Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC

Codi:
 9218

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 27/04/2015

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 Per al curs 2018-19
 no te definit el preu
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC

 

Pretén contribuir als processos de modernització i enfortiment institucional dels governs, partits polítics i institucions públiques, per al que es proposa una oportunitat per a especialitzar-se en lideratge polític i gobernanza democràtica. Es pretén atendre i satisfer les demandes de formació en aquest àmbit, des d'una perspectiva realista i d'acord amb els canvis que requereix el sector públic en el marc de la societat del coneixement i de la informació.

Competències Generals

Capacitat de comunicació oral i escrita, de forma clara i precisa

Capacitat de diagnòstic i de síntesi

Desenvolupament de la capacitat d'adreça, organització i planificació en la gestió de les polítiques públiques

Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic

Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico

Capacitat de treballar en equip

Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves

Capacitat de treballar en un context internacional i complex

Competències Específiques

Comprendre les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració

Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics

Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques

Conèixer els fonaments de la política comparada

Comprendre el comportament ciutadà i els valors democràtics

Conèixer el funcionament dels processos electorals

Conèixer les teories polítiques contemporànies

Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials

Coneixement de tècniques de comunicació política

Comprendre la figura i característiques del lideratge polític

Comprendre les tipologies de lideratge polític

Comprendre els coneixements, les habilitats, les tècniques i els valors del lideratge polític

Comprendre la selecció, la formació i la carrera del lideratge polític

Comprendre la figura i les classes de les elits polítiques

El Màster en Gobernanza i Lideratge Democràtic consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

48

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    0

  Treball Fi de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC

 

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en GOBERNANZA I LIDERATGE DEMOCRÀTIC que està integrat pels següents títols propis:

Expert en Lideratge Democràtic
- Expert en Gobernanza Democràtica i Administració Pública.
- Màster en Gobernanza i Lideratge Democràtic

Requisits d'accés
Dirigit a
Criteris d'admissió
Preinscripció i matrícula
Taxes


 REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

DIRIGIT A

Polítics en actiu, o persones amb vocació política, sindicats, personal staff i directius del Sector Públic i de l'Administració Pública, així com de l'anomenat "Tercer Sector", tant d'Espanya com d'Amèrica Llatina. També està dirigit a titulats universitaris amb vocació política o interessats en la nova gestió pública i en la cerca de respostes locals i regionals per a enfortir la democràcia i el funcionament de les institucions públiques.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Tindran preferència polítics en actiu, líders sindicals, personal staff i directiu de l'Administració Pública, del Sector Públic o del Tercer Sector Social, tant d'Espanya com d'Amèrica Llatina, atenent al seu torn a la seua Curriculum professional i a l'expedient acadèmic.

 

PREINSCRIPCIÓ Y MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat " info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/taxes.html

 
 

El Màster en Gobernanza i Lideratge Democràtic és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Gaspar Hernández Hernández

Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de la Tecnología (SGITT)

0034 965 909933

gaspar.hernandez@ua.es

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Humanitats Contemporànies

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'estudis:

Roque Moreno Fonseret

 

  • Coordinadors d'estudis:

Gaspar Hernández Hernández

Virgilio Candela Sevila

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares