Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN PATENTS I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN PATENTS I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

Codi:
 9059

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 29/05/2012

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 172,50
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN PATENTS I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
29 crèdits
 
1 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN PATENTS I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

Els objectius generals del programa al que pertany aquest títol són formar en diferents nivells d'especialització professionals altament capacitats en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual, que en l'actualitat és un dels principals actius de les empreses. Per a açò s'adopta una perspectiva internacional i s'utilitza una metodologia interdisciplinària i eminentment pràctica amb sessions impartides en espanyol i en anglès, i amb la participació de les principals institucions del sector.

Les competències generals comunes als diversos títols que integren el PEP garanteixen les competències bàsiques exigides per als màsters oficials pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i són les següents: 

CG1 – Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació (competència general que el Reial decret 1393/2007 estableix per als títols de Màster). 

CG2 – Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes jurídics nous en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi, en aquest cas, el Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual (competència general que el Reial decret 1393/2007 estableix per als títols de Màster). 

CG3 – Ser capaç d'integrar coneixements i formular judicis que, amb base en una consciència crítica, incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis (competència general que el Reial decret 1393/2007 estableix per als títols de Màster). 

CG4 – Saber comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats (competència general que el Reial decret 1393/2007 estableix per als títols de Màster). 

CG5 – Posseir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom (competència general que el Reial decret 1393/2007 estableix per als títols de Màster). 

CG6 – Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals es treballa i aprendre a proposar solucions apropiades. 

CG7 – Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, l'elaboració d'estratègies d'actuació i l'assessorament a clients, fent ús eficaç de les Tics. 

CG8 – Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i implicacions de les decisions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social. 

CG9 – Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats. 

CG10 – Manejar diferents tècniques d'exposició oral, escrita i visual per a la preparació, comunicació i debat de casos, problemes, situacions i solucions. 

CG11 – Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives. 

CG12 – Assimilar la necessitat de realitzar un treball professional amb una actitud coherent amb el respecte als drets fonamentals i als principis d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat entre homes i dones, i d'acord amb valors democràtics com el respecte a les diferències i la resolució pacífica de conflictes. Competències específiques del Títol d'Especialista Universitari en Patents i Transferència de la Tecnologia 


CE1 – Conèixer i manejar terminologia jurídica especifica en l'àmbit de patents i transferència de la tecnologia. 

CE2 – Comprendre i assumir el fonament i la funció de la protecció de les invencions i la transferència de la tecnologia com a motor de desenvolupament de la societat, així com el seu gran valor estratègic per a les empreses. 

CE3 – Adquirir un coneixement avançat sobre el règim jurídic nacional i internacional de les patents i la transferència de la tecnologia. 

CE4 – Saber redactar i interpretar contractes de llicència per a la transferència de tecnologia. 

CE5 – Ser capaç d'analitzar, valorar i resoldre supòsits concrets relacionats amb les patents i la transferència de la tecnologia. 

CE6 – Adquirir especial habilitat en el maneig, la lectura i l'avaluació de la jurisprudència relativa a les patents i la transferència de tecnologia. 

CE7 – Conèixer i manejar les accions, recursos i procediments judicials per a la resolució de conflictes relacionats amb les patents i la transferència de la tecnologia. 

CE8 – Assimilar les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 

CE9 – Adquirir habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

L'Especialista en Patents i Transferència de la Tecnología consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

19

  Optatives(OP)

1

  Treball Final (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN PATENTS I TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGÍA

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en Propietat Industrial i Intel.lectual  que està integrat pels següents títols propis. 

- Especialista en Patents i Transferència de Tecnologia

- Especialista en Marques, Dissenys i Dret de la Competència

- Especialista en Drets d'Autor i Tecnologies de la Informació

- Especialista en Community Trademarks and Designs

- Master en Propietat Industrial i Intel.lectual

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 DIRIGIT A

 • Aspirants a exercir o professionals en exercici en l'àmbit de la Propietat Industrial i Intel·lectual amb formació de base en les següents branques: 

  - Dret 

  - Enginyeria 

  - Economia 

  - Gestió empresarial i 

  - Altres carreres afins.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

 • 1) Indispensable un bon coneixement d'anglès i d'espanyol. 

  2) Es valorarà l'expedient acadèmic. 

  3) Es valorarà el Curriculum Vitae (especialment els cursos, experiència professional o coneixements adquirits en la matèria objecte del Master). 

  4) Es valorarà coneixements d'altres idiomes. 

  5) Es valoraran les referències d'acadèmics i professionals relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Especialista en Patents i Transferència de la Tecnología és un títol propi de la Universitat d'Alacant. 

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seva autonomia, puguin impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat: 

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007) 

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 29 de juliol de 2011, BOUA 1 d'agost de 2011). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01) 

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

+ INFO

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Olga Sanz Sánchez

Magister Lvcentinvs

Edifici Germà Bernàcer

Campus de San Vicent del Raspeig s/n

03690 San Vicent del Raspeig - Alacant

Telèfon: 965909392

magister.lvcentinvs@ua.es

www.ml.ua.es

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Dret Civil

Departament de Filosofia del Dret y Dret Internacional Privat

Departament de Dret Mercantil i Processal

 

DIRECCIÓ ACADÉMICA

 • Director de estudis:

Raquel Evangelio Llorca

 • Coordinador de estudis

María Ortuño Baeza

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares