Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

Codi:
 9207

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 27/04/2015

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO DE FUNDAMENTOS DE VIRTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN FONAMENTS DE VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI
MÓDULO AVANZADO EN TEORÍA Y TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
MÓDULO AVANZADO EN TEORÍA Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN VIRTUAL
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN AVANÇAT EN TEORIA I TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ VIRTUAL
MÁSTER EN PATRIMONIO VIRTUAL
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
2,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
4
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

OBJECTIUS

El present Máster tracta de proporcionar una titulació específica a tot tipus de professionals dedicats a la documentació i posada en valor del Patrimoni Cultural sobre les noves tecnologies emprades en aquest camp. Es contemplen tots els camps relacionats amb la recerca, documentació i divulgació del Patrimoni Cultural tenint en compte la influència que ha tingut en els últims anys l'ocupació de tecnologies provinents del terreny de l'enginyeria. De manera que el Máster que proposem ve a completar la formació que hagen pogut rebre els alumnes en els seus estudis superiors.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG2: Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

Competències Específiques

 • CE1: Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2: Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE3: Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.
 • CE4: Obtenir nocions sobre l'evolució de les diferents tècniques i escoles d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni cultural fins als nostres dies.
 • CE5: Aprendre fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni .
 • CE6: Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE7: Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE8: Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CE9: Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.
 • CE10: Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangular.
 • CE11: Obtenir coneixements bàsics del programari CAD.
 • CE12: Saber generar planimetria (plantes, seccions i alçats) utilitzant programar CAD.
 • CE13: Aprendre a utilitzar un GPS diferencial per a la documentació topogràfica i la georreferenciación de monuments i jaciments arqueològics.
 • CE14: Aprendre a utilitzar programari d'infografia 3D en projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE15: Aprendre conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D.
 • CE16: Obtenir coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jobs.
 • CE17: Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D.
 • CE18: Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.
 • CE19: Ser capaç de crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtils: smartphones i tablets.
 • CE20: Aprendre fonaments teòrics sobre la impressió 3D d'objectes per a l'obtenció de rèpliques físiques de cara a la seua utilització en conservació i restauració del patrimoni.
 • CE21: Ser capaç de realitzar una rèplica física d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D
 • CE22: Aprendre fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE23: Aprendre tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE24: Obtenir fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimonio.
 • CE25: Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a infografia 2D.
 • CE26: Ser capaç de realitzar projectes de videomapping aplicats a la conservació i restauració del patrimoni.
 • CE27: Obtenir coneixements sobre els motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CE28: Ser capaç de crear un recorregut virtual interactiu utilitzant únicament programari gratuït i de codi oberi.
 • CE29: Ser capaç de crear un visualitzador interactiu de peces utilitzant únicament programari gratuït i de codi oberi.
 • CE30: Realitzar un projecte integral i tutoritzat relacionat amb la virtualització del patrimoni i la restauració virtual .

El Màster en Patrimoni Virtual consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

45

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    0

  Treball Fi de Màster (OB)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en PATRIMONI VIRTUAL, que está integrat pels següents títols propis:

- Máster en Patrimoni Virtual

- Especialista en Virtualitzaciò del Patrimoni

- Especialista en Restauraciò Virtual

- Expert en Virtualitzaciò del Patrimoni

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Master es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 DIRIGIT A

Titulats/as universitaris/as en ciències socials, jurídiques, pedagògiques i psicològiques, que estiguen interessats a ampliar el seu camp professional adquirint els coneixements necessaris per a exercir com a Interventor/a Social en Conflictes, en diferents àmbits i amb diferents col·lectius.

Professionals amb almenys tres anys d'experiència en el camp de la Intervenció Social, sempre que les seues titulacions els habiliten per a poder accedir a estudis d'Expert.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

   L'Admissió es farà per ordre d'inscripció.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

   En Màster en Patrimoni Virtual és un títol propi de la Universitat d'Alacant.


La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Javier Marañón Lobo

Dpto. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

Ctra. Sant Vicent, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

+0034 96 590 3663

     jml@ua.es

   https://dprha.ua.es/va/estudis-de-postgrau/patrimoni-virtual.html 

  BEQUES

Per cada 5 alumnes matriculats que acrediten la situació de desocupació es concedirà mitja beca.
Es tindran en compte per a l'ordenació de les sol·licituds i la concessió de beques la situació d'inactivitat laboral que haurà d'acreditar-se i, si escau, de forma addicional el criteri d'ordenació secundari serà a través de la valoració del curriculum vitae.
 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

    Dpto. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

      Jaime Molina Vidal

 • Coordinador d'estudis:
        Francisco Javier Esclapés Jover
       
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares