Doctorado en Economía (2024-25)

Codi:
 E011

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 18/03/2015

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

DOCTORAT EN ECONOMIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2024-25

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

WEB del Doctorat en Economia Interuniveristari DEcIDE

Comissió acadèmica:

Coordinador Universitat d'Alacant: Josep Enric Peris Ferrando

Coordinador del programa de doctorat: Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Universidad de Murcia)

Comissió de qualitat:

Coordinador: Josep Enric Peris Ferrando

Òrgan proponent:

Página WEB Doctorado DEcIDE

info@doctoradodecide.com

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Contacte EIDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 -Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 -La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Mes informació en la pàgina web de l'Escola Internacional de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Ètica i integritat en la investigació científica: codis de bones pràctiques científiques.
 • ACTIVITAT 2: Idiomes per a la comunicació científica: anglès aplicat ales ciències socials i jurídiques.
 • ACTIVITAT 3: Divulgació de la ciència.
 • ACTIVITAT 4: Elaboració i seguiment de projectes d'investigació.
 • ACTIVITAT 5: Seminari d'Investigació I.
 • ACTIVITAT 6: Seminari d'Investigació II.
 • ACTIVITAT 7: Seminari d'Investigació III.
 • ACTIVITAT 8: Seminari d'Investigació IV.
 • ACTIVITAT 9: Cursos de software específic d'investigació econòmica.
 • ACTIVITAT 10: Com escriure un article científic en economia?.
 • ACTIVITAT 11: Com presentar un treball científic?
 • ACTIVITAT 12: Seminari novell.
 • ACTIVITAT 13: Jornades anuals de Doctorat.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari d'Investigació a una altra Universitat.
 • ACTIVITAT 2: Estada institució col·laboradora

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Pàgina WEB Doctorado Decide

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Economia de la salut i del comportament
 2. Finances
 3. Economia matemàtica i Elecció social
 4. Teoria de jocs
 5. Macroeconomia internacional, Creixement i Polítiques públiques
 6. Comerç internacional, Organització industrial i Economia dels serveis
 7. Historia econòmica
 8. Cicles econòmics empírics i Econometria de les sèries temporals
 9. Econometria espacial, Microeconometria i Inferència estadística

 

EQUIPS I LÍNIES

Equip 1: Economia de la Salut, Microeconomia i Finances

Línies: 1, 2, 3 y 4

Integrants de la UA:

Alcalde Pérez, José

Peris Ferrando, Josep Enric

Subiza Martínez, Begoña

Equip 2: Economia internacional, organització industrial i història econòmica

Línies: 5, 6 y 7

Integrants de la UA:

Guilló Fuentes, María Dolores

Equip 3: Econometria i Estadística

Línies: 8 y 9

No hi ha integrants de la UA en l'equip 3.

 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)


Seguiment del Títol