Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN TRIBUTACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN TRIBUTACIÓ

Codi:
 9021

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 29/05/2012

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 70
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN TRIBUTACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN TRIBUTACIÓ

 OBJECTIUS

El Master es proposa com a objectiu que els alumnes aconseguisquen una formació altament especialitzada en matèria fiscal, tant des de la perspectiva teòrica com a pràctica, de manera que, una vegada finalitzat el mateix, puguen exercir la seua labor professional en llocs d'aquesta especialitat: assessories i consultories fiscals, departaments fiscals d'institucions públiques i empreses, integració en Cossos d'Inspecció i Gestió de les Administracions Tributàries, etc.

 COMPETÈNCIES

No s'han descrit competències per a aquest estudi.

 ESTRUCTURA

El Màster en Tributació consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

54

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN TRIBUTACIÓ.

 

 REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A

Aquests ensenyaments estan dirigides a els qui compleixin els requisits d'accés, i específicament a els qui hagin realitzat algun dels següents estudis:

  • Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials, Economia, Administració i Direcció d'empreses, Dret, Enginyeria.
  • Diplomatura en Ciències Empresarials, Relacions Laborals o en Gestió i Administració Pública.
  • Graduat en Economia, Administració i Direcció d'empreses, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals i Recursos Humans, Turisme.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

  • Expedient acadèmic particular en matèria tributària.
  • Expedient acadèmic general de la titulació.
  • Entrevista personal.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Màster en Tributació és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seva autonomia, puguin impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 29 de juliol de 2011, BOUA 1 d'agost de 2011). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Elena Bonet

Escola de Negocis de la Fundació General 
Edifici Germà Bernàcer, 1ª planta
Campus de Sant Vicent del Raspeig 
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Telèfon: 965909448 / 9373

master.tributacion@ua.es

www.mastertributacion.ua.es

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada

Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'estudis:

   Ángel Sánchez Sánchez

  • Coordinadors d'estudis:

     Francisco Poveda Blanco

     Lorenzo Gil Maciá

     Estefanía López Llopis

 

PATROCINADORS

SUMMA Gestió Tributària. Diputació d'Alacant

Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius d'Alacant

 

 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares