriculat en el títol, amb independència del seu lloc d'origen. La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Comunicació i Psicologia Social

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Enric Mira Pastor

 • Coordinador d'estudis:

   Jorge Pulla González

   Leónidas Spinelli Capel

 • Codirector:

José Luis Carrillo Reche

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares