Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN FÍSICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN FÍSICA

Codi:
 C057

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 20/03/2017

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,03
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

GRAU EN FÍSICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
30 crèdits
 
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN FÍSICA
SEGON CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
2
BÀSICA
6
 
 
48 crèdits
 
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

Els ensenyaments de grau en física, adscrits a la branca de ciències, tenen com a finalitat l’obtenció, per part de l’alumnat, d’una formació general en física, com a disciplina científica que el prepare per a exercir activitats professionals en què haurà d’aplicar les destreses adquirides.

Amb caràcter general, i segons el llibre blanc del títol de grau en física, “el físic ha de ser capaç d’avaluar i discernir entre els ordres de magnitud, a més de desenvolupar una clara percepció de situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies, cosa que permet l’ús de solucions conegudes a nous problemes. Per a això és important que l’estudiant, a més de dominar les teories físiques, adquirisca un bon coneixement i domini dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament utilitzats”. El grau en física proporciona una formació matemàtica molt sòlida, que permet al graduat abordar els problemes que se li presenten en el treball, utilitzant les eines matemàtiques adequades. A més, un dels objectius més importants del grau és l’ús de l’ordinador aplicat a l’estudi i la resolució de problemes físics. En el grau es fa especial èmfasi en aquest aspecte i s’han inclòs pràctiques d’ordinador en diverses assignatures, que permetran aconseguir aquest objectiu.

D'acord amb l'esmentat llibre blanc, un altre dels objectius del grau és que s’adquirisca “la capacitat d’identificar els elements essencials d’un procés o una situació complexa, cosa que permetrà construir un model simplificat que descriga amb l’aproximació necessària l’objecte d’estudi i permeta fer prediccions sobre la seua evolució futura. El físic ha de ser capaç també d’identificar la manera de comprovar la validesa del model i d’introduir les modificacions necessàries quan s’observen discrepàncies entre les prediccions del model i les observacions”. Finalment, les assignatures de laboratori incloses en el grau, permeten a l’estudiant “familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més usats”.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2:Demostrar capacitat de gestió i direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3:Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4:Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5:Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6:Aprendre autònomament.
 • CG7:Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8:Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9:Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1:Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2:Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3:Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4:Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE2:Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3:Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4:Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE5:Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE6:Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.
 • CE7:Adquirir nous conceptes matemàtics.
 • CE8:Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
 • CE9:Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.
 • CE10:Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11:Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12:Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE13:Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14:Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15:Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE16:Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17:Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Pla d'Estudis del grau en Física per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

150

Optatives

24

Treball de fi de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental i avançat).

El mòdul bàsic consta de nou assignatures del primer curs i una assignatura del segon, amb un total de 60 crèdits. 42 d'aquests crèdits són bàsics de la branca de ciències (BR), sobre matemàtiques, física i química. Juntament amb aquestes matèries, s’hi ha inclòs tres assignatures: Fonaments de Programació (informàtica, branca d’enginyeria i arquitectura), Introducció al Llenguatge Matemàtic i a l’Experimentació en Física i Mètodes Numèrics i Computació (matèries transversals). L’objectiu d'aquestes incorporacions és adquirir habilitats transversals bàsiques relacionades amb la física (pràctiques de laboratori, fonaments matemàtics i computacionals), a més d'altres competències transversals, com ara les de comunicació oral i escrita, lectura de documentació en anglés (competències prioritàries en la UA) i treball en equip.

El mòdul bàsic s’imparteix en el primer curs (primer i segon semestres), excepte l’assignatura Termodinàmica, que s’imparteix en el tercer semestre.

Pel que fa al mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s’imparteix entre els cursos segon i tercer (semestres tercer, quart, cinqué i sisé) i el primer semestre del quart curs (semestre seté).

En el mòdul avançat hi ha les matèries optatives (48 ECTS), amb una oferta de 8 assignatures optatives, de 6 crèdits ECTS cadascuna, que cal cursar en el semestre huité, i les de pràctiques externes, amb una única assignatura, també optativa, de 6 crèdits ECTS, que podrà ser cursada en el primer o en el segon semestre del curs. L’alumne ha de triar un total de 4 assignatures entre les oferides.

L’oferta d’assignatures optatives és: Vibroacústica, Astrofísica Estel·lar; Ciència de Materials, Dinàmica de Medis Continus; Física Quàntica Avançada, Física Mèdica, Fotònica i Química Computacional.

A més, es considera part de la formació global la inclusió d’activitats i materials en anglés, d’acord amb el pla de potenciació de l’anglés en el pla d’estudis, a fi de possibilitar que l’alumnat adquirisca competències relatives al domini i expressió en una llengua estrangera (anglés). A més, la Universitat d’Alacant oferirà cursos d’anglés bàsic i anglés científic, compatibles amb l’horari de classes dels alumnes, amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat l’adquisició del nivell B1 d’anglés, l’acreditació de la qual serà obligatòria per a l’avaluació del treball de fi de grau.

Actualment, en la Facultat de Ciències hi ha un marc de col·laboració entre la Universitat i diverses empreses i institucions col·laboradores, mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades, cosa que possibilita un primer contacte amb el món laboral i potencia l’ocupació. En relació amb el títol de física s’establira contactes semblants, amb empreses i institucions que realitzen activitats relacionades amb la física.

La gestió de les pràctiques externes en la Facultat de Ciències es realitza a través de l’OPEMIL. Els tutors d’empresa són les persones més qualificades per a exercir les tasques que tenen assignades. El tipus d’activitat que ha de realitzar l’alumnat es recollirà prèviament en un document, dissenyat amb aquesta finalitat, que serà revisat pel tutor acadèmic, el tutor de l’empresa o institució i el coordinador de centre encarregat de la supervisió del programa de pràctiques externes. En la descripció de l’activitat ha de quedar garantida la disponibilitat de recursos en l’empresa per a fer les activitats en pràctiques. A més, l’estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d’obtenir un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius, com a màxim, del total del pla d’estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern ha definir la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

Finalment, el mòdul avançat inclou també l’assignatura obligatòria Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla d’estudis i s’ha dissenyat amb un total de 6 ECTS. En el Treball de Fi de Grau l’alumne ha de demostrar l’adquisició de les competències associades al títol, mitjançant la realització, presentació i defensa d’una memòria que integre un treball original de l’alumne, relacionat amb la física (pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics).

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

Vies de accés

Tràmits per a sol·licitar plaça

Perfil d'ingrés recomanat

Oferta de places i notes de tall per quota

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Fisica

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) en el curs 2016-17

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Curs

2016-17

0.1    x  x         x                      x   x
0.2                 x                 x      

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es recomana que l’alumnat que vol cursar estudis de grau en física tinga un perfil cientificotècnic i haja cursat almenys les assignatures Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de física cal destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
 • Esperit científic.
 • Capacitat d’obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes.
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Formació complementària recomanable: anglés i Informàtica a nivell d’usuari.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2016-17

50

10,070

---

---

---

7,400

---

5,000

2017-18

50

11,636

5,000

---

---

5,000

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Els perfils professionals per als quals capacita el grau en física són:

 • Ensenyament de la física en els aspectes científics i tècnics, sobre temes relacionats.
 • Assessorament científic i tècnic en temes relacionats amb la física.
 • Investigació i desenvolupament en ciències i tecnologies físiques: àmbits propis (astrofísica, materials, nanotecnologia, física nuclear i de partícules, òptica, etc.) i pluridisciplinaris (modelització de problemes biològics i d’altres àrees).
 • Medi ambient. Estudis i projectes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, acústica ambiental, energia i residus. Avaluacions d’impacte ambiental i desenvolupament de sistemes de gestió mediambiental.
 • Producció d’energia (centrals termoelèctriques, nuclears, etc.) i desenvolupament i gestió d’instal·lacions eòliques, solars tèrmiques, solars fotovoltaiques o d'altres energies renovables.
 • Les relacionades amb l’àrea de la protecció radiològica.
 • Tecnologies de la informació. Programació, disseny i gestió de sistemes informàtics i de telecomunicacions. Sistemes de control de processos en les diverses aplicacions.
 • Tecnologia espacial i aeronàutica. Estudis de telemetria i teledetecció, sistemes d’informació geogràfica, disseny de sistemes de comunicacions via satèl·lit.
 • Producció de sistemes d’armament i defensa.
 • Meteorologia i climatologia.
 • Disseny i producció d’instrumentació cientificotècnica.
 • Organització i gerència de laboratoris d’assajos i calibratge. Estudis meteorològics en tots els àmbits.
 • Geodèsia i prospecció. Planificació de sondejos i prospeccions geològiques. Estudis sismològics.
 • Física mèdica. Desenvolupament de les tasques assignades per la legislació actual a la figura del radiofísic hospitalari.
 • Elaboració de projectes d’instal·lacions elèctriques d’alta, mitjana o baixa tensió, de calefacció, climatització i ACS, de fluids (aigua, gas i altres combustibles) i de telecomunicacions.
 • Totes aquelles activitats que tinguen relació amb la física.

 

Professions per a les quals capacita

La professió de físic no és una professió regulada. Tal com recull el llibre blanc, aquest grau capacita per a:

 • Docència universitària i investigació.
 • Docència no universitària.
 • Administració pública.
 • Empreses de banca, finances i assegurances.
 • Empreses de consultoria.
 • Empreses d’Informàtica i Telecomunicacions.
 • Indústria.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en  

2016-17

1º curs

2017-18

2º curs

2018-19  

3º curs

2019-20 

4º curs

GRAU EN FÍSICA. PLA RESUMIT

fisica

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares