DOCTORAT EN ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (2019-20)

Codi:
 E025

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 18/03/2015

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador de la Universitat d'Alacant: Antonio García Belmar 

Coordinadora del programa de doctorat: María José Báguena Cervellera (Universitat de Valencia)

Comissió qualitat:

Coordinador: Antonio García Belmar

Òrgan proponent:

Departament d'Inferemria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència.

dsp@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CC2 - Resolver las tareas relacionadas con la gestión, inventariado y conservación del patrimonio científico.

CC3- Manejar las fuentes de información más importantes en historia de la ciencia y comunicación cinetífica.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de ll'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Curs de redacció de treballs científics.
 • ACTIVITAT 2: Curs d'aprenentatge d'habilitats d'expressió i argumentació oral.
 • ACTIVITAT 3: Seminari d'Estudis històrics i socials sobre ciència, medicina i comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Jornada de doctorands 1: Presentació i defensa d'un projecte d'investigació.
 • ACTIVITAT 5: Jornada de doctorands 1: Presentació i defensa d'un informe d'investigació.
 • ACTIVITAT 6: Taller d'investigació.
 • ACTIVITAT 7: Estada d'investigació.

Per a mes informació. Consulte amb l'òrgan proponent.

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Estudis històrics i socials sobre la ciència, la medicina i la tecnologia
 2. Museología científica i mèdica, patrimoni material de la ciència i la medicina
 3. Comunicació científica, circulació del coneixement i periodisme científic i mèdica
 4. Anàlisi documental i de xarxes socials de ciència, la medicina i la tecnologia
 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol