Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN FILOSOFIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN FILOSOFIA

Codi:
 E026


 
 
Data de publicació:
 18/10/2014


 
 
Preu:
 270
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Espanya)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinadora Universitat d'Alacant: Elena Nájera Pérez

Coordinador del programa de doctorat: Eugenio Moya Cantero (Universitat de Múrcia)

Comissió qualitat:

Coordinadora: Elena Nájera Pérez

Òrgan proponent:

Departament Humanitats Contemporànies

dhcon@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris permanent de doctorands.
 • ACTIVIDAT 2: Recursos electrònics. Gestors Bibliogràfics.
 • ACTIVITAT 3: Congressos interuniversitari de doctorands.
 • ACTIVITAT 4: Comunicació científica: Redacció i publicació d'articles científics. Presentació pública de resultats científics.
 • ACTIVITAT 5: Estada en centre d'investigació.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Idiomes per a la comunicació científica: anglès aplicat a les arts i humanitats.
 • ACTIVITAT 2: Estada en centre d'investigació.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpt. d'Humanitats Contemporànies

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Estètica filosòfica contemporània
 2. Estètica de l'art contemporani
 3. Teoria de les arts àudio-visuals
 4. Didàctica de la Filosofia
 5. Filosofia contemporània
 6. Filosofia de la cultura. Antropologia filosòfica
 7. Filosofia de la Història
 8. Filosofia de la Tecnociència
 9. Història de la filosofia i de la ciència
 10. Pensament espanyol i iberoamericà
 11. Metafísica
 12. Teoria del Coneixement
 13. Antropologia d'Europa
 14. Antropologia social
 15. Pensament contemporani
 16. Ètica i docència
 17. Ètiques aplicades
 18. Filosofia Moral
 19. Filosofia política
 20. Migracions, ciutadania i globalització
 21. Filosofia i gènere
 22. Ciència cognitiva i Filosofia de la ment
 23. Epistemologia
 24. Filosofia del llenguatge
 25. Filosofia de la ciència i la tecnologia
 26. Filosofia de les ciències socials
 27. Lògica. Argumentació. Història i filosofia de la lògica
 28. Lògiques multimodales

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares