Doctorado en Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías (2024-25)

Codi:
 E014

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències

PLA

DOCTORAT EN FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2024-25

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Adquirir una perspectiva sobre el paper que juga la Física en el desenvolupament d'aplicacions industrials i tecnològiques.

CE02 - Modelizar sistemes físics de diversa naturalesa.

CE03 - Capacitat de diso d'experiments i ús adequat de la instrumentació necessària per a determinar magnituds físiques en un laboratori de recerca i desenvolupament.

CE04 - Saber identificar els fonaments físics que poden contribuir a trobar solucions per a aplicacions mediambientals, biomèdiques, industrials o tecnològiques.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies.

 

Línies d'investigació

Personal investigador y líneas


LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Òptica Aplicada i Fotònica.
 2. Materials òptics.
 3. Tècniques òptiques en Biomedicina i Enginyeria.
 4. Electromagnetisme Aplicat.
 5. Ciències i tecnologies de l'espai, astronomia i astrofísica.
 6. Vibracions i acústica aplicada.
 7. Mètodes matemàtics en física i enginyeria.
 8. Ensenyament i comunicació en ciències i tecnologies físiques.
 9. Investigació aplicada en prevenció de riscos laborals.
 10. Enginyeria i risc sísmic.
 11. Robòtica i enginyeria de sistemes

 

PERSONAL INVESTIGADOR Y LÍNIES

Álvarez López, Mariela Lázara: 1, 2, 8

Beléndez Vázquez, Augusto: 1, 2, 8

Benavidez Lozano, Paula Gabriela: 5, 10

Brocal Fernández, Francisco: 10

Bleda Pérez, Sergio: 1, 2, 8

Caballero Caballero, María Teresa: 3

Calzado Estepa, Eva María: 1, 2, 8

Camps Sanchís, Vicente Jesús: 3

Campo Bagatín, Adriano: 5

De Fez Sánchez, María Dolores: 3

Espinosa Tomás, Julián: 3

Fernández Varó, María Helena: 1, 2, 8

Ferrer Crespo, María Belén: 3

Francés Monllor, Jorge: 1, 2, 8

Fuentes Rosillo, Rosa María: 1, 2

Galiana Merino, Juan José: 6

Gallego Rico, Sergi: 1, 2

García Gómez, Gabriel Jesús: 11

García Llopis, Celia: 1, 2, 4, 8

Jara Bravo, Carlos Alberto: 11

Marini, Stephan: 4

Márquez Ruiz, Andrés: 1, 2, 8

Martínez Guardiola, Francisco Javier: 1, 2

Martínez Torregrosa, Joaquín: 9

Mas Candela, David Salvador: 3

Menargues Marcilla, María Asunción: 9

Méndez Alcaraz, David Israel: 1, 2, 8

Miret Marí, Juan José: 3

Molina Palacios, Sergio: 6

Morales Vidal, Marta: 1, 2, 8

Neipp López, Cristian: 1, 2, 8

Ortuño Sánchez, Manuel Francisco: 1, 2, 8, 10

Pascual Villalobos, Carolina: 1, 2, 4

Pascual Villalobos, Inmaculada: 1, 2

Pérez Molina, Manuel: 1, 2, 8

Pérez Rodríguez, Jorge: 3

Piñero Llorens, David Pablo: 3

Pomares Baeza, Jorge: 11

Puerto García, Daniel: 1, 2, 8

Poveda Martínez, Pedro: 7

Ramis Soriano, Jaime: 7

Rodes Roca, José Joaquín: 5

Rosa Cintas, Sergio: 9

Sánchez Soriano, Miguel Ángel: 4

Torrejón Vázquez, José Miguel: 5

Úbeda Castellanos, Andrés: 11

Vázquez Ferri, Carmen: 3

Òptica Aplicada i Fotònica.
Materials òptics.
Tècniques òptiques en Biomedicina i Enginyeria.
Electromagnetisme Aplicat.
Ciències i *tecnologias de l'espai, *astronomia i astrofísica.
Vibracions i acústica aplicada.
Mètodes matemàtics en física i enginyeria.
Ensenyament i comunicació en ciències i tecnologies físiques.
Investigació aplicada en prevenció de riscos laborals.
Enginyeria i risc sísmic.
Robòtica i enginyeria de sistemes.
 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol