Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

Codi:
 C206

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 23,85
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A ARQUITECTES TÈCNICS
27 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
SEGON CURS
12 crèdits
 
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
QUART CURS
ITINERARI 1. INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT
ITINERARI 2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
ITINERARI 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
ITINERARI 4. PRÀCTIQUES ACADÉMIQUES EXTERNES
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 4. PRÀCTIQUES EXTERNES

 

OBJECTIUS GENERALS

 

El títol té un caràcter generalista que permet la inserció laboral del graduat o graduada en el gran ventall d'activitats que actualment exerceixen els arquitectes tècnics. També ha de permetre accedir a nivells d'especialització, com ocorre de fet en el mercat de treball. L'estructura cíclica de formació universitària possibilita aquesta especialització.

L'objectiu general del nou títol d'Arquitectura tècnica és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies pròpies del sector de l'edificació, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

En l'Ordre ECI/3855/2007, del 27 de desembre, el Ministeri d'Educació i Ciència dóna resposta a la disposició addicional novena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que ordena els ensenyaments universitaris oficials. S'estableixen com a objectius les competències següents, que els estudiants han d'adquirir:

O1. Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les instal·lacions i dels elements. Han d'executar el control qualitatiu i quantitatiu de la part construïda mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a incorporar-los al llibre de l'edifici; portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

O2. Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

O3. Fer activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica, a banda de peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs, i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

O4. Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

O5. Gestionar les noves tecnologies de l'edificació i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, a més d'estudis de sostenibilitat en els edificis.

O6. Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris; elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis; gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

O7. Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

O8. Gestionar el procés immobiliari en conjunt; exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

A més de les competències anteriors, que recull la legislació, s'estableixen les següents, que complementen els objectius del títol de grau de què parlem:

O9. Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació, tenint en compte les exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral.

O10. Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic en el qual s'integra l'empresa de construcció.

Comprendre conceptes com inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre d'altres, i les implicacions que tenen per a l'empresa promotora.

Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, de l'estructura bancària i dels mitjans de pagament; aprendre i comprendre el funcionament del mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions de construcció.

Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant eines de càlcul econòmic, com  calcular una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre d'altres.

O11. Conèixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats.

Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les implicacions que tenen per a l'empresa promotora; interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions.

Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció.

Calcular el preu del sòl.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • G1:Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.
 • G2:Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.
 • G3:Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius.
 • G4:Coneixement de les característiques químiques dels materials utilitzats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus.
 • G5:Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.
 • G6:Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7:Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
 • G8:Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

Competències específiques (CE)

 • E1:Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E2:Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
 • E3:Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.
 • E4:Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats usats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
 • E5:Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
 • E6:Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.
 • E7:Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
 • E8:Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.
 • E9:Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.
 • E10:Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E11:Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici.
 • E12:Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13:Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14:Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E15:Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E16:Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E17:Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18:Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E19:Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E20:Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.
 • E21:Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.
 • E22:Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'arquitecte tècnic i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
 • E23:Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24:Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25:Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26:Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E27:Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E28:Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
 • E29:Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats de manera multidisciplinària.
 • E30:Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31:Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32:Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E33:Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte de final de grau que consistirà en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.
 • E34:Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E35:Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. Capacitat de calcular l'estructura dels costos i la seua evolució, així com la de la inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • E36:Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral
 • E37:Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E38:Conéixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció Calcular el preu del sòl
 • E39:Coneixement adequat de l'entorn econòmic en el qual es mou l'empresa de construcció, el seu marc institucional, models d'organització i planificació. Fonaments del mercat, model de producció, costos, estructura del sistema financer i el seu funcionament, mecanismes del mercat de l'habitatge i edificació. Identificar les reaccions del mercat residencial tant d'oferta com de demanda i identificar els elements impulsors d'edificació en una àrea. Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda d'habitatges. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i els seus efectes en el funcionament del mercat d'habitatges sobre l'empresa constructora. Capacitat de calcular l'evolució dels costos, inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • E40:Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i la demanda de béns immobiliaris no residencials. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i la seua interrelació amb el mercat immobiliari.

Competències generals transversals

 • G11:Competències en un idioma estranger.
 • G12:Competències informàtiques i informacionals.
 • G13:Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Arquitectura Tècnica s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

FORMACIÓ BÀSICA

60

OBLIGATÒRIES

150

OPTATIVES

18

PROJECTE FI DE GRAU

12

CRÈDITS TOTALS

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries.

Les matèries de caràcter bàsic se situen en la primera meitat del pla d'estudis, amb un total de 60 ECTS, dels quals 54 pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i altres 6 complementaris a la de Ciències Socials i Jurídiques.

Les matèries obligatòries, conduents a garantir l'adquisició de competències del títol, comprenen 150 ECTS, més 12 ECTS de l'obligatori Projecte Fi de Grau que es cursarà en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

Les assignatures optatives, orientades a l'especialització,es fixen en 18 ECTS . Per a cursar aquests crèdits el la/alumne/a té dues possibilitats. En primer lloc i per a obtenir el reconeixement de l'itinerari, haurà de cursar els 12 ECTS oferits en un dels quatre itineraris proposats més altres 6 ECTS de qualsevol altra assignatura oferida. En segon lloc, si no cerca el reconeixement d'itinerari, podrà cursar els 18 ECTS triant tres assignatures optatives de les oferides. Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que el la/alumne/a realitze pràctiques externes.


L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

 

ASSIGNATURA

ECTS

ITINERARI 1: INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT

PATOLOGIA I MANTENIMENT D'EDIFICIS

6

TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT

6

ITINERARI 2: GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

PROJECT MANAGEMENT

6

DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MERCAT IMMOBILIARI

6

ITINERARI 3: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN L'EDIFICACIÓ

6

INSTALACIONS DE CLIMATITZACIÓ

6

ITINERARI 4: PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES II

6

FORA D'ITINERARI

ACÚSTICA EN L'EDIFICACIÓ

6

SISTEMES AVANÇATS D'EXPRESSIÓ GRÀFICA

6

REPLANTEIG D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS

6

ANGLÈS

ANGLÈS I

6

ANGLÈS II

6

 

PATOLOGIA I MANTENIMENT D'EDIFICIS

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Arquitectura Tecnica

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x     x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

6,364

5,000

---

---

6,500

---

---

2011-12

240

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2012-13

240

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2013-14

150

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

150

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

150

5,000

5,000

---

---

---

---

---

2016-17

150

5,000

5,000

---

---

---

---

---

  2017-18    60 5,000 5,000 --- --- 5,000 --- ---
 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

Professions per a les quals capacita

 

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte tècnic. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. Els col·legis professionals d'aparelladors i arquitectes tècnics supervisen l'exercici lliure de la professió.

Es pot accedir a màsters de caràcter professional, d'investigació, o els dos, i a altres postgraus atenent a la normativa vigent.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Enginyeria de l'Edificació per la Universitat d'Alacant que recull la memòria es planteja la implantació del pla d'estudis curs per any. Aquesta situació implica la substitució curs per any del pla d'estudis que actualment s'imparteix en l'EPS de la UA, conduent a l'obtenció del títol d'Arquitectura Tècnica (pla d'estudis del 1999 modificat).

 

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN
ARQUITECTURA TÈCNICA

EXTINCIÓ DE LA DIPLOMATURA EN ARQUITECTURA TÈCNICA

2010-2011

1r CURS

2010-2011

2011-2012

2n CURS

2011-2012

2012-2013

3r CURS

2012-2013

2013-2014

4t CURS

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ALS DEL GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 

PLA D'ARQUITECTURA TÈCNICA

Crèdits

PLA DEL GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Materials de Construcció (7305)

15,0

Introducció als Materials de Construcció

6

Materials de Construcció I

6

Fonaments Físics de l'Arquitectura Tècnica (7301)

12,0

Fonaments Físics de les Instal·lacions

6

Fonaments Físics de les Estructures

6

Fonaments de Matemàtica Aplicada (7302)

6,0

Fonaments de Matemàtica

Aplicada I

6

Ampliació de Fonaments de Matemàtica Aplicada (7303)

6,0

Fonaments de Matemàtica

Aplicada II

6

Dibuix Arquitectònic (7300)

9,0

Expressió Gràfica en l'Edificació I

6

Geometria Descriptiva (7299)

9,0

Geometria Descriptiva

6

Dibuix de Detalls Arquitectònics (7313)

6,0

Expressió Gràfica en l'Edificació II

9

Iniciació a la Construcció i la seua Història (7293)

13,5

Fonaments de Construcció I

6

Història de la Construcció

6

Topografia i Replantejos (7308)

6,0

Topografia

6

Instal·lacions (7304)

13,5

Instal·lacions I

6

Instal·lacions II

6

Estructures de l'Edificació. Estructures Metàl·liques (7297)

12,0

Càlcul d'Estructures I

9

Aspectes Legals de la Construcció, Gestió Urbanística (7291)

6,0

Dret i Legislació en l'Edificació

6

Economia Aplicada (7292)

6,0

Economia Aplicada a l'Empresa d'Edificació

6

Equips d'Obres, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars (7296)

6,0

Equips d'Obra, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars

6

Ampliació de Materials de Construcció (7312)

6,0

Materials de Construcció II

6

Construcció d'Estructures (7311)

12,0

Construcció d'Estructures I

6

Construcció d'Estructures II

6

Ampliació d'Organització i Control d'Obres. Mesuraments, Pressupostos i Valoracions (9694)

9,0

Gestió del Procés Constructiu

9

Construcció d'Elements no Estructurals (7294)

12,0

Construcció d'Elements no Estructurals I

6

Construcció d'Elements no Estructurals II

6

Control de Qualitat (7295)

7,5

Control i Gestió de la Qualitat dels Materials i dels Residus

6

Estructures de Formigó Armat (7298)

6,0

Càlcul d'Estructures II

6

Oficina Tècnica (9696)

9,0

Projectes d'Edificació

6

Organització i Control d'Obres. Mesuraments, Pressupostos i Valoracions (9693)

9,0

Gestió Econòmica: Mesuraments, Pressupostos i Taxacions Immobiliàries

9

Seguretat i Prevenció (9695)

9,0

Prevenció de Riscos Laborals en l'Edificació

9

Gestió del Planejament Urbanístic (7316)

7,5

Introducció al Planejament i Gestió Urbanística

6

Patologia, Manteniment i Conservació d'Edificis (7324)

7,5

Patologia i Manteniment d'Edificis.

6

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat (7321)

7,5

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

6

Aïllament i Condicionament Acústic (7002)

7,5

Acústica en l'Edificació

6

Instal·lacions de Climatització (7322)

7,5

Instal·lacions de Climatització

6

Practiques d'Empresa

 

Pràctiques Externes I i II

12

Aplicacions Informàtiques en l'Edificació (7315)

7,5

Aplicacions Informàtiques en l'Edificació

6

Ampliació d'Economia Aplicada (7323)

7,5

Distribució i Organització del Mercat Immobiliari

6

Projectes Tècnics i Traçats (7317)

7,5

Replanteig d'Elements Constructius

6

TOTAL

265,5

TOTAL

249

 

ASSIGNATURES SENSE ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES SENSE ADAPTACIÓ

 

Ampliació de Matemàtiques (7319)

7,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Corrosions Metàl·liques (9702)

4,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Elaboració Gràfica i Presa de Dades (7318)

7,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Aixecaments Topogràfics (7320)

7,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Prefabricació i Control d'Execució (7314)

7,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Projecte Final de Carrera (10163)

4,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

Dibuix Assistit per Computador (9699)

7,5

SENSE ADAPTACIÓ

 

SENSE ADAPTACIÓ

 

Sistemes d'Expressió Gràfica Avançada

6

SENSE ADAPTACIÓ

 

Project Management

6

SENSE ADAPTACIÓ

 

Projectes Tècnics

9

SENSE ADAPTACIÓ

 

Projecte Fi de Grau

12

SENSE ADAPTACIÓ

 

Fonaments Informàtics en l'Enginyeria de l'Edificació.

6

TOTAL

46,5

TOTAL

 

 

Els crèdits que cursen els alumnes d'Arquitectura Tècnica que no hagen estat adaptats en aquesta taula es poden reconèixer en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits optatius, que es poden validar mitjançant activitats diverses que inclou l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Arquitectura Tècnica, que s'extingeix, cal tenir present què indica la normativa de la Universitat d'Alacant, que sobre aquest tema estableix el punt següent:

Disposició transitòria segona. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tenen dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. En cas que els alumnes exhaurisquen aquestes convocatòries i no hagen superat les proves, si volen continuar els estudis hauran de seguir-los pels plans nous, mitjançant el sistema d'adaptació que establisquen aquests plans. L'equivalència entre el crèdit LRU i l'ECTS és d'un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits.


Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del títol corresponent proposat: Arquitectura Tècnica

S'ha impartit segons les directrius del pla d'estudis de 1999, i s'ha modificat en la Universitat d'Alacant (publicat en el BOE de l'1-12-1999 i BOE del 29-11-2002); directrius generals pròpies publicades en el BOE del 27-08-1992.

 


 

 

Curs d'adaptació per a arquitectes/as tècnics que vulguen obtenir el grau en Arquitectura Tècnica

 

 

 

Nombre d'alumnes previst

Atesa l'experiència d'altres escoles, que es imparteixen durant aquest curs acadèmic els estudis d'adaptació, i en què la sol·licitud de places ha sigut elevada i, atesa la capacitat docent dels departaments implicats, es considera raonable l'oferta de 200 places per a arquitectes tècnics.

 

Accés i admissió d'estudiants

Davant la necessitat de formació dels actuals titulats en Arquitectura Tècnica, posada de manifest tant pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya, com per un important grup de professionals que exerceixen la professió d'arquitecte tècnic i que estan liderats pel Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Alacant, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant té previst la realització d'un curs d'adaptació al qual tindran accés els arquitectes tècnics titulats per a l'obtenció del nou títol de graduat en Enginyeria d'Edificació, segons estableix el Reial Decret 1393/2007 i seguint les directrius marcades per la Universitat i per aquest document. Aquest curs d'adaptació permetrà als arquitectes tècnics accedir al mateix nivell en l'administració pública que els graduats.

En el cas que el nombre de sol·licituds d'ingrés supere l'oferta, les places s'assignaran d'acord amb aquests criteris de prioritat:

 • (50%) Expedient acadèmic global.
 • (20%) Ser titulat per la Universitat d'Alacant (per la Universitat Politècnica de València havent acabat els estudis en la delegació de la Universitat d'Alacant) en la titulació que dóna accés al curs d'adaptació.
 • (30%) Col·laboracions docents amb l'Escola Politècnica Superior.

Els titulats en Arquitectura Tècnica per altres universitats que vulguen obtenir el grau en Arquitectura Tècnica per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre sobre la base de les cursades amb anterioritat en Arquitectura Tècnica. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació, aquests arquitectes tècnics tindran denegat l'accés.

 

Planificació del curs d'adaptació al grau

El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la següent taula:

Assignatura

Curs del grau

Tipus de matèria

Crèdits

Pag. mem

Projecte Final de Grau

4

Obligatòria

12

112

Projectes Tècnics

4

Obligatòria

9

111

Fonaments Informàtics en l'Enginyeria d'Edificació

1

Bàsica

6

96

Itinerari II Gestió Immobiliària o Pràctiques Externes

4

Optativa

12

115

 

ITINERARI II GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

OPTATIU

Assignatures

Crèdits

Project Management

6

Distribució i Organització del Mercat Immobiliari

6

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

OPTATIU

Assignatures

Crèdits

Pràctiques Externes I

6

Pràctiques Externes II

6

 

L'alumne podrà optar, per a fer la matèria optativa, entre l'Itinerari II o les pràctiques externes.

Tenint en compte les característiques peculiars dels alumnes destinataris del curs d'adaptació, que en la seua majoria treballen, es planificarà la docència en horaris adequats, amb l'objectiu d'una banda de facilitar a l'alumne el seu seguiment, i de l'atra, impedir qualsevol interferència docent entre aquest alumnat i el que cursa el grau seguint el cronograma establit en el pla d'estudis.

 

Estimació de valors quantitatius per als indicadors que es relacionen a continuació i la justificació d'aquestes estimacions

En el cas d'un curs d'adaptació és previsible que els indicadors que s'utilitzen per a valorar els resultats d'aprenentatge presenten millores pel que fa als valors habituals de la titulació, es tracta d'alumnes que ja coneixen perfectament el tipus de matèries. És per això que es preveu una millora en els indicadors. En conseqüència, es proposen els valors següents:

 • Taxa d'eficiència > 80 %
 • Taxa de graduació > 50 %
 • Taxa d'abandó < 20 %

 

Cronograma d'implantació del Curs d'Adaptació d'Arquitecte Tècnic al Grau en Arquitectura Tècnica.

El curs d'adaptació ha registrat alts índexs de demanda en les edicions celebrades havent-se quedat més de 200 alumnes cada any sense possibilitat de matrícula. A la vista d'aquestes dades, és previsible que el primer curs acadèmic en el qual aquest no s'oferisca (2013/2014), es produïsca una alta demanda de matriculació de nou ingrés d'alumnes diplomats procedents de plans extingits. Açò reduiria notablement les possibilitats d'accés al grau d'alumnes de nou ingrés provinents de batxillerat i cicles formatius superiors, ja que competirien per les mateixes places.
Per a resoldre aquesta situació, es proposa mantenir el curs d'adaptació, mentre la demanda siga suficient per a cobrir el 50% de les places oferides en aquest curs.
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA. PLA RESUMIT

Arquitectura Tècnica

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares