Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN TREBALL SOCIAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Codi:
 C155

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 11,84
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN TREBALL SOCIAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
TRANSICIÓ
 
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS/ADES EN TREBALL SOCIAL

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu del títol de grau en Treball Social és formar professionals de la intervenció social en metodologies d'intervenció del treball social, perquè tinguen una comprensió àmplia de les estructures i dels processos socials, del canvi social i del comportament humà. Aquests coneixements els capaciten per a poder:

 • intervenir en els contextos socials i institucionals en els quals viuen els individus, les famílies, els grups, les organitzacions i les comunitats, assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, d'ajuda, d'educació, de defensa, d'animació i transformant aquests contextos, que inclouen els politicosocials;
 • participar en la formulació i l'avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials;
 • contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'apoderament i la garantia dels drets humans i socials;
 • treballar en la prevenció dels problemes socials.


Tot això té la finalitat de contribuir juntament amb altres professionals a poder desenvolupar:

 • la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats,
 • la constitució d'una societat cohesionada,
 • el desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.


La titulació ha de capacitar per a l'exercici professional com a treballador social i facultar per a la utilització i l'aplicació de la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials. Ací s'aplica la metodologia específica de la intervenció social de cas, família, grup i comunitat. La titulació capacita, a més, per a planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i polítiques socials. Aquest pla d'estudis conduent al Grau de Treball Social ha de permetre adquirir els coneixements i competències necessàries per a desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional: funció d'informació i orientació preventiva, assistencial, de planificació, docent, de promoció i d'inserció social, de mediació, de supervisió, d'avaluació, gerencial, d'investigació i de coordinació.

 

COMPETÈNCIES

 

La formació dels treballadors i treballadores socials ha de ser integral i s'ha d'adequar a continguts disciplinaris, competencials i actitudinals que contribuïsquen a generar professionals que coneguen el medi en el qual treballen i siguen capaços d'analitzar-lo críticament per a contribuir a prevenir i disminuir les desigualtats socials.


COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2:Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3:Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4:Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5:Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6:Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7:Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es consideraran assolides acreditant el nivell necessari. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la matrícula del treball de final de grau.
 • CGUA2:Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3:Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE2:Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE3:Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4:Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5:Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6:Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7:Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8:Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9:Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE10:Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11:Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12:Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13:Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14:Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15:Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16:Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17:Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18:Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19:Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE20:Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21:Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22:Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23:Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24:Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25:Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis s'estructura en 4 cursos, de 60 ECTS cadascun. Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, és a dir, que curse 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

108

Optatives (OP)

18

Pràctiques externes (obligatòries)

48

Treball de fi de grau

6

Total de crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis està estructurat en cinc mòduls en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries optatives, les pràctiques externes obligatòries i el treball de finalització del grau.

 • Mòdul A. El treball social: conceptes, mètodes, tècniques i aplicació. Es compon de quatre matèries i tretze assignatures (una d'aquestes amb caràcter optatiu). Les matèries que componen aquest mòdul són les següents: Fonaments del  Treball Social; Mètodes, Model i Tècniques de Treball Social; Habilitats Professionals del Treball Social, i Investigació, Diagnòstic i Avaluació en Treball Social.
 • Mòdul B. El context institucional del treball social. Es compon de dues matèries i sis assignatures (una d'aquestes optativa). Inclou les dues matèries següents: Serveis Socials, i Polítiques Socials i Treball Social.
 • Mòdul C. Processos i problemes sobre els quals actua el treball social. Integren aquest mòdul tres matèries i onze assignatures (tres d'aquestes de tipus optatiu). Les matèries que el formen són les següents: Desenvolupament Humà en el Cicle Vital i el Medi Social; Estructura, Desigualtat i Exclusió Socials, i Salut, Dependència i Vulnerabilitat Social. 
 • Mòdul D. Eines legals, econòmiques i lingüístiques per al treball social. Es compon de tres matèries i cinc assignatures (dues d'aquestes optatives). Les matèries són les següents: Dret, Ciutadania i Treball Social; Gestió d'Organitzacions, i Eines lingüístiques per al Treball Social.
 • Mòdul E. Pràctiques i treball de fi de grau. Es compon de dues matèries i cinc assignatures. Les pràctiques preprofessionals obligatòries s'organitzen en 4 nivells (iniciació, bàsic, mitjà, consolidació) de 12 crèdits cadascun, amb un total de 48 crèdits. El treball de fi de grau té 6 crèdits, i consisteix en l'elaboració i defensa pública d'un informe o projecte d'intervenció, que podrà derivar de les activitats desenvolupades en les pràctiques preprofessionals. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

D'aquesta manera, regeixen la planificació general del pla d'estudis del grau en Treball Social de la Universitat d'Alacant els criteris següents:

 • Oferir una formació bàsica en ciències socials aplicades, psicologia i dret a tots els estudiants, concretada en cinc matèries bàsiques de la branca de ciències socials i jurídiques (concretament sociologia, psicologia, dret, antropologia i economia).
 • Oferir una formació obligatòria articulada a l'entorn de dues àrees:
  • Fonaments disciplinaris teoricopràctics per al Treball Social que garantisquen l'adquisició de les competències del títol i servisquen de fonament específic de les habilitats professionals.
  •  Habilitats professionals del treball social, formació de caràcter eminentment professional i aplicada, orientada perquè l'alumnat desenvolupe maneres de fer pròpies dels treballadors socials. Aquesta formació d'orientació professional recolza en la formació bàsica i la formació disciplinar obligatòria. 
 • Oferir formació en institucions socials i empreses mitjançant la realització de pràctiques externes obligatòries. Les pràctiques externes proporcionen la possibilitat als estudiants de desenvolupar maneres de fer pròpies de l'àmbit professional.
 • Garantir la verificació de l'adquisició de les competències associades al grau en Treball Social, mitjançant l'elaboració i la defensa d'un treball de fi de grau obligatori.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1


2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x     x
x x x x x  x   x x x  
0.2             x     x           
x        

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal seguir el procediment i els terminis establits cada any. Habitualment cal fer una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini, o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula (habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants per al grau en treball social és aquest:

 • Si s'accedeix amb el títol de batxillerat, que siga el de la modalitat d'humanitats i ciències socials, preferentment.
 • Si s'accedeix amb el títol de tècnic superior de formació professional, que corresponga a la família professional de  serveis socioculturals i a la comunitat, preferentment.

A més, s'espera que els estudiants de nou ingrés mostren sensibilitat i motivació per:

 • Contribuir a la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, a la constitució d'una societat cohesionada i al desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.
 • Interès en la prevenció i resposta als problemes socials.
 • Contribuir a la ciutadania activa i la defensa i garantia dels drets humans i socials.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

160

7,650

7,700

---

6,175

6,380

---

7,050

2011-12

160

7,028

7,640

---

5,000

6,290

---

5,000

2012-13

160

6,974

7,170

---

5,000

7,400

---

---

2013-14

160

6,167

6,340

---

5,000

6,500

---

5,000

2014-15

160

6,226

5,605

---

5,000

5,000

---

---

2015-16

160

6,429

5,310

---

---

6,770

---

---

2016-17

160

6,714

5,000

---

---

5,000

---

5,000

2017-18

160

6,909

6,970

---

5,000

5,000

---

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

 

PERFILS PROFESSIONALS


Els treballadors i treballadores socials desenvolupen l'activitat professional en diverses àrees professionals i àmbits d'acompliment, tant en organismes internacionals, administració pública, universitats, empresa privada (per compte d'altri o exercici lliure de la professió) com en el marc del tercer sector (associacions, fundacions, federacions o altres organitzacions socials).

Des de l'aprovació de la Constitució de 1978, i a mesura que es desplega en normes jurídiques positives i en la corresponent xarxa institucional, l'activitat professional es dirigeix cap a qualsevol ciutadà o ciutadana en estat de necessitat en el marc dels drets que li reconeix la Constitució i la resta de normatives jurídiques. Des d'aquest reconeixement de drets dels ciutadans, el treballador o treballadora social tracta de potenciar totes les virtualitats de la persona, de les famílies, dels grups, de les organitzacions i de les comunitats en què aquests ciutadans desenvolupen la vida, per a aconseguir el màxim benestar social i qualitat de vida.

L'entorn més habitual de la seua tasca professional és el dels serveis socials personals, però també es troba en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i l'habitatge, la seguretat social, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.

Les diferents administracions públiques –central, autonòmica i local són les màximes responsables en el nostre país i en els països del nostre entorn a l'hora de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis als ciutadans i a les seues comunitats. És, doncs, en aquestes administracions, especialment en l'administració local i autonòmica, on més gran acolliment troba aquest tipus de labor professional.

També la iniciativa privada sense ànim de lucre ofereix un gran camp als treballadors socials: les associacions d'autoajuda i les organitzacions no governamentals juguen un paper important, que s'incrementarà en els pròxims anys.

Els treballadors socials també han estat presents en el sector mercantil. En l'actualitat i en el futur més pròxim aquest sector es presenta com un altre dels jaciments d'ocupació per a la professió.

Finalment els treballadors socials també exerceixen la seua activitat en l'exercici lliure de la professió.

En aquests àmbits d'acompliment, els treballadors socials intervenen professionalment de forma coordinada i complementària amb altres agents, tant amb les mateixes persones afectades per problemes socials i les seues famílies com amb agents polítics (càrrecs polítics institucionals, representants polítics i sindicals, etc.), socials (voluntariat social, militants socials, etc.), professionals (psicòlegs, sociòlegs, educadors socials, etc.).

Professions per a les quals capacita: treballador o treballadora social.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La implantació del grau en treball social es realitzarà curs a curs, d'acord amb el cronograma següent:

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Treball Social

Extinció de la diplomatura en Treball Social

2010-2011

1r curs

No s'impartirà el 1r curs de la diplomatura en Treball Social

2011-2012

2n curs

No s'impartirà el 2n curs de la diplomatura en Treball Social

2012-2013

3r curs

No s'impartirà cap curs de la diplomatura en Treball Social

2013-2014

4t curs

---

 

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

 

L'adaptació dels crèdits que haja cursat l'alumnat que, en el moment d'implantar-se el títol de grau en Treball Social per la Universitat d'Alacant, estiga matriculat en la diplomatura de Treball Social, s'ha de fer tractant de garantir una transició ordenada i sense que l'alumnat resulte perjudicat.

L'alumnat pot adaptar els estudis de la diplomatura en Treball Social al nou Grau en Treball Social amb les equivalències de les assignatures que estableix aquesta memòria, i d'acord amb la implantació progressiva del títol.  En el nou grau es poden reconèixer fins a 174 crèdits de matèries bàsiques o de formació obligatòria depenent de les assignatures que l'estudiant haja superat en la diplomatura en Treball Social que s'extingeix.

Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tenen dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. En cas que els alumnes exhaurisquen aquestes convocatòries i no hagen superat les proves, si desitgen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que establisca el pla nou.

Taules de reconeixement d'assignatures entre la diplomatura en Treball Social i el grau en Treball Social


 

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

(PLA DE 2000, BOE DEL 03/05/2000)

 

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Curs

Crèdits

Assignatures troncals i obligatòries

Assignatures de matèries bàsiques i obligatòries

Curs

ECTS

1r

4,5

Dret de Família i Dret Penitenciari

Dret de Família i Dret de la Seguretat Social

1r

6.0

2n

4,5

Dret de la Seguretat Social

1r

4,5

Fonaments de Dret Públic i de l'Administració

Fonaments de Dret Públic

1r

6.0

2n

6,0

Estructura Social

Estructura Social

1r

6.0

1r

6,0

Sociologia General

---

---

---

1r

6,0

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

Tècniques d'Investigació Social per al Treball Social

1r

6.0

2n

9,0

Antropologia Social

Antropologia Aplicada al TS

1r

6.0

1r

4,5

Fonaments de Psicologia per a Treball Social

Fonaments de Psicologia per al Treball Social

1r

6.0

1r

4,5

Psicologia evolutiva

Psicologia Evolutiva per al Treball Social

1r

6.0

2n

4,5

Psicologia Social

Psicologia Social

2n

6.0

3r

6,0

Psicologia de la Intervenció Social

Anàlisi Psicosocial de Programes i Col·lectius d'Intervenció[1]

4t

6.0

3r

6,0

Salut Pública i Treball Social

Salut Pública per al Treball Social

2n

6.0

1r

15,0

Introducció i Fonaments del Treball Social

 

 

Fonaments del Treball Social

1r

6.0

Iniciació a les Habilitats Professionals

1r

6.0

2n

16,5

Metodologia i Tècniques d'Intervenció per al Treball Social

Models i Mètodes del Treball Social II

2n

6.0

Habilitats Professionals I

2n

6.0

Pràctiques Externes I

3r

12.0

3r

18,0

Models de Pràctiques Professionals

Models i Mètodes del Treball Social I

2n

6.0

Habilitats Professionals II

3r

6.0

Pràctiques Externes II

3r

12.0

---

---

---

Habilitats Professionals III

4t

6.0

---

---

---

Pràctiques Externes III

4t

12.0

---

---

---

Pràctiques Externes IV

4t

12.0

1r

6,0

Treball Social amb Individus

Treball Social amb Persones i Famílies

3r

6.0

2n

6,0

Treball Social amb Famílies

1r

6,0

Treball Social amb Grups

Treball Social amb Grups

3r

6.0

3r

6,0

Treball Social amb la Comunitat

Treball Social amb Comunitats

3r

6.0

1r

9,0

Serveis Socials I

Contextos d'Intervenció del Treball Social

1r

6.0

2n

9,0

Serveis Socials II

Treball Social en els Serveis Socials Generals

2n

6.0

Treball Social en els Serveis Socials Específics i Especialitzats

2n

6.0

3r

9,0

Serveis Socials III

Treball Social amb Organitzacions

4t

6.0

3r

6,0

Política Social

Polítiques Socials i Treball Social

2n

6.0

---

---

---

Intervenció del Treball Social en les Polítiques Socials

4t

6.0

3r

4,5

Treball Social i Programes Socials de la Unió Europea

Treball Social, Serveis Socials i Política Social internacionals[2]

3r

6.0

---

---

---

Economia per al Treball Social

2n

6.0

---

---

---

Iniciació a la Investigació sobre la Pràctica del Treball Social

4t

6.0

---

---

---

Treball de fi de grau

4t

6.0

 

 


[1] Assignatura del grau en Treball Social amb caràcter optatiu.

[2] Assignatura del grau en Treball Social amb caràcter optatiu.

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

(PLA 2000, BOE DEL 03/05/2000)

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Assignatures optatives

Crèdits

Assignatures optatives

ECTS

El Treball Social amb Persones Majors

6,0

Treball Social i Problemes Emergents

6,0

Treball Social amb Menors

4,5

Treball Social i Problemes Emergents

6,0

Sociologia de les Desigualtats

6,0

Sociologia de les Desigualtats[1]

6,0

Aspectes Psicosocials de la Malaltia Mental

6,0

---

---

Comportament Sexual / Autocontrol Emocional

4,5

---

---

Llengua Catalana

4,5

---

---

Teoria de la Justícia

4,5

---

---

Informàtica en el Treball Social

6,0

----

---

Geografia Social i de la Població

6,0

Geografia Social

6,0

Salut Internacional

6,0

---

---

Infermeria i Treball Social

4,5

---

---

---

---

Anàlisi de Dades per al Treball Social

6,0

---

---

Idioma Modern per al Treball Social (Anglès)

6,0

---

---

Idioma Modern per al Treball Social (Francès)

6,0

 


[1] Assignatura del grau en Treball Social amb caràcter de matèria bàsica (Sociologia).

 

Pel que fa a les equivalències del grau de Treball Social, les assignatures que incloguen dues assignatures del pla de l'any 2000 de la diplomatura en Treball Social de la Universitat d'Alacant, en el cas de tenir-ne aprovada una, es respecten els resultats d'aquesta, i només s'ha de cursar la resta de matèria que es corresponga amb l'altra assignatura no aprovada.

Els crèdits que l'estudiant ha cursat en la diplomatura de Treball Social que no s'hagen reconeguts en la taula precedent poden ser reconeguts a través de les vies següents:

 • Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el mateix grau.
 • Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació es reconeixen en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics. Els crèdits es poden  reconèixer per activitats diverses que inclou l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

D'acord amb l'article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001 i l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, l'alumnat té garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins a un màxim de 6 crèdits optatius. El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant ha d'aprovar cada curs acadèmic quines activitats són objecte d'aquest reconeixement acadèmic.

 

GRAU EN TREBALL SOCIAL. PLA RESUMIT

treball social

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares