Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN HUMANITATS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN HUMANITATS

Codi:
 C003

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 21/07/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN HUMANITATS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
 
6 crèdits
 
màxim 6 crèdits
 
màxim 6 crèdits
 
màxim 6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN HUMANITATS

 

OBJECTIUS

 

El grau en Humanitats té com a objecte d'estudi l'ésser humà en les seues diferents facetes, intel·lectual, sociocultural o artística. Els seus objectius generals més destacats són els següents:

1) Proporcionar una formació humanística, multidisciplinària i polivalent, dotada d'una àmplia base metodològica, que capacite els estudiants per a gestionar, difondre i comunicar la cultura i els permeta l'accés a treballs qualificats en diversos àmbits professionals.

2) Formar graduats versàtils i experts en relacions interdisciplinàries, capaços de comprendre els diferents llenguatges de la cultura, especialment preparats per a enfrontar-se a un món informativament i culturalment cada vegada més complex i permanentment motivats per a nodrir-se de parcel·les del saber molt heterogènies.

3) Formar educadors capaços de transmetre a la nostra societat sensibilitat i inquietud per conèixer, entendre i respectar l'ésser humà en el seu univers cultural.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Competències en un idioma estranger.
 • CG2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3:Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4:Raonament crític.
 • CG5:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6:Capacitat de treball en equip.
 • CG7:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8:Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9:Resolució de problemes i presa de decisions.
 • CG10:Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2:Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3:Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE4:Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5:Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6:Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7:Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8:Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Humanitats s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA


Tipus de matèria

Crèdits ECTS

Formació bàsica

 60

Obligatòries

144

Optatives

 30

Treball de final de grau

  6

TOTAL de crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'articula en 8 mòduls:

I. Mòdul 1: Formació bàsica (caràcter bàsic) 60 crèdits, 12 assignatures.

Es tracta en tots els casos de matèries bàsiques de la branca d'Arts i Humanitats, concretament, Art, Filosofia, Història, Geografia, Llengua, Literatura i Antropologia.

II. Mòdul 2: Llengua i Literatura (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 84 crèdits,2  assignatures.

El mòdul inclou 8 assignatures obligatòries, de les quals l'alumne en tria 4 (30 crèdits), i 4 d'optatives, de les quals l'alumne en tria com a màxim 2 (12 crèdits).

III. Mòdul 3: Filologia Estrangera (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 72 crèdits, 12 assignatures.

Està organitzat d'acord amb una seqüenciació coherent i progressiva de formació lingüística i literària en llengua estrangera, dins de la qual l'alumne pot triar entre anglès i francès. Inclou 10 assignatures obligatòries, de les quals l'alumne en tria 5, i 2 d'optatives, de les quals l'alumne en tria 1, distribuïdes al llarg dels diferents cursos de la titulació.

IV. Mòdul 4: Món Antic (caràcter obligatori) 30 crèdits, 5 assignatures.

Pertanyents a les matèries d'Història, Filosofia i Filologia Clàssica. Té un caràcter marcadament multidisciplinari i està organitzat d'acord amb un criteri cronològic en virtut del qual l'alumne estudia un ampli període històric des de les diferents perspectives que ofereix cada disciplina.

V. Mòdul 5: Món medieval i Modern (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 30 crèdits, 5 assignatures.

4 assignatures obligatòries situades en 5è i 6è semestre, i 1 d'optativa situada en el 8è semestre del Grau. Les matèries que l'integren són Història, Filosofia, Art i Filologia Clàssica.

VI. Mòdul 6: Món Actual i Patrimoni (caràcter mixt: obligatori + optatiu) 66 crèdits, 11 assignatures.

Inclou 5 assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS situades en el 4t i 7è semestre del Grau i de 6 assignatures optatives situades en el 8è semestre del Grau. El nombre de matèries implicades en aquest mòdul, que és el més complex i heterogeni del Grau, és més elevat que en els anteriors: Història, Antropologia, Geografia, Filologia Àrab, Art i Filosofia. Totes les assignatures d'aquest mòdul comparteixen l'orientació cap al món contemporani i actual, l'àmbit d'estudi al qual es dedica més atenció, d'acord amb la formació d'humanista del segle XXI que el Grau pretén oferir.

VII. Mòdul 7: Treball de final de Grau (caràcter obligatori) 6 crèdits, 1 assignatura.

Consisteix en l'elaboració i defensa d'un treball de final de Grau. Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

VIII. Mòdul 8: Pràctiques externes (caràcter optatiu) 6 crèdits, 1 assignatura.

Aquest mòdul permet a l'alumnat cursar les pràctiques substituint una de les assignatures optatives oferides en el Grau. Les pràctiques externes proporcionen als/ estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

  

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Humanitats

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

  2012-13

  2013-14

  2014-15

0.1 x

x x x  x  
x x   x  
  x  x  x

x  
0.2            
          
 x x 
 

       

Curs 2015-16

0.1 x

x x x x

x
x

x x x

x
0.2

x
x x
TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA


CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

5,200

7,685

---

---

6,100

---

---

2011-12

50

6,474

7,373

---

---

6,950

---

5,000

2012-13

50

5,666

6,360

---

---

6,320

---

5,000

2013-14

50

5,000

7,855

---

5,000

5,000

---

---

2014-15

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,000

7,390

---

---

6,050

---

---

2016-17

50

5,000

5,480

---

---

---

---

---

2017-18 50 5,000 5,000 --- 5,000 5,000 --- ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El perfil professional del grau en Humanitats està orientat, en primer lloc, a la gestió i difusió cultural i patrimonial: definició de projectes i iniciatives culturals, organització d’esdeveniments, assessorament i dinamització cultural en àmbits variats de la gestió pública i privada, el món editorial, la indústria audiovisual, empresa etc.

En segon lloc, s’adreça a la docència, en ensenyament secundari, de les diverses disciplines de la branca d’Humanitats en les quals es forma l’alumnat.

Finalment, en tant que proporciona una formació humanística pluridisciplinària i polivalent, aquest grau es planteja com un complement formatiu de qualitat per a la millora de les expectatives laborals dels professionals de les ciències humanes, les ciències socials i la comunicació.

 

Professions per a les quals capacita:

 • Especialista en planificació i difusió cultural i patrimonial.
 • Docència en ensenyament secundari.
 • Assessor/a en cultura.
 • Dinamitzador/a de activitats culturals.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a de cultura en organismes públics i privats.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Humanitats

Extinció de la docència en la llicenciatura en Humanitats

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Humanitats

2010-11

1r curs

2010-11, primer curs sense docència.

Curs 2011-12, per a les assignatures de primer curs.

2011-12

2n curs

2011-12, segon curs sense docència.

Curs 2012-13, per a les assignatures de segon curs.

2012-13

3r curs

2012-13, tercer curs sense docència.

Curs 2013-14, per a les assignatures de tercer curs i optatives de primer cicle.

2013-14

4t curs

2013-14, quart curs sense docència.

Curs 2014-15, per a les assignatures de quart curs.

2014-15

 

2015-16, cinquè curs sense docència.

Curs 2015-16, per a les assignatures de cinquè curs i optatives de segon cicle.

 

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU GRAU EN HUMANITATS

 

Codi

Assignatura pla antic

Crèdits

Assignatura grau

ECTS

3245

GEOGRAFIA HUMANA

6

INTRODUCCIÓ A la GEOGRAFIA HUMANA

6

3246

PREHISTÒRIA GENERAL

4

DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A l'ANTIGUITAT

6

3248

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA ANTIGA

4

DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A l'ANTIGUITAT

6

3250

LA CULT. GREGA A TRAVÉS TEXT. I

3

GREC: LLENGUA, LITERTURA I CULTURA

6

3258

CULT. GREGA A TRAVÉS TEXTOS II

3

3251

LLATÍ I CULTURA CLÀSSICA

6

LLATÍ: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

6

3253

LLENGUA CATALANA

6

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ

6

3254

LLENGUA I LITERATURA ANGLESA I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN INGLÉS I

6

3255

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA I

6

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA I

6

3256

GEOGRAFIA URBANA

5

GESTIÓ GEOGRÀFICA DELS PAISATGES

6

6887

GEOGRAFIA DE LA SALUT I DEL BENESTAR

6

7638

GEOGRAFIA DEL TURISME OCI I RECREACIÓ

6

3260

HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL

4

DEL MEDIEVO A LA MODERNITAT

6

3272

HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL

4

3261

HISTÒRIA DE L' ART

8

HISTÒRIA DE L'ART

6

3262

INTRODUCCIÓ A la FILOSOFIA

6

LES ARTICULACIONS DE LA FILOSOFIA: DEL MYTHOS A la FILOSOFIA HEL·LENÍSTICA

6

3263

LITERATURA ESPANYOLA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

3264

LITERATURA CATALANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

3265

LLENGUA I LITERATURA ANGLESA II

9

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN INGLÉS II

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

3266

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA II

9

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II

6

3267

GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

3

GEOGRAFIA SOCIAL I DEL BENESTAR

6

3271

LLENGUA I LITERATURA LLATINES

6

LLATÍ: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

6

3274

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

6

EL MEDITERRANI EN LA PREHISTÒRIA: CULTURA I PATRIMONI

6

3277

ESTUDIS D' ART CONTEMPORÁNI

9

HISTÒRIA DE L'ART CONTEMPORANI

6

3280

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA

4.5

LLENGUA CATALANA: TEXTOS I CONTEXTOS

6

3281

LITERATURA CATALANA COMPARADA

4.5

TEORIA I PRÀCTICA DE LA LITERATURA COMPARADA: LITERATURA CATALANA

9

6867

INTRODUCCIÓ A l'ANTROPOLOGIA

6

FONAMENTS D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

6

6868

FILOSOFIA

6

FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

6

6871

H. ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

6

EL MEDITERRANI EN L'ANTIGUITAT: HISTÒRIA, CULTURA I PATRIMONI

6

6872

HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA

6

LA PENÍNSULA IBÈRICA EN L'OCCIDENT MEDIEVAL

6

6875

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

8

ESPANYA EN EL MUNDO CONTEMPORANI

6

6878

ANTROPOL. SOCIAL DE POBLES D'ESPANYA

6

ANTROPOLOGIA SOCIAL I DIVERSITAT CULTURAL

6

6880

ESTRUCT. DE LES TEORIES CIENTÍFIQUES

4,5

FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

6

6881

H. DEL MÓN ACTUAL

4,5

PROBLEMES DE FILOSOFIA CONTEMPORÀNIES

6

6888

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

6892

LITERATURA FRANCESA I CINEMA

6

CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA FRANCESA

6

 

TOTAL

141,5

TOTAL

138

GRAU EN HUMANITATS. PLA RESUMIT

Grau en Humanitats

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares