Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

Codi:
 D060

Crèdits:
 120
 
Data de publicació:
 17/07/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 42,97
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Espanya)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
96 crèdits
 
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

 

OBJECTIUS

 

 •  Proporcionar als alumnes un àmbit d'excel·lència acadèmica i prestigi internacional en el qual complete la seua formació especialitzant-se en nanociencia i nanotecnologia.
 •  Facilitar als estudiants una formació de postgrau que cobrisca aspectes bàsics i aplicats de la nanociència i nanotecnologia molecular.
 •  Formar especialistes en l'àrea de la nanociencia i ciència molecular que puguen desenvolupar la seua activitat professional en investigació, en el sector industrial o en docència.
 •  Posar a l'alumnat en contacte amb grups d'investigació de prestigi internacional en universitats i centres d'investigació en l'àrea de la nanociència.
 •  Consolidar i potenciar la investigació científica i tecnològica en l'àrea de la nanociència i ciència molecular.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Aprendre a desenvolupar les diferents etapes implicades en una investigació (des de la recerca bibliogràfica fins al plantejament dels objectius, el disseny de l'experiment, l'anàlisi dels resultats i la deducció de conclusions).
 • CG2:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3:Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps professionals.
 • CG4:Entendre i aprendre a expressar-se en anglès científic.
 • CG5:Estar ben adaptat per a seguir futurs estudis de doctorat en aquest camp multidisciplinari.
 • CG6:Estar ben adaptat per a desenvolupar un treball en empreses tecnològiques relacionades amb la nanociència molecular.
 • CG7:Aprendre a desenvolupar un treball de recerca en equip.
 • CG8:Coneixements bàsics de química física, química molecular (orgànica i inorgànica), química i física de l'estat sòlid i ciència de materials i bioquímica.
 • CG9:Avaluar les relacions i diferències entre les propietats macroscòpiques dels materials i les propietats dels sistemes unimoleculars i els nanomaterials.
 • CG10:Conèixer les interseccions entre les diferents àrees d'incidència en el camp de la nanociència molecular: biologia / química supramolecular / ciència de materials / física de l'estat sòlid / enginyeria de materials.

Competències específiques:

  fonamentals

  • CEF1:Coneixements en les aproximacions utilitzades per a la preparació de nanosistemes moleculars.
  • CEF2:Coneixements conceptuals de la química supramolecular necessaris per a dissenyar nous nanomaterials i nanoestructures.
  • CEF3:Coneixements bàsics en els fonaments, l'ús i les aplicacions de les tècniques microscòpiques i espectroscòpiques utilitzades en nanotecnologia.
  • CEF4:Visió raonablement àmplia del potencial d'aquestes tècniques, de la informació que se'n pot extraure, dels problemes als quals es poden aplicar i de les seues limitacions.
  • CEF5:Coneixements bàsics en tècniques de nanolitografia.
  • CEF6:Coneixement sobre els nanomaterials moleculars: tipus, preparació, propietats i aplicacions.
  • CEF7:Coneixement sobre les aplicacions biològiques i mèdiques d'aquesta àrea.
  • CEF8:Coneixements sobre les aplicacions dels nanomaterials en electrònica molecular.
  • CEF9:Coneixement dels darrers avanços en nanociència molecular.
  • CEF10:Estar familiaritzat amb les tècniques de manipulació i processament de sistemes moleculars.
  • CEF11:Ser capaç de dissenyar, organitzar i manipular molècules funcionals i nanomaterials d'interès.

  d'especialització

  • CEE1:Conocer los conceptos fundamentales sobre Física y Química del Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Nanociencia y Ciencia Molecular.
  • CEE2:Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los dispositivos semiconductores.
  • CEE3:Conocer la existencia y ámbito de aplicación de distintas aproximaciones de cálculo de estructura electrónica para el estudio de propiedades de electrónicas.
  • CEE4:Conocer los métodos de dinámica molecular y de Monte Carlo para la computación de sólidos y líquidos.
  • CEE5:Conocer las propiedades básicas y las técnicas experimentales de estudio de los materiales magnéticos y superconductores, así como los fundamentos microscópicos del magnetismo y la superconductividad.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2:Capacidad de organización y planificación.
 • CB3:(CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB5:Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11:Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
 • CB12:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13:Capacidad de creatividad.
 • CB14:Motivación por la calidad.
 • CB15:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB16:Capacidad para mostrar información de forma clara.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

60

  Optatives (OP)

24

    Iniciació a la Investigació (OB) 24

  Treball Final de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES PER CURSOS/SEMESTRES


PRIMER CURS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

M0:CONCEPTES BÀSICS D'ANIVELLACIÓ

OB

6

M1:FONAMENTS EN NANOCIENCIA

OB

15

*M0:CONCEPTES BÀSICS D'ANIVELLACIÓ

OP

24

M2:NANOESTRUCTURAS I NANOMATERIALES MOLECULARS

OB

15

     

M6:INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OB

24

 

SEGON CURS

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

M3:ÚS DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR PER A LA PREPARACIÓ DE NANOESTRUCTURAS I NANOMATERIALES

OB

4.5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

M4:ELECTRÒNICA I MAGNETISME MOLECULARS

OB

13.5

     

M5:TEMES ACTUALS DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA

OB

6

     

 

*MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

QUÍMICA DE L'ESTAT SÒLID

OP

6

FÍSICA ESTADÍSTICA

OP

6

MODEL I SIMULACIÓ EN CIÈNCIA DELS MATERIALS

OP

3

ASPECTES FONAMENTALS EN QUÍMICA QUÀNTICA

OP

3

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OP

6

MATERIALS MAGNÈTICS I SUPERCONDUCTORS

OP

3

SEMICONDUCTORS: FONAMENTS I DISPOSITIUS

OP

3

EINES INFORMÀTIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

OP

6

TEMES ACTUALS EN NANOCIÈNCIA

OP

2

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Criteris d'admissió:

 1. Expedient acadèmic o currículum (75%)
 2. Entrevista (20%)
 3.  Coneixements bàsics d'anglès a nivell oral i escrit (5%)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20

 

Orientació

 

Investigació.


Perfil d'especialització del títol

El perfil d'especialització del títol és la iniciació a la investigació en nanociència. El màster en NNM dóna accés al programa de doctorat amb menció de qualitat de Nanociència i Nanotecnologia, així com a altres programes de doctorat en les àrees de química, física, ciència de materials i àrees afins.

 

Perfils professionals del títol

 

Ja que l'orientació del màster en Nanociència és la investigació, no està dirigit de manera particular a una o diverses professions. No obstant això la formació que adquireix un estudiant a través d'aquest màster, a més de proporcionar les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora i la realització d'una tesi doctoral, lel capacita per al desenvolupament d'activitats de R+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea emergent de nanociència i nanotecnologia.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 •  Departament de Física Aplicada 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3540
Fax:+ 34 96 590 9726
dfapl @ua.es 
http://dfapl.ua.es/va/
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares