Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

Codi:
 C205

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 
European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
 
36 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA
ITINERARI 1. CREACIÓ I ENTRETENIMENT DIGITAL
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. CREACIÓ I ENTRETENIMENT DIGITAL
ITINERARI 2. GESTIÓ DE CONTINGUTS
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. GESTIÓ DE CONTINGUTS

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL

 

El títol de grau d'Enginyeria Multimèdia se situa en l'espai intermedi entre les enginyeries tradicionals i l'enginyeria informàtica i té com a objectiu general formar els professionals del sector de les TIC que siguen capaços de dirigir els nous projectes de l'àmbit de la multimèdia, tant en el sector de l'oci i entreteniment digital com en el de la gestió de continguts per a la seua difusió en xarxes d'informació.

Proporciona una formació de qualitat basada en “l'aprenentatge sobre la base de projectes”. Aquesta formació estaria enfocada a proporcionar als alumnes habilitats per a la construcció de sistemes digitals per a la gestió de la informació multimèdia, proporcionar suport tècnic a projectes multimèdia de l'àmbit de la cultura, les telecomunicacions, l'ensenyament o l'empresa, i crear i donar suport als elements tècnics involucrats en la creació d'imatge i so relacionada amb “l'oci digital”.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • 1:Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia i la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 2:Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • 3:Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, així com de la informació que gestionen.
 • 4:Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 5:Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia utilitzant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat.
 • 6:Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes que integren maquinari, programari i xarxes.
 • 7:Capacitat per a conèixer la legislació específica nacional i internacional sobre la publicació de continguts multimèdia: drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual i usar especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • 8:Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • 9:Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer/a Multimèdia.
 • 10:Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer/a Multimèdia.
 • 11:Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • 12:Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • 13:Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • 14:Capacitat d'utilitzar qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1:Competències en un idioma estranger.
 • CT2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques:

  bàsiques

  • B1:Resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria multimèdia aplicant-hi coneixements sobre àlgebra, geometria, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, estadística i optimització.
  • B2:Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica i la seua aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  • B3:Conèixer i comprendre els fonaments bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, l'algorítmica i la complexitat computacional.
  • B4:Conèixer i comprendre l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics multimèdia.
  • B5:Comprendre i dominar els fonaments bàsics de la física i la seua aplicació a la informàtica i al tractament del senyal per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria multimèdia.
  • B6:Conèixer i comprendre el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com la seua organització i gestió.
  • B7:Conèixer els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny, aplicar-los als continguts multimèdia i desenvolupar la capacitat de visió espacial.
  • B8:Conèixer i comprendre el concepte multimèdia, les característiques del llenguatge multimèdia, les tecnologies implicades, l'organització i gestió de sistemes multimèdia i l'impacte sociocultural en la societat de la informació i el coneixement.

  específiques

  • C1:Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
  • C2:Elaborar i dirigir projectes d'enginyeria multimèdia de manera eficient i eficaç, atenent els aspectes de viabilitat, sostenibilitat, legislació, seguretat laboral, regulació, normalització i accessibilitat i igualtat de gènere relacionats amb la societat de la informació en el desenvolupament de projectes.
  • C3:Conèixer el marc legal entorn de la propietat intel·lectual i aplicar correctament les llicències d'ús i explotació en la producció multimèdia, reconeixent les seues característiques principals, les seues diferències i les conseqüències que es deriven de la seua utilització, així com les tecnologies associades a la seua gestió.
  • C4:Conèixer i aplicar les tècniques de recuperació i extracció d'informació a partir de recursos multimèdia, multilingües i multimodals.
  • C5:Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
  • C6:Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.
  • C7:Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.
  • C8:Conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels sistemes i dispositius que donen suport a les aplicacions multimèdia.
  • C9:Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.
  • C10:Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
  • C11:Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius que permeten el seu ús adequat, administració i el disseny i implementació d'aplicacions multimèdia basades en els seus serveis.
  • C12:Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, que permeten el seu adequat ús, administració i el disseny i implementació de sistemes multimèdia basats en ells.
  • C13:Conèixer i saber aplicar els mètodes i la tecnologia d'emmagatzematge persistent, especialment fitxers i bases de dades, d'informació multimèdia amb l'objectiu d'obtenir sistemes d'informació que satisfacen els requeriments de manera eficient.
  • C14:Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
  • C15:Conèixer, i aplicar els principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
  • C16:Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
  • C17:Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
  • C18:Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
  • C19:Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
  • C20:Projectar i produir elements gràfics i processos de comunicació visual que permeten contribuir a la construcció d'entorns visuals eficaços amb valors estètics i culturals.
  • C21:Dissenyar, construir i animar models tridimensionals, incloent-hi totes les etapes requerides per a la producció d'una imatge o seqüència infogràfica.
  • C22:Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
  • C23:Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes de simulació.
  • C24:Desenvolupar estructures narratives de productes multimèdia.
  • C25:Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
  • C26:Conèixer, dissenyar, integrar i implantar sistemes de gestió de continguts adequats als requisits especificats.
  • C27:Conèixer i aplicar els diferents models de desenvolupament en entorn web, així com les tecnologies usades en el desenvolupament d'aplicacions en aquest entorn i els dispositius en els quals poden ser executades.

  optatives

  • CO1:Analitzar, dissenyar i construir sistemes i aplicacions que requerisquen tècniques de programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
  • CO2:Adquirir i aplicar els principis, les tècniques i les tecnologies de la realitat virtual.
  • CO3:Conèixer, aplicar i optimitzar tècniques per al desenvolupament de jocs complexos, incloent-hi gràfics avançats, motors físics per a videojocs, intel·ligència artificial i jocs en xarxa.
  • CO4:Conèixer i aplicar tècniques de postproducció audiovisual avançada que integren diferents tipus de continguts tant els generats de forma sintètica com els procedents de fonts de captura.
  • CO5:Conèixer i aplicar tècniques avançades de sonorització de continguts audiovisuals.
  • CO6:Conèixer i implantar diferents tipus de sistemes de radiodifusió d'àudio i vídeo, i de desenvolupar serveis interactius sobre aquests sistemes.
  • CO7:Disseny i implantació de sistemes multimèdia d'aprenentatge electrònic.
  • CO8:Conèixer, avaluar i aplicar models de negoci i tècniques de màrqueting orientats a l'explotació de les tecnologies multimèdia.
  • CO9:Dissenyar i implantar sistemes documentals multimèdia.
  • CO10:Dissenyar, implantar i administrar sistemes de gestió de continguts multimèdia orientats a la difusió d'informació.
  • CO11:Conèixer, implantar i administrar sistemes i serveis multimèdia basats en Internet, garantint els nivells de qualitat, seguretat i disponibilitat.

Competències del projecte final de grau (PFG)

 • TFG1:Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería en Multimedia de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2:Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3:Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4:Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5:Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Enginyeria Multimèdia s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria 

Crèdits 

Formació bàsica

60

Obligatòries

132

Optatives

36

Treball de final de grau

12

Crèdits totals 

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Caldrà cursar el bloc de formació bàsica de 60 crèdits (dels quals 6 són complementaris i corresponen a la matèria d'Estadística, que forma part de la Branca de Ciències Socials), el bloc comú als dos itineraris proposats de 132 crèdits, i els 36 crèdits d'assignatures optatives, que es poden configurar amb aquestes dos itineraris diferents:

I1: Creació i Entreteniment Digital

I2: Gestió de Continguts

A més, durant l'últim semestre del curs caldrà fer un treball fi de grau de 12 crèdits. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

El Pla d'Estudis s'ha elaborat tenint en compte la necessitat d'aplicar la metodologia de l'ensenyament sobre la base de projectes.

L'aprenentatge basat en projectes (ABP), o project based learning, és una metodologia didàctica en la qual l'alumne aprèn els conceptes d'una matèria mitjançant la realització d'un projecte o resolució d'un problema dissenyat i formulat adequadament pel professor. Un projecte està adequadament dissenyat si per a concloure'l de manera reeixida necessàriament obliga l'estudiant a adquirir els coneixements que el professor vol transmetre.

Aquesta metodologia didàctica s'aplicarà a partir del segon curs, conduïda principalment per una sèrie d'assignatures impartides principalment durant el primer quadrimestre, i amb una segona assignatura de continuïtat durant el segon quadrimestre. D'aquesta manera es pretén tenir equips formats per alumnes de diferents cursos que exercisquen diferents rols en la realització d'un projecte comú. La gestió i coordinació dels projectes la faran els alumnes de quart curs que estiguen cursant l'assignatura Projectes Multimèdia. En aquests projectes participaran alumnes  de l'assignatura Disseny de Sistemes Multimèdia de tercer curs, que s'encarregaran de les tasques d'anàlisi i disseny, i alumnes de Sistemes Multimèdia de segon curs, que seran els encarregats de la programació.

Aquestes tres assignatures principals són les vertebren el desenvolupament de projectes i estan precedides d'altres assignatures que resulten imprescindibles per a desenvolupar les responsabilitats que tindrà cada participant en el projecte. En el cas de Sistemes Multimèdia, els alumnes hauran d'haver cursat Programació I i Programació II, totes dues de primer curs, per a  poder dur a terme les tasques de programació. De la mateixa manera, Disseny de Sistemes Multimèdia està precedida per Anàlisi de Sistemes Multimèdia, impartida en el segon quadrimestre de segon, per la qual cosa els alumnes que facen el projecte en tercer curs podran encarregar-se tant de l'anàlisi com del disseny.

D'altra banda, l'alumne de Projectes Multimèdia haurà de ser qui plantege el projecte que es vol dur a terme, de manera que, quan comence el curs, haurà de comptar amb un projecte ja iniciat, amb la seua especificació i el seu disseny inicial com a minim. Aquest treball previ l'ha d'haver realitzat en les assignatures Anàlisi de Sistemes Multimèdia i Disseny de Sistemes Multimèdia. D'aquesta manera, els alumnes de segon i tercer curs estaran treballant en projectes proposats per alumnes de quart curs, però, al seu torn, hauran d'estar preparant el projecte que ells dirigiran quan cursaran Projectes Multimèdia.

El fet d'estar treballant simultàniament en dos projectes diferents, en l'un com a creador/director d'un projecte propi, i en l'altre com a subordinat d'un projecte d'altri, ha de servir al propòsit d'aprendre mitjançant l'exemple que proporcionen els projectes de terceres persones per a la consecució amb èxit del projecte propi. Això hauria de fer augmentar el nivell de responsabilitat de l'alumne quan treballa en projectes aliens. En definitiva, es tracta de simular un "ambient professional" dins de la carrera, en què l'èxit de projectes aliens, tant com del propi, implica "promocionar" en aquest ambient, de manera semblant a com succeeix en el món professional i laboral.

Encara que les assignatures esmentades anteriorment resulten centrals per a la realització dels projectes, aquests abastaran continguts de totes les assignatures del grau. Per aquest motiu, a partir de segon curs cada assignatura dedicarà 1,5 crèdits a la realització de tutories de grup per a donar suport al desenvolupament dels projectes.


Implantació de la metodologia d'aprenentatge sobre la base de projectes durant els primers anys d'execució del títol.

Durant els anys segon i tercer d'execució del títol, i mentre no hi haja alumnes de cursos superiors per a ocupar el rol de director o analista de projecte, serà l'equip docent de la titulació l'encarregat de les assignatures que encara no han sigut cursades els qui, juntament amb els docents de les assignatures que l'alumne està cursant i els mateixos alumnes, efectuaran les tasques de direcció i especificació durant el primer any i de direcció durant el segon.

A més, les assignatures que actuen com a eix de la metodologia sobre la base de projectes inclouen en els seus continguts la referència constant a la necessitat d'actuar de manera integral i coordinada amb les altres assignatures. Per a fer-ho, s'inclouen continguts referits a les altres assignatures que, durant aquests primers anys, encara no són impartides.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

L'alumne haurà de cursar 36 ECTS de crèdits optatius, que es poden configurar amb aquestes dos itineraris diferents:

I1: Creació i Entreteniment Digital

I2: Gestió de Continguts

Per a obtenir la menció d'itinerari, l'alumne ha de cursar un mínim de quatre assignatures (24 crèdits) d'assignatures optatives del mateix itinerari. Dins dels 36 crèdits que corresponen a les assignatures optatives que configuren els itineraris, es preveu la possibilitat que l'alumne curse fins a 12 crèdits d'anglès (Anglès I i Anglès II), o de pràctiques externes (Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II).

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

4t CURS

ITINERARI I: CREACIÓ I ENTRETENIMENT DIGITAL

VIDEOJOCS I

OP

6

7

POSTPRODUCCIÓ DIGITA

OP

6

7

TÈCNIQUES PER AL DISSENY SONOR

OP

6

7

VIDEOJOCS II

OP

6

8

REALITAT VIRTUAL

OP

6

8

ITINERARI 2: GESTIÓ DE CONTINGUTS

SISTEMES DE DIFUSIÓ I MULTIMÈDIA

OP

6

7

E-LEARNING

OP

6

7

SERVEIS MULTIMÈDIA BASATS EN INTERNET

OP

6

7

SERVEIS MULTIMÈDIA AVANÇATS

OP

6

8

NEGOCI I MULTIMÈDIA

OP

6

8

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES I

OP

6

7

PRÀCTIQUES EXTERNES II

OP

6

8

ANGLÈS

ANGLÈS I

OP

6

7

ANGLÈS II

OP

6

8

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Eng Multimedia

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1            x  x                        x    
0.2   x x   x
  x x                 x     x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x      x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

L'alumne de nou ingrés ha de tenir:

 • capacitat de treball (constància, mètode i rigor),
 • capacitat de raonament i anàlisi crítica,
 • capacitat de treball autònom i en equip,
 • capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements,
 • habilitat en la resolució de problemes,
 • capacitat de síntesi i abstracció i habilitats comunicatives,
 • motivació específica cap a la creació i comunicació multimèdia,
 • sensibilitat cap a la creació artística i cultural en alguna o vàries de les seues formes, escrita, plàstica o audiovisual.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

---

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

95

8,000

5,295

---

---

6,140

---

7,110

2011-12

95

7,688

6,376

---

---

6,170

---

5,000

2012-13

95

7,236

5,095

---

---

6,600

---

5,000

2013-14

95

7,710

6,555

---

---

6,600

5,000

5,000

2014-15

95

7,724

6,078

---

---

5,000

---

5,000

2015-16

95

7,872

7,570

---

---

---

7,120

---

2016-17

95

8,538

5,000

---

---

5,000

---

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

L'enginyer multimèdia és el professional capaç de dirigir projectes de desenvolupament de productes multimèdia dirigits principalment a dos sectors:

1. El sector de l'oci digital: El sector de l'oci digital es defineix com el teixit productiu creat entorn de la producció de videojocs i totes les seues derivacions, com ara els denominats serious games o les dedicades a l'aprenentatge o formació.

A més, el sector de l'oci digital també comprèn la indústria de producció d'imatge sintètica dedicada al cinema, efectes especials o televisió.

L'enginyer multimèdia domina les habilitats necessàries per a analitzar i especificar les necessitats dels professionals creatius d'aquests sectors i convertir-les en productes i sistemes multimèdia.

2. El sector de la producció i difusió de continguts digitals enriquits: L'enginyer multimèdia ha d'estar capacitat per a desenvolupar productes relacionats amb la creació, gestió i difusió de continguts digitals de caràcter enriquit mitjançant les xarxes de telecomunicacions. Així, l'enginyer multimèdia ha de tenir competències en la creació de sistemes de gestió de continguts per a les biblioteques digitals, la premsa digital i, en general, les noves formes de difusió d'informació, sense oblidar les relacionades amb la formació a distància utilitzant les noves tecnologies.

Professions per a les quals capacita: enginyer multimèdia; programador multimèdia; dissenyador de xarxes multimèdia; dissenyador de la web, dissenyador d'interfícies home-màquina; arquitecte de multimèdia; tècnic d'Internet/Intranet, àudio, vídeo; especialista en informació de la web; estrateg de contingut de la web; programador de contingut de la web; productor de la web; especialista creatiu de la web; especialista artístic de la web; dissenyador gràfic de la web; dissenyador de videojocs; tècnic d'efectes especials digitals.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Enginyeria Multimèdia

2010-2011

1r curs

2011-2012

2n curs

2012-2013

3r curs

2013-2014

4t curs

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

 

La no-existència prèvia d'una titulació en la Universitat d'Alacant que vaja a ser substituïda per aquesta, i tenint en compte que el grau d'Enginyeria Informàtica és la disciplina més propera a l'Enginyeria Multimèdia, està previst establir un sistema de convalidació que permetrà als alumnes que estiguen cursant el grau d'Enginyeria Informàtica continuar els estudis en el grau d'Enginyeria Multimèdia, justificat a causa de l'important  nivell de coincidència en les competències bàsiques de les dues titulacions.

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA. PLA RESUMIT

enginyeria multimedia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares