Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

Codi:
 D040

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
30 crèdits
 
30 crèdits
 
22 crèdits
 
màxim 8 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
4
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
1
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
4
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en biotecnologia orientada cap a la salut en un sentit ampli i cap al desenvolupament de processos i productes basats en éssers vius que contribuïsquen a millorar la sostenibilitat en l'ús dels recursos naturals.

El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda.

Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia requereixen en major mesura una actuació sinèrgica de diferents grups d'investigació amb aproximacions experimentals diferents.

En conseqüència, l'objectiu final d'aquest màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biologia molecular i cel·lular, enginyeria genètica i biologia de sistemes, que els permeta d'una banda desenvolupar investigació biotecnologia bàsica d'excel·lència i, d'una altra banda promoure una investigació competitiva aplicada a la salut i a la sostenibilitat en la qual la biotecnologia siga el mitjà principal per a aconseguir-ho. Els objectius generals que es plantegen són:

1. Aprofundir en el coneixement dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular com a base per a descobrir i desenvolupar noves vies d'explotació dels recursos biològics d'una manera més racional i sostenible.

2. Adquirir les destreses i coneixements pràctics per al treball en el laboratori de Biotecnologia.

3. Conèixer les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació biotecnològica, les seues utilitats i limitacions en el context de la salut i la sostenibilitat.

4. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes relacionats amb diferents àmbits de la salut, l'alimentació o el medi ambient, i ser capaç de proposar línies d'investigació o actuacions de base biotecnològica per a la recerca de solucions pràctiques, creatives i sostenibles.

5. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació dins de l'àmbit de la biotecnologia.

6. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics de manera oral i escrita amb claredat i concisió.

7. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatgeal llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i autodirigida.

8. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals en l'àmbit de la biotecnologia.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir els coneixements avançats necessaris per a abordar amb profunditat una especialització en biotecnologia aplicables a la salut i la sostenibilitat.
 • CG2:Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la biotecnologia.
 • CG3:Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, i així enriquir les solucions.
 • CG4:Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.
 • CG5:Capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6:Originalitat i creativitat en l'ocupació de les eines i els recursos de la biotecnologia.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com poden ser bases de dades biològiques, bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul fonamental

  • CEF1:Saber reconèixer en els problemes reals als quals s'enfronta, o s'enfrontarà en la seua professió, un problema estadístic ben definit.
  • CEF2:Conèixer a un nivell avançat les principals eines de la inferència estadística en les biociències.
  • CEF3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics, en particular dels models de regressió i anàlisi de la variància.
  • CEF4:Disseny i execució de la investigació d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat.
  • CEF5:Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.
  • CEF6:Adquisició de les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals utilitzats en biociències.
  • CEF7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de senyals i saber analitzar i interpretar els resultats.
  • CEF8:Aprendre la implementació de programes informàtics específics i d'avantguarda per a l'anàlisi i la gestió eficient de dades biomoleculars i biològiques.
  • CEF9:Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les, i en particular les biotecnològiques.
  • CEF10:Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
  • CEF11:Conèixer i saber utilitzar en profunditat les eines de recerca de documentació científica en bases de dades, i recerca avançada de bibliografia en línia.
  • CEF12:Adquirir habilitats en comunicació i divulgació científica.

  mòdul específic de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat

  • CEBT1:Manejar tècniques de laboratori utilitzades en investigació en biotecnologia d'acord amb protocols establits de bioseguretat.
  • CEBT2:Utilització de protocols i equips per a preparació, manipulació i adquisició de dades de mostres d'àcids nucleics, proteïnes, genomes, transcriptomes i proteomes.
  • CEBT3:Utilització de protocols i equips per a l'ús de microorganismes i cultius cel·lulars específicament utilitzats en investigació.
  • CEBT4:Utilització de protocols i equips per a la transformació genètica de microorganismes i plantes específicament usats en investigació.
  • CEBT5:Utilització de protocols i equips d'anàlisi estructural i funcional de gens i proteïnes.
  • CEBT6:Identificar l'aplicabilitat les tècniques de laboratori utilitzades en biotecnologia.
  • CEBT7:Adquirir un coneixement avançat de les aproximacions experimentals de la biologia de sistemes.
  • CEBT8:Conèixer l'aplicabilitat de les plataformes genòmiques, proteòmiques, metabolòmicas i bioinformàtiques per a l'anàlisi de mostres biològiques i clíniques i la seua utilitat per a diagnòstic.
  • CEBT9:Conèixer tècniques moleculars avançades per a l'anàlisi de l'expressió gènica.
  • CEBT10:Conèixer les estratègies i els procediments generals per a la transformació genètica d'organismes.
  • CEBT11:Conèixer els mètodes oficials i els nous mètodes de detecció d'organismes modificats genèticament.
  • CEBT12:Analitzar i manipular les estructures tridimensionals de les proteïnes i les seues interaccions amb lligands específics.
  • CEBT13:Conèixer les tècniques que s'utilitzen per a la determinació d'estructura de proteïnes.
  • CEBT14:Utilitzar programes informàtics per a la comparació, la representació i predicció d'estructura de proteïnes.
  • CEBT15:Conèixer les estratègies globals, eines i metodologies per a l'anàlisi proteòmica.
  • CEBT16:Conèixer les estratègies globals, eines i metodologies per a l'anàlisi proteòmica.
  • CEBT17:Conèixer les estratègies per a establir la funció biològica de gens i proteïnes.
  • CEBT18:Conèixer les estratègies de determinació de la variabilitat biològica dels genomes i la seua utilitat per a dissenyar marcadors moleculars.
  • CEBT19:Conèixer les aplicacions més importants dels principals tipus de marcadors moleculars de DNA, així com els seus avantatges i limitacions.
  • CEBT20:Adquirir un coneixement avançat de la biologia molecular de microorganismes.
  • CEBT21:Adquirir un coneixement avançat de la fisiologia microbiana.
  • CEBT22:Conèixer els últims avanços en el control i mesurament del creixement microbià.
  • CEBT23:Conèixer els mecanismes moleculars implicats en la regulació de l'expressió gènica en processos biològics d'interès biotecnològic.
  • CEBT24:Conèixer les característiques diferencials de la senyalització molecular en processos i organismes d'interès biotecnològic.
  • CEBT25:Conèixer les bases de l'anàlisi estructural i funcional de proteïnes. Interpretar informació de difracció de raigs X i ressonància magnètica nuclear per a determinar l'estructura 3D de proteïnes i els seus dominis funcionals.
  • CEBT26:Conèixer les estratègies i eines per a manipular l'estructura i propietats catalítiques dels enzims.
  • CEBT27:Adquirir un coneixement avançat de la connexió entre metabolisme primari i secundari de plantes i microorganismes en relació amb la biosíntesi de productes naturals bioactius beneficiosos per a la salut.
  • CEBT28:Conèixer les estratègies i recursos biològics per a dirigir el metabolisme de cèl·lules, teixits o organismes cap a la producció o modificació de compostos bioactius beneficiosos per a la salut.
  • CEBT29:Avaluar i manejar bioreactors de laboratori aptes per a la producció de compostos naturals bioactius per microorganismes i cèl·lules i teixits vegetals.
  • CEBT30:Conèixer els mecanismes d'acció dels diferents organismes sobre el desenvolupament vegetal i tecniques utilitzades en bioagricultura. Conèixer els processos que determinen la fertilitat del sòl i els diferents aspectes relacionats amb l'entorn ambiental del vegetal que estableixen el seu desenvolupament, productivitat i qualitat de les collites.
  • CEBT31:Conèixer els nous productes d'origen biològic per a ús sostenible en producció i sanitat agrícola, així com les tecnologies per a la seua producció.
  • CEBT32:Conèixer la legislació i els organismes nacionals i internacionals que regulen les tècnicques i els productes usats en bioagricultura i en la indústria agroalimentària.
  • CEBT33:Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes avançats de detecció de microorganismes.
  • CEBT34:Conèixer les estratègies i recursos per a l'obtenció de nous productes biotecnològics.
  • CEBT35:Conèixer els nous productes i tecnologies d'origen biològic per a millorar la sostenibilitat en la producció d'aliments més saludables i més segurs.
  • CEBT36:Conèixer les realitats i potencialitats de la biotecnologia en el camp de les energies renovables, la recuperació de sòls contaminats i el reciclatge de residus orgànics.
  • CEBT37:Saber aplicar els aspectes regulatoris nacionals i internacionals en la implementació de sistemes de bioseguretat ambiental i alimentària en relació amb els organismes modificats genèticament.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biomedicina

