Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

Codi:
 9327

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 19/06/2019

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 65
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
54 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
5
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
11
 
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

 

 

Aquest programa formatiu té la intenció de dotar a professionals de diferent perfil de les ciències socials i jurídiques (llicenciats en ADE, Economia, Dret, Sociologia...) habilitats relacionades amb les matemàtiques, l'anàlisi de dades i la informàtica, especialment orientades cap al desenvolupament de models intel·ligents de negoci, la gestió d'equips i la competitivitat empresarial basada en l'ús de dades. Per a això, es proposen els següents objectius generals:

1. Entendre la innovació com a element fonamental per a la generació de competitivitat.

2. Conéixer els principis teòrics i fonaments de l'economia digital

3. Conéixer els entorns innovadors en els quals es desenvolupa l'activitat econòmica.

4. Tindre coneixement de l'entorn laboral i com adaptar el currículum per a tindre una millor eixida professional

5. Dissenyar o assessorar en el disseny de negocis digitals basats en la intel·ligència en un entorn globalitzat i interconnectat d'acord amb la normativa vigent

6. Comprendre la importància de les tècniques anàlisis com a element competitiu per a la millora dels projectes

7. Dur a terme estratègies de negoci, comunicació empresarial i gestió sobre la base de les dades.

8. Conéixer diferents mètriques i formes d'anàlisis per a la millora d'empreses i projectes.

9. Aprendre tècniques d'investigació orientades a la millora de projectes i negocis.

10. Aprendre la normativa legal per a l'ús correcte de dades a nivell empresarial.

11. Conéixer què és la intel·ligència de negocis, quina tecnologia requereix, i com aquestes milloren competitivament els projectes i empreses.

12. Explorar l'anàlisi i les eines sobre la base del Big Data i la Intel·ligència Artificial orientat als negocis

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2:Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3:Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4:Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5:Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6:Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.
 • CG7:Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8:Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9:Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.
 • CG10:Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.

Competències Específiques

 • CE1:Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE2:Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE3:Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE4:Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE5:Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.
 • CE6:Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la re enginyeria de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7:Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8:Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9:Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.
 • CE10:Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.
 • CE11:Saber integrar les dades en la planificació de manera que permeta un correcte ajust de l'estratègia de comunicació.
 • CE12:Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE13:Comprendre el paper de les dades com a eina estratègica de la comunicació dels negocis.
 • CE14:Saber utilitzar les dades de comunicació de les empreses com a eina per a potenciar la intel·ligència dels negocis.
 • CE15:Identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans digitals.
 • CE16:Saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis acordades i els resultats previstos.
 • CE17:Aprendre les pautes principals per a la correcta elaboració d'informes de seguiment i avaluació en els negocis intel·ligents.
 • CE18:Saber plantejar projectes i estratègies emprenedores en l'ecosistema digital a escala global aprofitant els avantatges i fortaleses locals.
 • CE19:Conéixer tècniques i solucions per a la gestió i posada en marxa de projectes empresarials en espais innovadors.
 • CE20:Adquirir nocions de lideratge, tècniques i eines per a la gestió de projectes intel·ligents.
 • CE21:Dissenyar, gestionar i mesurar una estratègia d'innovació empresarial concorde al nostre model de negoci i l'entorn que ocupem.
 • CE22:Dur a terme prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos davant canvis i nous escenaris en l'ecosistema empresarial.
 • CE23:Saber gestionar grups de professionals per a aconseguir els resultats proposats.
 • CE24:Entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en el marc de les relacions privades transfrontereres, així com les eines al nostre abast.
 • CE25:Comprendre com es pot fer ús de continguts i dades de tercers si incórrer en violacions transfrontereres de la normativa en la matèria, així com els seus límits i pràctiques recomanades.
 • CE26:Tindre coneixement de les polítiques en matèria de open access i de dades obertes i com els usuaris poden beneficiar-se d'elles en les relacions privades internacionals.
 • CE27:Conéixer la normativa de Dret internacional privat i eines al nostre abast per a la protecció de dades personals en un entorn digital i globalitzat.
 • CE28:Comprendre el marc de Dret internacional privat per a accedir a l'activitat de prestació de serveis digitals un mercat electrònic globalitzat.
 • CE29:Comprendre la normativa de Dret internacional privat que regeix l'exercici de l'activitat de les plataformes digitals segons el tipus de negoci.
 • CE30:Comprendre l'arquitectura i el govern d'Internet i el repte que suposa des del punt de vista de les relacions transfrontereres.
 • CE31:Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE32:Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • GE33:Comprendre com implementar la normativa de Dret internacional privat que obliga a tindre en compte la protecció de dades en el disseny de productes i serveis digitals.
 • GE34:Entendre com pot interactuar l'advocat amb els tècnics en el procés de disseny de productes i serveis destinats a mercats electrònics internacionals.
 • GE35:Comprendre els aspectes diferencials de la gestió del màrqueting basada en les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • GE36:Conéixer diversos indicadors quantitatius de mesurament de les accions de màrqueting.
 • CE37:Comprendre les diferències rellevants entre els diversos indicadors comercials i com usar els més rellevants.
 • CE38:Comprendre les mètriques rellevants associades a cada component del mix de màrqueting.
 • CE39:Gestionar indicadors que permeten mesurar i millorar les accions de màrqueting per a la competitivitat dels negocis.
 • CE40:Capacitar per a la creació de quadres de comandament amb les mètriques necessàries per a la gestió de l'activitat de màrqueting.
 • CE41:Conéixer els conceptes fonamentals de la Intel·ligència de Negocis i l'evolució del terme fins als nostres dies.
 • CE42:Saber determinar els indicadors òptims a partir dels objectius estratègics definits pel model de negoci.
 • CE43:Saber determinar les fonts de dades del negoci, així com la seua manera d'obtindre-la i la seua transformació.
 • CE44:Conéixer els models de dades més apropiades per a la gestió en la intel·ligència de negocis.
 • CE45:Conéixer la definició de quadres de comandaments i el seu ús en l'entorn empresarial per a guanyar competitivitat.
 • CE46:Saber triar els sistemes d'Intel·ligència de negoci per a l'empresa més adequats a partir del seu entorn i característiques.
 • CE47:Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.
 • CE48:Conéixer les característiques fonamentals de les tecnologies, eines i plataformes del big data, per a poder aplicar-los en els models de negoci.
 • CE49:Conéixer les possibilitats reals de la intel·ligència artificial per a la millora competitiva dels models de negoci.
 • CE50:Conéixer els fonaments de les tecnologies basades en infraestructures de cadenes de blocs i comptabilitat distribuïda i la seua aplicació en els models de negoci per a ser capaç de seleccionar la plataforma més adequada.

El Màster en Tècniques d'Anàlisis i Gestió Intel·ligent de Negocis consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

54

  Optatives (OP)

6

  Pràctiques Externes (OP)

 

  Treballe Fi de Màster (OB)

 

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en Tècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent De Negocis.
 • Expert en Eines per a Negocis Intel·ligents.
 • Expert en Gestió Intel·ligent de Negocis.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

 

DIRIGIT A

 • Graduats d'àrees de les ciències socials i jurídiques, especialment indicat per a aquells alumnes que hagen treballat durant la seua etapa de formació amb tècniques analítiques (com en Economia, ADE o Sociologia) i desitgen adquirir nous coneixements per a treballar en empreses privades en diferents rols relacionats amb l'anàlisi i la gestió d'informació i dades.
 • També per a aquells professionals que desitgen millorar els seus negocis a partir dels avantatges competitius derivats de l'ús de dades en els negocis i una gestió intel·ligent d'aquests.
 • Emprenedors interessats a desenvolupar projectes propis contemplant el desenvolupament de Business Intelligence com un avantatge competitiu.

 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Requisits d'admissió: Els criteris generals per a l'accés a ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant. Els alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola hauran d'acreditar, a més, la possessió d'almenys un nivell B1 de domini del castellà o espanyol (nivell llindar o threshold), en els termes definits per el “Marc europeu comú de referència per a les llengües” (MCER).

Criteris de valoració de mèrits:

 • 1) Titulació (fins a 6 punts): 6 punts

Tindran accés preferent els titulats i les titulades en branques de les ciències socials i jurídiques.

Es consideraran especialment els qui hagen cursat Economia, ADE i Sociologia o a aquells estudiants que durant la seua etapa de formació en altres graus de la branca de ciències socials i jurídiques hagen cursat assignatures d'estadístiques, matemàtiques, econometria o anàlisi de dades.

 • 2) Expedient acadèmic i formació especialitzada en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).
 • 3) Activitat investigadora i experiència professional en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).
 • 4) Coneixement d'idiomes i altres mèrits acreditats amb diploma (fins a 2 punts).

Els alumnes seran acceptats per ordre de puntuació obtinguda. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+Info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

 

 TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

El Màster enTècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent de Negocis és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)

 

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Francisco Ramón Juan Jover

Edifici d'Instituts Universitaris

Ctra. Sant Vicent del Raspeig  s/n. 

 03080 Alacant

Telèfon: 965903582

luis.moreno@ua.es

dei@ua.es

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Manuel Marco Such

 • Coordinador d'estudis:

Luis Moreno Izquierdo

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares