Doctorado en Empresa, Economía y Sociedad (2024-25)

Codi:
 E023

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

DOCTORAT EN EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2024-25

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
  • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
  • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
  • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
  • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
  • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Línies d'investigació

Equips i personal investigador

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

1. Empresa, Economia, Territori i Patrimoni

2. Comunicació, Comportament i Societat


EQUIPS i PERSONAL INVESTIGADOR

Equip 1: Empresa, Economia, Territori i Patrimoni

Alcalde Perez, José

Andreu Guerrero, María Rosario

Balboa Ramón, Marina

Casado Díaz, Ana Belén

de Juan Vigaray, María Dolores

de Juana Espinosa, Susana

Diaz Morlan, Pablo

Forner Rodríguez, Carlos

García Lillo, Francisco

Garrido Miralles, Pascual

Gascó Gascó, Jose Luis

Giner Pérez, Jose Miguel

Gómez Sala, Juan Carlos

González Ramírez, María Reyes

Hernández Hernández, María

Iñiguez Sánchez, Raul

Llopis Taverner, Juan

López Gamero, María Dolores

López Llópis, Estefanía

López Ortiz, María Inmaculada

Mantecón Terán, Alejandro

Marco Lajara, Bartolomé

Martí Sempere, Monica

Mas Ruiz, Francisco José

Melgarejo Moreno, Joaquín

Miranda Encarnación, José Antonio

Molina Azorín, José Francisco

Olcina Cantos, Jorge

Pereira Moliner, Jorge

Pertusa Ortega, Eva María

Poveda Fuentes, Francisco

Quer Ramon, Diego Francisco

Rico Amorós, Antonio Manuel

Rienda García, Laura

Ródenas Calatayud, María Carmen

Rubia Serrano, Antonio

Ruiz Moreno, Manuel Felipe

Sabater Sempere, Vicente

Sáez García, Miguel

Sanabria García, Sonia

Sancho Esper, Franco Manuel

Santa María Beneyto, María Jesús

Sellers Rubio, Ricardo

Sempere Souvannavong, Juan David

Tarí Guillo, Juan José

Torregrosa Martí, Teresa

Úbeda García, Mercedes

Vázquez Veira, Pablo J.

Zaragoza Sáez, Patrocinio del Carmen

Inici

EQUIP 2: Comunicació, Comportament i Societat

Alaminos Chica; Antonio

Aledo Tur, Antonio José

Beléndez Vázquez, Marina

Campillo Alhama, Concepción

Catalá-Oltra, Lluis

De Lucas Murillo de la Cueva, Fernando

Domenech López, Yolanda

Espinar Ruiz, Eva

García Andreu, Hugo

Gimenez Bertomeu, Victor

Gonzalez Diez, Cristina

Hernández Ruiz, Alejandra

La Parra, Casado, Daniel

Martin Llaguno, Marta

Mateo Pérez, Miguel Ángel

Mazon Martinez, Tomas Manuel

Mira Pastor, Enric

Moya Montoya, José Antonio

Olivares Delgado, Fernando

Ortiz Diaz-Guerra, Maria Jesus

Papí Gálvez, Natalia

Penalva Verdú, Clemente

Ramos Feijoo, Clarissa

Roche Carcel, Juan Antonio

Rodriguez Jaume, Maria Jose

Rodríguez Sánchez, Carla

Ruiz Callado, Raul

Sanchez Olmos, Candelaria

Segarra Saavedra, Jesús

Suria Martínez, Raquel

Tur Viñes, Victoria

Vilaplana Aparicio, María José

Inici

 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Estructura del centre para la Qualitat

Comissió de Garantia Interna de Qualitat

Altres comissions

Seguiment del Títol