 • CEBM1:Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación, realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
 • CEBM2:Conocer los avances metodológicos relacionados con pruebas no- invasivas de exploración funcional y saber interpretar los resultados.
 • CEBM3:Conocer los avances en las propiedades funcionales de los canales iónicos y los mecanismos novedosos implicados en su regulación.
 • CEBM4:Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias biomédicas.
 • CEBM5:Adquirir una visión actual sobre los mecanismos de transducción a nivel de la membrana celular y sus mecanismos de regulación, exponiendo la relevancia funcional.
 • CEBM6:Conocer las principales consecuencias fisiopatológicas que conllevan alteraciones funcionales en los sistemas de señalización intra e intercelular.
 • CEBM7:Conocer los distintos patrones de herencia en enfermedades genéticas y adquirir la capacidad de interpretar árboles genealógicos.
 • CEBM8:Conocer la base de las distintas técnicas genéticas aplicables al diagnóstico molecular de enfermedades y adquirir la capacidad de interpretar los resultados obtenidos con vistas al consejo genético.
 • CEBM9:Familiarizarse con las técnicas más modernas de reproducción asistida, y conocer su utilidad en beneficio de la sociedad.
 • CEBM10:Poseer experiencia en una unidad de cultivos celulares: Conocer la metodología necesaria para la elaboración y manejo de cultivos de células animales, y su aplicación a estudios fisiológicos y farmacológicos.
 • CEBM11:Conocer los métodos de análisis de la viabilidad y estado funcional de un cultivo celular.
 • CEBM12:Aplicar los conocimientos de la fisiología y fisiopatología en el ámbito de la nutrición y la dietética.
 • CEBM13:Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición.
 • CEBM14:Dominar los conocimientos actuales y avanzados sobre la morfología celular y tisular y ser capaz de relacionarlos con su función.
 • CEBM15:Capacitar al alumno en el manejo de las técnicas morfológicas avanzadas y saber interpretar los resultados obtenidos.
 • CEBM16:Conocer las dianas terapéuticas de los fármacos y la evolución temporal de los mismos en el organismo.
 • CEBM17:Evaluar la audición mediante pruebas psicoacústicas subjetivas y pruebas electrofisiológicas objetivas.
 • CEBM18:Interpretar los resultados de las pruebas audiológicas distinguiendo entre casos de normalidad y de pérdida auditiva.
 • CEBM19:Conocer el significado biológicos del concepto de célula madre, sus tipos y las posibles aplicaciones terapéuticas.
 • CEBM20:Conocer las posibilidades de la medicina regenerativa como futura terapia.
 • CEBM21:Conocer las causas de las principales enfermedades neurodegenerativas.
 • CEBM22:Conocer los procesos de neurodegeneración y neuroprotección utilizando el modelo experimental del sistema visual.
 • CEBM23:Conocer los principales avances de investigación en Neurociencias.
 • CEBM24:Conocer los principales modelos animales utilizados en investigación biomédica.
 • CEBM25:Conocer los principios básicos en farmacología: farmacodinámica, farmacocinética y ensayos farmacológicos.
 • CEBM26:Tener la capacidad de desarrollar nuevos métodos para su aplicación en biomedicina.
 • CEBM27:Aquirir la capacidad de evaluación, interpretación y discusión de los resultados resultados analíticos obtenidos en diferentes situaciones experimentales.
 • CEBM28:Aquirir la capacidad de evaluación, interpretación y de pruebas clínicas así como de de redactar los informes correspondientes.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Química Médica

 • CEQM1:Dominar los conocimientos actualizados y avanzados relativos a la síntesis, aislamiento y purificación de los compuestos orgánicos.
 • CEQM2:Conocer las biotransformaciones básicas de los compuestos orgánicos.
 • CEQM3:Plantear métodos y estrategias de síntesis.
 • CEQM4:Conocer y utilizar técnicas espectroscópicas y espectrométricas avanzadas e innovadoras de determinación estructural y de análisis orgánico y bioorgánico.
 • CEQM5:Conocer y aplicar conceptos a escala industrial y diseñar procesos a gran escala.
 • CEQM6:Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales orgánicos.
 • CEQM7:Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las aplicaciones.
 • CEQM8:Conocer en profundidad los mecanismos avanzados de las reacciones orgánicas.
 • CEQM9:Conocer los mecanismos avanzados, desde el punto de vista químico-orgánico, a través de los cuales tienen lugar las transformaciones biológicas más específicas.
 • CEQM10:Conocer los intermedios biosintéticos más relevantes que existen fuera de las grandes rutas biosintéticas.
 • CEQM11:Conocer la estructura, biosíntesis, síntesis y reactividad de los productos naturales más importantes que no se encuentran dentro de las grandes rutas biosintéticas.
 • CEQM12:Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
 • CEQM13:Saber utilizar algunos programas informáticos con el objeto de desarrollar proyectos.
 • CEQM14:Conocer los métodos y estrategias en síntesis asimétrica avanzada.
 • CEQM15:Conocer los procesos enantioselectivos organocatalizados.
 • CEQM16:Conocer los procesos enantioselectivos catalizados por complejos metálicos quirales.
 • CEQM17:Diseñar y desarrollar fármacos.
 • CEQM18:Ser capaz de comprender la relación existente entre estructura química, propiedades físico-químicas, reactividad y respuesta biológica de los fármacos.
 • CEQM19:Conocer los compuestos heterocíclicos aromáticos en cuanto a estructura, propiedades físicas y químicas, métodos de síntesis y aplicaciones.
 • CEQM20:Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o tecnológicas.
 • CEQM21:Conocer los tipos de reacciones avanzadas, más utilizados en síntesis química orgánica, desarrolladas por enzimas y otros microorganismos.
 • CEQM22:Saber manipular e interpretar los datos suministrados por los experimentos bidimensionales y tridimensionales de RMN.
 • CEQM23:Conocer y saber aplicar los métodos computacionales al descubrimiento y diseño de nuevas moléculas útiles para la industria farmacéutica.
 • CEQM24:Conocer técnicas acerca del empleo de catalizadores sólidos que puedan ser recuperados y reutilizados múltiples veces.
 • CEQM25:Conocer y aplicar las técnicas de catálisis en fase sólida y de química combinatoria a la síntesis de fármacos y reacciones de química fina.
 • CEQM26:Conocer las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido.
 • CEQM27:Conocer los aspectos generales de la industria química orgánica y de los sectores agroquímico, farmacéutico y medioambientales desde la perspectiva académica e industrial.
 • CEQM28:Ser capaz de aplicar los conceptos de química verde a todos los procesos de síntesis de fármacos, con énfasis en utilización de fuentes renovables de materias primas, reducción de sustancias contaminantes y diseño de procesos sostenibles.
 • CEQM29:Conocer los análisis más avanzados de fármacos, así como la validación de métodos analíticos más recientes. Conocer el uso de las distintas farmacopeas.
 • CEQM30:Conocimiento de las normas actualizadas de buena manufactura de productos farmacéuticos, así como otros sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.
 • CEQM31:Saber interpretar los datos suministrados por los experimentos avanzados y más novedosos de espectrometría de masas.
 • CEQM32:Conocer los nuevos tipos de espectrómetros de masas, así como los métodos de preparación de muestras, introducción de la muestra y de procesos de ionización más avanzados.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2:Capacidad de organización y planificación.
 • CB3:(CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB5:Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11:Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13:Capacidad de creatividad.
 • CB14:Motivación por la calidad.
 • CB15:Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17:Capacidad para mostrar información de forma clara.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

15

Optatives d'Itinerari (MOI) (OPT)

22

Optatives-Lliure Elecció (MOLE) (OPT)

(annex 1)

8

Treball de Final de Màster (OBL)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE  2

MÒDUL FONAMENTAL

MÒDUL ESPECÍFIC BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

15 CR

22-30 CR

15 CR

DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

(OBL, 3 CR)

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

(OPT, 8 CR)

FACTORIA CEL·LULAR

(OPT, 4 CR)

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ DE GRUPS DE BIOTECNOLOGIA

(OBL, 15 CR)

 PATENTS, PI, EMPRESES SPIN-OFF

(OBL, 3 CR)

PROTEÒMICA I GENÒMICA FNL          (OPT, 2 CR)

PROCESSAT IMATGE I DE SENYAL BIOCIÈNCIA (OBL, 3 CR)

MARCADORS MOLECULARS

(OPT, 2 CR)

INTRODUCCIÓ TÈCNIQUES AVANÇADES

(OPT, 3 CR)

MICROBIOLOGIA MOLECULAR (OPT, 2 CR)

DISSENY EXPERIMENTAL I BIOINFORMÀTICA

(OBL, 3 CR)

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ (OPT, 2 CR)

MODIFICACIÓ GENÈTICA (OPT, 2 CR)

BIOÈTICA (OB, 1CR)

ENGINYERIA DE PROTEINAS (OPT, 2 CR)

SEMINARIS EN BIOCIÈNCIES

(OBL, 2 CR)

ANÀLISI EST-FNL PROTEÏNES (OPT, 2 CR)

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA (OPT, 2 CR)

 

 

 

BIOTECNOLOGIA ALIMENTS (OPT, 2 CR)

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL (OP, 2 CR)

MÒDUL OPCIONAL

0-8 CR

AVANÇOS NEUROCIÈNCIES

(OPT, 2 CR)

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCEL·L. (OP, 2 CR)

MODELS MALALTIES NEURODG. RETINA

(OPT, 3 CR)

MODELS MALALTIES CANALS IÒNICS

(OPT, 3 CR)

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGEN.

(OPT, 2 CR)

GENÈTICA HUMANA: DIAG. GENET. I REPR. ASSIST.

(OPT, 4 CR)

MODELS ANIMAL

(OPT, 2 CR)

TÈCNIQUES FUNCIONALS DG (OP, 2 CR)

NUTRICIÓ SALUT I MALALTIA

 (OP, 2 CR)

TRANSFORMAC. BIORGÁNICAS

 (OP, 3 CR)

AUDIOLOGÍA CLÍNICA

(OP, 2 CR)

AV. TÈCNIQUES CEL·LULARS I TIS

(OP, 2 CR)

SÍNTESI AMB COMP ORGANOMETÀL·LICS

(OPT, 3 CR)

AV. CULTIUS CEL·LULARS (OPT, 2 CR)

METOD. SÍNTESI ASIMÈTRICA (OPT, 2 CR)

FONAMENTS FARMACOLOG. DISSENY NOUS FÀRMACS

(OPT, 4 CR)

SINT FASE SÒLIDA, QCOMBINATÒRIA, BIOACTIVITAT

(OPT, 3 CR)

ANALISIS CLÍNIQUES BIOQ I MICROB.

(OPT, 2 CR)

 MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS (OPT, 3 CR)

ANÀLISI BIOORGÁNICA MITJANÇANT MS

(OPT, 3 CR)

PROCEDIMENTS OPTOMÈTRICS CLÍNICS (OPT, 3 CR)

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCATALISI CAT AMB METALLS

(OPT, 4 CR)

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

(OPT, 6 CR)

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL (OPT, 3 CR)

RMN AVANÇADA

(OPT, 3 CR)

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

(OPT, 6 CR)

REHABILITACIÓ VISUAL

 (OPT, 6 CR)

 

 

 

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

(OPT, 3 CR)

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

(OPT, 3 CR)

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

(OPT, 3 CR)

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del Màster de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de matèries específiques i un treball de final de màster que constarà de 15 crèdits. El màster s'enquadra dins d'un Programa Formatiu Comú (Biomedicina i Tecnologies per a la Vida) (vegeu annex I), i es permetent a l'alumne cursar fins a un màxim de 8 crèdits optatius d'assignatures afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

El màster consta de 60 crèdits ECTS, distribuïts en 15 ECTS de tipus obligatori i 30 ECTS optatius, dels quals un míinim de 22 han de ser del mòdul optatiu de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat per a obtenir aquesta especialització. Els crèdits restants (15 ECTS) corresponen al treball de final de màster (TFM).

 • El Mòdul Fonamental incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Biociencias (Documentació, Comunicació i Divulgació en Biociències (DCBD), Patents, Propietat Intel·lectual i Desenvolupament i Gestió d'Empreses (spin-off) (PPIGE), Bioètica: Aspectes Socials, Ètics i Legals (BE)), al costat d'altres amb un caràcter instrumental (Tècniques de Processatment d'Imatge i Anàlisi de Senyals en Biociències (TPIAS), Disseny Experimental i Bioinformática (DEB)) i Seminaris en Biociències (SB), que permetran als alumnes entrar en contacte directe amb especialistes de prestigi internacional i aprendre d'ells. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne eines fonamentals per a poder dur a terme tasques d'investigació en ciències.
 • El Mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat.
 • Finalment, el Treball de Final de Màster constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en la qual haurà d'aplicar els coneixements que ha adquirit per a planificar i desenvolupar un breu projecte d'investigació d'aquesta especialitat.

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de màster universitari en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau s'ha de caracteritzar per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la Institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant.

En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la biomedicina i les tecnologies per a la vida, que consta de 3 màsters coherents en estructura i interrelacionats en Biomedicina, en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat”, i en Química Mèdica.

L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, atesa la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés, criteris d'admissió i altres requisits

En cas de fer una selecció o comprovació d'algun dels requisits exigits a l'estudiant, la Comissió Acadèmica del Màster, sens perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos, vetlarà pel compliment de tota aquesta normativa d'accés al màster de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, i en cas de dubte recorrerà entrevistes amb els estudiants.

Distribució de les 20 places oferides:

 • Contingent general: 14 places que es reserven per a llicenciats en titulacions cientificotècniques afins a la biologia (Biologia, Química, Biotecnologia, Bioquímica, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Agronomia, entre altres) que hagen finalitzat els seus estudis durant els cinc cursos acadèmics anteriors al curs de començament del màster.
 • Les altres 6 places es destinen a llicenciats d'aquestes mateixes titulacions que no complisquen l'anterior requisit. En cas de no cobrir-se aquestes 6 places passaran a integrar el contingent general.

 

El criteri d'admissió per al contingent general serà d'acord amb la qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas d'empat, es prioritzarà l'alumne que haja cursat la titulació en menys temps, i en cas de persistir l'empat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevista personal dels candidats implicats.

Per a la resta de places els criteris d'admissió es basaran sobre l'expedient acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts), i l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord amb el barem que la Comissió Acadèmica de Màster haurà d'aprovar abans de l'obertura del període de preinscripció d'alumnes. Perquè l'estudiant estiga informat amb exactitud de les condicions d'admissió al títol de màster en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, la Universitat d'Alacant compta amb una pàgina en la qual es poden consultar de manera detallada i amb prou antelació tots els aspectes relatius a aquesta qüestió (informació acadèmica i administrativa, estudis, admissió, recursos, formació i serveis complementaris, mobilitat, etc.).

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
2017-18 20
2018-19 20
2019-20 20

 

Orientació

 

D'investigació


  Perfil d'especialització del títol

 

El perfil bàsic d'aquest màster és d'iniciació a la investigació en Biotecnologia i les seues aplicacions en salut i sostenibilitat, encara que també aporta formació biotecnològica de caràcter més professionalitzador.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es  proposa  una  taula    d'adaptació  dels    estudis  actuals  del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada, i el master interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de forma no onerosa.

Convalidacions amb el màster d'Optometria Avançada i  Ciències de la Visió

MOACV

CRED

MOV

ECTS

Presa de Decisions Clíniques

5

Optometria Clínica Avançada

6

Òptica Oftàlmica Avançada

Òptica Fisiològica Avançada

3

3

Òptica Visual Avançada

6

Avanços en Neurociències de la Visió

4

Neurociències de la Visió

3

Contactologia Avançada I

2

Contactologia Avançada

3

Bioestadística en Ciències de la Salut

4

Estadística en Ciències de la Salut

3

Teràpia Visual, Ortòptica i Pleòptica

4,5

Rehabilitació Visual

6

Avanços en Ergonomia Visual

4

Ergonomia Visual Avançada

3

Clínica de l'Estrabisme

4

Clínica de l'Estrabisme

3

Mecanismes i Models de la Vsió de Color

Mecanismes i Models de la Visió d'Esp.

Mecanismes i Models de la Visió de Mov.

Mecanismes i Models de la Visió de Prof.

 

Mecanismes  i Models de la Visió

3

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

4

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

6

Materials Òptics Avançats

5

Nous Materials Òptics

3

Patologia Ocular Clínica

3

Patologia Ocular Clínica

3

Documentació Científica

3

Documentació Científica

3

Pràctiques clíniques / altres assignatures

 

Optatives

Fins a

9 cred

 

Convalidacions amb assignatures del Programa de Doctorat de Biologia Experimental i Aplicada

BIA

Nre. crèd.

MBT - MBM

ICTS

Biofertilizantes i Bioplaguicides

(63610)

3

Biotecnologia Agrícola

2

Bioinformàtica Aplicada a l'Anàlisi de Seqüències de DNA (62261)

3

Disseny Experimental en Ciències de la Salut i Bioinformática

3

Cèl·lules Mare: Diferenciació i Teràpia Cel·lular (62247)

3

Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa

2

Comunicació Intercel·lular

(62262)

3

Senyalització Intracel·lular i Intercelular

2

Ecologia Microbiana Molecular

(62260)

3

Microbiologia Molecular

2

Estructura i Funció de Proteïnes Extremofílicas (62245)

3

Anàlisi Estructural i Funcional de Proteïnes

2

Proteòmica (63619)

3

Proteòmica i Genòmica Funcional

2

Seminaris en Biologia Experimental i Aplicada (62199)

3

Avanços en Biociències

2

Enginyeria d'Enzims (63614)

2,5

Enginyeria de Proteïnes i Disseny Molecular

2

Mètodes per a l'Estudi Funcional de Cèl·lules en Cultiu (62266)

2,5

Avanços en Cultius Cel·lulars

2

Tècniques d'Anàlisi d'Àcids Nucleics (62203)

2,5

Introducció a Tècniques Avançades d'Anàlisi Molecular i Diagnòstic

2

Tècniques d'Immunocitoquímica, Microscopia Confocal i Western Blotting (62200)

2,5

Avanços en Tècniques Cel·lulars i Tisulares

2

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares