Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE XARXES SOCIALS EN L'EMPRESA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE XARXES SOCIALS EN L'EMPRESA

Codi:
 9009

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 29/05/2012

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE XARXES SOCIALS EN L'EMPRESA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE XARXES SOCIALS EN L'EMPRESA

El cicle té com a objectiu introduir a l'alumne en la realitat en la qual es mouen els responsables de comunitats virtuals per a empreses i dotar-ho de coneixements i eines per a desenvolupar aquesta tasca en les empreses.

No s'han descrit competències per a aquest estudi.

L'Expert en Direcció de Xarxes Socials en l'Empresa consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN DIRECCIÓ DE XARXES SOCIALS EN L'EMPRESA.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

Estudiants i professionals que vulguin conèixer les possibilitats i els reptes que plantegen les xarxes socials i la seva utilització en les empreses. No és necessari ser informàtic, està obert a totes les persones amb uns coneixements informàtics a nivell usuari. Es pot cursar en modalitat semiprencial i no presencial.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
 No s'han descrit criteris d'admissió.
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Direcció i Gestió de Xarxes Socials en l'Empresa és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seva autonomia, puguin impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 29 de juliol de 2011, BOUA 1 d'agost de 2011). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Oscar Carrión López

 Instititut Univesitari d'Investigacions Turístiques   
 
 Telèfon: 622 023 676
 
 cmua@ua.es

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA


  • Director d'estudis:

    Susana De Juana Espinosa

  • Coordinador d'estudis:

     Oscar Carrión López

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares