Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

Codi:
 D033

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 35,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ASSIGNATURES COMUNES
ASSIGNATURES COMUNES
ASSIGNATURES DE L'ITINERARI 1 (UA)
ASSIGNATURES DE L'ITINERARI 2 (UMH)
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
Màster en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Especialitat 2: Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis
ASSIGNATURES DE L'ITINERARI 2 (UMH)
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
Màster en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Especialitat 2: Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis
ASSIGNATURES DE L'ITINERARI 1 (UA)

 

OBJECTIUS

 

El màster parteix d'una premissa bàsica plasmada en les matèries inicials, que permeten a alumnes de diferents estudis completar la seua formació i, si escau, avançar en els seus coneixements. Aquest fet és clau per a després abordar els dos grans aspectes en la investigació i l'actuació en el medi que són necessaris en l'àmbit de les ciències relacionades amb l'entorn: fer-ne l'anàlisi i saber com dur a terme la gestió.

Per això, aquests estudis avançats s'encaminen a introduir novetats en tots dos camps, però partint del coneixement present que és ineludible en aquest tipus d'actuacions: anàlisi i gestió.

És important considerar el perfil d'ingrés de les branques del coneixement que poden tenir accés al màster: ciències, enginyeria i ciències de la salut (farmàcia).

Aquest màster té com missió formar professionals en l'àmbit de la investigació en el medi ambient mediterrani, tant terrestre com marí. El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements, destreses i aptituds a través de l'aprofundiment intel·lectual i del domini avançat de metodologies experimentals. Cal subratllar el caràcter multidisciplinari del màster, orientat a l'àmbit professional de la investigació mediambiental. Els objectius generals que es plantegen són:

 • Proporcionar un coneixement integral del medi ambient amb sòlides bases teòriques de les matèries imprescindibles per a estudiar-lo.
 • Crear en els alumnes els coneixements, aptituds i destreses per a l'estudi teoricopràctic dels ecosistemes mediterranis centrat en l'anàlisi, diagnòstic i actuacions aquests ecosistemes.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Conèixer el funcionament, l'estructura i la dinàmica dels ecosistemes mediterranis, tant en el medi terrestre com en el marí, així com els territoris tradicionalment manipulats per a l'explotació dels recursos.
 • CG2:Conèixer i valorar la diversitat en tots els sentits del viu, no solament referit a altres organismes, sinó també en la diversitat social i cultural.
 • CG3:Ser capaç de dissenyar i desenvolupar estratègies sostenibles per a la gestió d'ecosistemes mediterranis, tant en els espais naturals objecte de protecció com en les àrees d'influència antròpica.
 • CG4:Avaluar el canvi global, analitzant la velocitat dels processos i dels canvis que protagonitza l'actuació humana en el territori.
 • CG5:Utilitzar en la pràctica, per a resoldre problemes medioambientals, la tecnologia i els mètodes que en l'actualitat inclouen des de l'anàlisi genomicoproteòmica en els organismes fins a les tecnologies de sensors remots.
 • CG6:Desenvolupar la capacitat de treball multidisciplinari en equip que congregue especialistes de diversos camps competencials del medi ambient.
 • CG7:Tenir capacitat per a resoldre problemes ambientals relacionats amb l'activitat empresarial i de les administracions públiques.
 • CG8:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CG9:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CG10:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes en l'àmbit de la investigació científica.

Competències específiques:

  mòdul bàsic

  • MB1:Interpretar les interrelacions entre factors ambientals i processos ecològics del mar Mediterrani, i la seua importància per a la conservació i ordenació de la biodiversitat i recursos marins.
  • MB2:Aplicar els mètodes per a quantificar els descriptors ambientals, biòtics i sistèmics principals de qualsevol tipus d'ecosistema terrestre mediterrani.
  • MB3:Identificar els processos bàsics del funcionament d'un ecosistema mediterrani terrestre i el seu risc de degradació i col·lapse.
  • MB4:Comprendre la importància i aplicacions de les interaccions entre organismes d'ambients mediterranis.
  • MB5:Conèixer les implicacions del procés històric de colonització humana sobre els ecosistemes, els seus efectes i l'evolució del paisatge actual.
  • MB6:Conèixer els processos geomorfològics que han modelat la conca mediterrània al llarg de la història i la seua prospectiva.
  • MB7:Avaluar les necessitats de culturals i les pràctiques agrícoles necessàries en explotacions de l'àmbit mediterrani.
  • MB8:Ser capaç d'avaluar la fertilitat i la capacitat d'usos dels sòls i dissenyar pràctiques per a conservar-los.
  • MB9:Ser capaç de caracteritzar el clima i analitzar els problemes de disponibilitat hídrica en els ecosistemes.
  • MB10:Usar, gestionar i produir bases cartogràfiques digitals per a obtenir informació ambiental procedent de les imatges derivades de l'ús de sensors remots.
  • MB11:Desenvolupar models per a poblacions amb estructura i aplicar-los per a la realització de prediccions de la seua evolució en diversos escenaris.
  • MB12:Modelar sèries temporals d'abundància de recursos marins.

  mòdul Anàlisi d'Ecosistemes Mediterranis

  • AEM1:Comprendre els processos d'interacció entre l'home i el medi que generen i mantenen els paisatges. Saber aplicar els sistemes d'informació geogràfica per a identificar i quantificar patrons en el paisatge i inferir els processos que els originen.
  • AEM2:Conèixer la biologia i ecologia del sòl i les seues implicacions en la salut vegetal i el funcionament dels ecosistemes terrestres.
  • AEM3:Resoldre problemes relacionats amb la utilització de la biota del sòl.
  • AEM4:Identificar els tipus de sòls forestals i les condicions que els generen.
  • AEM5:Ser capaç d'identificar els condicionants que imposa el sòl sobre la vegetació que s'hi pot desenvolupar i la vocació d'usos del sòl.
  • AEM6:Desenvolupar models dels canvis d'ús del sòl i la cobertura vegetal. Comprendre els processos que determinen els canvis en la vegetació i la successió ecològica.
  • AEM7:Conèixer la importància dels fluxos hidrològics en el funcionament del bosc.
  • AEM8:Comprendre els fluxos de nutrients en ecosistemes forestals i les seues implicacions per a la gestió.
  • AEM9:Comprendre la importància de l'organització espacial de les poblacions i les seues implicacions en la dinàmica d'aquestes. Identificar i valorar els problemes de conservació d'espècies amenaçades.
  • AEM10:Ser capaç de proposar estratègies de recuperació en què s'integren processos demogràfics i de gestió genètica i dels seus hàbitats. Avaluar l'estat dels ecosistemes i les possibles estratègies de restauració, si escau.
  • AEM11:Conèixer les aplicacions ecotecnològiques que potencialment es poden aplicar en cada cas i les seues limitacions.
  • AEM12:Conèixer els principals grups taxonòmics d'espècies i comunitats indicadores en el medi marí.
  • AEM13:Aplicar a casos pràctics els indicadors explotació i pertorbació.
  • AEM14:Ser capaç d'utilitzar les comunitats marines com a elements de valoració ambiental. Reconèixer i avaluar els impactes de la pesca i l'aqüicultura, les obres, el dessalatge i els abocaments d'aigües residuals sobre el medi marí.
  • AEM15:Proposar mesures de recuperació i restauració d'ecosistemes marins.
  • AEM16:Conèixer i saber aplicar la legislació d'abocaments. Capacitat d'elaborar propostes d'àrees marines protegides.
  • AEM17:Disseny de l'estructura, distribució i característiques d'esculls artificials.
  • AEM18:Gestionar una instal·lació d'aqüicultura sobre la base de criteris ecològics i orgànics.
  • AEM19:Capacitat per a fer un seguiment ambiental de les comunitats bentòniques i pelàgiques, així com de les característiques fisicoquímiques de l'aigua.
  • AEM20:Ser capaç d'utilitzar els models útils per a estimar la supervivència, la mortalitat i el temps de vida de poblacions marines explotades. Avaluar els models disponibles per a la gestió de recursos marins i la seua utilitat en casos concrets.
  • AEM21:Identificar els processos físics costaners que intervenen en la dinàmica litoral. Proposar actuacions d'intervenció en el mig litoral per a recuperar espais degradats o per a prevenir danys en el futur.
  • AEM22:Ser capaç d'utilitzar tecnologies i mètodes analítics i moleculars útils per a analitzar mostres mediambientals en els ecosistemes.
  • AEM23:Identificar els patògens més rellevants dels cultius mediterranis. Conèixer les estratègies de control sostenible dels patògens de cultius mediterranis.
  • AEM24:Conèixer les bases ecològiques de l'antagonisme i els mecanismes del control biològic a escala molecular, cel·lular, d'organisme i ecosistema. Comprendre les estratègies dels agents de control biològic i les tècniques de la seua utilització.

  mòdul Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis

  • GA1:Comprendre i ser capaç d'avaluar els usos i demandes de l'aigua per a finalitats diverses en el context mediterrani.
  • GA2:Identificar estratègies per a millorar la gestió de l'aigua.
  • GA3:Conèixer les eines tècniques per a l'aprofitament sostenible de les aigües i les seues possibilitats de millora i innovació.
  • GA4:Ser capaç de redactar un projecte de tractament i depuració d'aigües urbanes i industrials basat en nous criteris tècnics i la sostenibilitat ambiental.
  • GA5:Conèixer la legislació aplicable a la producció i gestió de diversos tipus de residus.
  • GA6:Ser capaç de desenvolupar una bona gestió tècnica dels residus d'orígens diversos.
  • GA7:Identificar i quantificar els aspectes ambientals i legals per a la planificació ambiental i la prospectiva territorial.
  • GA8:Capacitat analitzar, implantar i adaptar un sistema de gestió ambiental en diversos tipus d'empreses o organismes oficials.
  • GA9:Ser capaç de caracteritzar el funcionament i la situació mediambiental d'empreses i institucions.
  • GA10:Conèixer i aplicar la normativa internacional de certificació ambiental ISO i EMAS.
  • GA11:Ser capaç d'elaborar un estudi d'impacte ambiental i noves propostes de correcció ambiental.
  • GA12:Conèixer i ser capaç d'aplicar la metodologia per a la realització d'una avaluació ambiental estratègica.
  • GA13:Adquirir la capacitat de comprendre, analitzar i gestionar problemes de contaminació ambiental i buscar les solucions que els minimitzen des del punt de vista ambiental, aplicatiu i econòmic.
  • GA14:Ser capaç de proposar mesures correctores que minimitzen la contaminació de l'aire, de l'aigua i el sòl.
  • GA15:Aplicar les tècniques digitals/estadístiques de tractament d'imatges aèries i satel·litàries per a l'anàlisi del territori i determinació dels usos del sòl.
  • GA16:Elaborar propostes de planificació innovadores basades en l'avanç del coneixement i l'aplicació de noves tecnologies que permeten una utilització i una gestió adequades de l'espai i un desenvolupament territorial sostenible.
  • GA17:Conèixer la viabilitat de l'agricultura ecològica com a mitjà de gestió sostenible en el mitjà rural i els nous sistemes de cultiu.
  • GA18:Identificar i valorar els aspectes relacionats amb la biota i la gestió del medi com a claus per a avançar en l'estudi del medi natural i antròpic.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

30

  Optatives (OPT)

18

  Treball de Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS OBLIGATORIS)

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

EL MAR MEDITERRANI

OBL

3

ECOLOGIA FUNCIONAL

OBL

3

ECOSISTEMES TERRESTRES MEDITERRANIS

OBL

3

AGRICULTURA MEDITERRÀNIA

OBL

3

INTERACCIONS EN ORGANISMES D'AMBIENTS MEDITERRANIS

OBL

3

SÒLS MEDITERRANIS

OBL

3

GEOMORFOLOGÍA I HIDROLOGIA DE LA CONCA MEDITERRÀNIA

OBL

3

ATMOSFERA I CLIMA

OBL

3

MODELITZACIÓ ESPACIAL TEMPORAL DE RECURSOS

OBL

3

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

OBL

3

 

Especialització: l'alumne selecciona una especialitat, triant un mínim de 18 crèdits de les assignatures optatives que s'imparteixen en aquesta especialitat, encara que es pot matricular de més crèdits. L'alumnat ha de cursar un mínim de 3 assignatures d'entre les 16 que s'ofereixen com a optatives en cada mòdul d'especialitat.

 

SEGON SEMESTRE (30 ECTS)

18 ECTS OPTATIUS D'ESPECIALITAT + 12 ECTS OBLIGATORIS DE TREBALL DE  FINAL DE MÀSTER

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

A IMPARTIR EN LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

ESPECIALITAT: ANÀLISI D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

ESPECIALITAT: GESTIÓ AMBIENTAL D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ESPÈCIES INDICADORES DE CANVIS EN EL SISTEMA MARÍ

OPT

3

AGRICULTURA ECOLÒGICA

OPT

3

COMUNITATS I PAISATGES MARINS COM A ELEMENTS DE VALORACIÓ

OPT

3

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

OPT

3

TIPIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ MARINA

OPT

3

CONTAMINACIÓ D'AIGÜES

OPT

3

ASPECTES ECOLÒGICS D'ÀREES MARINES PROTEGIDES I ESCULLS ARTIFICIALS

OPT

3

CONTAMINACIÓ DE SÒLS

OPT

3

AQÜICULTURA I MEDI AMBIENT

OPT

3

EL SISTEMA SOLC-PLANTA

OPT

3

DINÀMICA SEDIMENTÀRIA LITORAL

OPT

3

EROSIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS

OPT

3

BIOLOGIA I ECOLOGIA DEL SÒL

OPT

3

AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

OPT

3

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

OPT

3

GESTIÓ D'AIGÜES CONTINENTALS

OPT

3

USOS DEL SÒL I DINÀMICA DE COMUNITATS

OPT

3

GESTIÓ D'ECOSISTEMES

OPT

3

PAISATGES ANTROPITZATS I CORRECCIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS

OPT

3

GESTIÓ DE FLORA

OPT

3

RESTAURACIÓ ECOLÒGICA

OPT

3

GESTIÓ DE RESIDUS

OPT

3

BIOGEOQUÍMICA I DINÀMICA HÍDRICA DE BOSCOS MEDITERRANIS

OPT

3

MODELITZACIÓ DE SISTEMES ECOLÒGICS

OPT

3

PATOLOGIA VEGETAL

OPT

3

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I AUDITORIA AMBIENTAL

OPT

3

CONTROL BIOLÒGIC

OPT

3

SÒL I TERRITORI

OPT

3

MANEIG DE FAUNA SILVESTRE

OPT

3

TELEDETECCIÓ AMBIENTAL

OPT

3

MÈTODES ANALÍTICS I MOLECULARS AMBIENTALS

OPT

3

TECNOLOGIA DE DEPURACIÓ D'ABOCAMENTS URBANS I INDUSTRIALS

OPT

3

 TREBALL DE FINAL DE MÀSTER(1)

OBL

12

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER(1)

OBL

12

 

(1) El Treball de Final de Màster, de  12 crèdits, podrà ser dirigit i tutelat per qualsevol dels professors que participenen les matèries que componen aquests ensenyaments (vegeu fitxes descriptives de matèries) d'ambdues Universitats proponents. Es presentarà per a la seua defensa en la universitat on l'alumne curse l'especialitat i seguint la normativa emanada de la comissió acadèmica del màster.

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El màster que es presenta s'organitza en un primer mòdul bàsic compost per assignatures obligatòries i dos mòduls d'especialització.

 • El mòdul bàsic permet d'una banda a cada alumne formar-se en aquelles matèries fonamentals per a complementar la seua formació prèvia i cursar amb èxit un dels dos mòduls d'especialització, triat per l'alumne.
 • Entre els mòdul d'especialització l'alumne podrà escollir entre aquestes 2 especialitats, que són:
  • Anàlisi d'Ecosistemes Mediterranis
  • Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis

Les assignatures dins de cada mòdul d'especialització són optatives perquè l'alumne esculla el seu propi recorregut de formació.

 • Els ensenyaments del Màster es completen amb la realització d'un treball final de màster (TFM). Es tracta d'un treball tutelat en el qual l'alumne haurà d'abordar problemes tant des del punt de vista pràctic com a aplicat. Aquest treball permetrà a l'alumne iniciar-se en la investigació en alguna de les àrees implicades en el màster i a utilitzar totes les competències adquirides en els mòduls anteriors.

Aquest màster és un programa conjunt entre la Universitat d'Alacant (Institut Multidisciplinari per a  Estudis del Medi Ramon Margalef) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Departament d'Agroquímica i Medi Ambient). L'alumne haurà de realitzar les matèries obligatòries corresponents a cadascuna de les dues universitats, segons s'arreplega en el Conveni subscrit per ambdues institucions i a més haurà de triar per al segon semestre, dins d'una especialitat, les assignatures optatives fins a un mínim de 18 crèdits, i es podrà matricular de més crèdits en l'especialitat si tria un major nombre d'optatives.

Les assignatures obligatòries del màster que s'imparteixen en la UA donaran començament a mitjan setembre (inici del curs acadèmic). Posteriorment s'impartiran les obligatòries pròpies de la UMH. En concret l'horari es programarà en cada cas en funció de la disponibilitat d'aules i professorat. Atès que cada universitat imparteix una especialitat composta de matèries optatives els alumnes matriculats en cadascuna rebran la docència en el corresponent centre, i s'organitzaran seguint els criteris interns quant a horaris i disponibilitat d'espais de cada universitat.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

 

Els criteris de selecció són:

 • Estar en possessió d'una titulació superior o de grau de Biologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, o àrees afins.
 • Nivell de l'expedient acadèmic.
 • Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Sistema d'admissió

El màster està dirigit a persones titulades en Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica, Enginyeria de Forests, Enginyeries Agroforestals (diverses variants), llicenciatura en Biologia, en Ciències del Mar, en Geologia, en Químiques, en Geografia i en Farmàcia. Així mateix s'acceptaran titulacions equivalents de països de l'UE i d'altres països. En cas d'estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger no homologat, és necessari obtenir l'acceptació rectoral, una vegada emès l'informe favorable de la Subcomissió d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A causa del caràcter multidisciplinari del màster qualsevol persona amb titulació superior de matèries científiques o afins amb interès pels estudis ambientals mediterranis serà considerada com a candidata potencial al màster.

2.     Criteris de valoració

 

Estudis d'origen

Puntuació per estudis

Expedient acadèmic

( 0-4 punts )

 • Llicenciatura en Ciències Ambientals
 • Llicenciatura en Biologia
 • Llicenciatura en Ciències del Mar

5 punts

+ nota de l'expedient acadèmic

 • Llicenciatura en Química
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Agrònoma
 • Enginyeria Geològica
 • Enginyeria de Forests
 • Enginyeria Tècnica Agrícola
 • Enginyeria Tècnica Forestal

3 punts

 • Llicenciatura en Geografia
 • Llicenciatura en Farmàcia

2 punts

Altres titulacions

0 punts

 

Nota 1: l'alumnat amb títol estranger s'equiparà a l'alumnat amb títol espanyol corresponent i se sotmetrà al mateix tipus de barem.

Nota 2: l'alumnat amb titulació d'enginyeria tècnica i diplomatura tindrà accés al màster segons determine la normativa vigent.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40

 

 

Orientació

 

Acadèmica i investigadora en el camp científic de les ciències experimentals.


  Perfil d'especialització del títol

 

El perfil de les especialitats queda definit pel títol del màster i pels títols de les seues especialitats: Anàlisi d'Ecosistemes Mediterranis i Gestió Ambiental d'Ecosistemes Mediterranis.

Aquest màster aporta als alumnes l'especialització necessària i les eines per a desenvolupar estudis de laboratori i de camp, tant en medis terrestres com marins i aquàtics, amb els objectius següents:

 1. Adquisició o actualització de coneixements avançats en diversos aspectes de la investigació mediambiental en el seu vessant multidisciplinari.
 2. Iniciació a les tècniques d'investigació en cadascuna de les assignatures i especialment a través de la realització del projecte de final de màster
 3. Orientació de la carrera investigadora mitjançant la participació en línies d'investigació de l'institut universitari o dels departaments que basen el seu programa de doctorat en aquest format.
 4. Capacitar per a la realització d'estudis avançats i models relacionats amb el diagnòstic, conservació i gestió mediambiental.

 

Perfils Professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

Encara que no es tracta d'un màster dirigit exclusivament a la professionalització, la formació que proporciona obri als egressats la capacitació per a exercir professions amb un component multidisciplinari mediambiental.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster en Anàlisi     i  Gestió d'Ecosistemes

   Mediterranis

Extinció dels programes de doctorat en

2010-2011

Primer any d'impartició del màster proposat

 

2006-2007


2007-2008


2008-2009


2009-2010

Primer any que es va impartir


Segon any


Curs actual

 

Pròxim curs (pròrroga màster actual)

S'ha sol·licitat la transformació del Programa Oficial de Postgrau associat al màster en 3 programes de doctorat regulats   pe Decret 1393/2007, que tindran aquest màster com a període formatiu.

 

El màster per al qual se sol·licita la validació s'imparteix ininterrompudament (MO 2006-00766) des del curs acadèmic 2006-07. El cronograma d'implantació és el mateix que el dels estudis de grau i consisteix en les fases següents: difusió del master, preinscripció, matrícula i inici de les classes. Les dates d'aquestes fases  es  troben  en    el calendari  oficial d'estudis de la Universitat  d'Alacant (http://www.ua.es/va/alumnado/calendario/index.html).


2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Pel fet de no haver-hi canvis en el nombre total de crèdits del programa docent que es presenta respecte del vigent actualment, els estudiants matriculats en aquest curs que necessiten continuar els seus estudis de màster en cursos pròxims podran seguir fent-ho amb  les convalidacions corresponents. Es convalidaran els crèdits cursats en el pla d'estudis que s'extingeix i s'assimilarà l'expedient al nou, i els crèdits s'hauran de completar amb assignatures del pla nou.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

S'ha sol·licitat la transformació del Programa Oficial de Postgrau associat al màster en  3 programes  de doctorat regulats pel Decret 1393/2007, que tindran aquest màster com a període formatiu.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
        Campus de Sant Vicent del Raspeig
       Ctra. d'Alacant s/n 03690
       San Vicent del Raspeig (Alacant)
       Telèfon:+ 34 96 590
3557 
       Fax:+ 34 96 590 3781
       facu.ciencies@ua.es 
       http://ciencias.ua.es/va/

 


 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares