Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios:
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

:
 


 
 
:
 


 
 
:
 
 
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
 
SEGON CURS
6 crèdits
 
54 crèdits
 
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
 
QUART CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN PILOT D'AVIACIÓ COMERCIAL I OPERACIONS AÈRIES

PRESENTACIÓ

La modalitat d'impartició del grau propi és presencial i gran part de les classes teòriques s'impartiran al campus de la Universitat d'Alacant. Les pràctiques específiques i un cert nombre d'hores teòriques s'impartiran a les seus d’European Flyers (base de Cuatrovientos en Madrid i aeròdrom de Mutxamel), que compten amb mitjans tècnics per a la instrucció de vol d'última generació. La Universitat d'Alacant compta, per a impartir aquest títol, amb la col·laboració de la prestigiosa companyia de formació de pilotatge aeri comercial i operacions aèries European Flyers (Air Training Organization) Amb una economia global en expansió i amb la demanda de vols en continu creixement, l'ocupació en aerolínies i en la indústria de l'aviació viu el millor moment. D'acord amb els estudis i anàlisis del sector hi ha una gran demanda de pilots en l'actualitat i continuarà en els pròxims anys.

OBJECTIUS

El grau propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries pretén formar els millors professionals del sector, amb un ensenyament que aporte valor afegit respecte del que reben els professionals que només tenen la llicència de pilot comercial.

En el marc de la societat actual, el pilot d'una aeronau no exerceix tan sols les funcions pròpies del pilotatge, ha de ser suficientment versàtil per a optimitzar la totalitat de l'operació aèria. En aquest context és clau formar professionals universitaris en el camp de l'aviació amb un coneixement ampli i precís per a exercir de manera professional i segura les activitats relacionades amb l'operació i gestió de les aeronaus en vol, a més d’altres activitats pròpies de l'àrea d'operacions de vol d'una companyia aèria.

Aquest títol garanteix una formació integral perquè l'alumnat supere els exàmens establits per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i obtinga la llicència de pilot comercial.

Els graduats i graduades adquiriran les capacitats per a assumir responsabilitats, en organitzacions privades i organismes públics, relacionades amb el sector del transport aeri. Per tant, l'objectiu del grau propi és que els graduats tinguen la més àmplia visió quant a la gestió del transport aeri i el pilotatge en les diverses facetes.

Amb aquesta finalitat, s’hi proporcionen els coneixements i les capacitats que demanen les empreses i institucions del sector aeronàutic.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a cercar i analitzar informació.
 • CG2:Capacitat per a treballar en equip.
 • CG3:Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4:Capcitat per a aplicar criteris professionals basats en l'ús d'instruments tècnics a l'anàlisi de problemes.
 • CG5:Capacitat per a prendre decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Dominar de manera segura i eficient l'operativitat de les aeronaus en vol, a través del coneixement i estudi del conjunt de lleis, normes, mètodes recomanats i procediments que regeixen l'operació de l'aeronau, les comunicacions i la gestió de dades en vol, a més dels sistemes i instruments de l'avió.
 • CE2:Tenir capacitat de gestió i valoració sobre l'activitat econòmica d'una organització vinculada al sector del transport aeri.
 • CE3:Comprendre i aplicar els conceptes i principis de la física que intervienen en la dinàmica del vol, l'eficiència i estabilitat, a més de comprendre els fenòmens atmosfèrics i els efectes sobre les aeronaus.
 • CE4:Desenvolupar el pensament abstracte i l'argumentació lògica necessària per a resoldre situacions complexes de manera efectiva en el camp de l'aviació comercial i les operacions aèries.
 • CE5:Interpretar els sistemes d'informació geogràfica, extraient la situació espacial, per a dur a terme la navegació adequada en cada situació de vol.
 • CE6:Conèixer i identificar els factors que poden afectar el funcionament normal del cos humà durant el vol i promoure el manteniment de la salut i de la seguretat en vol.
 • CE7:Aplicar el coneixement dels factors psicològics que intervenen en aviació, ser conscients de les limitacions humanes i actuar en conseqüència per a optimitzar l'eficiència i seguretat en vol.
 • CE8:Planificar i gestionar la informació aeronàutica disponible en funció de les diverses fases de vol i volar amb seguretat i eficiència en aeronau en diferents condicions d'operacions terrestres i aèries.
 • CE9:Obtenir el coneixement suficient d'anglès aeronàutic per a poder dur a terme les comunicacions necessàries amb els controladors dels aeroports i de les diverses àrees de control d'un vol.
 • CE10:Identificar el concepte i el marc institucional i jurídic de l'empresa en general i de l'organització i gestió d'empreses en particular, a més d¿aplicar-los a l'aviació comercial i les operacions aèries en les diverses àrees funcionals, incloent-hi els sistemes de gestió de recursos humans.
 • CE11:Aprendre els coneixements i usos relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació i especialment amb les vinculades amb les operacions aèries.
 • CE12:Desenvolupar la capacitat d'integrar i projectar en el Treball de Fi de Grau les habilitats professionals i els coneixements tècnics específics adquirits en els ensenyaments rebuts.
 • CE13:Comprendre i aplicar, en l'àmbit aeronàutic, les disciplines de les matemàtiques, utilitzant el llenguatge formal del càlcul, l'àlgebra, l'estadística i els mètodes numèrics i informàtics.
 • CE14:Comprendre i aplicar les disciplines de la física a l'àmbit de les operacions aèries, reconeixent els principis bàsics de les lleis generals de la mecànica, la termodinàmica, la mecànica de fluids, el comportament mecànic dels materials, l'aerodinàmica, l'electrònica, l'electromagnetisme i la meteorologia.
 • CE15:Reconèixer l'estructura i els components de l'aeronau, les repercussions dels balanços dinàmics sobre el vol, el comportament aerodinàmic de l'avió en tot el que envolta al vol i aplicar els principis de vol a un ús correcte d¿aquests.
 • CE16:Analitzar i gestionar la informació aeronàutica o tècnica necessària per a garantir una operació de vol segura i eficient.
 • CE17:Inferir l'estat tècnic i de aeronavegabilitat de l'avió i la conseqüent acceptació per al vol segons la normativa en vigor.
 • CE18:Identificar els diversos sistemes cartogràfics de representació del globus terraqüi i aplicar-los en els procediments convencionals de navegació, d'ajuda en terra i en els procediments moderns de navegació autònoma o per satèl·lit.
 • CE19:Utilitzar els conceptes bàsics i la nomenclatura de la radiocomunicació i emprar la fraseologia i el vocabulari aeronàutics estandarditzats entre el pilot i el controlador de trànsit aeri.
 • CE20:Avaluar la influència de les condicions de vol en la fisiologia humana i en les pautes del comportament humà.
 • CE21:Conèixer els procediments operacionals de vol, en situació normal i d'emergència, i aplicar-los amb el màxim de seguretat en el control de l'aeronau, des que l'avió es mou pels seus propis mitjans per a iniciar el vol fins a l¿aturada de motors en l'aparcament de l'aeroport de destinació.
 • CE22:Sintetitzar i integrar les competències adquirides en un treball original i autònom, relacionat amb la millora de qualsevol aspecte de l'aviació o dirigit a la preparació de principi a fi d'un vol amb passatgers amb avió de turbina.

Competències transversals

 • CT1:Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2:Ser capaç de comunicar-se correctament per escrit i verbalment.
 • CT3:Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4:Adquirir capacitat d'organització i planificació.

ESTRUCTURA

Els ensenyaments s'han estructurat segons tres tipus de matèries:

 • En primer lloc i complint el que s'especifica en el Reial Decret 1393/2007, en el primer curs del pla d'estudis se situen les matèries de caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, pertanyents a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • En segon lloc hi ha 153 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències comunes del títol, més 15 ECTS de l'obligatori Treball de Fi de Grau, que es cal fer en l'últim curs i està orientat a avaluar les competències associades a la titulació.
 • En tercer lloc es fixen 12 ECTS d'assignatures optatives, que es cursaran en el sèptim semestre del pla d'estudis. Dins de les assignatures optatives lliures, es preveu la possibilitat que l'alumnat faça pràctiques externes en empresa.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatories

153

Optatives

 12

Treball de Fi de Grau

15

Crèdits totals

240

 

 

REQUISITS ACADÈMICS

Els estudiants poden accedir als estudis de Grau, a través de las següents titulacions:

- Títol de Batxillerat y superació de la Prova d'Accés a la Universitat

- Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior

- Titulats universitaris

- Proves d'accés per als  majors de 25 anys

- Aquelles altres que la legislació vigent puga determinar

La Universitat desenvoluparà, dins de les seues competències, els criteris necessaris quan així ho exigisca la legislació vigent.

 

CERTIFICAT MÈDIC I D'APTITUD PSICOFÍSICA

Per a poder cursar la titulació cal tenir els certificats mèdics i d'aptitud psicofísica determinats per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i la Normativa JAR - FCL europea o qualsevol altra aplicable. Actualment és necessària l'avaluació mèdica de classe I, segons l'ORDRE FOM/1267/2008, de 28 d'abril, d’acord amb la qual es modifiquen l'Ordre de 21 de març de 2000 i l'Ordre FOM/2157/2003, de 18 de juliol, que regulen diversos requisits de les llicències de la tripulació de vol d'avions i helicòpters civils, relatius a l'organització medicoaeronàutica i l'autorització dels centres medicoaeronàutics i mèdics examinadors (BOE 6/5/2008). Segons el reglament (UE) 1178-2011 (annex IV part MED), l'aspirant a pilot ha de tenir el certificat mèdic classe I, que cal obtenir en un centre autoritzat per l'autoritat competent.

Aquestes proves són excloents, cal fer-les abans de matricular-s’hi, ja que l'aspirant ha d'aportar el certificat mèdic inicial de classe I en què conste que les ha superat o les ha fet i està pendent d'avaluació. Si els resultats de les proves mèdiques es reben després de la matriculació i són negatius, la Universitat d'Alacant reemborsarà l'import de la matrícula del primer curs ja abonat.

El certificat mèdic de classe I ha d'estar en vigor i és un requisit per a continuar els estudis.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

Per a accedir a aquests estudis, l'alumnat de nou ingrés ha de tenir capacitat de treball (constància, mètode i rigor) autònom i en equip, de raonament i anàlisi crítica, d'obtenció, interpretació i aplicació de coneixements, a més d’habilitats comunicatives i de resolució de problemes.

Es recomana, com a mínim, el nivell d'anglés B1 o equivalent.


OFERTA DE PLACES

S'admetrà un mínim de 10 i un màxim de 50 alumnes de nou ingrés.

 

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any.

Inici del termini de preinscripció: A partir del 24 de maig de 2017, a través del formulari web PREINSUA.

Telèfon de contacte: +34 965903658

Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula.

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

Els estudiants que finalitzen el grau seran capaços de treballar en equip com a membres d'una tripulació de vol, a més de dirigir i gestionar empreses relacionades amb el sector aeronàutic.

Els perfils professionals del graduat estan vinculats a responsabilitats en organitzacions privades i organismes públics relacionats amb el sector del transport aeri:

 • Operacions de vol
 • Gestió d’operacions aèries com a responsable de l’àrea d’operacions
 • Responsable de qualitat
 • Responsable d’operacions de vol i de terra
 • Responsable d’entrenament de tripulacions
 • I+D+I

CALENDARI DE IMPLANTACIÓ


Curs acadèmic

Implantació del grau

2017-2018

1er curs

2018-2019

2on curs

2019-2020

3er curs

2020-2021

4rt curs

+INFO

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumnat
 Informació del Centre Associat
 + Informació titulació
 • European Flyers - Flight Training Centre

Aeropuerto de Cuatro Vientos - Sector C
Carretera de La Fortuna, S/N

28054 Madrid


Aeròdrom de Mutxamel

Partida La Almaina, 92
03110 Mutxamel (Alicante)


Tel. (+34) 915 110 422

Fax (+34) 915 081 243
info@euroeanflyers.com

www.europeanflyers.com

 

REQUISITS PER A OBTENIR LA LLICÈNCIA DE PILOT COMERCIAL


D'acord amb la normativa reguladora, en les assignatures que requerisquen la realització d'un examen oficial de l’AESA l'estudiant disposarà d'un període màxim de tres mesos per a presentar-se a l’examen, comptadors des de la superació de l'examen final de l'assignatura corresponent en la Universitat d'Alacant. Els drets d'examen o les taxes per a la primera convocatòria dels 9 blocs d'assignatures oficials AESA estan inclosos en la primera matrícula del curs. L’alumnat que no supere la primera convocatòria oficial haurà d'abonar els drets d'examen o les taxes de les següents convocatòries que realitze en AESA.
Quant als exàmens oficials en AESA, l'alumnat disposa de 6 convocatòries i 4 oportunitats per examen, en un període màxim de 18 mesos, per a aprovar els 9 blocs d'assignatures, o 14 exàmens.
Si superar una assignatura és un requisit per a cursar-ne una altra assignatura dins del mateix curs i semestre, la docència de l'assignatura prèvia estarà concentrada en la primera part del corresponent semestre i s'impartirà seqüencialment en l'ordre establit en el pla d'estudis.
La superació de tots els exàmens donarà dret a l'estudiant a obtenir la llicència CPL (A), MEP (L), SEP (L), IR + Certificats MCC i JOC i l'ATPL FROZEN.


Nota: l’alumnat que vulga tramitar la llicència amb COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA en anglés ha de tenir almenys un NIVELL 4 OACI (Organització d'Aviació Civil Internacional).

 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares