Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: Programa de Doctorat Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie en Dret de Propietat Intel·lectual i Innovació (EIPIN-IS) per la Universitat d'Alacant; Queen Mary University of London (Regne Unit); UNIVERSITÄT AUGSBURG (Alemanya); Universiteit Maastricht (Països Baixos) i Université de Strasbourg (França)
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

Programa de Doctorat Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie en Dret de Propietat Intel·lectual i Innovació (EIPIN-IS) per la Universitat d'Alacant; Queen Mary University of London (Regne Unit); UNIVERSITÄT AUGSBURG (Alemanya); Universiteit Maastricht (Països Baixos) i Université de Strasbourg (França)

Codi:
 E029


 
 
Data de publicació:
 21/12/2018


 
 
Preu:
 270
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSITAET AUGSBURG (Alemanya)
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG (França)
UNIVERSITEIT MAASTRICHT (Holanda (Països Baixos))
QUEEN MARY AND WESTFIELD COLLEGE - UNIVERSITY OF LONDON (Regne Unit De La Gran Bretanya)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Comprensió de la importància de la Propietat Intel·letual en l'aprofitament de la innovació, permetent la millora de les condicions de vida i un creixement sostenible.

CE02 - Capacitat per a tractar la Propietat Intel·lectual com un sistema complex que ha d'adaptar-se als processos d'innovació.

CE03 - Capacitat per a contribuir a la utilització dels drets de Propietat Intel·lectual com a vehicle per a fomentar la inversió i la transferència de tecnologia.

CE04 - Capacitat de fomentar estratègies per a distribuir els coneixements adquirits en sectors industrials específics.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris sobre metodologies.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris sobre habilitats.
 • ACTIVITAT 3: Seminaris i tallers de recerca EIPIN.
 • ACTIVITAT 4: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 5: Presentació de comunicacions científiques.
 • ACTIVITAT 6: Mobilitat.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpt. Dret Civil  

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Propietat intel·lectual com un sistema adaptatiu complexe.
 2. Gestió de la producció i les tecnologies.
 3. Resolució de controvèrsies, administració de justícia i mesures de tutela.
 4. Atribució de drets, actors i Institucions.

El programa de doctorat conjunt europeu Marie Sklodowska-Curie en Dret de Propietat Intel·lectual i Innovació (EIPIN-IS), és el resultat d'un projecte recolzat i aprovat per la Comissió Europea.

El desenvolupament d'aquest programa de doctorat s'ajusta a l'estipulat en el projecte, així com als convenis signats per les cinc universitats europees contrapartes. El programa es desenvolupa al llarg de tres anys (2018 -2020). Conclòs aquest període el programa finalitza.

Considerant l'anteriorment expressat, no és possible desenvolupar nous processos d'accés i admissió en aquest programa.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares