Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

Codi:
 D061

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
30 crèdits
 
30 crèdits
 
22 crèdits
 
màxim 8 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en visió i optometria clínica El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda. Es persegueix una formació específica, de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir coneixements avançats en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica necessaris per a especialitzar-se en aquests camps.
 • CG2:Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.
 • CG3:Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4:Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica a un nivell avançat.
 • CG5:Capacitat de dur a terme treballs de recerca, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6:Desenvolupar l'originalitat i la creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul fonamental

  • CEF1:Saber reconèixer en els problemes reals als quals s'enfronta, o s'enfrontarà en la seua professió, un problema estadístic ben definit.
  • CEF2:Conèixer els principis i aplicacions de les principals eines de la inferència estadística en les ciències de la salut.
  • CEF3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics, en particular dels models de regressió i anàlisi de la variància.
  • CEF4:Disseny i execució de la investigació d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat.
  • CEF5:Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.
  • CEF6:Adquisició de les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals biomèdics.
  • CEF7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de senyals i saber analitzar i interpretar els resultats.
  • CEF8:Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.
  • CEF9:Conèixer les patents pel que fa al format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les.
  • CEF10:Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).

  mòdul específic

  • CEOP1:Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques per a casos clínics i grups poblacionals específics.
  • CEOP2:Resolució del diagnòstic i necessitats de compensació òptica o tractaments visuals en grups de població.
  • CEOP3:Conèixer en profunditat els fonaments teòrics i els problemes pràctics de les tècniques actuals de cirurgia ocular, així com desenvolupar la capacitat de dur a terme les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
  • CEOP4:Saber estructurar l'examen visual a les particularitats de cada cas clínic.
  • CEOP5:Desenvolupar la capacitat de plantejar aportacions crítiques en l'elaboració d'informes conjunts amb altres professionals sanitaris en la gestió de pacients.
  • CEOP6:Aplicar coneixements avançats en lents de contacte en els procediments d'adaptació en grups clínics específics.
  • CEOP7:Desenvolupar en profunditat programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
  • CEOP8:Desenvolupar la capacitat d'aplicar millores ergonòmiques en l'entorns visuals específics.
  • CEOP9:Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
  • CEOP10:Tenir capacitat per a resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o tractaments visuals.
  • CEOP11:Aplicar el coneixement de les diferents anomalies visuals a les manifestacions oftalmològiques, malalties sistèmiques i oculars.
  • CEOP12:Aplicar els coneixements d'òptica en la utilització d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar els resultats.
  • CEOP13:Conèixer en profunditat els fonaments teòrics i les aplicacions pràctiques dels mètodes d'exploració visual més recents.
  • CEOP14:Conèixer les principals eines inherents a la investigació.

Competencias específicas:

  Módulo Opcional de Biomedicina

  • CEBM1:Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación, realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
  • CEBM2:Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados de pruebas no-invasivas de exploración funcional.
  • CEBM3:Conocer las propiedades funcionales de los canales iónicos y los principales mecanismos implicados en su regulación.
  • CEBM4:Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias biomédicas.
  • CEBM5:Describir los principales mecanismos de transducción a nivel de la membrana celular, sus mecanismos de regulación y su importancia funcional.
  • CEBM6:Conocer las principales consecuencias fisiopatológicas que conllevan alteraciones funcionales en los sistemas de señalización intra e intercelular.
  • CEBM7:Conocer los distintos patrones de herencia en enfermedades genéticas y adquirir la capacidad de interpretar árboles genealógicos.
  • CEBM8:Conocer la base de las distintas técnicas genéticas aplicables al diagnóstico molecular de enfermedades y adquirir la capacidad de interpretar los resultados obtenidos.
  • CEBM9:Familiarizarse con las técnicas más modernas de reproducción asistida, y conocer su utilidad en beneficio de la sociedad.
  • CEBM10:Conocer la metodología básica necesaria para la elaboración y manejo de cultivos de células animales.
  • CEBM11:Conocer los métodos de análisis de la viabilidad y estado funcional de un cultivo celular.
  • CEBM12:Aplicar los conocimientos de la fisiología y fisiopatología en el ámbito de la nutrición y la dietética.
  • CEBM13:Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición.
  • CEBM14:Desarrollar las habilidades del alumno para el estudio de la estructura microscópica de células y tejidos.
  • CEBM15:Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados obtenidos mediante técnicas morfológicas.
  • CEBM16:Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias biomédicas.
  • CEBM17:Evaluar la audición mediante el uso de las técnicas de exploración habituales en Audiología clínica.
  • CEBM18:Interpretar los resultados de las pruebas audiológicas distinguiendo entre casos de normalidad y de pérdida auditiva.
  • CEBM19:Conocer el significado biológicos del concepto de célula madre, sus tipos y las posibles aplicaciones terapéuticas.
  • CEBM20:Conocer las posibilidades de la medicina regenerativa como futura terapia.
  • CEBM21:Conocer las causas de las principales enfermedades neurodegenerativas.
  • CEBM22:Conocer los procesos de neurodegeneración y neuroprotección utilizando el modelo experimental del sistema visual.
  • CEBM23:Conocer los principales avances de investigación en Neurociencias.
  • CEBM24:Conocer los principales modelos animales utilizados en investigación biomédica.
  • CEBM25:Conocer los principios básicos en farmacología: farmacodinámica, farmacocinética y ensayos farmacológicos.

  Módulo Opcional de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad

  • CEBT1:Manejar de forma segura técnicas de laboratorio utilizadas en biotecnología.
  • CEBT2:Utilización de protocolos y equipos para preparación, manipulación y adquisición de datos de muestras de ácidos nucleicos, proteínas, genomas, transcriptomas y proteomas.
  • CEBT3:Utilización de protocolos y equipos para manejo de microorganismos y cultivos celulares.
  • CEBT4:Utilización de protocolos y equipos para transformación genética.
  • CEBT5:Utilización de protocolos y equipos de análisis estructural y funcional de genes y proteínas.
  • CEBT6:Identificar la aplicabilidad las técnicas de laboratorio utilizadas en biotecnología.
  • CEBT7:Conocer de forma general las aproximaciones experimentales de la Biología de Sistemas.
  • CEBT8:Conocer la aplicabilidad de las plataformas genómicas, proteómicas, metabolómicas y bioinformáticas para el análisis de muestras biológicas y clínicas y su utilidad para diagnóstico.
  • CEBT9:Conocer técnicas moleculares avanzadas para el análisis de la expresión génica.
  • CEBT10:Conocer las estrategias y los procedimientos generales para la transformación genética de organismos.
  • CEBT11:Conocer los métodos de detección de organismos modificados genéticamente.
  • CEBT12:Conocer las bases moleculares de la arquitectura de las proteínas.
  • CEBT13:Conocer las técnicas que se utilizan para la determinación de estructura de proteínas.
  • CEBT14:Manejar programas informáticos para la comparación, la representación y predicción de estructura de proteínas.
  • CEBT15:Conocer las estrategias globales, herramientas y metodologías para el análisis proteómico.
  • CEBT16:Interpretar información de electroforesis bidimensional y espectrometría de masas para identificar y cuantificar proteínas en mezclas complejas.
  • CEBT17:Conocer las estrategias para establecer la función biológica de genes y proteínas.
  • CEBT18:Conocer las estrategias de determinación de la variabilidad biológica de los genomas y su utilidad para diseñar marcadores moleculares.
  • CEBT19:Conocer las aplicaciones más importantes de los principales tipos de marcadores moleculares de DNA, así como sus ventajas y limitaciones.
  • CEBT20:Adquirir un conocimiento avanzado de la biología molecular de microorganismos.
  • CEBT21:Adquirir un conocimiento avanzado de la fisiología microbiana.
  • CEBT22:Conocer las estrategias para controlar el crecimiento microbiano.
  • CEBT23:Conocer los mecanismos moleculares implicados en la regulación de la expresión génica en procesos biológicos de interés biotecnológico.
  • CEBT24:Conocer las características diferenciales de la señalización molecular en procesos y organismos de interés biotecnológico.
  • CEBT25:Conocer las bases del análisis estructural y funcional de proteínas. Interpretar información de difracción de rayos-X y resonancia magnética nuclear para determinar la estructura 3D de proteínas y sus dominios funcionales.
  • CEBT26:Conocer las estrategias y herramientas para manipular la estructura y propiedades catalíticas de las enzimas.
  • CEBT27:Adquirir un conocimiento avanzado de la conexión entre metabolismo primario y secundario de plantas y microorganismos en relación a la biosíntesis de productos naturales bioactivos beneficiosos para la salud.
  • CEBT28:Conocer las estrategias y recursos biológicos para dirigir el metabolismo de células, tejidos u organismos hacia la producción o modificación de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.
  • CEBT29:Evaluar y manejar biorreactores de laboratorio aptos para la producción de compuestos naturales bioactivos por microorganismos y células y tejidos vegetales.
  • CEBT30:Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
  • CEBT31:Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
  • CEBT32:Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.
  • CEBT33:Conocer y ser capaz de aplicar los métodos avanzados de detección de microorganismos.
  • CEBT34:Conocer las estrategias y recursos para la obtención de nuevos productos biotecnológicos.
  • CEBT35:Conocer los nuevos productos y tecnologías de origen biológico para mejorar la sostenibilidad en la producción de alimentos más saludables y más seguros.
  • CEBT36:Conocer las realidades y potencialidades de la biotecnología en el campo de las energías renovables, la recuperación de suelos contaminados y el reciclaje de residuos orgánicos.
  • CEBT37:Conocer los aspectos regulatorios nacionales e internacionales y la implementación de sistemas de bioseguridad ambiental y alimentaria en relación a los organismos modificados genéticamente.

  Módulo Opcional de Química Médica

  • CEQM1:Dominar los conocimientos relativos a la síntesis, aislamiento, purificación de los compuestos orgánicos.
  • CEQM2:Conocer las biotransformaciones básicas de los compuestos orgánicos.
  • CEQM3:Plantear métodos y estrategias de síntesis.
  • CEQM4:Conocer y utilizar técnicas espectroscópicas y espectrométricas de determinación estructural y de análisis orgánico y bioorgánico.
  • CEQM5:Conocer y aplicar conceptos a escala industrial y diseñar procesos a gran escala.
  • CEQM6:Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales orgánicos.
  • CEQM7:Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las aplicaciones.
  • CEQM8:Conocer en profundidad los mecanismos de las reacciones fundamentales en química orgánica.
  • CEQM9:Conocer los mecanismos a través de los cuales tienen lugar determinadas transformaciones biológicas.
  • CEQM10:Conocer los intermedios biosintéticos más relevantes.
  • CEQM11:Conocer la estructura, biosíntesis, síntesis y reactividad de los productos naturales más importantes.
  • CEQM12:Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
  • CEQM13:Saber utilizar algunos programas informáticos con el objeto de desarrollar proyectos.
  • CEQM14:Conocer los métodos y estrategias en síntesis asimétrica avanzada.
  • CEQM15:Conocer los procesos enantioselectivos órgano-catalizados.
  • CEQM16:Conocer los procesos enantioselectivos catalizados por complejos metálicos quirales.
  • CEQM17:Diseñar y desarrollar fármacos.
  • CEQM18:Ser capaz de comprender la relación existente entre estructura química, propiedades físicoquímicas, reactividad y respuesta biológica de los fármacos.
  • CEQM19:Conocer los compuestos heterocíclicos aromáticos en cuanto a estructura, propiedades físicas y químicas, métodos de síntesis y aplicaciones.
  • CEQM20:Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o tecnológicas.
  • CEQM21:Conocer los mecanismos de las reacciones enzimáticas y sus aplicaciones en síntesis química.
  • CEQM22:Saber manipular e interpretar los datos suministrados por la RMN.
  • CEQM23:Conocer y saber aplicar los métodos computacionales al descubrimiento y diseño de nuevas moléculas útiles para la industria farmacéutica.
  • CEQM24:Conocer técnicas acerca del empleo de catalizadores sólidos que puedan ser recuperados y reutilizados múltiples veces.
  • CEQM25:Conocer y aplicar las técnicas de catálisis en fase sólida y de química combinatoria a la síntesis de fármacos y reacciones de química fina.
  • CEQM26:Conocer las fuentes principales de productos químicos y de su manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido.
  • CEQM27:Conocer los aspectos generales de la industria química orgánica y de los sectores agroquímico, farmacéutico y medioambientales desde la perspectiva académica e industrial.
  • CEQM28:Ser capaz de aplicar los conceptos de química verde a todos los procesos de síntesis de fármacos, con énfasis en utilización de fuentes renovables de materias primas, reducción de sustancias contaminantes y diseño de procesos sostenibles.
  • CEQM29:Conocer los análisis de fármacos, así, como la validación de métodos analíticos. Conocer el uso de las distintas farmacopeas.
  • CEQM30:Conocimiento de las normas de buena manufactura de productos farmacéuticos, así como otros sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.
  • CEQM31:Saber interpretar los datos suministrados por la espectrometría de masas.
  • CEQM32:Conocer los diferentes tipos de espectrómetros de masas.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2:Capacidad de organización y planificación.
 • CB3:(CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB5:Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11:Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13:Capacidad de creatividad.
 • CB14:Motivación por la calidad.
 • CB15:Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17:Capacidad para mostrar información de forma clara.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Mòdul Fonamental

15

Mòdul Específic

22-30

Mòdul Optatiu

0-8

Treball Final de Màster

  15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIENCIAS

OB

3

REHABILITACIÓ VISUAL

OB

/OP

6

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'empreses (SPIN-OFF)

OB

3

CONTACTOLOGÍA AVANÇADA

OB

/OP

3

SEMINARIS EN BIOCIÈNCIAS

B

2

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

OB

/OP

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYALS EN BIOCIENCIAS

OB

3

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

OB

/OP

3

DISSENY EXPERIMENTAL I BIOINFORMÀTICA

OB

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

15

ASPECTES SOCIALS, ETICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

OB

1

 

PROCEDIMENTS OPTOMüETRICS CLÍNICS

OB

/OP

3

 

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

OB

/OP

6

 

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

OB

/OP

6

 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

OFERIDES DINS DEL PROGRAMA FORMATIU COMÚ BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

SENYALITZACIÓ INTRACEL·LULAR I INTERCEL·LULAR

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER Al DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

AUDIOLOGÍA CLÍNICA

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISULARES

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

MOLE – ANALISI CLINICS: BIOQUÍMICS I MICROBIOLÒGICS

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNOSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÁLICOS

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

SÍNTESI EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER Al DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

ANÀLISI BIOORGÀNIC A TRAVÉS D'ESPECTROMETRIA DE MASSES

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCATÁLISI I CATÀLISI AMB METALLS

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del Màster en Optometria Clínica i Visió consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de matèries específiques i un treball de finalització de màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu Comú (Biomedicina i Tecnologies per a la Vida), i es permet cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius d'assignatures d'altres màsters del programa.

 • El mòdul de matèries fonamentals, incorpora assignatures amb continguts generalistes per a la iniciació a la investigació en Ciències (Documentació, Comunicació i Divulgació en Bioci[encies, Patents, Propietat Intel·lectual i Desenvolupament i Gestió d'Empreses, Bioètica: aspectes socials, ètics i legals”), al costat d'altres amb un caràcter una mica més específic (Tècniques de Processat d'Imatge i Anàlisi de Senyals en Biociències, Disseny Experimental i Bioinformática, Seminaris en Biocièncias. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne unes eines fonamentals per a poder dur a terme tasques d'investigació en ciències.
 • El mòdul de Matèries Específiques, inclou totes les matèries pròpies de l'Optometria Clínica (Procediments Optomètrics Clínics, Rehabilitació Visual, Contactología Avançada i Clínica de l'Estrabisme) i de la Visió (Ergonomia Visual Avançada, Òptica Visual Avançada i Noves Tècniques de Compensació Visual).

Quant a les matèries del mòdul específic es proposa una modalitat semipresencial, amb una dedicació màxima de set hores i mitja de presencialitat per crèdit. La didàctica general que s'aplica per a la part no presencial de les assignatures estarà basada en l'ensenyament en línia: el professor facilitarà a l'alumne a través de la plataforma web de la Universitat d'Alacant (Campus virtual) els materials didàctics que faciliten el procés d'ensenyament-aprenentatge. A més l'alumne disposarà de tutories virtuals, exercicis autoevaluatius i altres mecanismes interactius on-line que facilitaran el seguiment del seu treball per part del professor.

Finalment el treball de recerca constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en la qual haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

El màster en Optometria Clínica i Visió va dirigit fonamentalment als estudiants d'òptica i optometria que han aconseguit recentment la seua titulació de diplomat; no obstant això, es preveu que també pot ser d'interès per a òptics optometristes que ja treballen des de fa anys treballant i vulguen completar o reorientar la seua formació.

De les 20 places oferides, el contingent general estarà constituït per 14 places que es reserven per a diplomats en Òptica i Optometria que hagen finalitzat els seus estudis durant els tres cursos acadèmics anteriors al curs de començament del màster. De les altres 6 places, quatre es destinen a diplomats en Òptica i a Diplomats en Òptica i Optometria que no complisquen l'anterior requisit; les dues places restants seran per a altres titulacions afins. En cas de no cobrir-se aquestes 6 places passaran a integrar el contingent general.

 

2.     Criteris de valoració

El criteri d'admissió per al contingent general es basarà en la qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas d'empat, es prioritzarà a l'alumne que haja cursat la titulació en més poc temps, i en cas de persistir l'empat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevista personal dels candidats implicats.

Per a la resta de places, els criteris d'admissió inclouran l'expedient acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts), i l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord a barem que la Comissió Acadèmica de Màster haurà d'aprovar abans de l'obertura del període de preinscripció d'alumnes.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster Oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 15

 

Orientació

 

El Màster tindrà una orientació fonamentalment d'investigació.

El seu objectiu final és proporcionar als estudiants una formació teòrica i experimental avançada en optometria clínica i visió, que els siga d'utilitat per a la realització d'un doctorat relacionades amb aquestes àrees de coneixement. Al mateix temps, aquest màster aporta coneixements i destreses que són molt adequats per a la pràctica de l'optometria en clínica.


Perfil d'especialització del títol

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de l'optometria clínica i la visió. Dins de l'optometria clínica l'especialització inclou l'estudi de les tècniques més avançades de refracció i de rehabilitació visual, i tècniques específiques d'adaptació en lents de contacte. Quant a la visió, el perfil se centra en les aplicacions de tractament d'imatge, l'anàlisi de Fourier aplicat a les ciències de la visió, la modelització de l'ull humà, i l'aberrometria ocular.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

Primer any d'impartició del màster

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es proposa una taula d'adaptació dels estudis actuals del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el màster Interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou Programa formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de forma no onerosa.

Adaptacions amb el Màster d'Optometria Avançada i Ciències de la Visió 

MÀSTER D'OPTOMETRIA AVANÇADA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

CRED

MÀSTER D'OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

ECTS

PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES

5

PROCEDIMENTS OPTOMÉTRICOS CLÍNICS

6

ÒPTICA OFTÀLMICA AVANÇADA ÒPTICA FISIOLÒGICA AVANÇADA

3 3

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGÍA AVANÇADA I

2

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

3

BIOESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT

4

ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT

3

TERÀPIA VISUAL, ORTÓPTICA I PLEÓPTICA

4.5

REHABILITACIÓ VISUAL

6

AVANÇOS EN ERGONOMIA VISUAL

4

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME.

4

CLÍNICA DE L'ESTRABISME.

3

ALTERNATIVES DE COMPENSACIÓ VISUAL

5

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE COLOR

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ D'ESP.

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE MOV.

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE PROF.

 

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ

3

TÈCNIQUES D'IMATGE PER A INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC

4

TÈCNIQUES DE PROCESSAT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIENCIAS

6

MATERIALS ÒPTICS AVANÇATS

5

NOUS MATERIALS ÒPTICS

3

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

3

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIENCIAS

3

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES/ALTRES ASSIGNATURES

 

OPTATIVES

FINS A 8 CRÈD.

 

Adaptacions amb assignatures del Programa de Doctorat de Biologia Experimental i Aplicada (MBEA) 

DOCTORAT DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA

CRED

MÀSTER D'OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

ECTS

BIOFERTILIZANTES I BIOPLAGUICIDAS

3

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOINFORMÁTICA APLICADA A l'ANÀLISI DE SEQÜÈNCIES DE DNA

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT I BIOINFORMÁTICA

3

CÈL·LULES MARE: DIFERENCIACIÓ I TERÀPIA CEL·LULAR

3

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

2

COMUNICACIÓ INTERCELULAR

3

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERMOLECULAR

2

ECOLOGIA MICROBIANA MOLECULAR

3

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE PROTEÏNES EXTREMOFÍLICAS

3

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

MECANISMES MOLECULARS IMPLICATS EN TRANSDUCCIÓN DE SENYALS

3

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ GÈNICA

2

PROTEÒMICA

3

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

SEMINARIS EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA

3

AVANÇOS EN BIOCIENCIAS

2

ENGINYERIA D'ENZIMS

2.5

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

MÈTODES PER A l'ESTUDI FUNCIONAL DE CÈL·LULES EN CULTIU

2.5

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

2

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS D'ÀCIDS NUCLEICS

2.5

AVANÇOS EN TÈCNIQUES MOLECULARS

2

TÈCNIQUES D'INMUNOCITOQUÍMICA, MICROSCOPÍA CONFOCAL I WESTERN BLOT

2.5

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISULARES

2

 

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Màster Interuniversitari en Optometria Avançada i Visió.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 • Departament de Òptica, Farmacologia i Anatomia 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3508
Fax:+ 34 96 590 3664
dofa @ua.es 
http://dofa.ua.es/va/ 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares