Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS

Codi:
 D051

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès
Francès
Àrab

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS
42 crèdits
 
18 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS

 

OBJECTIUS

 

1. Preparar els  estudiants per a la investigació en estudis literaris.

2. Dotar l'alumnat d'una capacitació multidisciplinària en estudis literaris dels diversos àmbits culturals inclosos en el màster, a través d'una proposta docent amb un plantejament, una metodologia i un desenvolupament més avançats que els del grau.

3. Ampliar la formació literària prèvia de l'alumnat per a millorar la seua competitivitat laboral i la seua integració en el mercat laboral específic (docència en ensenyament mitjà i superior), i contribuir a la formació permanent del professorat d'ensenyaments mitjans.

4. Proporcionar a l'alumnat una formació teoricopràctica que el dote d'habilitats i destreses per a dur a terme tasques en l'edició digital de textos.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2:Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3:Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.
 • CG4:Adquisició de tècniques i eines per a l'edició digital.

Competències específiques:

  coneixements conceptuals / marcs teòrics

  • CE1:Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
  • CE2:Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
  • CE3:Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
  • CE4:Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
  • CE5:Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
  • CE6:Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).
  • CE7:Adquirir les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.
  • CE8:Adquirir les eines bàsiques necessàries per a la realització de projectes d'edició digital i la formació necessària per a aplicar els coneixements filològics en l'àmbit de l'edició professional de textos: utilització de les principals eines i programes informàtics per a la digitalització de textos i imatges (ús d'escàner de mà i de sobretaula, paràmetres per a la digitalització textual i iconogràfica, principis del reconeixement òptic de caràcters, retoc d'imatges, etc., mitjançant programari específic; utilització de les principals eines i programes informàtics per al tractament, la correcció i composició de textos (elements d'automatització en la correcció de textos, ús de programes de tractament de text: Word); utilització de les principals eines i programes informàtics per a l'edició digital hipertextual i l'ús de metadades.

  capacitats procedimentals, habilitats i destreses

  • CE9:Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.
  • CE10:Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
  • CE11:Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
  • CE12:Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
  • CE13:Manejar les principals eines i programes informàtics per a la digitalització, correcció i composició de textos de textos i imatges.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

24

  Optatives (OP)

18

    Pràctiques Externes (OB) 6

  Treball Final de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El màster en Estudis Literaris s'estructura en quatre mòduls:

Mòdul troncal: Metodologia General i Metodologia Específica per a l'Estudi de la Literatura (obligatori): 24 crèdits. Aquest mòdul es compon de dues matèries que hauran de cursar tots els estudiants del màster:

 • Metodologia general per a l'estudi de la història de la literatura: aquesta matèria, de caràcter teoricometodològic, es concep com a introducció als estudis del màster. Amb ella es pretén completar la formació que rep l'alumnat en el grau oferint-li un nou enfocament, supranacional, dels corrents estètics i dels grans tòpics que configuren la història de les literatures que integren l'oferta formativa del màster. Aquesta matèria tracta, per tant, de proporcionar a l'alumnat procedent dels diversos graus en Filologia (Filologia Espanyola, Anglesa, Francesa, etc.) una nova perspectiva d'estudi de la literatura que, partint dels seus coneixements previs, integre i interrelacione els àmbits culturals nacionals en una visió de conjunt.
 • Metodologia específica (Eines Informàtiques i Filològiques per a la Docència, la Investigació Literària i l'Edició Digital): aquesta matèria pretén proporcionar a l'alumnat els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.), així com les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.

El màster en Estudis Literaris, seguint les directrius de l'acord de Bolonya, també té una orientació professional i pretén proporcionar al seu alumnat recursos per a la seua futura inserció laboral, que en l'àmbit de la literatura es concreta fonamentalment en la docència o investigació, però que també té en l'actualitat un espai important en l'àmbit editorial, i en concret, en l'edició digital de textos. Per això, i atès que la Universitat d'Alacant desenvolupa des de 1999 el projecte Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el màster en Estudis Literaris proporciona en aquesta matèria una formació específica en edició digital de textos, que es concretarà al final del màster en la realització de pràctiques obligatòries en el Taller Digital de la Universitat d'Alacant (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).

 

Mòdul d'optatividad: Literatures en Llengua Espanyola, Anglesa, Francesa, Catalana, Àrab, Grega i Llatina: 18 crèdits. Aquest mòdul, compost de matèries optatives, pretén que l'alumnat puga compondre un itinerari de formació específic orientat a aprofundir en matèries literàries corresponents als diferents àmbits culturals i lingüístics que integren el màster, que es concretaran en el Treball de Final de Màster. Els continguts d'aquestes matèries tenen com a objectiu completar i ampliar els coneixements adquirits en el grau, superant les perspectives diacròniques pròpies d'aquest, i proposant temes i metodologies orientats a canalitzar la trajectòria investigadora de l'alumnat.

Amb aquest mòdul, el màster tracta d'oferir una formació àmplia i flexible, que integre les literatures corresponents a les diferents filologies que s'imparteixen en l'actualitat en la Universitat d'Alacant:

• Literatura espanyola i hispanoamericana (18 crèdits)

• Literatura d'expressió francesa (18 crèdits)

• Literatura araboislàmica (18 crèdits)

• Literatura clàssica (18 crèdits)

Cadascuna d'aquestes matèries (blocs d'optatividad) estarà integrada per sis assignatures optatives de 3 crèdits. Els alumnes hauran de cursar un total de 18 crèdits, dels quals 12 hauran de pertànyer al mateix bloc d'optatividad i els 6 restants podran triar-se lliurement de qualsevol dels altres blocs, per la qual cosa aquest mòdul els ofereix la possibilitat de dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

 

Treball de Final de Màster (obligatori): 12 crèdits. Aquest mòdul, de caràcter pràctic i obligatori, comprèn una única matèria consistent en l'elaboració d'un treball de recerca sobre algun dels temes abordats en les diferents matèries del màster. Els objectius de la realització del treball de recerca són, en primer lloc, aplicar de manera pràctica la metodologia específica d'investigació adquirida en el primer mòdul, i en segon lloc, canalitzar a l'alumnat cap a la realització de posteriors treballs de recerca de forma autònoma. Aquests treballs de recerca seran elaborats per l'alumne en el seu horari no presencial i tutoritzats pel professorat del Màster en l'horari d'atenció previst.

 

Pràctiques d'edició digital de textos en el Taller Digital de la Universitat d'Alacant (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes): 6 crèdits. Aquest mòdul, de caràcter obligatori, consisteix en l'aplicació pràctica dels coneixements sobre edició digital adquirits en la secció del mòdul I de metodologia específica destinada a aquesta finalitat. Per a fer-ho, els estudiants realitzaran pràctiques sobre diversos aspectes del procés d'edició digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, tal com ja han dut a terme els alumnes de les dues edicions del màster ja realitzades des del curs 2007-8. El conveni adjunt, signat en l'any 2009 entre el màster en Estudis Literaris i la Fundació General de la Universitat d'Alacant (responsable de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) recull tant la realització de pràctiques pels alumnes del màster com la dotació de dues beques anuals per a alumnes egressats (arxiu adjunt). D'aquestes beques ja es beneficien en l'actualitat dos alumnes de la primera edició del màster.

Els objectius específics d'aquestes pràctiques són els següents:

 • Introduir l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per a la digitalització de textos i imatges (ús d'escàner de mà i de sobretaula, paràmetres per a la digitalització textual i iconogràfica, principis del reconeixement òptic de caràcters, retoc d'imatges, etc., mitjançant programari específic: Omnipage, Abyy, etc., Photoshop).
 • Introduir a l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per al tractament, la correcció i composició de textos (elements d'automatització en la correcció de textos, ús de programes de tractament de text: Word).
 • Introduir l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per a l'edició digital hipertextual i l'ús de metadades (Tiny HTML Editor, XMetaL).

Aquestes activitats formatives pretenen que l'alumnat adquirisca les eines bàsiques necessàries per a la realització de projectes d'edició digital en tots els seus aspectes, i les capacitats necessàries per a aplicar els seus coneixements filològics en l'àmbit de l'edició professional de textos.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés:

El títol es dirigeix fonamentalment a alumnat espanyol o estranger, que estant en possessió d'una titulació superior (preferentment en Filologia, encara que s'admeten altres titulacions afins), una diplomatura o el nou grau, vulga adquirir un títol oficial de postgrau orientat a la formació d'especialistes en estudis literaris, que contribuïsca a la seua inserció laboral en els àmbits de la docència i l'edició digital, i que el prepare per a la investigació en l'àmbit de la literatura.

 

2.     Criteris de valoració:

La selecció d'alumnes es durà a terme mitjançant una preinscripció, durant la qual el Comité de Direcció del Màster d'Estudis Literaris valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris següents:

 • Per a l'alumnat estranger:

-    Titulació en filologia (fins a 3 ptos)

-    Altres titulacions (fins a 1 pto)

-    Certificació acadèmica (mitjana de l'expedient), (fins a 2 ptos)

-    Currículum (fins a 2 ptos)

-    Requisits específics: coneixement suficient d'espanyol, acreditat mitjançant títol o, si no en té, prova oral i escrita. El candidat haurà de demostrar un coneixement d'espanyol equivalent almenys al B1 del Marc de Referència Europeu.

 • Per a l'alumne espanyol:

-    Titulació en filologia (fins a 3 punts)

-    Altres titulacions (fins a 1 punt)

-    Certificació acadèmica (mitjana de l'expedient), (fins a 2 punts)

-    Currículum (fins a 2 punts)

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 30

 

Orientació

 

Acadèmica, investigadora i professional


 Perfil d'especialització del títol

 

 • Perfil acadèmic: especialització i aprofundiment en estudis literaris.
 • Perfil investigador: iniciació a la investigació en estudis literaris.
 • Perfil professional: iniciació a l'edició digital de textos.

 

Perfils Professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

El màster en Estudis Literaris té, d'una banda, una orientació acadèmica i investigadora, que dotaà  l'alumnat d'una formació específica, multidisciplinària i avançada en estudis literaris de diferents àmbits lingüisticoculturals. Però, a més, té també una orientació professional: contribuir a la integració del seu alumnat en el mercat laboral específic (docència en ensenyament mitjà i superior) ampliant la seua formació literària prèvia, i preparar l'alumnat per a exercir labors professionals relacionades amb l'àmbit de l'edició digital de textos.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del Títol  

Curs acadèmic

Implantació del Màster

 

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Encara que el nombre global de crèdits del màster s'ha reduït en l'actual pla d'estudis (de 90 a 60 crèdits), les matèries que integren els dos plans continuen sent les mateixes. A aquells alumnes que no hagen pogut cursar totes les assignatures del pla actual en el curs 2010-2011 se'ls facilitarà la matrícula en les assignatures corresponents del nou pla en cursos successius. En les assignatures en les quals no coincidisca el nombre de crèdits entre l'actual i el nou pla, es completarà la diferència amb la realització d'un treball addicional.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

S'extingirà en el 2010-2011 el títol actual de 90 crèdits màster en Estudis Literaris.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares