Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

Codi:
 9353

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 27/01/2022

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

L'objectiu principal del Títol Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat és formar professionals amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat a planificar, els models, eines que ens permeten modelizar el transport, així com saber modelizar i avaluar el seu cost-benefici.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat per a identificar, conèixer, comprendre, analitzar, raonar i aplicar la terminologia, les tècniques i els vertaders determinants de la mobilitat intel·ligent.
 • CG2:Plantejar solucions a problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • CG3:Ser capaç de comprendre i comunicar de manera clara i sense ambigüitats a públics especialitzats o no especialitzats, tant verbal com escrita, els seus coneixements, procediments, resultats, conclusions i idees relacionades amb la mobilitat intel·ligent. Aportant respostes operatives creïbles als problemes, combinant les dimensions tècniques, organitzatives i de comportament.
 • CG4:Poder adquirir un pensament crític, analític i creatiu, que els permeta dirigir (tècnica i de projectes I+D+i en plantes, empreses o centres tecnològics), planificar, supervisar i ser responsables d'equips multidisciplinaris, en l'Enginyeria de la mobilitat intel·ligent, realitzant la seua activitat amb professionalitat i responsabilitat social i ètica.
 • CG5:Ser capaç d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i en el marc de la sostenibilitat. Tenir un coneixement pràctic de les eines a emprar per a fer coherent la satisfacció de necessitats la mobilitat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Poder elaborar estudis i informes tècnics de consultoria relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i el paisatge del planejament urbanístic.
 • CG6:Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.
 • CG7:Determinar les àrees de competència de les diferents maneres de transport (cotxe, autobús, bicicleta), presos aïlladament o en conjunt.
 • CG8:Tenir els coneixements necessaris en fonaments físics i matemàtics per a poder interpretar, seleccionar, valorar i aplicar els nous conceptes i desenvolupaments matemàtics, analítics, científics, tecnològics relacionats amb la Mobilitat.
 • CG9:Poder ser capaz de gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos y de investigación relacionados con la movilidad inteligente.
 • CG10:Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG11:Aptitud real per a respondre als problemes concrets manifestant un domini pràctic d'eines de modelització en Mobilitat Intel·ligent.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer el marc normatiu, legislatiu, així com les polítiques existents en l'àmbit de la mobilitat urbana.
 • CE2:Ser capaç d'avaluar els efectes negatius mediambientals produïts per les infraestructures del transport, per a poder corregir a l'hora de planificar la mobilitat i fer-la més sostenible.
 • CE3:Comprendre, interpretar crítica i objectivament, planificar, gestionar i explotar models estratègics de mobilitat en l'àmbit internacional.
 • CE4:Conèixer i aplicar els conceptes d'accessibilitat universal a la mobilitat.
 • CE5:Tenir l'habilitat d'integrara en equips multidisciplinaris que li permeten conèixer, redactar i aplicar polítiques estratègiques en el planejament urbanístic en l'àmbit de la mobilitat local.
 • CE6:Conèixer la terminologia i tècniques de màrqueting aplicades a la mobilitat intel·ligent.
 • CE7:Comprendre i aplicar la importància del factor humà en el camp de la mobilitat.
 • CE8:Ser capaç d'analitzar i interpretar la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de mobilitat, que permeten entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.
 • CE9:Capacitat d'analitzar críticament els processos propis de la Mobilitat, tant per a la planificació o la gestió, com per al disseny de les infraestructures, obtenint així la competència d'interpretar i redactar plans de mobilitat urbana.
 • CE10:Conèixer, dirigir, organitzar, gestionar tècnica, econòmicament i administrativament l'organització del sistema de transport a la ciutat.
 • CE11:Ser capaç de calcular les variables i dades fonamentals del sistema de transport i de la mobilitat que li permeten supervisar, dirigir i integrar la seguretat viària i la salut en la mobilitat i l'ordenació del trànsit urbà fent-la sostenible.
 • CE12:Conèixer i aplicar conceptes i tècniques d'assegurament de la qualitat en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent.
 • CE13:Conèixer i coordinar les diferents maneres d'energies i tecnologies de propulsió en la mobilitat urbana.
 • CE14:Conèixer les diferents teories de models i eines tecnologicas que poden ser utilitzades per al disseny, el càlcul, la construcció, l'avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desmantellament de les infraestructures de transport.
 • CE15:Poder conèixer i comprendre les tecnologies que són utilitzades per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport i la planificació i gestió de la ciutat basades en la digitalització i Sistemes intel·ligents de transport i el Big Data.
 • CE16:Conèixer les tècniques avançades d'explotació de grans quantitats de dades (procedents de sensors i dispositius intel·ligents), mètode de recollida i extracció d'informació a partir d'aquests.
 • CE17:Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals com les bases de dades, el BIG DATA, la programació aplicada, per a millorar els seus processos de negoci.
 • CE18:Dissenyar i saber aplicar sistemes intel·ligents d'ajuda a la decisió.
 • CE19:Dissenyar i saber aplicar Enquestes i sensorización de RR.SS..
 • CE20:Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, comunicació i emmagatzematge, aplicacions i sistemes d'ajuda a l'explotació.
 • CE21:Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE22:Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de la mobilitat en maneres de transport i logística intermodal.
 • CE23:Conèixer els fonaments dels principals de l'anàlisi cost-eficiència, així com els elements inclosos en la seua valoració.
 • CE24:Conèixer les principals tecnologies de la informació i les comunicacions que afecten, que aporten valor i solucions als reptes de la mobilitat.
 • CE25:Conèixer, analitzar i explotar les fonts de dades basades en estadística o indicadors aplicats al transport.
 • CE26:Dissenyar procediments de recollida de dades de transport que tinguen en compte la seua especificitat com la sensorización de desplaçaments i aplicar les tècniques adequades per a tractar-los, analitzar-los, generar matrius OD amb IA i extraure conclusions, per al seu ús adequat en els models que els requerisquen.
 • CE27:Dissenyar i realitzar estudis d'anàlisis de cost-benefici segons els diferents models de transport.
 • CE28:Aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes segons les guies de referència: Banc Mundial, UE, Cedex, Mnisterio Foment.
 • CE29:Adquirir i ser capaços d'aplicar coneixements avançats en l'anàlisi de models meso i micro, en l'ús dels principals mètodes quantitatius i tècniques d'investigació, en l'anàlisi de les polítiques públiques relacionades amb el transport i la mobilitat.
 • CE30:Conèixer els fonaments de l'economia del transport (demanda i la seua elasticitat, costos, tarifes i externalitats).
 • CE31:Analitzar i optimitzar les operacions associades a les concessions, tant globalment com en cadascuna de les seues parts: aprovisionament, distribució, producció, transport, emmagatzematge i recuperació.
 • CE32:Aplicar les tècniques d'avaluació, calibratge i anàlisi de la modelització (fins i tot financera), optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el disseny i la gestió de les del transport.
 • CE33:Planificar i dissenyar noves estratègia i models de negocis en el sector del transport i la logística (com la d'última milla), incloent experiències i solucions innovadores des de diferents òptiques d'activitat adaptant-lo a l'economia digital i específicament al comerç electrònic.
 • CE34:Planificar, gestionar i explotar els sistemes de transport multimodal (interurbà, metropolità i urbà), així com analitzar els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals en el transport intermodal.
 • CE35:Conèixer i aplicar els fonaments tècnic-metodològics per a l'anàlisi espacial, i per al tractament i representació de la informació geogràfica.
 • CE36:Adquirir una visió integrada dels diferents conceptes implicats en els sistemes intel·ligents de transport (gestió del trànsit, informació al viatger (demanda derivada i valor del temps), control i seguretat de vehicles, transport públic, etc.).
 • CE37:Capacitat per a modelar, dissenyar i administrar sistemes de gestió dinàmica de trànsit.
 • CE38:Utilitzar les diferents eines (SIG, AZURE, AWS, Flourish) que permeten analitzar els models de dades.
 • CE39:Coneixement de la influència de les infraestructures per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, amb experiències i solucions innovadores des de diferents òptiques d'activitat (hosteleria, retailer, regulador, operador¿).
 • CE40:Analitzar la bicicleta i VMP (urbà) com a element de mobilitat urbana.
 • CE41:Estudiar al vianant com a element fonamental d'una mobilitat sostenible
 • CE42:Realitzar un projecte que sintetitze els coneixements adquirits durant el títol en Mobilitat Urbana Intel·ligent
 • CE43:Realitzar un projecte que sintetitze els coneixements adquirits durant el títol en Planificació i Modelització de la mobilitat.
 • CE44:TFM: Realitzar, presentar i defensar treball original en l'àmbit de la logística, transport i mobilitat, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

L'Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

 

             Tipus d'assignatures             
         Crèdits         
Obligatòries (OB)                      27
Optatives (OP)                       0
Treball Final (OB)                       3
TOTAL CRÈDITS                      30

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT, que està iintegrado pels següents títols propis:

- Màster en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

- Expert en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Expert en Planificació i Modelització de la Mobilitat.
 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:


 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)


 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.


DIRIGIT A

Està dirigit a professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, l'urbanisme i el transport sostenible.

Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció. Es valorarà el currículum del sol·licitant.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Ana Vico Segarra; Loli Andreu Vallejo

Departament d'Enginyeria Civil

Telèfon: +34 965909410

especialistamui@ua.es

BEQUES

Núm. de beques: 1

S'oferirà 1 mitja beca.

La baremació de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de 5 punts, atesos els següents apartats:

- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a 2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.

Es valorarà el currículum del sol·licitant en funció de la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs. Sent de 2 punts màxim per a aquells títols afins al títol i d'1 punt màxim als no afins.

- Valoració de les dades familiars i econòmiques. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la  renda familiar per càpita del sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3. La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.


ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Enginyeria Civil


DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis

Luis Bañon Blázquez

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares