Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

Codi:
 9192

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 70
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO INTROD TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y TEORÍA DEL DERECHO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE L'ARGUMENTACIÓ JURÍDICA I TEORIA DEL DRET
MÓDULO TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y TEORÍA DEL DERECHO
MÁSTER ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
MÓDULO TESIS Y HERMENÉUTICA JURÍDICA
11 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
10
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN TESIS Y HERMENÉUTICA JURÍDICA

El Màster en argumentació jurídica tracta d'articular la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret El programa del Màster inclou diversos mòduls que, en el seu conjunt, ofereixen un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG2:Tractar d'articular la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CG3:Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4:Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5:Capacitat per a saber distingir qüestions com: explicar i justificar una decisió; quins tipus o formes d'argumentació jurídica existeix.
 • CG6:Saber diferenciar l'argumentació jurídica de l'argumentació ètica o de l'argumentació política o fins i tot, de l'argumentació en la vida ordinària o en la ciència.
 • CG7:Conèixer i comprendre com es justifiquen racionalment les decisions jurídiques.
 • CG8:Identificar el criteri de correcció dels arguments jurídics i quins són, en definitiva, les raons del dret: no la raó de ser el dret, sinó les raons jurídiques que serveixen de justificació per a una determinada decisió.
 • CG9:Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG10:Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG11:Capacitat de treballar en equip.
 • CG12:Oferir als participants els instruments necessaris perquè puguen desenvolupar o potenciar les seues capacitats en raonament jurídic, posar-los al dia en la teoria del Dret contemporània i oferir als participants una resposta a les qüestions assenyalades en CG5,CG6,CG7 i CG8

Competències Específiques

 • CE1:Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE2:Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3:Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4:Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5:Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
 • CE6:Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7:Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8:Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE9:Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE10:Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE11:Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE12:Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE13:Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE14:Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE15:Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

El Màster en Argumentació jurídica consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

50

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA.


 REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A

El Màster està dirigit a magistrats del poder judicial, ministeri públic, professors i investigadors universitaris, professors en formació, llicenciats en Dret, advocats i en general a tots aquells que desenvolupin les seves activitats professionals en els àmbits en el qual incideix el programa, preferentment de països que integren la Comunitat Iberoamericana de Nacions.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 Els criteris de selecció són els següents:

 • Expedient acadèmic
 • Experiència professional
 • Cartes de presentació per professionals o acadèmics de reconegut prestigi
 • Publicacions
 • Projecció professional i expectatives de formació
 • Per garantir certa pluralitat entre els assistents al curs es prendrà en compte factors com a país d'origen, ocupació, edat, sexe, etc.
 • A més dels anteriors criteris, pels postulantes que es trobin en possessió del Títol d'Especialista Universitari en Argumentació Jurídica de la Universitat d'Alacant, es valorarà la qualificació obtinguda en el mateix.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Máster en Argumetació Jurídica és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE


Itziar Léndez; Hugo Ortiz

  Fundació General de la Universitat d'Alacant.
  Escola de Negocis. Edifici Germà Bernacer
 

  BEQUES

A) Es concediran 4 mitges beques:

Barems o criteris a aplicar

P1 . Expedient acadèmic (de 0 a 1) Valor assignat: 1

P2 . Renda familiar (de 0 a 1) Valor assignat: 1

P3 . Currículum vitae (de 0 a 3) Valor assignat: 3

P1 P2 P3 = 5

Es considerarà: Qualificacions en el Mòdul presencial; i sobretot, Projecció Professional i expectatives de formació.

Per a tenir dret a la beca, la renda familiar i/o personal no ha de superar els llindars establits cada any en una Ordre de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i en la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic respectiu en les universitats de la Comunitat Valenciana. No obstant açò, en cas que en el curs (2014/2015) la Generalitat Valenciana no faça la Convocatòria respectiva, es prendrà en compte per a tenir dret a la beca, la renda familiar i/o personal que no ha de superar els llindars establits en la base vuitena de l'ORDRE 6/2014, de 21 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2013-2014 en les universitats de la Comunitat Valenciana. PUBLICACIÓ EN EL DOCV: 03-02-14.

La concessió d'aquestes beques donarà dret a la devolució del 50% de les taxes corresponents a la matrícula, però no a la part de les taxes administratives). Aquesta devolució es durà a terme en finalitzar els estudis una vegada expedida l'acta final. Si l'alumne és qualificat com NO PRESENTAT o SUSPENS no tindrà dret a la devolució de les taxes de matrícula i la beca passarà al següent sol·licitant de la llista de prelació.

_____

B) Igualment, es concediran fins a un màxim de 3 (tres) mitges beques o reduccions del 50% de les taxes de matrícula en concepte d'Ajuda per Col·laboració interna (suport durant l'organització i celebració del Màster), orientada a personal docent i investigador en formació de la Universitat d'Alacant.

- Barems o criteris a aplicar:

Sent beques de col·laboració interna i els destinataris de la qual són personal docent i investigador en formació de la Universitat d'Alacant, prioritzarem la concessió de l'ajuda en persones que tinguen vinculació (contractual, laboral, investigativa, ) amb l'àrea de Filosofia del Dret, en cas que no es cobrisquen les beques amb les persones vinculades a la nostra àrea, es podrà assignar aqueixes mitges beques o col·laboracions a persones d'altres departaments de la Universitat, i per a açò s'aplicarà el barem general següent:

P1 . Expedient acadèmic (de 0 a 1) Valor assignat : 1

P2 . Renda familiar (de 0 a 1) Valor assignat : 1

P3 . Currículum vitae (de 0 a 3) Valor assignat: 3

P1 P2 P3 = 5

Per a tenir dret a la beca, la renda familiar i/o personal no ha de superar els llindars establits cada any en una Ordre de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i en la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic respectiu en les universitats de la Comunitat Valenciana. No obstant açò, en cas que en el curs (2014/2015) la Generalitat Valenciana no faça la Convocatòria respectiva, es prendrà en compte per a tenir dret a la beca, la renda familiar i/o personal que no ha de superar els llindars establits en la base vuitena de l'ORDRE 6/2014, de 21 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2013-2014 en les universitats de la Comunitat Valenciana. PUBLICACIÓ EN EL DOCV: 03-02-14.

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

 DIRECCIÓ ACADÈMICA


 • Director d'estudis:

      Manuel Atienza Rodríguez

 • Coordinadors d'estudis:
        
        Hugo Enrique Ortiz Pilares
        Macario Alemany García
   
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares