Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

Codi:
 9173

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 99,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

L'objectiu principal és oferir formació teòrica i pràctica destinada específicament a l'acompliment 
professional de l'assessoria financera i gestió de patrimonis, avalant-la amb un títol propi universitari

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
 • CG2: Capacitat de treballar en equip.
 • CG3: Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4: Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG5: Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6: Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7: Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones, a l'Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d'una Cultura de Paz i Valors Democràtics.
 • CG8: Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9: Capacitat de síntesi.
 • CG10: Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
 • CG11: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències Específiquese

 • CE1: Gestionar i administrar una empresa d'assessorament financer independent (EAFI), entenent la seua ubicació competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE2: Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3: Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
 • CE4: Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE5: Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'entitat.
 • CE6: Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia i el sector financer.
 • CE7: Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l'anàlisi dels productes financers.
 • CE8: Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals.

L'Expert en Assessor Financer Europeu consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU.


REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

 • %o2022 En general a totes aquelles persones interessades a obtenir o millorar la seua formació financera, i que reunisquen els requisits d'accés a la Universitat i, en particular, per als alumnes i titulats en Administració i direcció d'empreses (ADE), Economia, Dret, Dret-ADE, Diplomatura de Ciències Empresarials i Tècnic Superior de Formació Professional en Administració i Finances, que desitgen especialitzar-se en l'àrea d'assessoria d'inversions, anàlisis i consultoria financera, gestió patrimonial, banca personal, i banca privada.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Podran accedir totes aquelles persones que reunisquen els requisits d'accés a la universitat i aquells professionals que superen la prova especial d'accés per a professionals que estableix la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant. .
Els candidats que reunisquen els requisits mínims seran seleccionats pel seu perfil, motivació, grau d'adequació per al contingut del curs, i currículum acadèmic o professional aportat.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Asesor Financiero Europeo  és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

CRISTINA GIRONES ANSUATEGUI

Departament de Economia Financera y Comptabilitat   

Telèfon: 965 903 621

eaf@ua.es

http://www.eaf.ua.es/

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Economia Financera i Comptabilitat

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Joaquin Juan Marhuenda Fructuoso

 • Coordinador d'estudis:

  Joaquín Torres Sempere

          

   

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares