Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN EDUCACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN EDUCACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Codi:
 9195

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN EDUCACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN EDUCACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

- Analitzar les metodologies més adequades per a l'aprenentatge en entorns multimèdia.
- Proporcionar els coneixements i habilitats necessaris per a la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la pràctica professional.
- Dissenyar materials curriculars multimèdia.
- Analitzar les propostes didàctiques innovadores que subjauen en incorporar les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
- Analitzar les possibilitats de les TIC en els processos formatius i les seues implicacions en les estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
 • CG2: Analitzar les TIC com a instruments per al disseny i creació de materials curriculars.
 • CG3: Conèixer els passos bàsics per a dissenyar i desenvolupar materials formatius i multimèdia.
 • CG4: Conèixer les eines per al disseny de materials multimèdia.
 • CG5: Conèixer els recursos necessaris per al disseny i desenvolupament d'espais de formació en entorns tecnològics.
 • CG6: Aplicar coneixements i habilitats en contextos nous relatius a diferents àrees.
 • CG7: Actuar amb un pensament crític i responsable.
 • CG8: Comunicar de manera clara i precisa.
 • CG9: Aprendre a aprendre.

Competències Específiques

 • CE1:Desenvolupar competències per a aprendre a dissenyar i crear materials didàctics multimèdia.
 • CE2: Desenvolupar competències per a aprendre a dissenyar i produir material audiovisual.
 • CE3:Desenvolupar competències per a aprendre a dissenyar i desenvolupar materials per a la seua publicació en xarxa.
 • CE4:Desenvolupar competències per a aprendre a planificar i desenvolupar un treball pràctic relacionat amb la utilització de les TIC en Educació.
 • CE5:Desenvolupar competències per a aprendre a Desenvolupar actituds adequades sobre la utilització de les TIC en Educació.
 • CE6:Capacitació en el disseny, desenvolupament i avaluació de materials educatius de caràcter tecnològic.
 • CE7:Promoció i capacitació per a la integració curricular dels mitjans tecnològics en diverses situacions educatives.
 • CE8:Anàlisi de les possibilitats de les TIC en els processos formatius i les seues implicacions en les estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

El Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

45

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

15

TOTAL CRÈDITS

60

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.
En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de
MÀSTER EN EDUCACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

   DIRIGIT A

 1. Titulats universitaris en general (llicenciats, diplomats, etc.).
 2. Professors d'Infantil, Primària, Secundària, Educació d'Adults, Educació Professional i Educació Universitària.
 3. Personal de formació d'empreses, sempre que reunisquen els requisits d'accés establits en la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15-04-2014).
 4. Personal de serveis i professionals d'Educació (Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, etc.), sempre que reunisquen els requisits d'accés establits en la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15-04-2014).

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 1.   Data de sol·licitud d'inscripció

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

El Màster en Educació y Tecnologia de la Informació y la Comunicació és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Mª Teresa Gómez Bravo

Departamento de Didàctica General y Didáctiques Específiques

Facultad de Educació, Universidad de Alicante

Telèfon: 965903721

ddgde@ua.es

https://ddgde.ua.es/va/docencia/estudis-propis/titol-propi-master-en-educacio-i-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio.html
 

ORGANITZADORS CADÈMICS

Departamento de Didàctica General y Didáctiques Específiques

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Roig Vila, Rosabel

 • Coordinador d'estudis:

 Martines Peres, Vicent

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares