DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL (2019-20)

Codi:
 E028

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 24/12/2015

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPANYA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Representant: Pedro Mogorrón Huerta 

Secretari: Juan Antonio Albaladejo Martínez

Comissió qualitat:

Coordinador: Pedro Mogorrón Huerta

Òrgan proponent:

Departament Traducció i Intrerpretacció

dtint@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE1 - Capacitat per a conèixer la bibliografia especialitzada i les fonts d'informació en línia dels àmbits de la traducció i interpretació.

CE10 - Capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.

CE11 - Capacitat per a dominar la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.

CE13 - Capacitat per a fomentar el compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.

CE15 - Capacitat per a detectar els elements culturals específics de les cultures en presència.

CE17 - Capacitat per a aprofundir en l'anàlisi i la teorització de traducció específics del suport audiovisual, tant per al doblatge com per a la subtitulació.

CE19 - Capacitat per a estudiar la subordinació del processe traductor a la informació transmesa pel canal visual.

CE20 - Capacitat per a obrir noves línies de recerca i expandir les ja existents sobre aquesta especifiqueu traductológica.

CE4 - Capacitat per a aplicar els pressupostos teòrics a l'anàlisi de traduccions i a la resolució de problemes de traducció.

CE9 - Capacitat per a gestionar projectes professionals de traducció.

CE8 - Capacitat per a dominar les tècniques de documentació avançades.

CE7 - Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un alt nivell de complexitat.

CE6 - Capacitat per a dominar les tècniques d'edició i correcció avançades.

CE5 - Capacitat per a dominar els entorns informàtics avançats per a la traducció.

CE3 - Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

CE2 - Capacitat per a conèixer amb amplitud els principals corrents contemporanis (polisistemas, funcionalisme, cognitivismo, pragmàtica, postestructuralismo).

CE18 - Capacitat per a vincular el procés traductor al llenguatge cinematogràfic aportant la teorització existent sobre el plànol i l'edició que conformen la sintaxi cinematogràfica.

CE16 - Capacitat per a conèixer els principals elements teòrics i pràctics de traducció audiovisual.

CE14 - Capacitat per a assimilar la finalitat comunicativa de la traducció audiovisual.

CE12 - Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de ll'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari d'instrucció doctoral.
 • ACTIVITAT 2: Organització de reunió científica amb la col·laboració de les universitats del programa de doctorat i del doctorand.
 • ACTIVITAT 3: Taller de cerca de documentació científica i de gestió de la informació.
 • ACTIVITAT 4: Seminari entorn de les eines metodològiques de les diferents línies de recerca.
 • ACTIVITAT 5: Assistència a seminaris, conferències i jornades d'inserció laboral.
 • ACTIVITAT 6: Seminari de posada en comú de la recerca dels doctorands.
 • ACTIVITAT 7: Presentació d'avanços en els grups de recerca.
 • ACTIVITAT 8: Estades en centres d'I+D o grups de recerca nacionals i internacionals.
 • ACTIVITAT 9: Assistència a congressos i reunions científiques.
 • ACTIVITAT 10: Presentació de comunicacions en congressos.

Per a més informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpto. Traducció i Interpretació

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Història i teoria de la traducció i de la interpretació
 2. Traducció especialitzada cientifico-tècnica
 3. Traducció especialitzada jurídic-econòmica
 4. Traducció audiovisual i d'entorns de discapacitat
 5. Traducció humanística i literària
 6. Lexicologia, terminologia, terminografía i fraseologia
 7. Traducció i noves tecnologies
 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol