Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

Codi:
 C006

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
FORMACIÓ BÀSICA
48 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
 
FORMACIÓN BÁSICA MATERIAS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
36 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON MATÈRIES
24 crèdits
 
36 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
30 crèdits
 
 
TERCER CURSO MATERIAS
QUART CURS MATÈRIES
 
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
12 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
ITINERARI 2: ESTUDIS HISPÀNICS
ITINERARI 3: ESTUDIS ANGLESOS
ITINERARI 4: ESTUDIS FRANCESOS
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
ITINERARI 6: LINGÜÍSTICA GENERAL
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'ensenyament universitari ha de formar individus que contribuïsquen al desenvolupament de la societat a través de la recerca, la difusió i l'aplicació del coneixement, entesos com un conjunt de competències i coneixements que permeten al futur professional comprendre un món en canvi continu i contribuir amb la seua formació a l'evolució d'aquest. El titulat en Filologia Catalana sabrà combinar l'esperit d'innovació i d'evolució del coneixement amb una vocació acadèmica i humanística que fomente la reflexió sobre la condició humana a través del temps i de l'espai, tot això amb una capacitat de pensar amb claredat, imaginació i sentit crític, i amb una capacitat específica per a entendre la llengua i les seues manifestacions literàries. En aquest cas concret, una llengua cooficial i minoritzada al territori que ocupa, com és el cas d'altres llengües d'Europa.

Els objectius concrets per a la titulació en Filologia Catalana seran:

a) Proporcionar una formació filològica general i un coneixement específic dels aspectes lingüístics, literaris i culturals de la llengua i de la literatura catalanes.

b) Dotar d'eines per a estudiar i conèixer els diferents aspectes de la llengua des d'una perspectiva lingüística i literària, que derivaran de l'adquisició de les tècniques i aptituds necessàries per a aplicar els coneixements adquirits en els diferents camps i orientacions.

Formar, en resum, professionals polivalents, amb vessants docents, investigadors, i també amb competències diverses, relacionades amb el món de la comunicació, les tecnologies de la informació i les comunicacions i les funcions noves que la societat actual exigeix en l'àmbit de la filologia.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2:Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3:Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4:Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5:Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CG6:Ser capaç d'adquirir una formació bàsica en una de les dues llengües clàssiques (llatí o grec).
 • CG7:Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2:Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3:Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE2:Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3:Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4:Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5:Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6:Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7:Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8:Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9:Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CE10:Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11:Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12:Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Filologia Catalana s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OBL)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Total crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una matèria o més d'una i que mostra una coherència pel que fa a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica que inclou una assignatura o més d'una. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts i es poden concebre de manera integrada o no.

El Pla d'Estudis de la titulació de grau en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant consta d'un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de les branques de coneixement implicades, i també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de finalització de grau i altres activitats formatives.

Sobre el total de crèdits del grau, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica, crèdits que estan vinculats a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinarietat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen assolir amb la nostra titulació. Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Literatura, Lingüística, Idioma Modern i Llengua Clàssica) es concreten en assignatures semestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del Pla d'Estudis (primer i segon curs). Es marquen com a tals en el Pla d'Estudis amb l'abreviatura FB (formació bàsica).

Altres 144 crèdits ECTS seran de matèries obligatòries vinculades a les matèries de Llengua i Literatura de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Hi haurà, a més, un treball de finalització de grau que tindrà un valor de 6 crèdits i s'elaborarà en la fase final del Pla d'Estudis (quart curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.

Els restants crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Cap de les assignatures optatives que es proposen són de formació bàsica. De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives.

Els estudiants també podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del Pla d'Estudis cursat.

Els 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir es diversifiquen en seminaris, pràctiques externes, lectures, treballs dirigits, etc., i conclouran amb l'elaboració i defensa del treball de final de grau esmentat.

El grau de Filologia Catalana comparteix una estructura educativa amb els graus d'Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics, denominada Programa de Formació de Grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, la qual estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions.

 • Així doncs, el programa de formació de grau en Filologia Catalana, Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics significa que els cinc graus comparteixen 60 crèdits que constitueixen el mòdul d'interdisciplinarietat, repartit entre els cursos primer i segon del grau, i que estan compostos per matèries no específiques de Filologia Catalana (Llengua i Literatura) en el cas del grau de Filologia Catalana.
 • El segon mòdul del Filologia Catalana és el denominat de especialització, format per 144 crèdits repartits en matèries específiques (72 crèdits organitzats en continguts propis de llengua catalana que configuren dues matèries: Ús del Català: Llengua i Recursos, i Llengua Catalana: Sincronia i Diacronia; i 72 crèdits organitzats en continguts propis de literatura catalana que configuren dues matèries més: Literatura Catalana, i Literatura i Cultura Catalanes), i el treball de final de grau (6 crèdits). Aquest mòdul, propi de la caracterització idiosincràtica de la titulació, està repartit articularment entre els quatre cursos del grau.
 • El mòdul de «complementació» constitueix el tercer i últim dels mòduls sobre els quals està fonamentat el grau de Filologia Catalana. Aquest mòdul, compost per 30 crèdits, permet a l'alumne formar-se segons la seua elecció en una de les vuit matèries que, amb caràcter optatiu, té a la seua disposició: Filologia Catalana, Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Clàssics, Lingüística General i Aplicada i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Cadascuna d'aquestes matèries, a excepció del grup corresponent a Filologia Catalana, es desenvolupa en un grup tancat de 30 crèdits amb assignatures pròpies de cadascun dels continguts específics de la matèria així denominada, i serà cursada en l'últim any del grau.

En el cas que l'alumne decidisca cursar la matèria optativa corresponent a Filologia Catalana, disposarà d'una oferta de set assignatures, entre les quals haurà de cursar-ne cinc. L'alumne també té la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria d'aquest nom, en lloc d'alguna de les cinc assignatures de cadascuna de les vuit matèries a la seua disposició.

Si l'alumne de Filologia Catalana opta per una matèria diferent de l'oferida pel seu grau, tindrà el reconeixement de minor, ja que sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinarietat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Com cursar l’optativitat:

SENSE ITINERARI (Taula 1)

 • 30 crèdits d’assignatures optatives.
 • 24 crèdits d’assignatures optatives i fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Fins a 30 crèdits per participació en programes de mobilitat.

AMB ITINERARI (Taula 2)

 • Cal cursar entre 42 i 54 crèdits d’una mateixa matèria distinta de la teua titulació. Per tant serà necessari per a l’obtenció d’un itinerari, a més de cursar els 30 crèdits optatius de la matèria triada, haver cursat o cursar com a mínim  12 crèdits de la mateixa matèria entre primer i segon curs.

 

TAULA 1

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA FILOLOGIA CATALANA

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Dialecte Àrab Magrebí

6 ECTS

Català: Llenguatge d'Especialitat

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català)

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Taller de Creació Literària en Català

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

Llengua Francesa: Comunicació Oral II

6 ECTS

Literatura i Cultura Aplicades a l’Ensenyament del Espanyol com a Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

Literatura Francesa i Cine

6 ECTS

Espanyol com a Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Escrita II

6 ECTS

L’Espanyol en Amèrica

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Literatura Hispanoamericana Actual

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

 

Llengua Anglesa III

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Innovació i Ruptura en la Historia de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Cultura e Instituciones en los Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

Llengua Anglesa IV

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Literatura i Cinema en los Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a las Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge Sociedad

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS


 

TAULA 2

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Àrabs i Islàmics (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua àrab I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Literatura àrab clàssica

6 ECTS

- Llengua àrab II

6 ECTS

- Literatura àrab contemporània

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS FRANCESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Francesos (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua Francesa I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

- Llengua Francesa II

6 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS HISPÀNICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Hispànics (veure taula 1)

30 ECTS

- Espanyol: norma i ús I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

- Espanyol: norma i ús II

6 ECTS

- Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS ANGLESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Anglesos

(veure taula 1)

30 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa I

6 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès II

6 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics

(veure taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General (veure taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (veure taula 1)

30 ECTS

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Filologia Catalana

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x     x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos
2012-13
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x

x x x  x  
x
 x     x    x

x  
0.2            
      x
    x x 
  x
       

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

6,970

6,935

---

9,075

6,960

---

---

2011-12

50

5,000

6,863

---

---

7,320

---

---

2012-13

50

5,496

5,000

---

---

7,460

---

---

2013-14

50

5,000

---

---

---

---

---

---

2014-15

50

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,000

6,010

---

---

6,080

---

---

2016-17

50

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18 50  5,000  5,000  ---  ---  5,000  ---  ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El títol de graduat en Filologia Catalana proporcionarà la formació per a poder accedir a llocs de treball directament relacionats amb els continguts de la titulació, ocupacions ben remunerades, satisfactòries i qualificades.

El mercat laboral actual té necessitat de persones qualificades amb aquest tipus de formació, per tant, la inserció laboral sol ser ràpida i l'alumnat, que podrà tenir un primer contacte amb el treball a través de les pràctiques en empreses o institucions, pot desenvolupar i dur a terme els treballs relacionats amb la seua formació en la societat actual.

 

Els perfils professionals reflecteixen la possibilitat d'integració dels graduats en el mercat laboral que ofereix la societat actual. En aquest sentit, el graduat en Filologia Catalana, per la seua formació i la seua capacitat d'analitzar i d'entendre els mecanismes de la llengua, estarà capacitat per a exercir treballs vinculats amb els relacionats tradicionalment amb la titulació, i també d'altres que ha anat demanant la societat actual:

 • Docència en l'ensenyament mitjà, d'adults, universitària i d'estrangers. La docència  tant a l'estat espanyol com a l'estranger, com a professor o com a persona que contracta professorat en acadèmies i centres d'ensenyament és una de les eixides que prospera en la situació europea actual.
 • Investigació. Una de les eixides del grau és la continuació i l'especialització dels graduats a través de màsters, de doctorats i de la carrera investigadora en universitats i altres centres investigadors.
 • Gestió i correcció de textos i d'estil en editorials i en mitjans de comunicació. El professional treballa en el món editorial, els àmbits corporatius i institucionals, en suport tradicional, digital o virtual, i els mitjans de comunicació i la publicitat per a assessorar en la generació de documents.
 • Crítica literària. Perfil relacionat amb el coneixement del món literari i cultural en el qual treballa l'especialista.
 • Assessorament literari. Perfil relacionat amb serveis de consultoria, documentació i gestió literària. Aquest treball està relacionat amb els àmbits de la comunicació, el mercat editorial i la documentació.
 • Mediació lingüística en empreses i mediació cultural en general. L'especialista facilita la comunicació entre persones de diferents llengües i cultures, i duu a terme el seu treball en departaments d'exteriors, empreses del sector turístic, diferents serveis assistencials, etc.
 • Assessorament lingüístic en institucions i organismes locals, autonòmics, estatals, internacionals. Perfil relacionat amb l'assessorament en la generació de documents especialitzats dels àmbits corporatius.
 • Assessorament en la generació de documents relacionats amb el domini dels llenguatges d'especialitat, i capacitat per a la localització o adaptació de productes tecnològics nous als mercats catalanoparlants.
 • Dinamització lingüística i planificació lingüística. Es tracta de professionals que treballen en serveis vinculats a la normalització, la planificació lingüística i la promoció de la llengua. Treballen amb els usuaris i els seus comportaments lingüístics.
 • Lexicografia i terminologia. Aquests professionals estan qualificats per a crear diccionaris i glossaris especialitzats o generals i oferir terminologia especialitzada per a facilitar la redacció coherent i precisa de textos.
 • Lingüista forense. Professional que, ajudant-se d'eines informàtiques i tècniques estadístiques, assessora en l'elaboració d'informes que es presenten com a complementaris a altres proves en processos judicials, informes policials, etc.

Professions per a les quals capacita:

- Ensenyament universitari i no universitari de llengua i literatura catalanes.

- Investigació filològica i lingüística especialment en llengua i literatura catalanes.

- Assessorament i correcció lingüística tant en l'àmbit de les administracions públiques com en el de l'empresa privada.

- Dinamització lingüística i planificació, disseny i gestió de polítiques lingüístiques.

- Gestió i assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació.

- Assessorament i gestió en la indústria editorial.

- Mediació lingüística i intercultural.

- Assessorament científic en qüestions relacionades amb la llengua i la literatura catalanes (lingüística forense, terminologia, etc.).

  -Gestió cultural.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Filologia Catalana

Extinció de la llicenciatura en Filologia Catalana

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Filologia Catalana

2010-2011

1r curs

1r curs

 

2011-2012

2n curs

2n curs

1r curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2n curs

2013-2014

4t curs

4t curs

3r curs

2014-2015

 

 

4t curs i optatives

 

Quan s'ha amortitzat un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i l'ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits.

 

TAULA D'ADAPTACIONS

 

Adaptacions de la llicenciatura en Filologia Catalana al grau en Filologia Catalana

Codi

Assignatura pla antic

Crèdits

Assignatura grau

ECTS

8601

LLENGUA CATALANA I

12

FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANES

6

MORFOLOGIA CATALANA

6

8602

LLENGUA CATALANA II

12

SINTAXI CATALANA

6

SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES

6

8603

LITERATURA CATALANA I

12

LITERATURA CATALANA: PRIMERES GRANS OBRES

6

LITERATURA CATALANA MODERNA

6

8604

LITERATURA CATALANA II

12

INTRODUCCIÓ A LES GRANS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA

6

PROSA CATALANA CONTEMPORÀNIA

6

8605

LLENGUA CATALANA

12

CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA I

6

CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA II

6

8606

HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA I

6

HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA

6

8607

SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES

6

SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES

6

8608

LITERATURA CATALANA

CONTEMPORÀNIA I

6

INTRODUCCIÓ A LES GRANS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA

6

8609

FONOLOGIA I MORFOLOGIA CATALANA

6

MORFOLOGIA CATALANA

6

8610

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I

6

LITERATURA CATALANA: PRIMERES GRANS OBRES

6

8611

LITERATURA CATALANA MODERNA I

6

LITERATURA CATALANA MODERNA

6

8612

DIALECTOLOGIA CATALANA I

6

LES PARLES CATALANES

6

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTIQUES

6

8614

SINTAXI CATALANA I

6

SINTAXI CATALANA

6

8615

GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA I

6

ORÍGENS I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

6

8616

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II

6

LITERATURA CATALANA SEGLE XV I

6

8617

LITERATURA CATALANA

MEDIEVAL III

6

LITERATURA CATALANA SEGLE XV II

6

8618

LITERAT. CATALANA CONTEMPORÀNIA II

6

PROSA CATALANA CONTEMPORÀNIA

6

8619

GRAMÀTICA HISTÒRICA

CATALANA II

6

ORÍGENS I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

6

8620

LITERATURA CATALANA

CONTEMPORÀNIA III

6

POESIA CATALANA CONTEMPORÀNIA

6

8622

DIALECTOLOGIA CATALANA II

6

LES PARLES CATALANES

6

8624

TERMINOLOGIA CATALANA

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8626

LEXICOGRAFIA CATALANA

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8627

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA I

6

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA

6

8628

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA II

6

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTIQUES

6

8636

LITERATURA CATALANA MODERNA II

6

LITERATURA CATALANA MODERNA

6

8637

LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX

6

LITERATURA CATALANA SEGLE XIX

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA  SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8643

HISTÒRIA DE L'ESPECTACLE TEATRAL CATALÀ I

6

INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ)

6

8644

HISTÒRIA DE L'ESPECTACLE TEATRAL CATALÀ II

6

INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ)

6

8645

LITERATURA CATALANA POPULAR I

6

CULTURA I LITERATURA POPULAR CATALANA

6

8647

CINEMA I LITERATURA CATALANA

6

LITERATURA CATALANA: CINEMA I IMATGE

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (EN CATALÀ)

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (EN CATALÀ)

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8656

TALLER D'ESCRIPTURA

6

TALLER DE CREACIÓ LITERÀRIA EN CATALÀ

6

8659

ELOCUCIÓN I ORTOEPIA CATALANES

6

CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA II

6

8664

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA FILOLOGIA CATALANA

6

RECURSOS PER AL CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀ

6

8665

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ LINGÜISTICA

6

RECURSOS PER AL CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀ

6

8673

LLENGUA I LITERATURA GALLEGUES I

6

LLENGUA I CULTURA GALLEGUES I

6

8674

LLENGUA I LITERATURA

GALLEGUES II

6

LLENGUA I CULTURA GALLEGUES II

6

8675

LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES JURÍDIQUES

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8676

LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8677

LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8678

LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES  CIÈNCIES ECONÒMIQUES

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8679

LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA

6

CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

6

8501

LLENGUA ÀRAB I

12

LLENGUA ÀRAB I

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8503

LITERATURA ÀRAB I

12

LITERATURA ÀRAB CLÀSSICA

6

8504

LITERATURA ÀRAB II

12

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8507

GÈNERES LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8520

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES I

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8521

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES

HISPÀNIQUES II

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8523

LITERATURA DE MUDÈJARS I MORISCOS

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8536

CULTURA IRANIANA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8537

CULTURA TURCA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS (continuació)


Codi Assignatura pla antic Crèdits Assignatura grau ECTS

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTICA MASS MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8736

LITERATURA LLATINA I

6

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

8737

LITERATURA LLATINA II

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8849

LINGÜÍS. APLICADA A l'ENSENYAMENT DE LLENGÜES MATERNES

6

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'APRENENTATGE DE LLENGÜES (Minor Ling.)

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES (Minor T. Lit.)

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES (Minor T. Lit.)

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA (Minor T. Lit.)

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA (Minor T. Lit.)

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI (Minor T. Lit.)

6

8868

HOMER I EL MÓN MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

 

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA (Minor Esp.)

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / LLENGUA SEGONA (Minor Esp.)

6

8891

LLENGUA LLATINA I

12

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES

6

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

6

8893

LLENGUA GREGA I

12

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

6

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8894

LLENGUA GREGA II

12

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8895

GÈNERES LITERARIS LLATINS

12

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8896

GÈNERES LITERARIS GRECS

12

LITERATURA GREGA: POESIA

6

LITERATURA GREGA: PROSA

6

8901

LLENGUA ANGLESA I

12

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS II

6

8902

LLENGUA ANGLESA II

12

LLENGUA ANGLESA III

6

LLENGUA ANGLESA IV

6

8903

LITERATURA ANGLESA I

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

INTRODUCCIÓ A la LITERATURA ESPANYOLA

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

INTRODUCCIÓ A la LITERATURA ESPANYOLA

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

8813

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

8864

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

 

Les assignatures aprovades per l'estudiant en la llicenciatura de Filologia Catalana que no figuren en la taula precedent podran ser adaptades com a crèdits optatius en el grau en Filologia Catalana fins al màxim d'optativitat que estableix el grau.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA. PLA RESUMIT

Grau en Filologia Catalana

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares